Mødedato: 11.08.2022, kl. 16:00
Mødested: Rådhuset, 1. sal, værelse 87

B-sag: Ansøgninger til Københavns Kommunes Legat til stadens forskønnelse og almene bedste

Se alle bilag

Kultur- og Fritidsudvalget skal, som legatbestyrelse for Københavns Kommunes Legat til stadens forskønnelse og almene bedste, tage stilling til, hvorvidt der skal gives støtte til fire ansøgninger til legatet.

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

 1. at Kultur- og Fritidsudvalget godkender, at der i 2022 afsættes 136.000 kr. af legatets midler til et bygningsintegreret og samskabelsesbaseret kunstværk i indgangspartierne i Nørrebrohallen og Nørrebro Bibliotek
 2. at Kultur- og Fritidsudvalget godkender, at der i 2022 afsættes 52.000 kr. af legatets midler til restaurering af statuen Luna besøger Endymion.
 3. at Kultur- og Fritidsudvalget godkender, at der i 2022 afsættes 150.000 kr. af legatets midler til skabelsen af to gavlmalerier og et dobbeltsidet murmaleri i det offentlige rum i Nordvest.
 4. at Kultur- og Fritidsudvalget godkender, at der i 2022 gives afslag på ansøgning om støtte til realisering af en kunstnerisk gavludsmykning på Østerbro.
 5. at Kultur- og Fritidsudvalget godkender, at legatets første uddelingskriterie ændres fra og med 2023.

Problemstilling

I april 2022 er der modtaget fire ansøgninger til Legatet til stadens forskønnelse og almene bedste, som Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til.

Legatets disponible midler udgør pr. 15. juni 2022 338.000 kr.

Løsning

Legatet uddeles til projekter efter følgende fire overordnede uddelingskriterier:

 1. Det involverende projekt, hvor der skabes et grønt projekt via inddragende, involverende og frivillige processer
 2. Et højt profileret kunstprojekt, fortrinsvis i samarbejde med kunstfaglige institutioner, organisationer, myndigheder samt privatinitierede projekter
 3. Et indbudt projekt, hvor der etableres et samarbejde om et projekt med et af fornyelsesområderne, herunder boligselskaber og andre offentlige selskaber mv.
 4. Udbud og konkurrence, hvor der via en konkurrence skabes en større, mere permanent udsmykning af et på forhånd udpeget sted.

Legatets disponible midler

Hvis indstillingen godkendes, vil der blive udbetalt 338.000 kr. fra legatet, og det resterende beløb vil herefter være 0 kr.

Legatets indtægt har i perioden 2018-2021 været mellem 200.000 kr. og 618.000 kr. Det er således vanskeligt at forudse legatets indtægt i 2023.

Ansøgning 1. Stedets ånd på væggen (bilag 1)

Thomas Pålsson søger legatet om op til 136.500 kr. til et bygningsintegreret og samskabelsesbaseret kunstværk i indgangspartierne i Nørrebrohallen og Nørrebro Bibliotek.

Værket, som har vægmalerier som sit primære medie, har i kraft af samskabelsesmetoden ikke nogen form på nuværende tidspunkt. Der findes altså ingen skitse. Formålet er, at værkets form bliver et direkte resultat af input fra beboere m.fl. Det ligger dog fast at ca. 150 m2 vægge skal bemales.

Rådet for Visuel Kunst bakker op om projektet og finder, at der er tale om et spændende kunstprojekt i et offentligt rum med mange daglige besøgende. Høringssvaret fremgår af bilag 5, punkt 3.

Forvaltningen vurderer, at projektet lever op til kriteriet om et højt profileret kunstprojekt, fortrinsvis i samarbejde med kunstfaglige institutioner, organisationer, myndigheder samt privatinitierede projekter. Herudover er projektet et involverende projekt med inddragelse af lokale beboere.

Forvaltningen indstiller, at projektet tildeles en legatportion på 136.000 kr.  

Ansøgning 2. Restaurering af statuen Luna besøger Endymion (bilag 2)

Ejerforeningen Esthersvej 22, 22 A-C søger legatet om 52.250 kr. til 96.000 kr. til restaurering af statuen Luna besøger Endymion.

Statuen afbilder den græske månegudinde Luna og mennesket Endymion. Statuen er udført af knust marmor eller anden sten, og er blevet pletrepareret ad flere omgange. Statuen står foran foreningen, men kan også opleves af naboerne på vejen og forbipasserende. Statuen er placeret i Københavns Kommune.

Rådet for Visuel Kunst bakker op om projektet og finder, at der er tale om en bevaringsværdig skulptur. Høringssvaret fremgår af bilag 5, punkt 2.

Forvaltningen vurderer, at projektet lever op til kriteriet om et højt profileret kunstprojekt, her privatinitieret af en ejerforening.

Forvaltningen indstiller, at projektet tildeles en legatportion på 52.000 kr.

Ansøgning 3. Kunst Der Udvikler (bilag 3)

Henrik Fabricius Smith søger legatet om 186.000 kr. til skabelsen af to gavlmalerier og et dobbeltsidet murmaleri i det offentlige rum. De tre værker placeres på Tagensvej 94, Lybækvej 9 og muren ved Tranehavevej. Projektet er et samarbejde mellem to områdefornyelsessekretariater, et lokaludvalg, to andelsforeninger og Bavnehøjskolen.

