Sådan søger du alkoholbevilling

Restaurationer i København skal søge via blanketter på Politiets hjemmeside.

Søg om alkoholbevilling hos Politiet

Søg om forhåndstilsagn

Hvis du ønsker at etablere en restauration på en adresse, hvor der ikke foreligger en gældende alkoholbevilling og/eller nattilladelse til det ønskede koncept/nattilladelse, er der mulighed for at søge Bevillingsnævnet om et forhåndstilsagn.

Dermed opnås en tilkendegivelse fra Bevillingsnævnet af, om det vil være muligt at få alkoholbevilling og/eller nattilladelse til den pågældende adresse, før der investeres i lokaler med mere.

Om alkoholbevillinger og nattilladelser

Bevillingsområdet er primært reguleret i restaurationsloven. Københavns Kommune har udarbejdet en vejledning om behandlingen af sager om alkoholbevillinger og nattilladelser, som du kan finde her på siden.

Restaurationsloven kan du læse her.

I slutningen af 2021 vedtog Borgerrepræsentationen en ny Restaurations- og Nattelivsplan 2021, som bidrog til udviklingen af det Københavnske natteliv. For bevillingsområdet er det særligt Restaurationsplanen, der er relevant.

Restaurations- og Nattelivsplanen kan du læse på Bevillingsnævnets side.

Denne Q&A indeholder svar på ofte stillede spørgsmål om bevillingsområdet:

Q&A om alkoholbevillinger og nattilladelser

Vis alle

Hvornår skal du have alkoholbevilling og/eller nattilladelse?

Ønsker du at drive restaurationsvirksomhed eller tilsvarende, hvor der serveres stærke drikke – dvs. drikkevarer med 2,8 procent volumen alkohol eller derover, skal du have en alkoholbevilling. Restaurationen skal dog holde åbent i minimum én gang om ugen over en periode på minimum 4 måneder, for at der kan meddeles en alkoholbevilling, alternativt skal du søge om en lejlighedstilladelse. Læs mere under ”Kan man få en lejlighedstilladelse?”.

Tilsvarende skal steder med offentlig adgang, hvorfra der sælges mad og drikkevarer til indtagelse på eller ved salgsstedet have en nattilladelse, hvis man ønsker at holde åbent i tiden fra kl. 24.00 til kl. 05.00.

Du kan læse mere om de retningslinjer, som Københavns Kommune følger i forbindelse med behandlingen af sager om alkoholbevilling og nattilladelser i Vejledningen om alkoholbevillinger og nattilladelser.

Hvordan søger du om en alkoholbevilling og/eller nattilladelse?

Du søger om alkoholbevilling hos politiet via politiets hjemmeside:

Alkoholbevilling i København | Drift af virksomhed | Politi

Politiet behandler ansøgningen og videresender den til Bevillingsnævnets Sekretariat i Københavns Kommune, der behandler sagen og udarbejder en indstilling til Bevillingsnævnet.

Det er Bevillingsnævnet, der afgør, om du kan få en alkoholbevilling og eventuelt en nattilladelse.

Du skal søge om alkoholbevilling i god tid inden den planlagte åbning af restaurationen. Bevillingsnævnet holder mellem 7 og 10 møder om året, som fremgår af Bevillingsnævnets medlemmer og møder.

Hvis du ønsker nattilladelse i tilknytning til en allerede meddelt alkoholbevilling, skal du sende en mail til Københavns Politi med angivelse af restaurationens navn, adresse og CVR-nr. samt af på hvilke tidspunkter og på hvilke ugedage, der ansøges om nattilladelse.

Københavns Politis e-mail: kbh-bevilling@politi.dk

Hvis du overtager en eksisterende restauration med en gældende nattilladelse, skal du indsende din ansøgning inden udløb af denne for at få den overført, i modsat fald vil ansøgningen blive behandlet som en ansøgning om ny nattilladelse. Det er særlig vigtigt at være opmærksom på denne problematik i områder med restriktiv praksis, fx Middelalderbyen eller dele af Indre Nørrebro. 

Inden du kan gå i gang med at servere, skal du juridisk have overtaget restaurationen og have modtaget en midlertidig tilladelse til servering fra politiet. Du kan læse mere under: Kan man få en midlertidig tilladelse?

Hvordan behandles din ansøgning?

Politiet gennemgår ansøgningen, herunder om den nødvendige dokumentation er til stede.

Teknik- og Miljøforvaltningen anmodes om en udtalelse i sagen. Heri vil indgå de oplysninger, som forvaltningen finder relevante for spørgsmålet om meddelelse af en alkoholbevilling/nattilladelse. I den forbindelse kan du blive kontaktet og modtage et besøg af teknik- og miljøforvaltningen, der skal se på konceptet og eventuelle indretningskrav i forhold til restaurationsforskriften.

