Mødedato: 23.11.2023, kl. 16:00
Mødested: Rådhuset, 1. sal, værelse 87

Udbud Amager Bio og BETA

Se alle bilag

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede i 2020, at driften af spillestederne Amager Bio og BETA skulle sendes i udbud. Kultur- og Fritidsudvalget drøftede udbudsstrategien på udvalgets møder den 30. marts og 11. maj 2023.

På mødet den 11. maj 2023 besluttede udvalget at arbejde videre med en model, hvor der forud for et udbud skulle gennemføres en idékonkurrence om spillestedernes musikprofil, og at lokaludvalg og brugerbestyrelse skulle inddrages.

Baggrunden for dette var et ønske om at afklare nye mulige musikprofiler i Amager Bio og BETA. Det blev samtidigt besluttet, at udbuddet skal foregå som separate udbud af Amager Bio og BETA. 

På den baggrund har Kultur- og Fritidsforvaltningen gennemført et Open Call på musikprofil, afholdt to workshops med interessenter, og musikprofilen har været i høring i Københavns Musikudvalg. Der peges generelt fra de inddragede på, at de nuværende musikprofiler bør fastholdes, men der er også andre forslag.

Herudover er den generelle vurdering fra interessenterne, at det er mere hensigtsmæssigt med et samlet udbud, så der sikres synergi mellem spillestederne.

Kultur- og Fritidsudvalget skal derfor tage stilling til, om musikprofilen i udbuddet for de to spillesteder fastholdes som den nuværende profil, eller om der i udbuddet ikke skal stilles krav om en bestemt musikprofil. Hvis den sidste mulighed vælges, vil beskrivelsen af musikprofilen indgå med en lavere vægtning i kriterierne for udvælgelsen blandt byderne.

Udvalget skal desuden tage stilling til vægtningen af kriterier for udbuddet, samt om beslutningen om separate udbud skal fastholdes eller ske samlet.

Herudover skal udvalget tage stilling til en midlertidig aftale med Musikforeningen 5-øren.

Endelig skal udvalget tage til efterretning, at en eller flere kommende forpagtere ikke får tilskud til driften af spillestedet, og at de sparede kommunale driftsudgifter konverteres som generelt tilskud til musik.

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

  1. at Kultur- og Fritidsudvalget beslutter, om de eksisterende musikprofiler for henholdsvis Amager Bio og BETA skal fastholdes i udbuddet eller skal ske uden krav til musikprofil
  2. at Kultur- og Fritidsudvalget beslutter, om beslutningen om separate udbud af Amager Bio og BETA fastholdes, eller om der skal ske et samlet udbud af de to spillesteder
  3. at Kultur- og Fritidsudvalget godkender forslag til vægtning af kriterier for udbuddet
  4. at Kultur- og Fritidsudvalget tager udbudsprocessen til efterretning.
  5. at Kultur- og Fritidsforvaltningen får mandat til at forhandle en aftale med Musikforeningen 5-øren på plads på baggrund af vedlagte udkast til aftale
  6. at Kultur- og Fritidsudvalget tager til efterretning, at kommende forpagtere ikke får tilskud til driften, og at de sparede driftsudgifter konverteres til generelt musiktilskud.

Problemstilling

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede i 2020, at driften af spillestederne Amager Bio og BETA skulle sendes i udbud. Udbuddet blev udsat på grund af Corona. Sagen har siden været drøftet 27. oktober 2022, 30. marts 2023 og 11. maj 2023 (bilag 1, 2 og 3).

Kultur- og Fritidsforvaltningen har siden KFU-mødet den 11. maj 2023 gennemført et Open Call, afholdt to workshop med interessenter og musikprofilen har været i høring i Københavns Musikudvalg.

Forvaltningen har samtidig udarbejdet et udkast til en midlertidig aftale med Musikforeningen 5-øren om driften, indtil en forpagter efter et udbud kan overtage driften.

Sideløbende har KEID i samarbejde med KFF arbejdet videre med opdelingen og lovligheden af de lejemål, der vil blive omfattet af forpagtningen. Der er desuden planlagt et større renoveringsarbejde af facade og tag på Amager Bio. Ifølge tidsplanen kan en forpagtning begynde pr. 1. august 2025.

