Mødedato: 09.01.2023, kl. 15:00
Mødested: Rådhuset, 1. sal, værelse 51

Endelig vedtagelse af lokalplan Hamletsgade, Nørrebro

Se alle bilag
En bygherre ønsker at udvikle et område ved Hamletsgade og Nannasgade på Ydre Nørrebro ved at ombygge erhvervsbygninger samt opføre ca. 15.600 m² ny bebyggelse med serviceerhverv. En stor andel af områdets parkering samles i en parkeringskælder, så der kan indrettes nye byrum med beplantning og opholdsmuligheder. Lokalplanen skal styrke eksisterende kulturhistoriske og arkitektoniske bevaringsværdier og bygninger i området. Derudover giver lokalplanen mulighed for en ny forbindelse gennem området mellem Tagensvej og Nannasgade og derved styrker sammenhængen mellem kulturmiljøet og nærområdet. Lokalplanen udpeger 27 træer som bevaringsværdige og stiller krav om 106 nye træer.

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

 1. at godkende lokalplan Hamletsgade (bilag 2) med ændringer som foreslået i afsnittet Løsning og bilag 7.

Problemstilling

En bygherre ønsker at opføre ny bebyggelse ved Nannasgade og Hamletsgade og ombygge eksisterende bevaringsværdige bygninger. Projektet indeholder serviceerhverv og har en bebyggelsesprocent for hele lokalplanområdet på ca. 180. Gældende lokalplan muliggør ikke omfanget af det ønskede nybyggeri, hvorfor det kræver en ny lokalplan. Forslag til lokalplanen blev godkendt i Teknik- og Miljøudvalget den 20. juni 2022 og har været i offentlig høring fra den 29. juni til den 7. oktober 2022. Forvaltningen har modtaget 107 henvendelser. Høringen har givet anledning til ændringsforslag fra forvaltningen (bilag 7).

Løsning

Lokalplanområdet ligger på Ydre Nørrebro mellem Tagensvej, Mimersgade og tæt på Superkilen mod vest og mellem karréby og mere ustruktureret by med forskellige byggestile og funktioner. I området ligger den tidligere Holger Petersens Tekstilfabrik, en af de få bevarede store tekstilfabriksbygninger, der blev opført i København i 1880’erne. Balders Plads er et åndehul i det tætbebyggede kvarter. Baldersgade karakteriseres mod vest af en facaderække med huse i fem etager opført i 1880’erne. Tagensvej og i mindre grad Mimersgade udgør trafikerede barrierer, som adskiller området fra den øvrige by. Nannasgade har en blanding af boliger, erhverv og opholdsmuligheder og afsluttes af Kingos Kirke ud for Holger Petersens Tekstilfabriks arealer. Kirkens og menighedshusets tårne er landemærker i området. Fra Nannasgade er der desuden kig til Nørrebrohallen.

Planforslaget muliggør fortætning i form af ca. 15.600 m² nybyggeri, og området fastlægges til blandet bolig og serviceerhverv med en boligandel på mindst 30 % af områdets samlede etageareal. Nybyggeri etableres primært som bebyggelse mod Nannasgade og Hamletsgade og som påbygninger på eksisterende bebyggelse. Planforslaget fastlægger derudover udvalgte bebyggelser som bevaringsværdige (bilag 2, s. 14-16) med det formål at bevare det eksisterende kulturmiljø og fysiske levn fra områdets historie som tekstilfabrik. Planforslaget fastlægger bestemmelser for udvikling af de eksisterende byrum og for nye forbindelser igennem området, der skal være med til at åbne området op og skabe større sammenhæng med det omkringliggende kvarter. Ejendommens parkering samles i parkeringskælder, hvilket giver mulighed for mere beplantning og flere opholdsmuligheder på terræn.

Forslag til ændringer af lokalplanforslaget

Høringen har givet anledning til, at forvaltningen foreslår en ændring af lokalplanforslagets bestemmelser om højden af bygning inden for byggefelt I. I lokalplanforslaget kan bebyggelse inden for byggefelt I opføres i op til 4 etager. Forvaltningen foreslår at ændre dette til 3 etager for at mindske skyggegener for eksisterende boliger i Baldersgade. Derudover foreslår forvaltningen, at mulighed for facadebeplantning på nybyggeri tilføjes bestemmelser om beplantning i de ubebyggede arealer, og at bestemmelse om grundejerforening udgår af lokalplanen, da området i lokalplanforslaget ikke opfylder definitionen af ”nye områder” i planlovens § 15, stk. 2, nr. 17.

