Politik for udsatte byområder

København skal være en by uden udsatte byområder, og allerede i 2025 skal København være halvt så udsat.

De udsatte byområder

Se de nuværende udsatte byområder ved at tænde for laget "Udsatte byområder 2021" under overskriften på Byplanlægning KK-kortet

Med Politik for Udsatte Byområder vælger vi tre tilgange, som skal skabe varig og helhedsorienteret udvikling og sammenhængende og socialt robuste byområder:

 1. Den understøttende, hvor vores indsats understøtter områdets børn, voksne og familier og kompenserer for manglende lokale ressourcer. 
 2. Den lokalt organiserende, hvor vi øger områdets sociale bæredygtighed gennem styrkede netværk, stærke organisationer, institutioner og virksomheder og godt naboskab.
 3. Den strukturelle, hvor vi ændrer og forbedrer de strukturelle betingelser for bosætning, bl.a. gennem ændringer i infrastruktur, bygninger eller byrumsfunktioner, så man rykker ved beboernes og besøgendes adfærd og oplevelse af området.

Beslutningen er taget af Borgerrepræsentationen den 22. juni 2017 og arbejder hen imod en samlet milepæl i 2025.

 

Information til boligsociale helhedsplaner

Her fremgår de indsatser i hver af kommunens forvaltninger, som det er relevant for de boligsociale helhedsplaner at kende til. Hver indsats er enten beskrevet på siden her, eller der henvises med link til en beskrivelse af indsatsen. Der fremgår så vidt muligt kontaktoplysninger via links eller på siden her. Der linkes desuden til hver forvaltnings organiserisering.

Forvaltningernes indsatser

Vis alle

Økonomiforvaltningen

Sikker By Program 2022-2025, målsætninger:

 • Højere tryghed i alle bydele
 • Højere tryghed i aften- og nattetimerne
 • Fastholde lavt niveau af borgervendt kriminalitet

 

Tryghedspartnerskaber

Har til formål at øge trygheden og reducere kriminaliteten indenfor partnerskabsområdet ved at styrke koordinationen mellem partnerskabets medlemmer, etablere nye aktiviteter og støtte eksisterende aktiviteter.

Læs mere om tryghedspartnerskaberne for Tingbjerg-Husum, Amager og Folehaven 

 

Hovedstadens Beredskabs Ungdomsbrandkorps

Har til formål at unge får udviklet både konkrete praktiske færdigheder, men også en større forståelse for, hvordan de kan bidrage og tage ansvar for fællesskabet.

Læs mere om ungdomsbrandkorpset på Hovedstadens beredskabs hjemmeside

Kontakt ungdomsbrandkorpset på følgende mail: ungdomsbrandkorpset@hbr.dk 

 

Organisering

Se økonomiforvaltningens organisering her 

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Forvaltningen har ansvaret for at hjælpe ledige i job og uddannelse, skabe vækst og gode rammer for integration i byen.

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen arbejder for at:

 • Hjælpe udsatte borgere med hurtig afklaring, så de kan komme videre
 • Sikre gode match mellem ledige københavnere og virksomhedernes efterspørgsel efter arbejdskraft
 • Have god servicekultur og medarbejdertrivsel
 • Styrke integration af københavnere med ikke-vestlig baggrund

Læs mere om Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 

Læs mere om Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens kerneopgave 

 

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen består af: 

 

Jobcenter København, Erhvervshuset, ydelser og jobsøgning

Find information om Jobcenter København 

Find information om Københavns Erhvervshus 

Find information om Ydelsesservice København 

Find information om jobsøgning og ledighed 

Find information om ny i Danmark og ledig

 

Information om integration mv.

Læs mere om integration i Københavns Kommune 

 

Danskuddannelse til nyankomne udlændinge  

Læs mere om danskuddannelse til nyankommne udlændinge  

 

Forebyggelse af henholdsvis diskrimination, ekstremisme og negativ social kontrol

Find information om et København uden etnisk diskrimination

Find information om forebyggelse af ekstremisme 

Find information om forebyggelse af negativ social kontrol 

 

Indsatser for unge

Fritidsjobindsatsen

Læs mere om fritidsjobindsatsen

 

Lærepladsindsatsen 

Læs mere om Lærepladsindsatsen 

 

Københavns Ungeindsats (KUI) 

Læs mere om Københavns Ungeindsats 

 

Indsatser i udsatte boligområder

Perspektiv - indsats for ægtefælleforsørgede

Find information om tilbud til familieforsørgede 

 

Områdebaseret indsats til forebyggelse af negativ social kontrol

Københavns Kommune har gennem en mangeårig indsats oparbejdet erfaring med forebyggelse af negativ social kontrol på forskellige niveauer. På individ niveau håndteres konkrete sager om social kontrol bl.a. gennem social kontrol-vejlederordningen på Jobcenter København og ekspertberedskabet Etnisk Konsulentteam i Socialforvaltningen. Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen har desuden i 2024 iværksat en helhedsorienteret indsats i Bispebjerg med henblik på at styrke modstandskraft mod negativ social kontrol med fokus på børn, unge og forældre og i samarbejde med fagpersoner heriblandt civilsamfund. Indsatsen vil blandt andet have fokus på rettigheder og handlemuligheder.