Løsning

Open Call

Idékonkurrencen, Open Call, blev gennemført i sommeren 2023. 185 interessenter på musikområdet blev skriftligt orienteret om muligheden for at komme med idéer til Amager Bio og BETAs fremtidige musikprofil. Der er kommet i alt 90 svar, heraf 46 vedrørende Amager Bio og 44 om BETA (bilag 4). Derudover har seks interessenter benyttet sig af muligheden for at tilknytte et uddybet forslag (bilag 4).

Hovedparten af besvarelserne, herunder svarene fra brugerbestyrelsen og Musikforeningen 5-øren, tilkendegiver generelt et ønske om at bevare de nuværende musikprofiler, men der er også andre forslag. Eksempelvis peger Pumpehuset på en bredere musikprofil og målgruppe for Amager Bio, og VEGA tilkendegiver, at udbuddet bør sikre synergi mellem udviklingsscenen BETA og bredden i Amager Bio (bilag 4).

Workshop med interessenter

Forvaltningen har afholdt en workshop med lokaludvalg og brugerbestyrelse samt en workshop med særligt fokus på lokale unge og vækstlag. 

Tilbagemeldingen var, at BETA fungerer som fødekæde og talentudvikling til Amager Bio samt  at stederne har væsentlige profiler i det samlede musikudbud i København.  De er professionelt drevet, og de renoverede og gode rammer - både bygnings og lydmæssigt - bidrager til et trygt rum for førstegangsbrugere (bilag 5 og 6). Fra begge workshops blev der udtrykt ønske om et samlet udbud af de to spillesteder. Herudover er der input fra medarbejderne og brugerbestyrelsen vedrørende Amager Bio og BETA (bilag 7).

Høring i Københavns Musikudvalg

Musikudvalget har i høringssvar til Kultur- og Fritidsudvalget om hvilke musikprofiler, der giver faglig mening i Amager Bio og BETA i forhold til det samlede københavnske musikudbud tilkendegivet, at de helt overordnet finder, at de nuværende musikprofiler i både Amager Bio og BETA bør fastholdes. Musikudvalget finder herudover, at beslutningen om at udbyde Amager Bio og BETA som to opdelte spillesteder er problematisk, idet flere af de nuværende synergier vil gå tabt (bilag 8).

Status på udbudsproces

Københavns Ejendomme og Indkøb (KEID) skal forestå bortforpagtningen af Amager Bio og BETA med input fra Kultur- og Fritidsforvaltningen om musikfaglige spørgsmål.

Sideløbende med inddragelsesprocessen har KEID i samarbejde med KFF arbejdet videre med en screening af lovligheden af de lejemål, der vil blive omfattet af forpagtningen samt en plan for renovering af tag og facade. Herudover er det afklaret, at bortforpagtning af Amager Bio og BETA falder under EU´s koncessionsdirektiv. Dette indebærer dels, at kontrakten som udgangspunkt er 5 år i stedet for 6 + 2 år og dels en række specifikke frister om formkrav for offentliggørelse og håndtering af udbuddet (bilag 9).

Den forventede minimumstidsplan indebærer, at udbudsperioden på 4-6 måneder samt evaluering og tildeling kan være færdig med udgangen af 2024 samtidig med, at lovliggørelse og godkendelse af bygningen foregår. Herefter er der indlagt syv måneder til driftsovertagelse til den eksterne operatør, som kan træde i kraft pr. 1. august 2025 (bilag 10).

Kultur- og Fritidsudvalget vil løbende blive orienteret om eventuelle ændringer af tidsplanen.

Udbud og musikprofil

Der peges fra hovedparten af de inddragede parter på, at musikprofilerne bør fortsætte som nu.

Kultur- og Fritidsudvalget skal drøfte og beslutte, om de eksisterende musikprofiler for henholdsvis Amager Bio og BETA skal fastholdes i udbuddet, eller om musikprofilen skal udbydes uden krav til musikprofil.

Udbud med de nuværende musikprofiler

Begge spillesteder har både nationale og internationale kunstnere og orkestre. Amager Bios nuværende musikprofil er hovedsageligt rockmusik og alle relaterede undergenrer f.eks. metal og bluesrock (bilag 11 for nærmere beskrivelse).

