Beskæftigelse og integration

I Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen arbejder vi for at hjælpe ledige og borgere i job eller uddannelse, finde arbejdskraft til københavnske virksomheder og styrke integrationen i hovedstaden.
Strøget i København

Beskæftigelses- og integrationsforvaltningen (BIF) er Danmarks største beskæftigelsesforvaltning med godt 2.000 medarbejdere. Vores opgaver spænder bredt – fra den nære kontakt med borgere og samarbejde med virksomheder til udformning af politikker.

Med et job i BIF er du med til at sikre, at ledige bliver en del af arbejdsmarkedet, at virksomheder kan få hjælp i forhold til fx rekruttering og refusion, og at integrationen bliver styrket gennem job og uddannelse. Vi har også en stor indsats med modtagelse af fordrevne fra Ukraine, som vi bl.a. hjælper med indkvartering og job.

Sammen med de andre forvaltninger i kommunen er det vores opgave at sikre, at København fortsat er en by, hvor der er plads til alle.

De fleste af vores medarbejdere har direkte kontakt med enten borgere eller virksomheder, og arbejder i Jobcenter København, Københavns Erhvervshus eller Ydelsesservice. I centralforvaltningen sidder medarbejdere med alt fra beskæftigelses- og integrationspolitik til HR og digitalisering.

Vores fire arbejdspladser

Vis alle

Jobcenter København

Vores primære opgave i Jobcenter København er at hjælpe ledige med at finde vej til arbejde eller uddannelse. For at få de ledige bedst på vej afholder vi bl.a. samtaler, og afhængigt af målgruppen kan vi fx henvise den ledige til jobcentrets forskellige tilbud, såsom hjælp til CV og ansøgninger og til danskundervisning, løntilskud, jobrotation o. lign.

Jobcentret tilbyder også forskellige længerevarende jobforløb, som på sigt skal gøre københavnere med andre udfordringer end ledighed i stand til at varetage et job eller en uddannelse. Her er vi med til at afdække borgerens kompetencer, potentialer, ønsker og barrierer i forhold til at komme i job og/eller få en uddannelse.

Vores medarbejdergruppe består bl.a. af jobkonsulenter, akademiske medarbejdere og administrative medarbejdere. Vi har vores daglige gang i Valby, Nordvest, Sydhavn og det centrale København.

Forskellige målgrupper

Jobcenter København arbejder med mange forskellige målgrupper, der har forskellige behov.

Vi hjælper:  

 • ledige akademikere i job
 • jobparate ledige over 30 år i job
 • uddannelsesparate ledige under 30 år i job eller uddannelse
 • aktivitetsparate ledige under og over 30 år tættere på arbejdsmarkedet
 • med at afklare borgere med nedsat arbejdsevne til ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension.
 • sygemeldte tilbage på arbejde eller videre til andet arbejde
 • fleksjobbere i job
 • nyankomne flygtninge og familiesammenførte i job og uddannelse og giver danskuddannelse til ledige, der har en anden etnisk baggrund end dansk, for at understøtte vejen til job.

Ydelsesservice

I Ydelsesservice har vi ofte direkte kontakt med de borgere, der har søgt om økonomisk hjælp fra kommunen. Vi har også kontakt med virksomheder ifm. udbetaling af refusion ved fx sygdom og fleksjob.  

Vores primære opgave er at behandle ansøgninger om, beregne og udbetale fx:

 • Kontanthjælp
 • Uddannelseshjælp
 • Revalideringsydelse
 • Refusion til arbejdsgivere i forbindelse med fx sygdom
 • Ressourceforløbsydelse i forbindelse med jobafklaringsforløb og ressourceforløb.

Vi laver løbende opfølgning af borgerens forhold for at sikre korrekt udbetaling og foretager rådighedsvurderinger af borgere.

