Mødedato: 10.10.2022, kl. 15:00
Mødested: Demokratigaragen, Rentemestervej 57, 2400 København NV

Model for udbud af arealer til etablering af ladestandere

Se alle bilag
Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til Teknik- og Miljøforvaltningens forslag til at håndtere udbud af normalladere på offentlige vejarealer.

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender,

  1. at model for udbud af opsætning og drift af normalladere jf. bilag 3, danner grundlag for Teknik- og Miljøforvaltningens arbejde med at udvælge og udbyde lokationer til opsætning af normalladere.
  2. at Teknik- og Miljøforvaltningen kan nedlægge parkeringspladser udenfor betalingszonen, for at skabe plads til udbygninger langs cykelstier til opsætning af ladestandere.

Problemstilling

Den 6. april 2022 trådte lov om infrastruktur for alternative drivmidler (AFI-loven) i kraft. AFI-loven har til hensigt at fastsætte krav til etablering og drift af ladestandere til elektriske køretøjer på offentlige arealer. Det fremgår af AFI-loven, at offentligt tilgængelige ladestandere på offentlige arealer fremadrettet skal etableres efter reglerne i udbudsloven.

Borgerrepræsentationen vedtog den 24. juni 2022 ”Handlingsplan for ladeinfrastruktur 2022-2025” (Handlingsplan), som indeholder mål, principper og initiativer til udbredelsen af ladeinfrastruktur, herunder etablering af nye elbilspladser med tilhørende normalladere med følgende ændringsforslag “dog således at det skærpes i Handlingsplan for ladeinfrastruktur, at ladestandere som udgangspunkt altid bør placeres på fortovsudbygninger frem for på fortovets eksisterende areal, medmindre der er tungtvejende grunde, der taler for ikke at placere en pågældende ladestander således.(ÆF5)”

Teknik- og Miljøudvalget skal på den baggrund tage stilling til ”Model for udbud af opsætning og drift af normalladere”, herunder hvordan forvaltningen udmønter ændringsforslaget ÆF5.

Løsning

I handlingsplanen indgår initiativ om at etablere 4.100 nye elbilspladser med tilhørende ladestandere (initiativ 4). Initiativet er finansieret i budget 2022 (BR den 7. oktober 2021) (A, B, F, O, V, Ø, Å, Frie Grønne og Kaare Traberg Smidt). På tidspunkt for vedtagelse af Budget 2022, kunne forvaltningen udstede tilladelser til etablering af ladestandere på kommunal vej jf. vejloven. Forvaltningen har derfor indtil nu udstedt tilladelser til 700 elbilspladser med tilhørende ladestandere frem til AFI-loven trådte i kraft den 6. april 2022. Se bilag 7.

For at udmønte de resterende 3.400 elbilspladser med tilhørende ladestandere, skal arealer til etablering af ladestandere sættes i udbud. Handlingsplanen indeholder en beskrivelse af de overordnede principper for udbud af ladeinfrastruktur og forvaltningen har på den baggrund udarbejdet en række retningslinjer og krav til design, udformning, og placering af ladestandere (bilag 2).

Udbudsproces

”Model for udbud af opsætning og drift af normalladere” er udarbejdet i dialog med en række eksterne aktører på området (Dansk E-mobilitet, Drivkraft Danmark og deres medlemmer.) Dialogen med ladestandermarkedet danner grundlag for tildelingskriterier og krav til udbud af normalladere. Samlet overblik over tildelingskriterier og krav kan findes i bilag 2 og 3.

Etableringstid: Forvaltningen oplever stigende efterspørgsel på normalladere, hvorfor forvaltningen vil prioritere, at normalladere opstilles og ibrugtages indenfor en kort tidsperiode. Forvaltningen vil derfor medtage etableringstid, som et tildelingskriterie eller krav ved tildeling af kontrakter til opsætning og drift af normalladere på offentlige arealer.

Brugervenlighed: Forvaltningen vil stille krav i forhold til driftsstabilitet ved tildeling af kontrakter til opsætning og drift af normalladere. Forvaltningen har fokus på kundeservice og oppetider, således brugerne vil opleve, at ladestanderne er tilgængelige samt nem og hurtig adgang til hjælp, hvis ladestanderen er ude af drift.

Betaling: Forvaltningen vil medtage betaling for arealer til ladestandere som et tildelingskriterie, når der udbydes kontrakter med ladestandere på offentlige veje.

