Søg

Organisation i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Forvaltningen består af en direktion, en centralforvaltning, en områdeforvaltning og en række driftsenheder.

Direktionen har det overordnede administrative ansvar for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Samtidig er direktionen ansvarlig for, at borgmesterens og Sundheds- og Omsorgsudvalgets beslutninger bliver ført ud i livet.

Sundheds- og Omsorgsforvaltningens direktion

Administrerende direktør Katja Kayser

Stilling

Administrerende direktør

Uddannelse

Cand.jur. og MPM

Årsløn ekskl. pension

1.827.753,96 kr.

Pension:

20,17 %

Ansættelsesforhold

Kontraktansat

Direktionsansvar for følgende områder

Overordnet administrativt ansvar, ansvar for betjening af det politiske niveau samt for sundhedsområdet.

Midlertidige ansvarsområder: HR, kvalitetsområdet og innovation.

Personlig assistent

Julie Lorentzen
Telefon: 51 62 69 04
Send mail

Bestyrelser og hverv

Medlem af SOSU H-skolens bestyrelse og af Steno Diabetes Center Copenhagens bestyrelse

Private tillidshverv

Ingen

Kontakt

Send mail

Direktør Jakob Krogh

Stilling

Direktør

Uddannelse

Cand.mag.

Årsløn ekskl. pension

1.278.423,84 kr.

Pension

20,17 %

Ansættelsesforhold

Kontraktansat

Direktionsansvar for følgende områder

Ældreområdet, boligområdet og de tværgående/driftsunderstøttende opgaver i forvaltningen.

Midlertidige ansvarsområder: økonomi, digitalisering samt effekt- og dataområdet.

Personlig assistent

Sebastian Engelmann Jensen
Telefon: 29 32 10 01

Bestyrelser og hverv

Ingen

Private tillidshverv

Ingen

Kontakt

Send mail

Direktør (stilling ikke besat)

Stillingen forventes besat i løbet af foråret 2022.

Central- og områdeforvaltning

Centralforvaltning

Center for Ledelse og Kommunikation

 • Afdeling for Borgmester- og Udvalgsbetjening
 • Afdeling for Betjening af Direktion og Ældreråd
 • Afdeling for Kommunikation og Presse

Center for Økonomi og Kvalitet

 • Afdeling for Økonomi
 • Afdeling for Data
 • Afdeling for Kvalitet og Borgersikkerhed
 • Afdeling for Evaluering

Center for Administration

 • Regnskabsafdelingen
 • Afdeling for Facility Management
 • Afdeling for Frit Valg og Indkøb
 • Afdeling for Bolig og Modernisering
 • Juridisk Afdeling
 • Vagtcentral

Center for Digitalisering 

 • Afdeling for Digitale Projekter
 • Afdeling for Strategi og Portefølje
 • Afdeling for Cura og Supporten
 • Afdeling for Mobility og Implementering

Center for HR og Uddannelse

 • Afdeling for Organisation og HR

Center for Ældreliv og Innovation

 • Afdeling for Omsorg
 • Afdeling for Myndighed og Ernæring
 • Afdeling for Fællesskaber
 • Afdeling for Velfærdsinnovation

Center for Forebyggelse og Folkesundhed

 • Afdeling for Strategisk Folkesundhed
 • Afdeling for Folkesundhed i København
 • Stoplinien

Center for Sundhed og Rehabilitering

 • Afdeling for Det Nære Sundhedsvæsen
 • Afdeling for Rehabilitering
 • Afdeling for Forløbskoordination
Områdeforvaltning

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen er opdelt i to områder: Sundhed og Ældre – Kbh Syd og Sundhed og Ældre – Kbh Nord.

Sundhed og Ældre – Kbh Nord

 • Plejehjem inkl. demenscentre
 • Hjemmeplejer inkl. hjemmesygepleje
 • Aktivitetscentre
 • Midlertidige plejeophold
 • Visitation Nord
 • Genoptræning
 • Kbh Nord og Kbh Syd
 • Teknisk Service

Sundhed og Ældre Kbh – Syd

 • Plejehjem inkl. demenscentre
 • Hjemmeplejer inkl. hjemmesygepleje
 • Aktivitetscentre
 • Midlertidige plejeophold
 • Visitation Syd
 • Rehabilitering og akutpleje
 • Udkørende akutteam

Kontakt

Du skal kontakte Borgerindgang – Råd og Vejledning, hvis du ønsker at søge om et tilbud i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen.

