Asbestsanering på Kobbelvænget 65

Her finder du information til forældre og andre berørte om fundet af asbest på byggeplads og legeplads ved Kobbelvænget 65.

Planlægningen af tilbagevenden til Kobbelvænget 65 er lavet i dialog med ledelsen i de berørte institutioner og bliver præsenteret og drøftet på de forældremøder, der afholdes maj-juni.  Institutionerne vender først tilbage, når byggeaffaldet er fjernet og alt er rengjort og rapporteret asbestfrit med en slutdokumentation fra Dansk Miljø Analyse samt en beskrivelse af rengøringsprocessen.

Københavns Ejendomme (KEJD) har gennemført en grundig rengøring af områderne ud fra et nul-toleranceprincip, hvilket indebærer bortskaffelse af sand i sandkasserne, jord i bedene, støvsugning af befæstede arealer samt rensning af lodrette flader. Rengøringen er gentaget indtil Dansk Miljø Analyse har kunnet dokumentere området fri for asbest.

Fundet af byggeaffald under græsset omkring bygningerne har medført, at der bortskaffes ½ meter jord, hvorefter der påføres ny jord og sås græs. Byggeaffaldet er ikke relateret til den netop afsluttede renovering af Kobbelvænget 65.

Redegørelse for asbesthåndtering på Kobbelvænget 65 - april 2023

Senest opdateret december 2022

Københavns Ejendomme (KEJD) er i gang med renovering af tage og udskiftning af vinduer på Energicenter Voldparken på Kobbelvænget. Dele af tagbeklædningen indeholder asbestplader, som nedtages af et professionelt nedrivningsfirma.

Onsdag den 21. september bliver der taget en positiv asbestprøve inde på byggepladsen, og torsdag den 22. september bliver der fundet asbest et enkelt sted på legepladsen i Energicenter Voldparken, som ligger tæt på byggepladsen.

KEJD tager sikkerhed på byggepladser meget alvorligt. Når der er sundhedsskadelige materialer i bygningerne, bliver der taget alle lovpligtige og anbefalede forholdsregler. Der er også tilknyttet et rådgivningsfirma, som rådgiver KEJD om bl.a. arbejdsmiljø.

Børnene er genhuset, mens KEJD renoverer bygningen, og vil først vende tilbage til Kobbelvænget, når asbestrenoveringen er afsluttet.

Spørgsmål om asbestprøver

Vis alle

Hvor er der konkret fundet asbest på legepladsen d. 22. september?

Der er foretaget syv prøver d. 22. september, hvoraf en viste sig at være positiv. Prøven stammer fra en rund gul platform. Prøven skal ved den valgte testmetode være helt fri for asbest, for at den kan kaldes negativ. Der er ikke fundet positive prøver andre steder på legepladsen.

Er der taget prøver indendørs i de berørte institutioner? Eller ønsker forvaltningen at gøre det?

Den 26. september 2022 er der taget prøver indvendigt i bygning 1 mod legepladsen samt i tandklinikken. Svarene på disse prøver blev modtaget samme dag og var alle negative. Der er således ikke konstateret spredning af asbestfibre inde i bygningerne.

Er de mange nye negative prøverne taget før eller efter rengøring?

Prøverne er taget efter rengøring.

Hvorfor har vi ikke taget nye prøver inden rengøring?

Grundtanken på en byggeplads er, at når der findes asbest, sættes der gang i rengøring med det samme. Men det kan godt være, at det havde været hensigtsmæssigt, at man havde ventet med at rengøre, til der havde været taget yderligere tests.

Er der tale om et økonomisk hensyn, at vi kun har taget 7 prøver? Og vægtes økonomi højere end sikkerhed?

Vi går efter den bedste løsning og lader det op til eksperter at vurdere.

Kan vi få lavet nogle flere test af de områder, der ikke er rengjort?

Vi er i dialog med nogle eksperter ift. at vurdere, om det er meningsfuldt at foretage flere tests.

Har det været intentionen, at der skulle laves supplerende prøver, som det er beskrevet i nyhedsbrevet?

Det efterspørges også, om det var den faglige vurdering, at der var behov for supplerende test, eller om det var en forkert kommunikation? Det er en fejl, at vi har lovet noget, som vi ikke har efterlevet. Den faglige vurdering var, at den fremgangsmåde, der er arbejdet med, var var forsvarlig og i overensstemmelse med loven. Fejlen skyldes dårlig koordinering internt i KEJD.

