Mødedato: 18.08.2022, kl. 19:00
Mødested: Kulturstationen Vanløse, Frode Jakobsens Plads 4, 2720 Vanløse

Meddelelser

Se alle bilag

Invitation til bydelsmøde og repræsentantskab tirsdag den 13. september
Tirsdag den 13. september kl. 19-21 afholder lokaludvalg og sekretariat bydelsmøde og repræsentantskab i Café Oasen, hvor foreninger, brugerbestyrelser og netværk i Vanløse kan stille med én repræsentant. På mødet skal vi snakke bydelsplan og drøfte visioner og indsatsområder, som lokaludvalget gerne vil arbejde med de næste fire år. I vil modtage særskilt mail herom. Sekretariatet sender invitation til foreninger, brugerbestyrelser og netværk i Vanløse i starten af uge 34. Modtager din forening ikke en invitation, så send en mail til sekretariatet på: vanloeselokaludvalg@okf.kk.dk 

Svar fra Kultur- og Fritidsborgmester, Mia Nyegaard, og Teknik- og Miljøborgmester, Line Barfod, vedr. udvikling af Bellahøjmarken og Genforeningspladsen
Vanløse Lokaludvalg sendte sammen med Brønshøj-Husum Lokaludvalg, Bispebjerg Lokaludvalg og lokale idræts- og boligforeninger en henvendelse til Kultur- og Fritidsudvalget og Teknik- og Miljøudvalget vedr. udvikling af Bellahøjmarken og Genforeningspladsen. Vanløse Lokaludvalg har modtaget svar fra Kultur- og Fritidsborgmester, Mia Nyegaard samt et fagligt notat sendt af Teknik- og Miljøborgmester, Line Barfod, vedr. udvikling af Bellahøjmarken og Genforeningspladsen. Se de vedlagte bilag.

Svar på henvendelse vedr. dræning af boldbaner
Vanløse Lokaludvalg besluttede på sit ordinære møde den 16.6.2022 at sende en henvendelse til Teknik- og Miljøforvaltningen vedr. misforståelse af lokaludvalgets høringssvar i forbindelse med høring om dræning af boldbaner på Damhusengen, se referat her - https://www.kk.dk/dagsordener-og-referater/Vanl%C3%B8se%20Lokaludvalg/m…
Teknik- og Miljøforvaltningen har svaret på henvendelsen, se vedhæftede bilag på den elektroniske dagsorden.

Status på spillestedet ALICE
Vanløse Lokaludvalg er blevet inddraget omkring muligheden for, at spillestedet ALICE midlertidigt flytter ind i spillestedet Stairways lokaler. Kultur- og Fritidsudvalget drøftede sagen på sit møde den 21. juni 2022, hvor udvalget besluttede, at Kultur- og Fritidsforvaltningen får mandat til at forhandle en aftale på plads, der sikrer, at ALICE i en periode genhuses i spillestedet Stairway, indtil ALICEs faciliteter på Nørre Allé igen er klar til indflytning. 

Formanden har godkendt logo på demensbænk i Vanløse
Formanden har godkendt, at Vanløse Lokaludvalgs logo fremgår på en demensvenlig forglem mig ej-bænk. Bænken står ved den ene af legepladserne på Damhusengen. På bænken er et skilt med logo fra de aktører, der er har været involveret i arbejdet herunder Vanløse Lokaludvalg, der er samarbejdspartner til Demensvenlig Vanløse.

Tryghedsundersøgelse 2022
Københavns Kommunes Tryghedsundersøgelse 2022 blev offentliggjort i juni og sendt til lokaludvalget på mail den 21. juni og vedhæftet den elektroniske dagsorden. Man kan læse om Vanløse fra side 95 i dokumentet. Undersøgelsen kan også findes på Københavns Kommunes hjemmeside: https://www.kk.dk/politik/politikker-og-indsatser/sikker-by/tryghedsundersoegelsen

Sikker By kommer gerne og holder et oplæg om undersøgelsernes resultater, hvis I er interesserede i det. I så fald kan sekretariatet kontaktes herom.

