Københavns Ungeindsats – en enkel indgang for støtte til unge uden uddannelse eller job

Kommunen tilbyder en forenklet indgang til byens unge uden ungdomsuddannelse eller job, som har behov for hjælp i mere end en forvaltning.

Den 1. august 2019 lancerede vi forenklet indgang til byens unge uden job og uddannelse, som har brug for en indsats i to eller flere forvaltninger. Initiativet hedder Københavns Kommunes Ungeindsats (KUI), og det udspringer af aftalen om ”Bedre veje til uddannelse og job”, som folketinget indgik i 2017. KUI skal bidrage til Københavns 2030-målsætning om, at 90 pct. af byens unge skal have gennemført en ungdomsuddannelse, når de er fyldt 25 år.

KUI er et samarbejde mellem:

  • Beskæftigelses- og integrationsforvaltningen
  • Børne- og ungdomsforvaltningen
  • Socialforvaltningen

Personlig guide og systematisk samarbejde

KUI understøttes særligt af tre elementer, som skal sikre, at den unge får relevant støtte og oplever kommunen som én enhed:

  • En UngeGuide (kontaktperson), der understøtter samarbejdet og koordineringen og fungerer som oversætter mellem kommunen og den unge. Funktionen varetages af vejledere hos Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU), som er specialiseret i at hjælpe unge, der har behov for støtte fra flere forvaltninger.
  • En uddannelsesplan, der er koordineret på tværs og som understøttes af en ny digital platform, der bruges af medarbejdere på alle relevante arbejdspladser i kommunen. Her kan de se uddannelsesplanen for den unge, relevant information fra alle forvaltningerne, inklusive kontaktinformation til andre kommunale medarbejdere, som den unge samarbejder med.
  • Faste principper og tidsfrister for samarbejdet mellem de relevante arbejdspladser i kommunen, som skal sikre, at den unge bliver mødt med sammenhængende hjælp og støtte.

Organisering

Københavns ungeindsats (KUI) er organiseret efter en matrix-model. Det betyder, at udvalgte driftsledere fra Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Børne- og Ungdomsforvaltningen og Socialforvaltningen varetager den faglige ledelse og koordinering af det tværgående samarbejde om de unge. Driftsledergruppen refererer til en driftsejergruppe, bestående af en chef fra hver forvaltning, som har det overordnede ledelsesansvar for driften af KUI.

Vejledning

UU København varetager opgaver og funktioner vedrørende uddannelses- og erhvervsvejledning i grundskolen og 10. klasse samt vejledningen om 15-17-åriges pligt til at være i uddannelse, beskæftigelse m.v.

Opsøgende og opfølgende indsats

  • UU København - har ansvaret for den opsøgende og opfølgende indsats til unge under 18 år, som hverken er i gang med eller har fuldført mindst en ungdomsuddannelse, samt til unge over 18 år, der ikke har en sag i jobcentret og som hverken er i gang med eller har fuldført mindst en ungdomsuddannelse.
  • Jobcenter København - har ansvaret for den opsøgende og opfølgende indsats af unge over 18 år, som hverken er i gang med eller har fuldført mindst en ungdomsuddannelse og som har en sag i jobcentret og modtager forsørgelsesydelse fra Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen.

Kontakt

Vis alle

Kontakt for unge under 18 år

Er du under 18 år og har brug for vejledning om, hvordan du kommer i uddannelse og beskæftigelse skal du kontakte UU København.

Kontakt for unge mellem 18-24 år

  • Er du selvforsørgerende (dvs. du ikke modtager økonomisk hjælp), mellem 18-24 år og har brug for vejledning om, hvordan du kommer i uddannelse og beskæftigelse, skal du kontakte UU København.
  • Er du mellem 18-24 år, og modtager forsørgelsesydelse (økonomisk hjælp) fra jobcentret eller ønsker at søge om forsørgelsesydelse, så skal du kontakte Jobcenter København.

Kontakt

Københavns Ungeindsats