For forældre og elever: Informationsbrev om Børnesundhedsprofilen 2023

Information til forældre om Børnesundhedsprofilen 2023.

Kære forældre,

Dit barn inviteres sammen med kommunens øvrige børn i 3., 6. og 9. klasse til at deltage i en kommunal spørgeskemaundersøgelse af deres sundhed, trivsel og fritidsliv. Undersøgelsen hedder Børnesundhedsprofilen og gennemføres på skolen i en undervisningslektion i perioden 4. september til 6. oktober 2023. Undersøgelsen gennemføres på både kommunale og privat- og friskoler i Københavns Kommune.

Hvad skal undersøgelsen bruges til?

Børnesundhedsprofilen skal give skolerne og kommunen viden om børn og unges hverdagsliv. Resultaterne vil blive brugt til at styrke den forebyggende indsats på skoler og i kommunen og bidrager derved til at styrke børn og unges sundhed og trivsel.

Frivilligt at deltage

Det er frivilligt at deltage i undersøgelsen. Det bliver derfor respekteret, hvis dit barn ønsker at springe et eller flere spørgsmål over, eller hvis barnet eller I som familie, ikke ønsker, at barnet deltager i undersøgelsen.

Hvis du har spørgsmål til eller betænkeligheder omkring dit barns deltagelse i undersøgelsen, er du velkommen til at kontakte fællespostkassen for Børnesundhedsprofilen på BSP@kk.dk inden undersøgelsen gennemføres på skolen.

Du kan også se spørgsmålene og læse mere om undersøgelsen på Børnesundhedsprofilens hjemmeside: www.kk.dk/boernesundhedsprofilen.

Behandling af data

I forbindelse med dit barns besvarelse af spørgeskemaet vil Københavns Kommune indsamle og behandle personoplysninger om dit barn til brug for udarbejdelsen af statistik om børns sundhed, trivsel og fritidsliv. Disse oplysninger behandler vi efter reglerne i databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven. Undersøgelsens resultater vil blive præsenteret i en form, hvor de ikke kan kobles til enkeltpersoner.

Du kan læse mere om, hvordan dit barns personoplysninger bliver behandlet i vedlagte bilag.

Med venlig hilsen,
Københavns Kommune

Bilag: Information om behandling af personoplysninger

Vis alle

1. Disse oplysninger indsamler vi

Københavns Kommune behandler de personoplysninger, som dit barn angiver i sin besvarelse af spørgeskemaet. Det omfatter både almindelige og følsomme personoplysninger. Spørgsmålene handler overordnet om fysisk og mental sundhed, søvnvaner, digital adfærd og aktivt fritidsliv.

Når dit barn skal besvare, skal der logges ind med UniLogin, så vi kan identificere dit barn. Oplysningerne kommer fra Styrelsen for It og Læring, og omfatter skole, klasse og CPR-nummer. Formålet med at indsamle besvarelserne med CPR-numre er, at kommunens analyseenheder kan foretage statistiske analyser om børns sundhed, trivsel og fritidsliv samt om undersøgelsen er repræsentativ. Alle oplysninger vil blive behandlet fortroligt af analysemedarbejderne, og hverken du, dit barns kammerater eller lærere vil kunne se, hvad dit barn har svaret. Dit barns svar vil ikke blive brugt til sagsbehandling.

2. Formålet med vores behandling

Københavns Kommune behandler dit barns personoplysninger med det formål at få et aktuelt billede af børn og unges sundhed og trivsel i kommunen. For at danne dette billede vil dit barns oplysninger indgå i statistiske analyser.

3. Retsgrundlaget for vores behandling

Dit barns personoplysninger behandles udelukkende med henblik på at udføre statistiske undersøgelser, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e, artikel 9, stk. 2, litra g, og databeskyttelseslovens § 10.

Vi behandler dit barns CPR-nummer med henblik på entydig identifikation med hjemmel i databeskyttelseslovens § 11, stk. 1.

4. Behandling af dit barns personoplysninger

Dit barns personoplysninger vil blive behandlet af vores databehandlere. Vi har indgået databehandleraftaler med databehandlerne og fører tilsyn med, at de overholder databehandleraftalerne efter gældende regler herom.

5. Videregivelse af dit barns personoplysninger

Dit barns personoplysninger vil efter aftale med Københavns Kommune kunne videregives til brug for forskning i børns sundhed og trivsel, jf. databeskyttelsesloven § 10.

Dit barns personoplysninger vil ikke blive videregivet til andre formål.

6. Opbevaring af dit barns personoplysninger

De personoplysninger, som Københavns Kommune indsamler og behandler til brug for den statistiske undersøgelse, slettes 7 år efter udløbet af besvarelsesperioden.

7. Dit barns rettigheder

Reglerne i Databeskyttelsesforordningen om ret til indsigt, berigtigelse, begrænsning, sletning eller indsigelse (artikel 15, 16, 17, 18 og 21) finder ikke anvendelse, da oplysningerne indsamles alene til brug for statistik.

Du og dit barn har ret til at klage til Datatilsynet over vores behandling af dit barns personoplysninger, hvis du eller dit barn mener, at den er uretmæssig. I kan kontakte Datatilsynet fra din eller dit barns digitale postkasse på borger.dk, hvorfra I kan sende en e-mail til dt@datatilsynet.dk.

8. Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål til Københavns Kommunes behandling af dit barns personoplysninger eller ønsker at melde dit barn ud af undersøgelsen, er du meget velkommen til at kontakte fællespostkassen for Børnesundhedsprofilen på BSP@kk.dk.

9. Generelle spørgsmål om databeskyttelse

Hvis du har generelle spørgsmål til Københavns Kommunes behandling af dine personoplysninger, er du meget velkommen til at skrive til vores Databeskyttelsesrådgiver via www.kk.dk/databeskyttelse.

Kontakt

Børnesundhedsprofilen