Høring

Forvaltningen har modtaget 107 henvendelser i høringsperioden (bilag 5). I bilag 6 er henvendelserne refereret med forvaltningens bemærkninger. Der blev afholdt borgermøde den 24. august 2022, hvor 65 borgere deltog. Referat af mødet er vedlagt (bilag 8). Borgernes hovedsynspunkter i høringen er anført nedenfor.

Henvendelser modtaget i høringsperioden omhandler overvejende bygningshøjder og bebyggelsesprocent, øget trafik på Nannasgade, tilpasning til områdets arkitektoniske egenart, skyggegener for boliger i Baldersgade og udformning af passagen gennem området.
Forvaltningen gør opmærksom på, at høringssvar nr. 57 repræsenterer 420 underskrivere. Høringssvaret omhandler emnerne bygningshøjder og dagslysforhold for nabobebyggelse, trafik og parkering, arkitektur og beplantning samt indretning af byrum og den nye passage.

Nørrebro Lokaludvalg har følgende hovedsynspunkter (bilag 5, henvendelse nr. 48). Lokaludvalgets synspunkter er sammenfaldende med borgernes henvendelser, og forvaltningen kommenterer derfor samlet nedenfor og i bilag 6.

 1. Nørrebro Lokaludvalg mener, at det er positivt, at der etableres en gennemgang gennem området, og at det bør sikres, at den er åbent hele døgnet. Se forvaltningens bemærkning 3 til borgernes henvendelser.
 2. Nørrebro Lokaludvalg finder det positivt, at terrænparkering på grunden fjernes. Dog er det kritisk, at nedkørsel til p-kælderen er fra Nannasgade, som er en skolevej. Nedkørslen bør flyttes til Hamletsgade. Se forvaltningens bemærkning 2 til borgernes henvendelser.
 3. Nørrebro Lokaludvalg mener ikke, at man bør bygge inde på grunden, men ser hellere randbebyggelse for at sikre et bedre byrum. Se forvaltningens bemærkning 1 til borgernes henvendelser.
 4. Nørrebro Lokaludvalg mener ikke, at byggeriet i Hamletsgade/Nannasgade harmonerer med det eksisterende byggeri i udseende. Bygningshjørnerne bør afskæres i overensstemmelse med områdets arkitektoniske formsprog. Se forvaltningens bemærkning 6 til borgernes henvendelser.
 5. Nørrebro Lokaludvalg mener, at det er problematisk, at der skal fældes gamle træer. Se forvaltningens bemærkning i bilag 6, s. 10 under Beplantning.

Slots- og Kulturstyrelsen har følgende hovedsynspunkter (bilag 5, henvendelse nr. 106).  Slots- og Kulturstyrelsens synspunkter er sammenfaldende med borgernes henvendelser, og forvaltningen kommenterer derfor samlet nedenfor og i bilag 6.

 1. Slots- og Kulturstyrelsen anerkender, at fabriksanlæggets tyngde ligger i lokalplanområdets nordlige og vestlige del, og styrelsen har principielt ingen indvendinger imod, at grundens sydlige del udnyttes til ny bebyggelse. Det er positivt, at lokalplanforslaget udpeger en række bevaringsværdige bygninger.
 2. Slots- og Kulturstyrelsen er skeptiske over for, at det planlagte nybyggeri er tilpasset stedets egenart. Særligt nævnes den maksimalt tilladte bygningshøjde på fem etager. Et så massivt nybyggeri, der langt overgår de lave industribygninger, vil virke reducerende på oplevelsen af det historiske industrimiljø. Se forvaltningens bemærkning under bemærkning 6.
 3. Slots- og Kulturstyrelsen finder det uheldigt, at der gives mulighed for at forhøje bevaringsværdige bygninger, navnlig shedtagsbygningen Spinderibygning II på Hamletsgade. Når lysindtagene i taget fjernes ifm. påbygningen, forsvinder forståelsen af den industriproduktion, der tidligere foregik i shedtagsbygningen, og bevaringsværdien svækkes betragteligt. Se forvaltningens bemærkning i bilag 6 på side 9 under Bevaringsværdigt kulturmiljø.

HOFOR har følgende hovedsynspunkter (bilag 5, henvendelse nr. 80 og 105):

 1. HOFOR gør opmærksom på, at der i vejudlægget, som påtænkes nedlagt, ligger en spildevandsledning, som bør have krav på minimum samme retlige beskyttelse som, hvis ledninger fortsat var placeret i vejareal.
 2. HOFOR gør opmærksom på, at der ligger en fjernvarmeledning under det planlagte byggefelt for Bygning G, og at der ikke bør placeres byggefelter ovenpå eksisterende fjernvarmeledninger.