Vores medarbejdergruppe består af bl.a. af administrative medarbejdere, enkelte socialrådgivere og akademiske medarbejdere. Vi har vores daglige gang i Valby.

Centralforvaltningen

I Centralforvaltningen arbejder vi med alt fra økonomi, digitalisering, kommunikation, personale, kompetenceudvikling, integration, beskæftigelse, politikerbetjening, presse og politikudvikling.

Vi tager os primært af de tværgående opgaver, som er rettet mod beskæftigelses- og integrationsområdet. Det kan fx være:

 • Udformning af en ny integrationspolitik
 • Implementering af ny lovgivning eller ny praksis
 • Udvikle strategier og visioner for, hvordan vi skal arbejde i forvaltningen
 • Betjening af det politiske udvalg og direktion.

Vi igangsætter, implementerer og understøtter projekter og processer i forvaltningens centrale- og decentrale enheder og vores medarbejdergruppe består af akademiske medarbejdere, jurister, specialister, kontormedarbejdere, IT-medarbejder, konsulenter m.fl. Centralforvaltningen er placeret i det centrale København.   

Københavns Erhvervshus

Københavns Erhvervshus er erhvervslivets indgang til kommunen. Vi matcher virksomheder og borgere med henblik på opkvalificering og senere ansættelse. Vi har jobmatcharrangementer, hvor ledige borgere møder virksomheder, der har ledige jobs. Dette kræver et stort kendskab til arbejdsmarkedet og gode kontakter med virksomhederne.

Derudover har vi også ansvaret for fx:

 • Administration af jobrotationsordningen og seniorjobordningen i København
 • Job- og karrieresøgningsforløb i International House for internationale studerende, medfølgende ægtefæller og talenter, der ønsker at få beskæftigelse i København.

Vores medarbejdergruppe består primært af virksomhedskonsulenter og Key Account Managers, der både sørger for at servicere og rådgive virksomhederne og sørger for at lave det rette match mellem de ledige kandidater og virksomhederne. Erhvervshuset ligger i Valby.

 

Samarbejde på tværs og høj faglighed

BIF er præget af et stærkt fællesskab på tværs af hele forvaltningen. Vi vægter faglig sparring og samarbejde mellem kolleger og ledere højt, og det foregår på tværs af centre, kontorer og afdelinger.

Vi har fokus på at hjælpe hinanden og på at finde de bedste løsninger på de mange forskelligartede opgaver, som vi løser hver dag. Vi arbejder strategisk og kontinuerligt med at udvikle vores praksis og metoder og med at finde nye digitale løsninger. Vi har en høj faglighed som bl.a. kommer i spil i mødet med borgere i meget komplekse og udfordrende situationer eller i implementering af nye tiltag og reformer.

Som ny medarbejder i BIF bliver du klædt godt på til jobbet. Hvis du skal arbejde med borger- og virksomhedskontakt, får du vores særlige kompetencegivende uddannelse BIF-uddannelsen. Den giver redskaber og kendskab til lovgivningen på vores område. Derudover bliver du også oplært i vores IT-systemer og får mulighed for at deltage i kurser inden for dit arbejdsområde.

Tillidsbaseret ledelse   

I BIF arbejder ledelsen målrettet med at sikre de bedste rammer for opgaveløsningen og for trivslen blandt forvaltningens medarbejdere. Ledelsesgruppen har fokus på det tværgående samarbejde, og kendskabet til hinandens perspektiver og opgaver vægtes højt.

Tillidsbaseret ledelse er grundlæggende i vores arbejde i BIF. Det giver medarbejdere mulighed for at arbejde selvstændigt med opgaverne og samtidig kunne finde sparring og støtte hos nærmeste leder. Det gælder for alle medarbejdere – om de gennemfører borgersamtaler i jobcenteret eller arbejder med integrationspolitik i centralforvaltningen. 

Organisationsdiagram

Se ledige stillinger i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Kontakt

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Bernstorffsgade 17

1577 København V