Søg

Integration i Københavns Kommune

Københavns Kommunes integrationspolitik skal sikre, at alle københavnere i lige omfang deltager i samfundet.

Københavns Kommune har siden 2007 haft fire-årige integrationspolitikker for at sikre, at borgere med anden etnisk baggrund end dansk har samme muligheder som alle andre.

Københavns integrationspolitik 2019-22

I integrationspolitikken for 2019 -2022 er der opstillet fem pejlemærker for, hvor København skal være på integrationsområdet om fire år:

  1. Flere københavnere med minoritetsbaggrund skal i job.
  2. Flere københavnere med minoritetsbaggrund skal klare sig godt i folkeskolen, så de bliver bedre rustet til – og gennemfører – en ungdomsuddannelse.
  3. Flere københavnere med minoritetsbaggrund skal deltage aktivt i kultur- og foreningslivet og være inkluderet i det omkringliggende samfund.
  4. Flere københavnere med minoritetsbaggrund skal opleve en bedre sundhedstilstand og en forbedret livskvalitet.
  5. Flere københavnere med forskellig baggrund skal bo side om side, og færre københavnere med minoritetsbaggrund skal udøve kriminalitet.

Udover pejlemærkerne er der opstillet 4 mål inden for Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets område:

  • Flere københavnere med minoritetsbaggrund skal være en del af arbejdsmarkedet
  • Flere nyankomne flygtninge – særligt kvinderne – skal være i en integrationsgrunduddannelse
  • Flere unge med minoritetsbaggrund skal gennemføre en ungdomsuddannelse
  • Flere københavnere med minoritetsbaggrund skal være inkluderet i det omkringliggende samfund

Fakta om integrationspolitikken

Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune vedtog integrationspolitikken i december 2018. Den er blevet til i tæt samspil med borgere og organisationer, lokaludvalg m.v. I foråret 2018 blev der blandt andet holdt dialogmøder med københavnerne på Nørrebro, Tingbjerg og på Amager, og i efteråret blev politikken sendt i åben høring, så alle kunne byde ind.

Handleplan skal følge op på politikken

Udover politikken er der blevet udarbejdet en handleplan, som har til hensigt at følge op på politikken. Her er der særligt fokus på, hvordan man kan få kvinder med anden etnisk baggrund end dansk til at blive en del af arbejdsmarkedet.

Københavnermodellen for integration af flygtninge

Med etableringen af en såkaldt københavnermodel, sætter vi tidligt ind i forhold til at hjælpe flygtninge. Blandt andet tager vores jobkonsulenter ud til asylcentre og møder flygtningene allerede inden, de kommer til København, for at afklare deres uddannelses- og erhvervskompetencer.

Vi samarbejder med virksomheder om at få flygtningene så hurtigt som muligt i praktik - og vi inddrager københavnerne. For en stor del af integrationen sker via de frivillige organisationer og i mødet med andre borgere.

I maj 2016 åbnede vi et såkaldt Welcome House for flygtninge. Det er i dag et helt unikt mødested med ca. 85 aktive frivillige og civilsamfundsorganisationer, der skaber liv i huset og hjælper kommunens flygtninge med at få en god start på deres nye liv i København.