 

IPS-indsatsen i Sydhavn 

Formålet med den særlige IPS (Individuelt Planlagt job med Støtte)-indsats i Sydhavnen er, at aktivitetsparate borgere over 30 år fra Sydhavnen, som også har misbrugsproblematikker, kommer i job/småjob eller uddannelse. Indsatsen indebærer fremskudt afholdelse af jobsamtaler og rusmiddelbehandling. Indsatsen består både af en beskæftigelsesindsats som Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen varetager og en misbrugsindsats, som Socialforvaltningen er tovholder for.

 

Helhedsorienteret familieindsats på Nørrebro og Bispebjerg 

Indsatsen er et tværfagligt samarbejde mellem Socialforvaltningen, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Børne- og Ungdomsforvaltningen, Kultur- og Fritidsforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, som skal sikre et tæt samarbejde og myndighedskoordinering omkring familier i de to områder, der har komplekse problemstillinger og sager i mere end en forvaltning. Med indsatsen etableres og forankres en fælles københavnermodel for en helhedsorienteret tilgang i samarbejdet med familier, der har kontaktflader i flere forvaltninger. Indsatsen bygger videre på erfaringer med helhedsorienterede indsatser. Socialforvaltningen er projektleder for indsatsen. 

 

Flerstrenget indsats målrettet ledige borgere med sundhedsudfordringer

 Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen og Kultur- og Fritidsforvaltningen har i samarbejde udviklet et gruppeforløb for udsatte borgere med helbredsproblemer, der er bosiddende i Tingbjerg-Husum. Formålet er, at borgerne får en kombineret sundheds- og beskæftigelsesfremmende indsats og kommer tættere på arbejdsmarkedet eller en afklaring til førtidspension. Desuden er formålet, at borgerne bliver aktive i de lokale foreninger for at styrke fællesskaber, trivsel og mental og fysisk sundhed. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen er projektleder for indsatsen. 

 

Organisering

Se Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens organisering her 

Børne- og Ungdomsforvaltningen

Børne- og Ungdomsforvaltningens generelle kerneydelser

Børne- og Ungdomsforvaltningen driver og udvikler dagtilbud, skoler, fritids-, special- og sundhedstilbud. 

 • Sundhedspleje
 • Daginstitutioner
 • Skole og KKFO
 • Fritidscentre

Læs mere om Børne- og Ungdomsforvaltningen 

 

Børne- og Ungdomsforvaltningens andre bydækkende tilbud i tilknytning til ovenstående

Områdevise tværfaglig støtte og support til skoler og institutioner

 • Sundhedsplejerske
 • PPR-psykologer
 • Støttepædagoger
 • Tale-Hørekonsulenter
 • Sprogvejledere
 • Konsulenter

 

Bydækkende enheder

Find information om Ungdommens Uddannelsesvejledning UU 

Find Information om Københavns Kommunes Ungdomsskole KKU

Find information om Københavns Kommunes Musikskole 

Find information om billed- og teaterskolen 

 

Organisering

Se Børne- og Ungdomsforvaltningens organisering her 

Socialforvaltningen

Socialforvaltningen har tre borgercentre (Borgercenter Voksne, Borgercenter Børn og Unge og Borgercenter Handicap). Borgercentrene varetager Socialforvaltningens indsatser, som bl.a. er målrettet:

 • Børn, unge og familier med sociale problemer
 • Børn og voksne med psykiatriske diagnoser
 • Psykisk udviklingshæmmede borgere - en del af denne målgruppe er multihandicappede
 • Børn og voksne med fysisk handicap
 • Borgere, som er afhængige af stoffer og/eller alkohol
 • Borgere, der lever på gaden

 

Borgercenter Voksne

Borgercenter Voksne har ansvaret for voksne med sociale og psykiske problemer, hjemløse og for behandling af problematisk brug af rusmidler i Københavns Kommune.

Læs mere om Borgercenter Voksne 

 

Borgercenter Børn og Unge

Borgercenter Børn og Unge har ansvaret for indsatsen for udsatte børn, unge og familier i København.

Læs mere om Borgercenter Børn og Unge 

 

Borgercenter Handicap

Borgercenter Handicap yder hjælp og støtte til børn og voksne med varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.

Læs mere om Borgercenter Handicap 
 

 

Relevante tilbud for helhedsplanerne

Enheden for Kriminalpræventive Indsatser
Enheden for Kriminalpræventive Indsatser yder rådgivning og støtte til kriminelle og kriminalitetstruede voksne borgere over 18 år, der ønsker hjælp til at forlade den kriminelle tilværelse.

18+ enhederne
De fem 18+ enheder er et tilbud til kriminalitets- og bandetruede unge i alderen 18-25. Enhederne fungerer som tryghedsskabende relationelle platforme, der skal fremme inklusion, medborgerskab og øget social mobilitet.

