Sygemelding på grund af sklerose

Få styr på hvad du har af muligheder, når du skal melde dig syg på dit arbejde eller uddannelse.

Er du ude af stand til at arbejde i en kortere eller længere periode, kan du melde dig syg og få hjælp og støtte. Vær opmærksom på, at du godt kan være delvist sygemeldt og stadig være berettiget til støtte fra jobcentret.

Du skal melde dig syg hurtigst muligt, hvis du fx rammes af et attak og ikke kan arbejde for en tid. Jo før du gør det, desto mere præcist kan vi beregne dine sygedagpenge og din arbejdsgivers lønrefusion.

Sådan melder du dig syg

Din situation afgør, hvem du skal tage kontakt til, når du sygemelder dig. Hvis du er:

Dine rettigheder og muligheder i kommunen

Vis alle

Sygedagpenge

De fleste får løn under sygdom. Hvis din arbejdsgiver udbetaler løn under sygdom, kan arbejdsgiveren søge om sygedagpengerefusion fra kommunen.

Hvis du er på en overenskomst, hvor du ikke får løn under sygdom, skal din arbejdsgiver alligevel indberette dit fravær til kommunen, som så vil tage stilling til, om du opfylder betingelserne for at få udbetalt sygedagpenge fra kommunen.

Sygedagpenge kan gives i op til 22 uger med mulighed for forlængelse, hvis du fortsat vurderes uarbejdsdygtig og opfylder de generelle betingelser for sygedagpenge.

Sygefraværssamtale med arbejdsgiver

Din arbejdsgiver skal afholde sygefraværssamtale med dig senest fire uger efter din første sygedag.

Formålet er at planlægge, hvordan du kan vende tilbage på arbejde. Samtalen kan udsættes fx grundet hospitalsindlæggelse og kan evt. afholdes telefonisk eller pr. mail. Du har ret til at have din tillidsmand eller en bisidder med.

Opfølgende samtaler

Er du sygemeldt mere end 6-8 uger, vil du blive kontaktet af Jobcenter København med en indkaldelse til en opfølgningssamtale i forhold til din sygemelding.

Formålet med de opfølgende samtaler med jobcentret er at afklare, om du har behov for støtte til at vende tilbage på arbejde.

Samtalerne skal afholdes hver fjerde uge og skal som udgangspunkt holdes i jobcentret, men kan foregå telefonisk, hvis du er delvist i arbejde eller er forhindret grundet din sygdom.

Kan du grundet alvorlig sygdom ikke deltage i opfølgningssamtaler, er der mulighed for at sætte kontakten til jobcentret på pause i en periode. Jobcentret vil vurdere, om du opfylder de lovmæssige betingelser for at være på standby.

Selvom jobcentret ikke kontakter dig for opfølgning, er du eller dine pårørende stadig velkomne til at søge rådgivning og vejledning i jobcentret.

Der er mulighed for, at opfølgningen i jobcentret foretages telefonisk i en periode.

Standby-ordning

Er du sygemeldt, er det en forudsætning, at du er i kontakt med jobcentret for at få dine sygedagpenge.

Er du indlagt eller i forløb på sklerosehospitalet, kan kontakten i særlige tilfælde sættes på standby, så du ikke skal deltage i opfølgningssamtaler i jobcentret. Dette vurderer jobcentret på baggrund af lægelige oplysninger.

Ved afslutning af indlæggelse eller genoptagelse af arbejde ophører standby-ordningen.

Ferie under sygemelding

Så længe du modtager sygedagpenge/-refusion, har du ikke ret til at afholde ferie, medmindre du har en klar aftale med jobcentret. Kontakt derfor altid jobcentret, inden du planlægger at holde ferie. Du kan ikke få udbetalt sygedagpenge under evt. ferie.

Refusion af sygedagpenge (paragraf 56)

Er du blevet raskmeldt, og er der fremadrettet en forventning om øget sygefravær relateret til din sklerosesygdom, kan du og din arbejdsgiver søge om en § 56-aftale gennem jobcentret eller via selvbetjening. Herved modtager din arbejdsgiver sygedagpengerefusion fra første sygedag.

Søg om refusion af dagpenge

Læs mere om at søge om refusion for sygedagpenge eller kontakt Sygedagpenge - Ydelsesservice København ved behov for hjælp på telefon 82 56 43 00.

Fleksjob

Hvis jobcentret vurderer, at du har betydeligt varigt nedsat arbejdsevne, kan de afklare muligheden for fleksjob.

Læs om betingelserne og reglerne for at komme i fleksjob

Revalidering

Revalidering er en ordning for borgere med begrænsninger i arbejdsevnen og er erhvervsrettede aktiviteter til dig, som ikke kan varetage et arbejde af fysiske eller psykiske årsager.

Læs mere om revalidering

Førtidspension

Er din arbejdsevne nedsat så meget, at du ikke er i stand til at arbejde, hverken på almindelige vilkår eller i fleksjob, kan jobcentret afgøre, om du kan bevilliges førtidspension.

Læs mere om førtidspension

Job med løntilskud for førtidspensionister (skånejob)

Job med løntilskud for førtidspensionister (tidligere kaldet skånejob) er en mulighed, hvis du ikke kan varetage et job på almindelige vilkår. Du kan både arbejde på fuldtid og deltid, men du skal modtage førtidspension og må ikke være folkepensionist.

Læs mere om job med løntilskud for førtidspensionister (borger.dk)

Seniorpension

Seniorpension er til dig, der har højst 6,5 år til pensionsalderen, og som er nedslidt efter mange år på arbejdsmarkedet.

Læs mere om seniorpension og ansøgningskriterierne (borger.dk)

Sygemeldt som studerende

Er du studerende med SU som eneste indkomst, kan du ikke komme på sygedagpenge. Du er dog berettiget til kontanthjælp, hvis du på grund af sygdom er afskåret fra at arbejde og ikke har andre indkomstmuligheder end fx SU og slutlån.

Kontakt jobcentret for råd og vejledning

Hjælp og støtte til at komme tilbage til arbejde eller uddannelse

Læs mere om, hvordan du kan få hjælp og støtte til at begynde på arbejde eller uddannelse igen.