Naturtur i Grøndalsparken
Lørdag den 27. august afholder Vanløse Lokaludvalg v. Jørn Kofod m.fl. naturtur i Grøndalsparken i tidsrummet 13-17. Der vil være en guidet rundvisning, hvorefter man kan smage på parken i form af tilberedte smagsprøver og mad der tilberedes på dagen.
Har man lyst til at hjælpe til på dagen, så kontakt Jørn Kofod eller sekretariatet.

Kursus om det lokale miljøarbejde
Mandag den 26. september er der kursus om det lokale miljøarbejde for medlemmer og suppleanter på tværs af de 12 lokaludvalg - se vedhæftede invitation.
Mødet finder sted i BR-salen på Rådhuset i tidsrummet 17-20.
Tilmelding skal ske til Sarah på z28u@kk.dk - senest den 21. september

Høring af projektpakke 2023 for klimatilpasnings- og skybrudsprojekter
Udkast til skybrudspakke 2023 er sendt i høring i alle lokaludvalg frem til 6. september 2022. Udvalgene modtager hele pakken, men forventes kun at give bemærkninger til valg af projekter inden for egen bydel samt projekter, som ligger i grænseområder til andre bydele. Der er ingen projekter i Vanløse eller i grænseområder til Vanløse. Høringsmaterialet er vedhæftet den elektroniske dagsorden til orientering.

Høring af forslag til biodiversitet i København og handleplan 
Forslagene til biodiversitet i København, strategi 2022-2050 med tilhørende handleplan 2022-2025 er i offentlig høring frem til den 18. september 2022.
I høringsperioden er der planlagt følgende:

  • Debatmøde om biodiversitetsstrategi og handlingsplan - den 1. september kl. 19-21 i Kildevæld Kulturhus (DN)
  • Borgermøde den 13. september kl. 16-17.30 i Njalsgade 13. 

Læs mere her - https://biodiversitet.kk.dk/

Høring vedr. forslag til budget 2023
Økonomiforvaltningen har givet lokaludvalgene mulighed for at indsende høringssvar vedr. forslag til Københavns Kommunes budget 2023 inden den 5. sept. 2022. Vanløse Lokaludvalg har i møde den 16. juni 2022 taget beslutning om indmelding af budgetønsker, der efterfølgende har været indsendt til Borgerrepræsentationens medlemmer såvel som Økonomiforvaltningen. Sekretariatet genfremsender henvendelsen til Økonomiforvaltningen.

Bortfald af forslag til tillæg 1 til lokalplan 299 Hvidkildevej
Vanløse Lokaludvalg har modtaget en mail fra Hvidkildehusenes ejerlav med orientering om henvendelse til Teknik- og Miljøudvalget med anmodning om genoptagelse af forslag til tillæg til lokalplan 299, Hvidkildevej. Ejerlavets henvendelse er vedhæftet den elektroniske dagsorden.

Vanløse Saloner - revideret budget
Lokaludvalgsprojektet Vanløse Saloner fik i december 2021 bevilget 72.000 kr. i 2022-midler til at afholde 5-6 saloner. Arbejdsgruppen har i 2022 indtil videre afholdt én salon, og forventer i efteråret at holde yderligere 1-2 saloner. Arbejdsgruppen har derfor valgt at justere budgettet og sende 37.000 kr. tilbage i puljen for egne projekter, således at lokaludvalget kan få gavn af dem til andre projekter. 

Rokering i udvalg
Annie Dühring udtræder som 1. suppleant i Vanløse Lokaludvalg for Socialdemokratiet pr. 1.8.2022 grundet fraflytning fra bydelen.
Jonas Collin Pedersen har meddelt, at han ønsker at udtræde af Vanløse Lokaludvalg. Sekretariatet har rettet henvendelse til foreningen, A/B Vanløse Port, for at høre om de ønsker at beholde pladsen og indmelde et nyt medlem, alternativt vil pladsen gå til 1. suppleant i foreningsområdet for børn, unge, idræt, kultur og fritid.

Deadline for indmeldelse af punkter til næste LU-møde er den 1. september
Deadline for indmelding af punkter til lokaludvalgsmødet den 15. september 2022 er torsdag den 1. september. Dagsorden sendes ud den 7. september 2022.

Til top