Hvad er koncentrationen af den positive asbest prøve fundet på "den runde gule platform" (+/++/+++)?

Mængden af asbest-fibre fremgår af prøveresultaterne, som lægges på hjemmesiden. Når prøver bliver analyseret, er det normale accept-kriterium, at der slet ikke må konstateres asbest i prøverne. I den respektive prøve fremgår ét positivt fund af asbest på den gule platform på legepladsen. Målingen viser, at et resultat på ++, hvilket kategoriseres som ’flere’.

Hvorfor er det vurderingen imellem KEJD og EKJ, at Bergmann Gruppens asbest prøver er tilstrækkelige?

Bergmann Gruppen A/S har gennem byggesagen udvist den forventede faglighed, med hensyn til arbejdets udførelse, og den efterfølgende kvalitetskontrol. Med den viden vi har på nuværende tidspunkt vurderes det ikke, at underentreprenøren med sin adfærd har tilsidesat hverken sikkerhed eller arbejdsmiljø, i en grad, der giver anledning til at ophæve samarbejdet. Arbejdet er udført i henhold til de gældende retningslinjer for asbestsanering i byggeriet, og i overensstemmelse med den indgåede kontrakt, hvor det er beskrevet at asbestprøver tages af entreprenøren selv, og analyserne udføres ved eksternt laboratorium. Alle arbejdsprocesser har været under tilsyn, og er godkendt af arbejdsmiljøkoordinatoren fra PNP- Byg A/S. For at imødekomme den tvivl, der er blevet rejst, har KEJD besluttet, at prøver fremover skal udtages af et uvildigt analysefirma og ikke af den entreprenør, der står for nedrivning og asbestsanering.

Hvordan kan det være, at der fortsat er positive prøver på legepladsen efter der er blevet gjort rent?

KEJD oplyser, at der den 26. september er fundet endnu en positiv asbest-prøve, som en materialeprøve er taget på nogle facader op til legepladsen. Facaderne er ikke en del af KEJD’s renoveringsprojekt og har derfor ikke været omfattet af de tidligere gennemførte prøver. Den positive prøve er gennemført ved at man har knækket et stykke af en facadeplade af, hvoraf man har foretaget en såkaldt ’materialeprøve’. KEJD oplyser, at når der generelt er tale om intakte materialer, som indeholder asbest, er disse ikke til fare for omverdenen. Den gennemførte prøve er derfor kun positiv fordi man har foretaget en prøve af selve materialet.

Hvor mange positive prøver har man i alt fundet siden sidst?

Prøveresultaterne kan findes som PDF'er længere nede her på siden.

Spørgsmål om asbesthåndtering på byggepladsen

Vis alle

Der har været synlige knækkede tagplader på byggepladsen, som ikke er afdækkede. Hvordan kan det ske?

Taget består af to lag. Det øverste lag skifereternit indeholder ikke asbest. Så det er ikke problematisk, at disse plader knækker. Tagpladerne er knækket, i forbindelse med at stilladsarbejderne har monteret stillads til inddækning forud for asbestssaneringen.

Hvilke materialer indeholder asbest, og hvornår er de blevet brudt op?

Taget består af to lag, hvoraf det nederste lag tagplader indeholder asbest. Tagpladerne på bygningen ved legepladsen er blevet brudt op i sikrede zoner mellem starten af juni og indtil den 21. september, hvor KEID bliver gjort opmærksom på, at 3F har fundet positive asbestprøver på byggepladsen.

I forbindelse med besvarelse af en henvendelse ang. byggesagen på Kobbelvænget, er Københavns Ejendomme og Indkøb blevet gjort opmærksomme på, at der den 5.-12. maj 2022 også er blevet nedtaget asbestholdigt tagmateriale på bygning 6 på Kobbelvænget 65.

Det drejer sig om ca. 100 m2 tag, som skulle fjernes for at opstille stillads. Nedtagningen er sket på de lave tagarealer på nord- og sydsiden af bygning 6, som var omkranset af en sikkerhedszone og fast byggepladshegn. Området ligger ikke ud mod legepladsen. Arbejdet har fulgt forskrifterne i asbestvejledningen, og der har ikke været brud på sikkerheden i forbindelse med arbejdet.

Er det ikke bygherre, der er ansvarlig for byggepladsen?

