Det kan huslejenævnene behandle

På denne side kan du læse om, hvilke type konflikter huslejenævnet kan tage stilling til.

Huslejenævnet er et såkaldt tvistenævn, som træffer afgørelser i sager, hvor der er uenighed mellem udlejer og lejer.

Huslejenævnet er neutralt. Derfor kan nævnet hverken rådgive lejer eller udlejer. Huslejenævnet kan ikke tage sager op af egen drift.

Huslejenævnet kan blandt andet tage stilling til konflikter om: 

  • Lejens størrelse i beboelseslejemål og i blandede erhvervs- og beboelseslejemål
  • Lejeforhøjelser efter reglerne om omkostningsbestemt leje
  • Lejeværdiforhøjelser
  • Skatte- og afgiftsforhøjelser
  • Forbedringsforhøjelser og varsling af iværksættelse af forbedringsarbejder
  • Udlejers og lejers pligt til vedligeholdelse
  • Uenighed om lejers pligt til at istandsætte i forbindelse med fraflytning og sager om tilbagebetaling af depositum
  • Lejers ret til at gennemføre forbedringsarbejder i lejligheden mod godtgørelse
  • Forbrugsregnskaber som fx vand- og varmeregninger
  • Lejers tilsidesættelse af god skik og orden i ejendommen. Det er kun udlejer, der kan indbringe denne typer sager.

Hvis lejeaftalen er indgået efter den 13. juni 2010, kan huslejenævnet også behandle sager, hvor lejeren er en virksomhed.

Dette kan huslejenævnet ikke hjælpe med

Huslejenævnet kan ikke behandle sager om opsigelse eller ophævelse af lejemål. Nævnet kan heller ikke træffe afgørelse ved uenighed om lejemålets overdragelse til andre, fx ved bytte eller fremleje, ligesom nævnet heller ikke kan nedsætte lejen med tilbagevirkende kraft på grund af mangler.

I stedet er det boligretten, der afgør disse spørgsmål. Læs mere om dette på domstolenes hjemmeside. Link til domstolenes hjemmeside findes herunder. 

Kontakt

Nævn og Natteliv

Nyropsgade 3

1602 København V