Ankenævnet

I Københavns Kommune kan afgørelser truffet af huslejenævnene indbringes for ankenævnet. Dette gælder dog ikke husordensager.

Ankenævnet består af en forperson og 4 andre medlemmer, heraf to bygningskyndige.

En sag skal indbringes for ankenævnet senest fire uger efter, at underretning om huslejenævnets afgørelse er meddelt parterne, medmindre der foreligger særlige omstændigheder, jf. lov om boligforhold § 89, stk. 1-6.

I ankenævnets behandling af sagen indgår de oplysninger, som er indgået i huslejenævnets behandling af afgørelsen. Herudover kan ankenævnet indhente yderligere oplysninger hos sagens parter og hos offentlige myndigheder. Oplysninger, der er relevante for ankenævnets afgørelse, bliver forelagt sagens parter til udtalelse.

Der kan ikke inddrages nye krav eller påstande i anken, da ankenævnet kun kan træffe afgørelse om spørgsmål, der har været behandlet af huslejenævnet.

Ankenævnets afgørelse skal indbringes for boligretten inden fire uger efter, at afgørelsen er meddelt parterne. Dette kan ikke ske ved henvendelse til ankenævnet.

Der ydes ikke konkret partsrådgivning i ankenævnet. Effektuering eller indbringelse af ankenævnets afgørelse for boligretten må man søge hjælp til hos udlejer- og lejerorganisationer eller hos en advokat eller retshjælpen.

Ankenævnet fastsætter normtal for administration af boliglejemål på baggrund af nettoprisindekset fra Danmarks Statistik: 

 • For 2013 har ankenævnet fastsat beløbet til 2.600 kroner ekskl. moms pr. boliglejemål
 • For 2014 har ankenævnet fastsat beløbet til 2.650 kroner ekskl. moms pr. boliglejemål
 • For 2015 har ankenævnet fastsat beløbet til 2.650 kroner ekskl. moms pr. boliglejemål
 • For 2016 har ankenævnet fastsat beløbet til 3.000 kroner ekskl. moms pr. boliglejemål
 • For 2017 har ankenævnet fastsat beløbet til 3.025 kroner ekskl. moms pr. boliglejemål
 • For 2018 har ankenævnet fastsat beløbet til 3.050 kroner ekskl. moms pr. boliglejemål
 • For 2019 har ankenævnet fastsat beløbet til 3.075 kroner ekskl. moms pr. boliglejemål
 • For 2020 har ankenævnet fastsat beløbet til 3.100 kroner ekskl. moms pr. boliglejemål 
 • For 2021 har ankenævnet fastsat beløbet til 3.125 kroner ekskl. moms pr. boliglejemål
 • For 2022 har ankenævnet fastsat beløbet til 3.150 kroner ekskl. moms pr. boliglejemål
 • For 2023 har ankenævnet fastsat beløbet til 3.375 kr. ekskl. moms pr. boliglejemål.

 • For 2024 har ankenævnet fastsat beløbet til 3.600 kr. ekskl. moms pr. boliglejemål.

 • Det bemærkes, at for 2023 og 2024 omfatter honoraret alle udgifter til ejendommens administration herunder eksempelvis lejeopkrævninger, varslinger, indkaldelser til ind- og fraflytningssyn, udarbejdelse af flytteopgørelser, lejekontrakter, udsendelse af forbrugsregnskaber og afgørelser, jf. lejelovens § 194.

  I det omfang udlejer konkret kan dokumentere forøgede udgifter til vicevært/inspektør-opgaver i forbindelse med den fysiske gennemførelse af ind- og fraflytningssyn, tilsyn mv. kan disse efter omstændighederne indgå som en del af driftsudgifterne til renholdelse.

Kontakt

Nævn og Natteliv

Nyropsgade 3

1602 København V