Københavns Ejendomme og Indkøb er bygherre og derfor overordnet ansvarlig. Det er i sidste ende altid bygherres ansvar at arbejdsmiljøloven – og gældende regler overholdes. På den aktuelle sag er EKJ rådgivende ingeniører rådgiver på projektet og står for generelle tilsyn på pladsen samt ugentlige byggemøder. Hovedentreprenøren er arbejdsmiljøkoordinator under udførsel og står for arbejdsmiljø og sikkerhed på byggepladsen som indeholder sikkerhed og sundhed og koordinering mellem de alle fag på pladsen.

Er børnenes normale stuer (når der ikke er byggesag) en del af byggepladsen?

Nej, stuerne er ikke en del af byggepladsen. Der er lukket af ind til stuerne imens der bygges om, og der saneres for asbest inden stuerne igen kan bruges.

Hvornår i uge 37 har der været brud på sikkerheden?

KEID har fået oplyst, at bruddet er sket torsdag den 15. september i uge 37.

Hvor længe har der været risiko for asbest?

Arbejdspladsen er indrettet efter gældende regler som en arbejdsplads med asbest. Umiddelbart ved siden af den del af arbejdspladsen har vi en arbejdsplads uden asbest (den rene del af arbejdspladsen). Vi har ikke viden om, at der skulle være brud på sikkerheden før bruddet på afskærmningen af den forurenede del af byggepladsen i uge 37. Der er siden maj taget 24 negative prøver på byggepladsen, og derfor har vi ikke haft grund til at antage, at der kunne være spredt asbest andre steder.

Hvor længe har der været mistanke om, at Bergmann Gruppen ikke har håndteret de asbestholdige tagplader korrekt?

KEID har ikke tidligere været bekendt med, at der har været mistanke om fejlhåndtering af asbestholdigt materiale fra Bergmann Gruppens side af. KEID blev den 21. september gjort opmærksomme på, at en inddækning mellem to arbejdsområder indvendigt på byggepladsen ikke var intakt den 15. september i uge 37, og at der var taget prøver, som viste forekomst af asbest på den del af byggepladsen, som skulle være ren.

Hvor længe har KEID været i gang med asbest-saneringen på Kobbelvænget?

KEID har udført asbest-sanering af 3 etaper. I 2016 foretog KEID asbest-sanering af bygning 3, i 2017 af bygning 1 og 4 og i 2022 af bygning 5, 6 og 7.

Hvordan kan der have været 10 bigbags med asbestaffald på byggepladsen allerede i maj?

I forbindelse med besvarelse af en henvendelse ang. byggesagen på Kobbelvænget, er Københavns Ejendomme og Indkøb blevet gjort opmærksomme på, at der den 5.-12. maj 2022 er blevet nedtaget asbestholdigt tagmateriale på bygning 6 på Kobbelvænget 65.

Det drejer sig om ca. 100 m2 tag, som skulle fjernes for at opstille stillads. Nedtagningen er sket på de lave tagarealer på nord- og sydsiden af bygning 6, som var omkranset af en sikkerhedszone og fast byggepladshegn. Området ligger ikke ud mod legepladsen. Arbejdet har fulgt forskrifterne i asbestvejledningen, og der har ikke været brud på sikkerheden i forbindelse med arbejdet.

Asbestarbejdet er altså startet nogle uger før oprindelig oplyst. Informationerne er først nu kommet fra entreprenøren på baggrund af en forældrehenvendelse. KEID beklager, at oplysninger kommer så sent, og har indskærpet nødvendigheden af korrekte oplysninger over for entreprenøren.

De nye informationer er sendt til bl.a. Styrelsen for Patientsikkerhed, så de kan indgå i deres vurdering.

Sagsforløbet er forklaret i dokumentet ”svar på henvendelse af den 6. oktober 2022 vedr. Kobbelvænget 2022”, der er uploadet længere nede på siden.

Spørgsmål om byggesagen

Vis alle

Hvad er det fulde omfang af bruddene på de gældende regler for asbestrenovering helt konkret?

Københavns Ejendomme og Indkøb blev den 21. september gjort opmærksomme på, at en inddækning mellem to arbejdsområder indvendigt på byggepladsen ikke var intakt, og at der var taget prøver, som viste forekomst af asbest på den del af byggepladsen, som skulle være ren. På den baggrund rekvirerede Københavns Ejendomme og Indkøb udførelse af rengøring af byggepladsen med efterfølgende test. Svarene på de udtagne test blev modtaget samme dag og var negative dvs. uden spor af asbest.

Hvem har oprindelig forsikret jer om, at der ikke er nogen risiko for børn og voksne i børnehaven?

