Mødedato: 11.01.2023, kl. 15:30
Mødested: UngeVærket i Fritidscenter Ydre Valby, Valby Langgade 117d, 2500 Valby

Omlægning af læse-, skrive- og ordblindeindsatsen - før høring

Se alle bilag

Børne- og Ungdomsudvalget skal - som opfølgning på udvalgets beslutning den 24. november 2021 - tage stilling til om forslag til omlægning af læse-, skrive- og ordblindeindsatsen skal sendes i høring.

Indstilling

Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Børne og Ungdomsudvalget,

 1. at forslag til omlægning af læse-, skrive og ordblindeindsatsen sendes i høring.

Problemstilling

Børne- og Ungdomsudvalget (BUU) vedtog den 24. november 2021, at der i 2022 skulle gennemføres en erfaringsopsamling i læseklasserne på Blågaard Skole og Harrestrup Å Skole – herunder indhentes erfaringer fra andre kommuner - og en inddragelsesproces til kvalificering af en ny samlet plan for omlægning af læse- skrive og ordblindeindsatsen. Erfaringsopsamlingen og inddragelsesprocessen er tilendebragt og peger på at:

 • Læseklasserne ikke længere er det optimale tilbud
  Visitationen til læseklasserne er stærkt faldende og klasserne fungerer ikke optimalt. Mange af eleverne i læseklasserne har andre specialpædagogiske udfordringer end læsevanskeligheder. De elever, der kun har læsevanskeligheder, herunder ordblindhed, fastholdes i dag i højere grad i almenskolen med digitale læse- og skriveteknologier.

   

 • Der efterspørges viden og kompetenceopbygning
  Medarbejdere på almenområdet mangler mere specifikke kompetencer om læse- og skrivevanskeligheder. Det gælder især i støtten til BUF-Flex elever. Kompetencecentret på Blågårds Skole har for lille kapacitet og har i 2021 kun gennemført 11 forløb, bl.a. fordi det har været vanskeligt at rekruttere medarbejdere.

   

 • Manglende rød tråd og retning
  Ledere, lærere og forældre peger på, at skolerne mangler en fælles retning og rød tråd for kommunens ønsker og retningslinjer for området. Blandt andet er kommunens læsepolitik fra 2008 og savner en opdatering.

Hovedpointerne fra erfaringsopsamlingen og inddragelsesprocessen er nærmere uddybet i bilag 1, 2 og 3.

Løsning

Undervisning af elever med læse- og skrivevanskeligheder (herunder ordblinde) sker langt overvejende i almenmiljøet og for et mindre antal elever i læseklasserne. Forvaltningen foreslår derfor en model (bilag 1), hvor den eksisterende støtte i og omkring almenskolen styrkes, så elever med læse- og skrivevanskeligheder (herunder ordblinde) kan få den støtte, de har brug for i tilknytning til almenmiljøet og ikke i en læseklasse. Det vil fortsat være muligt at visitere til BUF Flex og Ordblindeinstituttet i Ballerup.

Modellen indebærer indsatser på skole-, område- og centralt niveau:

 1. Kompetenceopbygning af lærere og pædagoger
  Flere lærere og pædagoger i alle teams skal have viden om læse- og skrivevanskeligheder og kunne tilrettelægge undervisning, der tager højde for elevgruppens behov. Kompetenceopbygningen vil ske gennem centralt udbudte kurser og via områdets læsekonsulenter.
   
 2. Læse- og skriveindsatser på skolerne
  Der afsættes midler i områdeforvaltningerne, der bl.a. kan anvendes til korte intensive forløb for elever med læse- og skrivevanskeligheder på de enkelte skoler eller på tværs af skoler.

 3. Læsekonsulenter i alle områdeforvaltninger
  Der ansættes en læsekonsulent i hvert område, der skal supportere skolerne i undervisningen af elever med læse- og skrivevanskeligheder, fx gennem rådgivning om metoder og bistand med co-teaching og praksisnær kompetenceudvikling. Læsekonsulenterne vil dermed fungere som en væsentlig sparringspartner for bl.a. læsevejlederne på skolerne, der har den primære kontakt med eleverne.

 4. Tværgående indsatser og information til skoler og forældre
  Der skal skabes bedre sammenhæng i kommunens indsats gennem en ny læsepolitik, vejledninger til skoler og forældre og en central understøttelse af områdernes læsekonsulenter.

Med modellen omlægges læseklasserne og kompetencecentret på Blågaard Skole. Det vil ske gradvist, så de elever, der i dag går i læseklasserne kan fortsætte i deres tilbud. Det kraftige fald i elevtallet i læseklasserne - uanset den foreslåede omlægning - kan dog kalde på alternative løsninger for elever i læseklasserne, hvis elevgrundlaget bliver for lille. Forvaltningen vil følge udviklingen og i dialog med forældrene vurdere, hvad der er bedst for det enkelte barn.

Udfasningen har fuld effekt i 2028, og indtil da iværksættes de nye støtteinitiativer gradvist, jf. tabel 1. Fordelingen af midler til de enkelte indsatser kan justeres efter behov.

 Tabel 1. Indsatser i nyt støttesystem

(Mio. kr. 2023-pl)

2023

2024

2025

2026

2027

2028

1. Kompetenceopbygning og

læse og skriveindsatser på skolerne

-

0,3

1,3

1,9

2,1

2,3

2. Områdevise læsekonsulenter

og tværgående indsatser

1,3

3,3

3,3

3,4

3,4

3,4

I alt

1,3

3,6

4,6

5,3

5,5

5,7

En omlægning nu giver mulighed for at omprioritere de midler, der i dag anvendes på området, til at styrke indsatsen i almenområdet. På grund af det faldende elevtal i læseklasserne må det økonomiske rum for at omprioritere forventes at blive betydelig mindre, hvis en omlægning udskydes.

Alternativ mulighed

Vælges det at opretholde læseklassetilbuddet i Københavns Kommune, vil der være en væsentlig risiko for, at tilbuddet på sigt ikke kan videreføres i sin nuværende form, fordi klasserne bliver for små. Det vil evt. kunne imødegås med en samling af læseklasserækkerne på én skole. En sådan samling vil dog ikke frigive midler til et løft af almenområdet.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser, men indeholder et forslag til omprioritering af midler.

Videre proces

Forslaget sendes i høring hos relevante interessenter på området, og vil også blive lagt på Københavns Kommunes høringsportal ’Bliv Hørt’. Sagen forelægges BUU i foråret, med henblik på endelig stillingtagen.

 

Tobias Børner Stax                                          Mette Seneca Kløve

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning på mødet den 11. januar 2023:

Socialdemokratiet og Enhedslisten stillede ændringsforslag om tilføjelse af følgende supplerende - og dermed 2. - at-punkt:

”2. at høringsprocessen for forslaget til omlægning af læse-, skrive- og ordblindeindsatsen tilrettelægges på en måde, som tager særligt hensyn til personer med læse- og skrivevanskeligheder og ordblindes mulighed for aktiv deltagelse."

Ændringsforslaget blev godkendt uden afstemning.

Med ovenstående godkendelse af ændringsforslaget blev indstillingens 1. at-punkt godkendt uden afstemning.

Til top