Tryghedsundersøgelsen

Tryghedsundersøgelsen følger udviklingen i københavnernes tryghedsoplevelse samt registrerede anmeldelser for udvalgte kriminalitetstyper.

Københavns årlige tryghedsundersøgelse følger udviklingen i forskellige aspekter af københavnernes tryghed samt registrerede politianmeldelser for borgervendt kriminalitet og udvalgte kriminalitetstyper. Tryghedsundersøgelsen følger udviklingen fra 2009 til 2023 for København som helhed og i de enkelte bydele, herunder:

  • Københavnernes generelle oplevede tryghed i deres nabolag
  • Trygheden i aften og nattetimerne
  • Hvilke typer kriminalitet københavnerne bekymrer sig for at blive udsat for, og hvad de har været udsat for
  • Antallet af politianmeldelser for borgervendt kriminalitet og udviklingen for udvalgte kriminalitetstyper
  • Hvilke steder i nabolaget, hvor det opleves som utrygt at færdes
  • Om københavnerne har oplevet noget i det forgange år, der har påvirket dem til at tænke mere over, hvor og hvornår det er trygt at færdes i København
  • Københavnernes oplevelser af tillid til hhv. hjælp i nabolaget, personlig hjælp i nabolaget og hjælp fra myndighederne

Som noget nyt afrapporteres der i dette års tryghedsundersøgelse både på tryghed og utryghed, men der kommenteres primært på tryghedstallene.

Tryghedsundersøgelsen 2023

Et repræsentativt udsnit på 14.499 københavnere blev inviteret til at deltage i undersøgelsen. Heraf har 4.037 deltaget, hvilket giver en svarprocent på 28 %. Undersøgelsen er foretaget i perioden fra d. 6. december 2022 til d. 1. februar 2023 og deltagerne er blevet bedt om at forholde sig til deres oplevelse af tryghed og kriminalitet i de seneste 12 måneder. Undersøgelsen laves årligt og er siden 2017 gennemført af Epinion.

Sammenfatning af hovedresultaterne

Tryghedsundersøgelsen 2023 viser, at 87 % af københavnerne angiver at være trygge i deres nabolag, 7 % er utrygge og 5 % er hverken trygge eller utrygge. Der er stor forskel på andelen af trygge og utrygge på tværs af byen. De bydele med den højeste andel af trygge i nabolaget er: Indre By (94 %), Amager Vest (92 %), Østerbro (92 %) og Vesterbro (90 %). Der er en signifikant forskel på andelen af trygge i Indre By, Amager Vest og Østerbro sammenlignet med hele København.

De bydele med den højeste andel af utrygge i nabolaget er Kgs. Enghave (14 %), Brønshøj-Husum (13 %), Christianshavn (11 %) og Bispebjerg (11 %). Der er en signifikant forskel på andelen af utrygge i alle fire bydele sammenlignet med hele København. Andelen af københavnere, der hverken er trygge eller utrygge er størst på Amager Øst (7 %), Brønshøj-Husum (7 %) og Indre Nørrebro (7 %) og mindst i Indre By (3 %) og Østerbro (3 %). 

I 2023 angiver 77 % af københavnerne at være trygge i aften-og nattetimerne, 15 % angiver at være utrygge og 7 % er hverken trygge eller utrygge. De bydele med den højeste andel af trygge i aften-og nattetimerne er Amager Vest (85 %), Østerbro (84 %) og Indre By (80 %).

Rapporten kan downloades nederst her på siden. I rapporten fremgår resultaterne for København og de enkelte bydele og tryghedspartnerskabsområder. Der kan også ses resultater fra årets kvalitative analyserapport, der er en dybdegående analyse af belysning og tryghed i aften- og nattetimerne.

Her kan du også finde Epinions spørgeskema, som er brugt til indsamlingen af data i år.

Den dybdegående analyserapport

Siden 2009 har Københavns Kommune årligt fulgt københavnernes oplevelse af tryghed i deres nabolag og i aften- og nattetimerne. Siden 2020 har vi hvert år bygget et lag mere på analysen i form af en dybdegående analyse af årsagerne til forskelle i københavnernes tryghed.

I år stiller vi skarpt på, hvordan belysningen af København hænger sammen med borgernes tryghed.

For at tilvejebringe en grundig forståelse af forholdet mellem gadebelysningen i København og københavnernes tryghed i aften- og nattetimerne kombinerer vi i denne undersøgelse både kvalitative og kvantitative datakilder.

For det første anvender vi avancerede statistiske analyser af de over 65.000 besvarelser af tryghedsundersøgelsens spørgeskema, der er indsamlet fra 2009 til 2023. Med disse data kan vi identificere, visualisere og generalisere den statistiske sammenhæng mellem gadebelysning og utryghed i aften- og nattetimerne til borgerne i Københavns Kommune. Vi udvider disse statistiske analyser med registerdata om den kommunale belysning i byens nabolag

Den dybdegående analyserapport kan findes nedenfor.

Kontakt

Center for Byudvikling

Rådhuspladsen 1

1550 København V