Mødedato: 16.06.2022, kl. 19:00
Mødested: Kulturstationen Vanløse, Frode Jakobsens Plads 4, 2720 Vanløse

B-sag: Beslutning om henvendelse vedr. misforståelse af lokaludvalgets svar om dræning af boldbaner

Vanløse Lokaludvalg skal beslutte at rette henvendelse til Teknik- og Miljøforvaltningen vedr. misforståelse af lokaludvalgets svar om dræning af boldbaner. 

Tidligere beslutninger

På baggrund af henvendelse fra Teknik- og Miljøforvaltningen, besluttede lokaludvalget på sit møde den 17. marts 2022 at sende en henvendelse til Teknik- og Mijøforvaltningen vedr. dræning af boldbaner på Damhusengen. Læs mere her - https://www.kk.dk/dagsordener-og-referater/Vanl%C3%B8se%20Lokaludvalg/m…

 

Indstilling

Formanden indstiller, 

1. at Vanløse Lokaludvalg godkender, at sende en henvendelse til Teknik- og Miljøforvaltningen vedr. misforståelse af lokaludvalgets svar om dræning af boldbaner, jf. løsningsafsnittet. 

Problemstilling

I marts 2022 rettede Teknik- og Miljøforvaltningen henvendelse til Vanløse Lokaludvalg vedr, anlægsprojektet "Dræning af boldbanerne på Damhusengen" fra Budget 2019.

Forvaltningen inviterede lokaludvalget på en besigtigelsestur på engen, med henblik på mulighed for at spørge ind til projektet samt komme med ønsker og perspektiver. Medlemmer af arbejdsgruppen for Natur- og Miljø mødtes i marts 2022 med forvaltningen og drøftede projektet.

Vanløse Lokaludvalg meldte positivt tilbage på dræning af boldbanen, men havde et par spørgsmål til forvaltningen, som arbejdsgruppen mener at forvaltningen har misforstået i sit svar til TMU den 9. maj 2022, bl.a. som beskrevet i bilag 3:

Vanløse Lokaludvalgs høringssvar:
Vanløse Lokaludvalg besluttede, at anbefale dræning af fodboldbanen, men vil gerne have mere information om, dels hvor meget fosfor der udledes til Harrestrup Å fra opstrøms marker og overløb fra Utterslev Mose, dels driftsøkonomien i udgifterne til afløbsafgift til kloak i forhold til det projekt der foreslås med afledning til 100 årsgrøften og løbende oprensning.

Forvaltningens svar: Drænvandet fra fodboldbanerne bliver pumpet op til 100-årsgrøften/Vanløsegrøften, hvorfra det skal nedsive. Der skal ikke udledes noget drænvand til Harrestrup Å (kloak), og der kommer derfor ikke til at være udgifter til afløbsafgift. Overløbet, som lokaludvalget udpegede på den fælles gåtur, vil blive afkoblet, så der ikke kan løbe drænvand til Harrestrup Å. Der vil blive sat en føler på pumpestyringen, så der ikke pumpes mere drænvand op i grøften, hvis den skulle blive fyldt op. Udgifterne til den løbende drift af grøften (slåning og bortskaffelse af plantemateriale) ligger endnu ikke fast, da driftsmetoden ikke er afklaret. Den afhænger bl.a. af, hvordan grøften udformes, og det bliver først behandles i detailprojekteringsfasen. De øvrige spørgsmål der stilles om udledning af fosfor fra opstrøms marker ligger uden for projektet om dræningen af fodboldbanerne, og det kan projektgruppen for anlægsprojektet derfor desværre ikke svare på.

Se den fulde sagsfremstilling og bilag: Delvis udskydelse af anlægsprojekt ”Dræning af fodboldbaner på Damhusengen”, Vanløse | Københavns Kommunes hjemmeside (kk.dk)

Løsning

Vanløse Lokaludvalg godkender, at sende nedenstående henvendelse til Teknik- og Miljøforvaltningen vedr. misforståelse af lokaludvalgets svar om dræning af boldbaner.

Vanløse Lokaludvalg er bange for, at der åbenbart er opstået nogle misforståelser på forvaltningens møde med Vanløse Lokaludvalg, i forhold til de forskellige løsningsmuligheder og udgifter, hvilket giver et misvisende billede af grundlaget for lokaludvalgets høringssvar.
De baner der allerede er drænet afvandes til kloak i kanten af engens vestside og lokaludvalget spurgte til afløbsafgiften for de eksisterende samt de kommende baner til denne kloak. Det er dette beløb der bør sammenlignes med udgifterne til den foreslåede løsning. På mødet foreslog medlemmerne at midtergrøften blev udgravet, så overfladevandet fra boldbaner kunne løbe direkte ned i grøften og nedsive der. Dette vil begrænse afledningen til den eksisterende kloak og bevirke, at banerne kan tages tidligere i brug efter regnskyl, da overfladevandet ikke først skal igennem drænet for at komme væk. Midtergrøften skal under alle omstændigheder udgraves når engen inddrages i skybrudsprojektet. Udgifterne til forvaltningens løsning er endnu ikke færdige. Men prisen for rørføring af dræn fra midten af engen under Harrestrup Å til østgrøft, udgravning af grøften, løbende pleje, samt udgifter til pumper og elinstallation bør sammenlignes med afløbsafgiften for afledning til den omtalte kloak.

Mvh.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser for Vanløse Lokaludvalgs puljemidler.

Videre proces

 

/Per Stengade

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.
Til top