Det har i sikkerhedsorganisationen og mellem Københavns Ejendomme og Indkøb og vores rådgiver været vurderingen, at det ikke var nødvendigt at tage egne prøver, da alle 24 prøver, som underentreprenøren har taget fra pladsen, viste, at der ikke var spredning af asbest fra den urene del af pladsen.

Arbejdstilsynet har været på besøg på byggepladsen to gange. Første gang uden anmærkninger, anden gang også uden anmærkninger - dog har besøget resulteret i et påbud til nedrivningsentreprenøren om oplæring og instruktion af ansatte, som kan blive udsat for påvirkning af støv fra asbest.

Der er ført stillads hele vejen gennem taget gennem begge lag af tagplader. Hvordan kan det gøres uden at sprede asbeststøv?

Der laves gennemgående huller i taget til gennemføring af stilladsben, men dette gøres under sikrede forhold med punktsug.

Hvordan er en åben presenning sikkerhedsmæssigt forsvarligt?

Der, hvor presenningen er åben, arbejder tømrerne i en såkaldt ren zone, hvilket vil sige, at området er renset, testet og frigivet.

Er I klar over om Bergmann Gruppen er involveret i andre asbest-sager, hvor der er institutioner i nærheden?

KEID har på nuværende tidspunkt to andre byggesager i gang, hvor der er asbest involveret, og hvor der er børn i nærheden. På en af disse er Bergmann Gruppen underentreprenør på nedrivningsarbejdet. KEID er opmærksomme på, at alle retningslinjer bliver fulgt. Men KEID har for en sikkerheds skyld besluttet, at underentreprenøren ikke selv fremadrettet udtager prøver til analyse.

Hvorfor skal børnene overhovedet tilbage til Voldparken?

Vi tager ikke tilbage til Voldparken, før det er trygt. Vi har også fokus på, at børnene ikke skal flytte flere gange.

Hvor lang tid med byggesag ser vi ind i?

Nedrivningsarbejdet er planlagt til året ud. Byggesagen forventes færdig i uge 15-16 i 2023.

Spørgsmål om sundhed

Vis alle

Er KK klar over de sundhedsmæssige konsekvenser ved eksponering for asbest?

Københavns Ejendomme og Indkøb tager sagen meget alvorligt, og den har højeste prioritet. Børne- og Ungeforvaltningen har været i dialog med Styrelsen for Patientsikkerhed for at få en vurdering af, hvad fundet af asbest betyder for børnene. Deres vurdering er, at risikoen er absolut minimal, da denne eventuelle eksponering for asbest er foregået udendørs.

Læs mere i filen fra Styrelsen for Patientsikkerhed nedenfor.

Hvor farligt er asbest?

Københavns Kommune har spurgt Styrelsen for Patientsikkerhed, og de svarer:

Asbest er en samlet betegnelse for en type mineraler, der forekommer naturligt som fiberbundter, og som er bøjelige, men samtidig meget stærke og hårdføre ved høje temperaturer samt ved syre- og basepåvirkning. Asbest er blevet brugt til asbestcement, fx i eternittage. Desuden er det blevet brugt hyppigt på skibsværfter, i byggebranchen, som isoleringsmateriale og som bremsebelægninger på biler og tog. Asbeststøv er farligt. Asbeststøvet kan være årsag til visse kræftsygdomme, som først viser sig mange år efter, man har været udsat for det.

Asbest kan forårsage følgende sygdomme:

  1. Fortykkelser på lungehinden (pleura plaques)
  2. Lungeasbestose
  3. Lungekræft
  4. Lungehindekræft (såkaldt mesotheliom)

Fortykkelser på lungehinden kan opstå efter beskeden asbestudsættelse men er ikke en egentlig sygdom. Det er en tilstand der typisk opdages tilfældigt i forbindelse med anden undersøgelse. Lungeasbestose og lungekræft kræver en betydelig udsættelse for asbest. Der vil være tale om mennesker der har arbejdet med asbest i en årrække, fx ansatte på Eternitfabrikken i Ålborg. Lungehindekræftkan opstå selv ved en sparsom udsættelse for asbest. Det er en sjældent forekommende sygdom (omkring 150 tilfælde om året i hele Danmark), som oftest først kommer 30-50 år efter, at man har været i kontakt med asbest.

Se alle svarene fra Styrelsen for Patientsikkerhed til Københavns Kommune i PDF nederst på siden.

Hvornår er asbest farligt?