Forvaltningens bemærkninger:

 1. Tinglysning af rådighedsservitutter er et forhold, der ligger uden for lokalplanen.
 2. Forvaltningen vurderer, at karrébebyggelse med randbebyggelse langs vejlinje er et hovedreb i området, og at en reduktion af byggefeltet vil skabe et uhensigtsmæssigt forløb langs gaden både mht. områdets arkitektoniske sammenhæng og tryghed i byrummet. Fjernvarmeledningen ligger på det såkaldte gæsteprincip, hvilket betyder, at HOFOR skal omlægge ledningen ifm. udnyttelse af byggeretten. Byggefeltets placering fastholdes derfor. Se uddybet svar i bilag 6.

På vegne af ejere af Tagensvej 89-91 har Norconsult Arkitektur følgende hovedsynspunkter (bilag 5, henvendelse nr. 55):

 1. Grundejere af matrikler i delområde II bør ikke skulle indgå i grundejerforening for hele området.

Forvaltningens bemærkninger:

 1. Henvendelsen er taget til efterretning, og forvaltningen foreslår, at bestemmelse om etablering af grundejerforening udgår af lokalplanen.

Hovedsynspunkter i borgernes henvendelser:

 1. I 29 henvendelser nævnes, at Bygning I i 4 etager plus saddeltag ligger for tæt på eksisterende boliger langs Baldersgade og vil give indbliks- og skyggegener for disse. Bygning I bør enten helt udgå af lokalplanforslag, opføres i kun én etage dog langs hele gårdmuren mod Baldersgade eller opføres i kun tre etager med fladt tag. En ekstra etage på Bygning H vil give skyggegener for boliger i Baldersgade.

  Forvaltningens bemærkninger:
  Forvaltningen foreslår at imødekomme henvendelserne om bygningshøjde inden for byggefelt I for at reducere skyggegener for eksisterende boliger langs Baldersgade. Forvaltningen foreslår, at bygningen reduceres til 3 etager og med en maksimal bygningshøjde på 12,6 m, dog bibeholdes saddeltag som reference til eksisterende arbejderboliger mod Tagensvej. I modsætning til nuværende forhold vil denne reduktion af bygningshøjden sikre, at stueetagen langs Baldersgade ikke er skyggeramt om eftermiddagen i juni måned. Da den nye bebyggelse indeholder kontorerhverv, vurderer forvaltningen, at indbliksgener for naboboliger vil være begrænsede, da brugen af bygningerne ofte vil være forskudt tidsmæssigt.

 2. I 22 henvendelser nævnes, at Nannasgade er skolevej for Rådmandsgade Skole, og trafikken bør derfor ledes til området via Hamletsgade eller Tagensvej fremfor via Nannasgade.

  Forvaltningens bemærkninger:
  Forvaltningen vurderer, at projektet ikke vil medføre en mærkbar stigning i trafikken, og udbygning af lokalplanforslagets muligheder vil derfor ikke påvirke skolevejsforholdene på Nannasgade anderledes end i dag. Primær indkørsel til området via Tagensvej anbefales ikke af hensyn til trafiksikkerhed og afvikling af trafikken. Indkørsel via Hamletsgade kan ikke lade sig gøre, da der ligger bevaringsværdig bebyggelse langs Hamletsgade, og en overkørsel ikke kan placeres tæt ved kryds.

 3. I 21 henvendelser nævnes, at der ikke er behov for den nye passage, da der allerede er forbindelser mellem Tagensvej og Nannasgade via hhv. Baldersgade og Hamletsgade. Passagen fremstår ikke som et byrum, men et stisystem. Det grønne byrum bliver ikke grønt, da der skal laves 6-10 m brede vejsystemer gennem området, og halvdelen af de eksisterende træer fældes. Der er en bekymring for, at passagen vil blive brugt til kriminel aktivitet. Hvis passagen oplyses om natten, vil det genere boliger i området.

  Forvaltningens bemærkninger:
  Passagen skal indrettes grønt og forbinde Tagensvej og Nannasgade for bløde trafikanter som supplement til Hamletsgade og Baldersgade. I lokalplanen er der bestemmelser om, at belysning ikke må blænde omgivelserne. Belysning er også et element, der skal være med til at forebygge utryghed ved at sikre oversigtsforhold i byrummet i ydertimerne.