Læs mere om 18+ enhederne 

Københavnerteamet
Københavnerteamet er en bydækkende gadeplansindsats målrettet unge i alderen 13-25 år, som har været på kant med loven og som måske har været i kontakt med bandemiljøet og kriminalitet.

Læs mere om Københavnerteamet 

Den Korte Snor
Den Korte Snor er en visiterende indsats for børn og unge mellem 10-17 år i København. Indsatsen er rettet mod børn og unge, der er på kant med loven eller som er i risiko for begå kriminalitet.

Læs mere om Den Korte Snor 

Ny Start
Ny Start er en lokal gadeplansindsats på Nørrebro og i Brønshøj, Husum og Vanløse. Målgruppen er kriminalitetstruede unge i alderen 12-25 år.


Idrætsprojektet
Idrætsprojektet er en socialpædagogisk indsats, som samarbejder med børn, unge og deres familier om at bygge bro til og fastholde dem i positive fællesskaber i familien, skolen og fritiden. Idrætsprojektet samarbejder med skoler, foreninger m.m. om at bygge mangfoldige, inkluderende og sjove fællesskaber. 

Læs mere om Idrætsprojektet Københavns 


De Unges Hus
De Unges Hus er et tilbud for udsatte unge i alderen 12-23 år. Tilbyder bl.a. gratis gruppeforløb, kontaktpersonsindsats samt åben anonym rådgivning.

Læs mere om De Unges Hus 
 

Sjakket
​Den selvejende institution Sjakket ​driver aktiviteter primært i udsatte boligområder med socialt indhold for børn og unge, som på grund af sociale og adfærdsmæssige problemer ikke benytter de kommunale rådgivnings- eller klubaktiviteter.​

Læs mere om sjakket 


U-Turn
U-Turn er Københavns Kommunes rådgivnings- og behandlingstilbud til unge mellem 14 og 24 år, der har et problematisk forbrug af alkohol, hash eller andre stoffer.

Læs mere om U-turn


Råd og vejledning for børn, unge og familier

Råd og vejledning for børn, unge og familier er et åbent, anonymt rådgivningstilbud. 

Læs mere om råd og vejledning for børn, unge og familier 

 

Kontaktpersonordningen/boligrådgiverne i Bolig- og Beskæftigelsesenheden

Boligrådgivere, der er de almennyttige boligselskabers indgang til Socialforvaltningen og varetager indslusning i og støtte til fastholdelses af bolig.

Læs mere om Kontaktpersonordningen/boligrådgiverne 

 

Social vicevært i Beboerprojekt Nordvest

Partnerskabsstilling i helhedsplanen i samarbejde med fsb.

Kontaktes på følgende mail: boligbeskeftigelsesenheden@kk.dk 

 

Socialfaglige medarbejdere i lægepraksis 

4 socialfaglige medarbejdere, der arbejder med udgangspunkt i lægepraksisser i udsatte boligområder i Tingbjerg, på Amager, på Nørrebro og i Nordvest i et samarbejde med Sundheds- og Omsorgsforvaltningen.

Kontaktes på følgende mail: boligbeskeftigelsesenheden@kk.dk 

 

Socialt-frikort-medarbejdere

To medarbejdere, der indgår i Socialt Frikort København og arbejder med at udbrede brugen af det sociale frikort.

Kontaktes på følgende mail: boligbeskeftigelsesenheden@kk.dk

 

Organisering

Se Socialforvaltningens organisering her 
 

Teknik- og Miljøforvaltningen

Områdefornyelser

 • Områdefornyelse Bavnehøj (2018-2024)
 • Områdefornyelsen ved Skjolds Plads (2021-2026)
 • Områdefornyelse Bispebjerg Bakke (2022-2027)
 • Områdefornyelse Bispeengen (2023-2028)
 • Områdefornyelse Sønderbro (2024-2029)

Læs mere om områdefornyelserne her 

 

Green Teams

Projekt Green Team, der er forankret i Teknik- og Miljøforvaltningen, bidrager til Københavns Kommunes Politik for udsatte byområder. Green Team har et givent antal fritidsjobs til unge samt vikariater til voksne ledige, der ansættes i driftsenheder under Parker, Kirkegårde og Renhold. Vikariaterne giver voksne ledige mulighed for at få tilknytning til arbejdsmarkedet gennem et midlertidige vikariat. Fritidsjobbene giver de unge mulighed for at lære arbejdsmarkedet at kende, så de motiveres til at få en uddannelse og/eller fast arbejde. Unge og voksne fra helhedsplanerne kan komme i betragtning til ledige vikariater og fritidsjob gennem Green Team. 

 

Bemandede Legepladser

Find information om bemandede legepladser 

 

Nærgenbrugsstationer

Find din nærmeste genbrugsstation

Kontakt følende mail: BL89@kk.dk

 

Organisering

Se Teknik- og Miljøforvaltningens organisation her 

 

Kontakt

Almene Boliger 1

Njalsgade 13

2300 København S