Københavns Kommune har spurgt Styrelsen for Patientsikkerhed, og de svarer:

Asbest er i dag forbudt at fremstille, importere og anvende. Eksponering for asbest vil derfor i dag i de allerfleste tilfælde være begrænset både med tanke på mængde og varighed. Den eksponering for asbest vi har set før i tiden hvor enkelte personer blev udsat for store mængder asbest igennem en årrække og hvor denne udsættelse både kunne forårsage lungecancer og andre lungesygdomme eksisterer ikke længere. I dag er det mindre eksponeringer for asbest vi ser, som dog kan forårsage lungehindekræft i sjældne tilfælde. Man kender ikke den præcise nedre grænse for asbesteksponering, der kan medføre en forøget risiko. Bygningsmaterialer som er lavet af asbest men er intakte (forseglede) udgør ikke en helbredsmæssig risiko da de ikke afgiver fibre til luften. Det er først når materialet bliver beskadiget eller smuldrer og afgiver fibre, at den helbredsmæssige risiko eksisterer. Det er derfor, at asbestholdige byggematerialer skal fjernes af særligt uddannede og beskyttede personer. Det er selve indånding af asbestfibre som er af størst betydning for helbredet. Indtag af asbest igennem munden kan også være af betydning for udvikling af sygdom. At man kommer i kontakt med asbest med huden er ikke af betydning.

Se alle svarene fra Styrelsen for Patientsikkerhed til Københavns Kommune i PDF nederst på siden.

Hvad betyder det for mit barn på lang sigt og kort sigt?

Københavns Kommune har spurgt Styrelsen for Patientsikkerhed, og de svarer:

På kort sigt betyder en mindre eksponering for asbest ingenting. Barnet vil ikke udvikle symptomer eller sygdom på baggrund af dette. På længere sigt (30 til 50 år efter) kan eksponering for selv mindre mængder asbest forårsage lungehindekræft. Sygdommen er dog sjældent forekommende. Sygdommen er også sjælden blandt personer der har været betydelig asbestudsatte, fx ansatte på Eternitfabrikken i Ålborg. Vi ved imidlertid, at børn der i Ålborg har gået i skole tæt på Eternitfabrikken har en øget relativ risiko for lungehindekræft i voksenliv, sammenlignet med børn der har gået i skole længere væk. Der er dog fortsat tale om yderst få tilfælde, men altså lidt flere i forhold til børn som har gået i skole længere væk. Det enkelte barns absolutte risiko for at udvikle lungehindekræft var således meget lille. Børn der har gået i skole tæt på Eternitfabrikken er udsat for væsentlig større mængder asbest og over væsentlig længere tid end børn som bliver eksponeret for asbest ved et uheld i dag i Danmark.

Se alle svarene fra Styrelsen for Patientsikkerhed til Københavns Kommune i PDF nederst på siden.

Hvordan kan jeg finde ud af om mit barn har asbest i sig?

Københavns Kommune har spurgt Styrelsen for Patientsikkerhed, og de svarer:

Det er ikke muligt at tage for eksempel en blodprøve eller en pusteprøve med henblik på at finde ud af, om dit barn har været udsat for asbest. Pga. de mange eternittage og i det hele taget asbestholdige byggematerialer kan vi ikke undgå i et vist omfang alle at udsættes for asbestfibre i indåndingsluften i hverdagen. Vi har derfor alle en vis – men meget lille – risiko for asbestbetinget sygdom.

Se alle svarene fra Styrelsen for Patientsikkerhed til Københavns Kommune i PDF nederst på siden.

Skal mit barn undersøges – eller hvornår skal mit barn undersøges?

Københavns Kommune har spurgt Styrelsen for Patientsikkerhed, og de svarer:

Dit barn skal ikke undersøges på baggrund af en mindre asbest-eksponering. Der er ikke specifikke undersøgelser der kan afsløre eller forudsige udvikling af en eventuel sygdom. Der eksisterer hellere ikke undersøgelser der kan sige noget om den enkelte persons risiko for at udvikle lungehindekræft efter en udsættelse for asbest.

Se alle svarene fra Styrelsen for Patientsikkerhed til Københavns Kommune i PDF nederst på siden.

Hvem undersøger personer for asbest?