BETA´s nuværende musikprofil har hovedvægt på rock og særligt metal, herunder både upcoming og nichebands indenfor disse genrer (bilag11 for nærmere beskrivelse).

Udover musikprofil m.v. skal der tages stilling til de øvrige kriterier, der kan indgå i udbuddet og udvælgelsen. Forvaltningen har udarbejdet et forslag til, hvordan musikprofil, erfaring, frivillighed og lokal inddragelse kan indgå. Tilbudsgiver vil blive vurderet på baggrund af program, antal koncertdage samt erfaring med spillestedsdrift, idet hovedvægten vil blive lagt på musikprofilen. Herudover foreslås det, at frivillighedsstrategi og samarbejdet med lokale aktører indgår i bedømmelsen (bilag 11).

Udbud uden krav til musikprofil

Det foreslås for begge spillesteder, at tilbudsgiver skal udfolde musikprofilen. Herudover skal antal koncerter, erfaring med drift af spillested og som koncertarrangør beskrives, hvilket vil blive tillagt hovedvægten i den samlede vurdering. For BETAs vedkommende desuden, hvordan stedet kan fungere for vækstlag og nichegenrer. Herudover foreslås det, at frivillighedsstrategi og samarbejdet med lokale aktører indgår i bedømmelsen (bilag 11).

I forslaget indgår for både Amager Bio og BETA i begge modeller som absolutte forudsætninger et årligt antal kommunale dage (bilag 12), en fast lejeafgift, omsætningsbestemt forpagtningsafgift, sociale klausuler og arbejdsklausuler (bilag 11).

Midlertidig tilskudsaftale med foreningen 5-øren

Kultur- og Fritidsforvaltningen har udarbejdet et udkast til en midlertidig tilskudsaftale med foreningen 5-øren, indtil en forpagter efter et udbud kan overtage driften. Af udkastet til aftalen fremgår, at Københavns Kommune yder et øremærket tilskud på 1,7 mio. kr. til minimum 115 årlige musikarrangementer i Amager Bio og BETA, som tilskudsmodtager afvikler i 2024 og 2025 (bilag 13). 

Fremtidigt tilskud

Når bortforpagtningen træder i kraft, vil Kultur- og Fritidsforvaltningen få færre driftsudgifter. Det forventes derfor, indenfor den sparede driftsøkonomi, at øge Kultur- og Fritidsforvaltningens tilskud til musik. De kommende forpagtere vil kunne søge disse midler, men forudsættes ikke at få tilskud i forbindelse med deres bud. Dette fordi, at det er uhensigtsmæssigt og uigennemsigtigt, hvis forpagtere både betaler forpagtningsafgift og samtidig får tilskud. Herudover øges risikoen for forskelsbehandling mellem ansøgere. De nærmere rammer for det øgede tilskud vil blive forelagt KFU til beslutning i løbet af 2024. 

Økonomi

Kultur- og Fritidsforvaltningen får sparede driftsudgifter, når en eller flere forpagtere overtager driftsansvaret.

Videre proces

Forvaltningen vil på baggrund af Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning udarbejde beskrivelse af musikprofil og kriterier for henholdsvis Amager Bio og BETA til brug for udbuddet.

Herudover vil forvaltningen på baggrund af udvalgets beslutning udarbejde en endelig midlertidig tilskudsaftale med Musikforeningen 5-øren.

KFU vil blive løbende orienteret om begge dele.

 

Søren Tegen Pedersen

                                                                                                                                                                                    /Mads Kamp Hansen

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 23. november 2023

 

Indstillingens 1. at-punkt blev godkendt uden afstemning, således at de eksisterende musikprofiler bliver fastholdt med mulighed for udvikling og med særlig vægt på eksperimentel musik i BETA

 

Indstillingens 2. at-punkt blev godkendt uden afstemning, således at udbuddet skal foregå som et samlet udbud for de to spillesteder.

 

Indstillingens 3. at-punkt blev godkendt af et enigt udvalg, således at vægtningen fylder 45% til profil, 20 % til erfaring med spillesteds drift og 35 % til frivillighed og lokalinddragelse.  

 

Indstillingens 4. at-punkt blev taget til efterretning uden afstemning.

 

Indstillingens 5. at-punkt blev godkendt uden afstemning.

 

Indstillingens 6. at-punkt blev taget til efterretning uden afstemning.

Til top