Integration i Københavns Kommune

Københavns Kommunes integrations- og medborgerskabspolitik og integrationshandleplan skal sikre, at alle københavnere i lige omfang deltager i samfundet. Læs mere i dokumenterne herunder.

Københavnermodellen for integration af flygtninge

Med etableringen af en såkaldt københavnermodel, sætter vi tidligt ind i forhold til at hjælpe flygtninge. Blandt andet tager vores jobkonsulenter ud til asylcentre og møder flygtningene allerede inden, de kommer til København, for at afklare deres uddannelses- og erhvervskompetencer.

Vi samarbejder med virksomheder om at få flygtningene så hurtigt som muligt i praktik - og vi inddrager københavnerne. For en stor del af integrationen sker via de frivillige organisationer og i mødet med andre borgere.

I maj 2016 åbnede vi et såkaldt Welcome House for flygtninge. Det er i dag et helt unikt mødested med ca. 85 aktive frivillige og civilsamfundsorganisationer, der skaber liv i huset og hjælper kommunens flygtninge med at få en god start på deres nye liv i København.

Øvrige tal på området

Det nationale Integrationsbarometer synliggør mål for integrationsindsatsen og viser udviklingen mod målene på såvel kommune niveau som nationalt niveau.

Via det nationale integrationsbarometer kan der trækkes tal for udviklingen i Københavns kommune inden for følgende områder:

  • Arbejde (2 indikatorer: Beskæftigelsesfrekvens og beskæftigelsesgab)
  • Uddannelse (3 indikatorer: Resultater ved 9. klasse afgangsprøve samt andel som gennemfører hhv. ungdomsuddannelse og videregående uddannelse)
  • Danskkundskaber (2 indikatorer: Resultater ved 9. klasse for mundtlig dansk og retskrivning og andelen af kursister omfattet af integrationslovens program, der består en prøve i dansk inden 5 år)
  • Forsørgelse(2 indikatorer: Forsørgelsesgab og andel på offentlig forsørgelse)
  • Udsatte boligområder (3 indikatorer: Antal parallelsamfund, omdannelsesområder og udsatte boligområder)
  • Kriminalitet (1 indikator: Andel der bliver dømt for straffelovsovertrædelser).