Søg

Tryghedsundersøgelsen

Tryghedsundersøgelsen følger udviklingen i københavnernes tryghedsoplevelse samt registrerede anmeldelser for udvalgte kriminalitetstyper.

Københavns årlige tryghedsundersøgelse følger udviklingen i forskellige aspekter af københavnernes tryghedsoplevelse samt registrerede politianmeldelser for borgervendt kriminalitet og udvalgte kriminalitetstyper. Tryghedsundersøgelsen følger udviklingen fra 2009 til 2022 for København som helhed og i de enkelte bydele.

Tryghedsundersøgelsen 2022

Et repræsentativt udsnit på 12.939 københavnere blev inviteret til at deltage i undersøgelsen. Heraf har 3.596 deltaget, hvilket giver en svarprocent på 28. Undersøgelsen er foretaget i perioden d. 8. december 2021 til d. 1. februar 2022 og deltagerne er blevet bedt om at forholde sig til deres oplevelse af tryghed og kriminalitet i de seneste 12 måneder. Undersøgelsen laves årligt og er siden 2017 gennemført af Epinion.

Sammenfatning af hovedresultaterne

Tryghedsundersøgelsen 2022 viser, at 9 % af københavnerne er utrygge i deres nabolag. Dette er på niveau med perioden 2019-2021. I 2022 er utrygheden lavere end ved første måling i 2009, hvor 11 % af københavnerne var utrygge i deres nabolag.
Udviklingen fra 2009-2022 er statistisk signifikant.

I 2022 oplever 17 % af københavnere utryghed i aften og nattetimerne. Det er en stigning ift. 2021, hvor 16 % var utrygge i aften og nattetimerne. Niveauet er lavere end ved første måling i 2009, hvor 24 % var utrygge i aften og nattetimerne. Udviklingen fra 2009-2022 er statistisk signifikant, mens udviklingen fra 2021 2022 ikke er signifikant.

Rapporten kan downloades nederst her på siden. I rapporten fremgår resultaterne for København og de enkelte bydele og partnerskabsområder. Der kan også ses resultater fra årets kvalitative analyserapport.

Her kan du også finde Epinions spørgeskema, som er brugt til indsamlingen af data i år.

Den kvalitative analyserapport

Siden 2020 har Epinion udarbejdet dybdegående analyser af årsager til utryghed, som supplerer den generelle tryghedsundersøgelse. I 2022 består analysen af en kvalitativ undersøgelse, som bidrager med nuancerede perspektiver på københavnernes oplevede tryghed.

Via en app har 62 københavnere i løbet af 14 dage givet et indblik i, hvad der bidrager til at skabe tryghed og utryghed for dem i udvalgte områder:

1) Byens festzoner i Indre By, Vesterbro og Indre Nørrebro,
2) Områdefornyelse Skjolds Plads og
3) Områdefornyelse Bispebjerg Bakke.

Desuden har to af kommunens tryghedspartnerskaber – Amager Partnerskab og Tingbjerg-Husum Partnerskab – ønsket at gennemføre to supplerende undersøgelser, og de fremgår derfor også i den samlede rapport (bilag 2).

Kontakt

Center for Byudvikling

Rådhuspladsen 1

1550 København V