Bæredygtighed og Miljø: Forvaltningen vil medtage kriterier og krav i forhold til miljøpåvirkning og bæredygtighed, når der udbydes kontrakter med ladestandere på offentlige veje.

I første udbudsrunde vil forvaltningen arbejde med underkriterierne: Grøn strøm og grønne køretøjer. Derudover vil forvaltningen undersøge muligheden for at medtage et kriterium om genanvendelse af ladestanderens materiale eller lign. Før offentliggørelse af det næste udbud, vurderer forvaltningen om en eller flere underkriterier til miljøpåvirkning og bæredygtighed skal ændres til krav i stedet for tildelingskriterier. Derudover vurderer forvaltningen også om der skal tilføjes nye kriterier eller krav, som kan understøtte den grønne udvikling af ladestander-markedet.

Forvaltningen vil i overensstemmelse med ÆF8 fra indstillingen om ”Handlingsplan for ladeinfrastruktur 2022-2025”, undersøge mulighederne for at stille krav om intelligent opladning, og ifald det er muligt, stille det som krav. 

Beboere, erhvervsdrivende og gæster kan løbende indsende ønsker til forvaltningen via. kommunens hjemmeside (www.kk.dk/ladestandere). Forvaltningen vil medtage forslagene i arbejdet med udbud af ladestandere. Derudover inddrager forvaltningen løbende ladestandermarkedet i arbejdet med at forberede udbud.

For at sikre, at der er interesse og økonomisk incitament samt stabilitet på ladestandermarkedet, anbefaler forvaltningen, at kontrakter indgås med en varighed på 10 år. En tilbudsgiver kan ikke vinde alle arealer i et udbud, medmindre der kun er én tilbudsgiver.

Indtægter fra leje/betaling af arealer til normalladere

Når udbudsprocessen er gennemført og forvaltningen har et overblik over evt. lejeindtægter for udbudsrunden, fremlægger forvaltningen en indstilling med anbefaling til, hvordan midlerne kan anvendes.

Udmøntning af ændringsforslaget ÆF5 om fortovsudbygninger (Teknik- og Miljøudvalget den 30. maj 2022) 

Ændringsforslaget er formuleret sådan, at ”ladestandere som udgangspunkt altid bør placeres på fortovsudbygninger frem for på fortovets eksisterende areal, medmindre der er tungtvejende grunde, der taler for ikke at placere en pågældende ladestander således.”

Fortovsudbygninger til normalladere

Ladestandermarkedet er kommet med en række tilbagemeldinger på ændringsforslaget, der blev vedtaget til handlingsplanen (ÆF5). ÆF5 beskriver ”…at ladestandere som udgangspunkt altid bør placeres på fortovsudbygninger frem for på fortovets eksisterende areal…”. Markedet gav udtryk for, at ændringsforslaget kan bremse udrulningen af nye normalladere i København, på grund af længere etableringstid og øgede etableringsomkostninger. De øvrige tilbagemeldinger fra markedet kan læses i bilag 4 – som udgør notat om opfølgning på markedsdialog, som blev bestilt på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 2. juni 2022.

En gennemførelse af ÆF5 med krav om ladestanderne, sker som udgangspunkt ved etablering af fortovsudbygninger, hvor tungtvejende hensyn ikke taler imod, at det kan bidrage til både æstetiske forbedringer af byrummet samt bedre forhold for fodgængere. Det kan imidlertid også føre til, at   udrulningen af ladestandere forsinkes og dermed reducere interessen fra ladestander-markedet.

Forvaltningen vurderer derfor, at hvis fortovsudbygninger kræver nedlæggelse af parkeringspladser indenfor betalingszonen, eller hvis det medfører betydelig mindre interesse fra operatørerne, til at opsætte normalladere på stedet, så er der tale om hensyn så tungtvejende, at det taler for, at normalladerne kan opsættes på eksisterende fortovsareal.

Forvaltningen anbefaler alene at normalladere etableres på eksisterende fortovsareal, hvis dette kan opnås uden gene for de gående. Det vil sige, at normalladeren skal placeres på en sådan måde, at det ikke vil forringe forholdene for synshandicappede, gangbesværede og andre svage grupper på fortovet jf. retningslinjerne i bilag 2 og 6.