 4. I 20 henvendelser nævnes, at nærområdet i forvejen er tæt bebygget, og lokalplanen bør have væsentlig lavere bebyggelsesprocent end forslaget til lokalplanen lægger op til. En bebyggelsesprocent på højst 150 bør fastholdes for området.

  Forvaltningens bemærkninger:
  Bebyggelsesprocenten i lokalplanforslaget understøtter den maksimale bebyggelsesprocent på 185 % i kommuneplanrammen for området. Realisering af lokalplanforslagets byggemuligheder vil resultere i en faktisk bebyggelsesprocent for hele lokalplanområdet på ca. 180 % og for lokalplanens delområde I, der indeholder alle forslagets byggefelter, på ca. 160 %.

 5. I 16 henvendelser nævnes, at bygningshøjderne refererer dårligt til områdets historie med lave industribygninger. Lavere bygningshøjder ville fremhæve den eksisterende bevaringsværdige bebyggelse og referere til det historiske industrimiljø. Bygninger bør højst være 3-4 etager. Én af disse henvendelser repræsenterer 420 borgere og indeholder et forslag til alternativ placering af byggefelter og med andre bygningshøjder. Se uddybet svar i bilag

  Forvaltningens bemærkninger:
  Øvrig karrébebyggelse i området er opført i 5-6 etager med udnyttet tagetage. Forvaltningen vurderer, at en ny randbebyggelse i op til 5 etager langs Hamletsgade og Nannasgade vil passe ind i områdets typologi og skala. Se svar under punkt 1.

 6. I 15 henvendelser nævnes, at de eksisterende bygninger i området har røde teglfacader, hvoraf nogle er pudset og bygningsdetaljer i form af murede buer og afskårne hjørner mod gadekryds. Den nye bebyggelse skiller sig ud fra dette.

  Forvaltningens bemærkninger:
  Ny bebyggelse mod Hamletsgade og Nannasgade skal opføres i rødbrune eller brune farver lig de bevaringsværdige bygninger, der ligger ud mod disse veje. Bygning G og I, hhv. ved Baldersgade og Nannasgade og internt i området, skal opføres i gule tegl eller tegl i mørk sand lig de bevaringsværdige bygningers udseende. Forvaltningen genkender ikke, at afskårne hjørnebygninger er et gennemgående arkitektonisk træk i området. Se uddybet svar i bilag 6.

Politisk handlerum

 • Det kan besluttes at ændre lokalplanens afgrænsning, herunder til- og fravælge bygninger, der udpeges som bevaringsværdige indenfor lokalplanområdet.
 • For det kommende nybyggeri kan udvalget vælge at ændre omfanget og placering af byggeriet samt ændre forhold omkring de foreslåede materialer og udearealer.
 • Ændringer af principiel betydning, fx bebyggelsesprocent, bygningshøjder, placering af byggefelter, vil kræve, at der udarbejdes et nyt forslag med ændringer, der skal i supplerende høring eller ny offentlig høring og derefter forelægges Teknik- og Miljøudvalget.

Økonomi

Denne indstilling har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune.

Videre proces

Når Borgerrepræsentationen har vedtaget lokalplanen, bekendtgør Teknik- og Miljøforvaltningen denne i henhold til reglerne i planloven.

 

  Søren Wille

/ Karsten Biering Nielsen

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 9. januar 2023

 

Et samlet udvalg stillede følgende ændringsforslag som erstatning af 1. at-punkt:

”at indstillingen sendes tilbage til Teknik- og Miljøforvaltningen med henblik på yderligere oplysninger.”

 

Ændringsforslaget blev vedtaget uden afstemning.

 

Det Konservative Folkeparti afgav følgende protokolbemærkning:

 

“Det Konservative Folkeparti er lidt bekymret for byggeriet i hjørnet med nybyggeri, da dette virker meget massivt – vi ønsker en minimering, og derved en mindre fortætning i denne del af byggeriet; desuden finder vi at det kunne fremme projektets tilpasning til det eksisterende, såfremt der blev arbejdet med vinduer der i størrelse og stil harmoner med en gamle fabrik”.

 

Det Konservative Folkeparti afgav følgende protokolbemærkning:

 

“Det Konservative Folkeparti ser gerne, at parkeringsnormen for bilparkering for boliger fastsættes til 1 parkeringsplads pr. 100 m2, så parkering kan holdes på egen grund uden at belaste de offentlige vejarealer"

Til top