Find kontaktoplysninger til Borgerindgang - Råd og vejledning

Driftsenheder

Center for Børn og Unges Sundhed - Kbh

Center for Børn og Unges Sundhed har tilbud til børn og unge mellem 2 og 30 år, der enten bor eller går i skole i Københavns Kommune.

Tilbuddene favner blandt andet behandling af svær overvægt og støttende samtaler på ungdomsuddannelser. Fælles for alle tilbud er, at de har til hensigt at hjælpe børn og unge til en bedre fysisk, psykisk og social sundhed.

Læs mere på boernogungessundhed.kk.dk

Center for Diabetes og Hjertesygdomme

Center for Diabetes og Hjertesygdomme er for dig, der bor i København og har en hjertesygdom eller type 2-diabetes. Centret tilbyder vejledning, træning, undervisning og støtte til dit liv med hjertesygdom eller type 2-diabetes.

Læs mere på diabetes-hjerte.kk.dk

Center for Kræft og Sundhed København

Center for Kræft og Sundhed er et samarbejde mellem Københavns Kommune og Kræftens Bekæmpelse, hvor københavnere med kræftsygdom tæt på livet tilbydes en bred vifte af tilbud, som bidrager til en bedre tilværelse. Centrets mange tilbud er både for borgere, der har og har haft kræft samt til deres pårørende.

Læs mere på kraeft.kk.dk

Center for Mental Sundhed - Kbh

Center for Mental Sundhed skal fremme københavnernes mentale sundhed, trivsel og livskvalitet. Centret tilbyder bl.a. hjælp til at håndtere stress, angst og svær sygdom.

Læs mere på mentalsundhed.kk.dk

Center for KOL - Kbh

Center for KOL er for dig, der har KOL og bor i København. Her kan du få rådgivning og støtte til dit liv med KOL. Du kan bl.a. deltage i træning, undervisning, på madlavningshold og få kostvejledning.

Læs mere på kol.kk.dk

Neurorehabilitering - Kbh

Rehabiliteringsforløb efter sygdom, fx blodprop i hjernen eller en hjerneblødning, eller ulykke.

Læs mere på neurorehabilitering.kk.dk

Hjælpemiddelcentret

Leverer hjælpemidler til borgere over 65 år og rådgiver om hjælpemidler og boligindretning.

Læs mere på hjaelpemidler.kk.dk

Københavns Kommunes hjemmepleje

Tilbud til borgere over 65 år, der har brug for hjælp og støtte til at klare opgaver i hverdagen.

Læs mere om hjemmepleje

Læs mere om sygepleje

Madservice

Københavns Madservice er Københavns Kommunes udbyder af mad til ældre hjemmeboende borgere.

Læs mere på madservice.kk.dk

Plejehjem

Københavns Kommune har cirka 40 plejehjem til ældre, der har et omfattende behov for hjælp eller af anden årsag har brug for tryghed og pleje.

Læs mere på boligertilaeldre.kk.dk

Rehabiliteringscentre

Københavns Kommune kan tilbyde dig midlertidigt døgnophold på et rehabiliteringscenter, hvis du i en kortere periode har brug for ekstra pleje, træning og behandling.

Læs mere på rehabilitering-akutpleje.kk.dk

Genoptræningscentre

Genoptræningscentrene tilbyder blandt andet genoptræningsforløb, både hvis du har været indlagt på hospitalet, eller hvis du haft et sygdomsforløb, som har svækket din fysiske funktion, uden at du har været indlagt på et hospital.

Læs mere på kk.dk/genoptraening

Uddannelse og arbejdsmiljø

Uddannelse København

Københavns Kommunes er ansættelsesmyndighed og ansætter alle elever på erhvervsuddannelserne i Københavns Kommune.

Læs mere på uddannelse.kk.dk

Arbejdsmiljø København

Rådgiver alle arbejdsplader i kommunen om arbejdsmiljøspørgsmål.

Læs mere på amk.kk.dk

Voksentandplejen

Tilbyder tandpleje til københavnere, der har særlige behov og ikke kan benytte en privatpraktiserende tandlæge.

Læs mere på voksentandplejen.kk.dk

Sundheds- og Omsorgsforvaltningens organisationsdiagram

Kontakt

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Borups Allé 41

2200 København N

Telefontider

Mandag

08:30 - 15:00

Tirsdag

08:30 - 15:00

Onsdag

08:30 - 15:00

Torsdag

08:30 - 15:00

Fredag

08:30 - 14:00