Københavns Kommune har spurgt Styrelsen for Patientsikkerhed, og de svarer:

Følger efter asbesteksponering kan ind i mellem ses hos voksne, da der går tid fra man udsættes for asbest til man udvikler eventuel sygdom. Symptomer på lungehindekræft kan være vejrtrækningsbesvær, hoste eller smerter i brystet. Det vil typisk starte med at praktiserende læge tager et røntgenbillede af dine lunger og senere henviser til en lungemedicinsk afdeling på sygehuset, med henblik på nærmere udredning. En arbejds- og miljømedicinsk afdeling kan vurdere, om sygdommen er forårsaget af tidligere asbestudsættelse.

Se alle svarene fra Styrelsen for Patientsikkerhed til Københavns Kommune i PDF nederst på siden.

Hvad skal jeg gøre, hvis mit barn bliver syg med fx hoste?

Københavns Kommune har spurgt Styrelsen for Patientsikkerhed, og de svarer:

Hvis dit barn har symptomer fra luftvejene (hoste, vejtrækningsbesvær), skal du forholde dig som du ellers plejer og tage til lægen hvis du er bekymret. Lægen vil undersøge og eventuelt behandle dit barn på samme måde som man ellers ville gøre. En eventuel asbestudsættelse vil ikke medføre akutte symptomer.

Se alle svarene fra Styrelsen for Patientsikkerhed til Københavns Kommune i PDF nederst på siden.

Kan jeg gøre noget for at forbedre situationen for mit barn?

Københavns Kommune har spurgt Styrelsen for Patientsikkerhed og de svarer:

Der er ikke noget du kan gøre, som kan fjerne eventuelle indåndede asbestfibre eller ændre på risikoen for senere sygdom. Hvis et barn har været udsat for asbest i forbindelse med en lokal forurening skal forureningen saneres, så man undgår at barnet bliver yderligere eksponeret.

Se alle svarene fra Styrelsen for Patientsikkerhed til Københavns Kommune i PDF nederst på siden.

Hvem har ansvaret, hvis mit barn bliver syg på grund af asbest på legepladsen?

Københavns Kommune har spurgt Styrelsen for Patientsikkerhed, og de svarer:

Hvis dit barn udvikler sygdom i voksen alder som kan relateres til en udsættelse for asbest tidligere i livet, vil en lungemedicinsk afdeling tage ansvar for udredningen og behandlingen.

Se alle svarene fra Styrelsen for Patientsikkerhed til Københavns Kommune i PDF nederst på siden.

Hvem kan jeg kontakte, hvis jeg er nervøs for mit barns helbred?

Københavns Kommune har spurgt Styrelsen for Patientsikkerhed, og de svarer:

Hvis du er bekymret for dit barns helbred, skal du kontakte alment praktiserende læge.

Se alle svarene fra Styrelsen for Patientsikkerhed til Københavns Kommune i PDF nederst på siden.

Hvad skal jeg gøre med tøj og legetøj, jeg har fået hjem fra Kobbelvænget

Vi har været i dialog med Styrelsen for Patientsikkerhed om tøj og legetøj i institutionerne på Kobbelvænget. Styrelsen anbefaler ikke særlig håndtering af tøj eller legetøj, der er brugt indendørs. Udendørs tøj kan man vælge at vaske ved normal vask for en sikkerheds skyld.

Kan vi få navne på de eksperter, der har udtalt sig om sundhedsrisici?

Vi har modtaget et brev fra Styrelsen fra Patientsikkerhed, som ligger på hjemmesiden. Desuden har Jane fra Arbejdsmedicinsk Klinik deltaget på et møde.

Kan mit barn, der kan have været eksponeret for asbest, blive registreret, så det kan blive dokumenteret i fremtiden?

Københavns Ejendomme og Indkøb (KEID) har igangsat en registrering af børn fra institutionerne på Kobbelvænget 65, der kan have været eksponeret for asbest. Registreringen gør det muligt at dokumentere eksponeringen for asbest mange år ud i fremtiden, og er igangsat efter ønske fra forældregruppen.

Registreringen vil ske automatisk for alle børn, som har været på Kobbelvænget 65 i den relevante periode. Hvis man ikke ønsker registreringen, skal man individuelt kontakte KEID.

Der kan læses mere i dokumentet ”informationsbrev ifm. registrering af børn på Kobbelvænget 65”, der er uploadet længere nede på siden.

Har du yderligere spørgsmål?

Så send en mail til en af de to nedenstående mailadresser, og skriv i emnefeltet ”Kobbelvænget 65”.

Drejer dit spørgsmål sig om institutionerne, eller hvor du skal aflevere dit barn?

Så kontakt buf-bygningsdrift@kk.dk

Drejer dit spørgsmål sig om renoveringen?

Så kontakt keid@kk.dk