Ramme til nedlæggelse af parkeringspladser udenfor betalingszonen

Forvaltningen er opmærksom på, at flere af de offentlige veje udenfor betalingszonen er opbygget med enten cykelstier, smalle fortove eller tilsvarende. Det betyder at ladestanderne ikke kan opsættes på eksisterende fortovsareal. Forvaltningen anbefaler derfor, at Teknik- og Miljøudvalget beslutter, at forvaltningen kan nedlægge parkeringspladser udenfor betalingszonen, hvis opsætning af ladestandere ikke kan håndteres på anden vis.

Politisk handlerum

Teknik- og Miljøudvalget har mulighed for at skalere, ændre eller fravælge forvaltningens foreslåede tildelingskriterier og krav. Forvaltningen skal gøre opmærksom på, at eventuelle ændringer kan have betydning for udrulning af ladestandere pga. evt. ny markedsdialog, eller det kan betyde, at der skal afsættes yderligere midler til elbilsområdet.

Teknik- og Miljøudvalget kan beslutte, at tungtvejende hensyn eksempelvis ikke er nedlæggelse af parkeringspladser indenfor betalingszonen.

Dette vil dog betyde, at der efterfølgende skal bestilles et budgetnotat til kommende forhandlinger, som håndterer mindreindtægter fra betalingsparkering ligesom der skal afsættes ekstra midler til myndighedsbehandling.

Beslutning om fortovsudbygninger samt budgetnotat vil medføre en forsinkelse på første udbud af normalladere, da forvaltningen ikke kan offentliggøre udbud med normalladere, før der er afsat midler til at håndtere opgaven.

Økonomi

Denne indstilling har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune, da der er tale om model for udbudsproces til opsætning og drift af normalladere og er finansieret i Budget 2022 for perioden 2022-2025.

Videre proces

Når Teknik- og Miljøudvalget har godkendt indstillingen, forbereder Teknik- og Miljøforvaltningen første udbud af normalladere, som forventes offentliggjort vinter 2022/2023.

I overførselssagen 2021/2022 (Borgerrepræsentation 5. maj 2022) (A, B, F, I, V, Ø og Å) blev der afsat midler til en kortlægning af mulige placeringer af hurtig- og lynladere i København, som forventes afsluttet ultimo 2022. Kortlægningen vil danne grundlag for det videre arbejde med udrulning af hurtig- og lynladere på offentlige arealer i København. Resultaterne af kortlægningen forelægges til Teknik- og Miljøudvalget sammen med et administrationsgrundlag for hurtig- og lynladere

                             Søren Wille

                                                                                       / Lena Kongsbach.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 10. oktober 2022

 

Det Konservative Folkeparti stillede følgende ændringsforslag som tilføjelse til 1. at-punkt (ÆF1):

 

“dog således, at udgangspunktet er at udrulningen ikke må koste parkeringspladser; såfremt det koster parkeringspladser, skal der findes erstatningspladser.”

 

Ændringsforslaget (ÆF1) blev forkastet med 3 stemme mod 7. Ingen undlod at stemme.

 

For stemte: C og V

Imod stemte: A, B, F, Ø og Å

 

Venstre stillede følgende ændringsforslag som tilføjelse til 1. at-punkt (ÆF2):

 

“dog således at ladeoperatører kompenseres, såfremt at ladestandere bliver nedlagt, hvis kommunen beslutter at benytte byens rum til andre formål.”

 

Ændringsforslaget (ÆF2) blev forkastet med 3 stemmer mod 7. Ingen undlod at stemme.

 

For stemte: C og V

Imod stemte: A, B, F, Ø og Å

 

Venstre stillede følgende ændringsforslag som tilføjelse til 1. at-punkt (ÆF3):

 

“dog således at pris for forbrugeren indgår som et kriterie i udbudsprocessen.”

 

Ændringsforslaget (ÆF3) blev vedtaget med 6 stemmer mod 0. 4 undlod at stemme.

 

For stemte: B, C, F, V og Å

Undlod at stemme: A og Ø

 

 

Den således ændrede indstillings 1. at-punkt blev godkendt med 10 stemmer mod 0. Ingen undlod at stemme.

 

For stemte: A, B, C, F, V, Ø og Å

 

Indstillingens 2. at-punkt blev godkendt med 8 stemmer mod 2. Ingen undlod at stemme.

 

For stemte: A, B, F, V, Ø og Å

Imod stemte:  C

 

Det Konservative Folkeparti afgav følgende protokolbemærkning:

 

Det Konservative Folkeparti ønsker, at udrulningen skal tilpasses antallet af el-biler således at vi ikke ender i en situation med for få el-pladser, eller for mange.

Til top