Rådet for Visuel Kunst har afgivet høringssvar, som kan læses i bilag 5, punkt 4. Da høringssvaret berører principielle ønsker og forslag til gavlmalerier i København, er det sat ind nedenfor.

Rådet ønsker, at gavlmalerier i København bliver del af en samlet kunststrategi for gavludsmykninger, som bl.a. sikrer en bred diversitet i kunstudtryk, valg af kunstnere, tilpasning til lokale forhold m.v.

Med hensyn til den konkrete ansøgning ser Rådet ingen større sammenhæng mellem de tre projekter, udover at der er fundet gavle og placeringer, der kunne være velegnede til formålet. Ud fra det foreliggende referencebilledmateriale kan Rådet have en vis bekymring for, at motivvalget bliver ”tema med variationer” og for den kunstneriske kvalitet.

Ved evt. tilsagn finder Rådet det vigtigt, at der indgås aftale om drift og vedligehold af værkerne med de rette aktører samt at der foreligger en aftale med Kultur- og Fritidsforvaltningen om, hvor længe gavlmalerierne skal forblive på bygningerne samt hvem, der har ansvar for evt. nedtagning. Det er Rådets opfattelse, at der er alt for mange gavlmalerier i byen, hvor dette ikke er afklaret. Det er utilfredsstillende for såvel kunstnere som borgere.

Forvaltningen vurderer, at projektet lever op til kriteriet om et indbudt projekt, hvor der etableres et samarbejde om et projekt med et af fornyelsesområderne, herunder boligselskaber og andre offentlige selskaber. Herudover er projektet et involverende projekt med inddragelse af lokale beboere.

Forvaltningen indstiller, at projektet tildeles en legatportion på 150.000 kr.

Hvis udvalget bevilger midler til formålet, vil forvaltningen i forbindelse med aftalen om legatet gå i dialog med ansøger om en drifts- og vedligeholdelsesmodel.

Ansøgning 4. Gavludsmykning på Østerbro (bilag 4)

Curated by Jens-Peter Brask søger legatet om op til 495.000 kr. til realisering af en kunstnerisk gavludsmykning på Østerbro.

Kultur- og Fritidsudvalget behandlede på sit møde den 18. august 2021 en ansøgning om gavludsmykninger på Østerbro indsendt af ansøger. Kultur- og Fritidsudvalget besluttede at behandle forslaget igen i 2022 efter en yderligere kvalificering.

Fem gavle skal udsmykkes af fem forskellige kunstnere, både danske og internationale, og placeres inden for en geografisk nærhed af hinanden, hvor det fremstår tydeligt, at gavlene er forbundet og er i samspil med hinanden. I forhold til den tidligere ansøgning foreligger der nu forslag om andre kunstnere til projektet. Der er ikke truffet aftale med andelsforeninger eller ejerforeninger om konkrete placeringer. Lokaliteterne vil blive søgt i et samarbejde med en lokalavis.

Rådet for Visuel Kunst har i høringsvaret peget på de samme opmærksomhedspunkter om en samlet kunststrategi og vedligehold og drift som ved ansøgning 2. Høringssvaret fremgår af bilag 5, punkt 1. Rådet har konkret til denne ansøgning vurderet, at sammenhængen mellem værkerne fremstår noget fraværende, men at der kan blive tale om gavlmalerier, som vil fremstå og opleves som spændende værker i byrummet.

Forvaltningen vurderer, at projektet lever op til kriteriet om et højt profileret kunstprojekt. Forvaltningen indstiller dog, at der meddeles afslag til projektet, af prioriteringsmæssige årsager.

Forslag til ændring af kriterie 1

Kultur- og Fritidsudvalget vedtog den 30. januar 2014 fire overordnede uddelingskriterier for legatet til stadens forskønnelse.

Forvaltningen foreslår en justering af det første kriterie, så det involverende princip både gælder kunst- og grønne projekter. Begrundelsen for forslaget er, at ændringen vil åbne for et bredere ansøgerfelt med involverende processer, og at det vil give mulighed for såvel kunst og grønne projekter samt en kombination af begge.

Forvaltningen foreslår, at ordlyden på det første uddelingskriterier ændres fra:

 1. Det involverende projekt, hvor der skabes et grønt projekt via inddragende, involverende og frivillige processer

til:

 1. Det involverende projekt, hvor der via inddragende, involverende og frivillige processer skabes kunst – og/eller grønne projekter.

Økonomi

Da midlerne bevilges fra Københavns Kommunes Legat til stadens forskønnelse og almene bedste har indstillingen ingen økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune.

Videre proces

Hvis indstillingen godkendes, vil Kultur- og Fritidsforvaltningen udbetale tre legatportioner.

 

Søren Tegen Pedersen

 

                                                                /Marius Hansteen   

Beslutning

Indstillingen blev godkendt i forbindelse med dagsordenens punkt 1 (Godkendelse af dagsorden). 
Til top