Læs restaurationsforskriften for Københavns Kommune

Overvejer du at etablere en restauration på en adresse, hvor der ikke tidligere har været restaurationsdrift, kan det anbefales at søge om forhåndstilsagn, inden du køber eller lejer lokaler og etablerer en restauration eventuelt med nattilladelse. Dette gælder også, hvis der isoleret set er tale om en restauration uden en gældende nattilladelse til det ønskede koncept.

Det er også muligt at anmode om et såkaldt ”stjernemøde”. På et stjernemøde foretager Københavns Politi sammen med teknik- og miljøforvaltningen, Hovedstadens Beredskab og Bevillingsnævnets Sekretariat et besøg på lokationen, hvor der kan vejledes om betingelserne for bevillingen, krav til indretning og støjdæmpende foranstaltninger m.v.

Læs mere om stjernemøde og forhåndstilsagn i afsnittet: Er det muligt at få et forhåndstilsagn?

Bemærk, at der ikke kan udstedes alkoholbevilling til en nyetableret restauration, før der foreligger en ibrugtagningstilladelse til det ønskede koncept.

Politiet sender herefter ansøgningen med politiets udtalelse og eventuelt udtalelsen fra teknik- og miljøforvaltningen til Bevillingsnævnets Sekretariat.

Bevillingsnævnets Sekretariat behandler herefter ansøgningen med henblik på forelæggelse for Bevillingsnævnet. I forbindelse med sagens behandling kan det forekomme, at sekretariatet sender en partshøring til ansøgende selskab/dig med spørgsmål, som ønskes besvaret. Sagen behandles herefter i Bevillingsnævnet, som træffer endelig afgørelse i sagen. Sekretariatet sender afgørelsen til din/selskabets digitale postkasse.

Afgørelsen kan gå ud på enten tilladelse eller helt eller delvist afslag. Er der tale om et helt eller delvist afslag, eller har Bevillingsnævnet fastsat vilkår i tilknytning til en tilladelse, vil afgørelsen indeholde en begrundelse for dette samt en klagevejledning.

Ansøgningsproceduren ved ansøgninger om fornyelser er den samme som ved nye ansøgninger, men da vægten i højere grad er på undersøgelse af den hidtidige drift, vil kravene i forhold til dokumentation variere fx vedlægges årsregnskab i stedet for budget.

Hvilke grundlæggende betingelser skal være opfyldt for, at du kan få en alkoholbevilling?

I restaurationsloven er der fastsat en række minimumskrav til ansøgere.

  • Du skal være fyldt 21 år, eller have afsluttet en uddannelse inden for hotel- og restaurationsfaget og være fyldt 18 år. Relevante uddannelser inden for hotel- og restaurationsfaget kan fx være kok, tjener eller køkkenassistent.
  • Du må ikke være under konkurs, være umyndiggjort eller under værgemål.
  • Du må ikke have forfalden gæld til det offentlige på 50.000 kr. eller derover, som stammer fra restaurationsdrift. Hvis du har indgået en aftale om rimelig afvikling af gælden med Gældsstyrelsen, som du overholder, anses gælden ikke for forfalden. Gæld til det offentlige, som ikke vedrører drift af tilsvarende virksomhed, fx gæld fra manglende betaling af børnepenge, SU, ejendomsskatter mv., indgår ikke i beregningen.
  • Du må ikke være dømt for forhold, som begrunder en nærliggende fare for misbrug af alkoholbevillingen. Det er politiet, som vurderer disse forhold.
  • Hvis du fremstiller eller engrosforhandler drikkevarer, eller er medlem af bestyrelsen/direktionen af selskaber, som fremstiller eller engrosforhandler drikkevarer, kan du ikke få alkoholbevilling, medmindre du får tilladelse fra Erhvervsstyrelsen.
  • For selskaber gælder også en række betingelser, som fremgår af restaurationsloven, herunder krav om, at det af selskabets vedtægter skal fremgå, at selskabet eller dets deltagere ikke må fremstille eller engrosforhandle drikkevarer.

Forslag til formulering af punkt i vedtægterne, jf. restaurationslovens § 16.

Pkt. X.X Selskabet respekterer reglerne i henhold til Lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling, herunder § 16, hvoraf følger, at:

  1. aktier, anparter eller andelsbeviser ikke kan udstedes eller overdrages til nogen, der fremstiller eller engrosforhandler drikkevarer,
  2. alle aktier eller anparter skal lyde på og noteres på navn,
  3. overdragelse af aktier, anparter eller andelsbeviser kræver samtykke fra bestyrelsen eller for et anpartsselskab uden bestyrelse samtykke fra direktionen.

Hvem kan få udstedt en alkoholbevilling?

Både enkeltmandsvirksomheder, interessentskaber, foreninger, fonde og selskaber kan få en alkoholbevilling.

Alkoholbevillingen meddeles til en bestemt juridisk enhed fx enkeltmandsvirksomhed, selskab eller lignende til et bestemt forretningssted på en bestemt adresse og til et bestemt koncept fx spiserestaurant eller diskotek.

Der kan kun meddeles alkoholbevilling til en virksomhed, hvor servering af stærke drikke sker fra et bestemt serveringssted, medmindre der er tale om turistbusser, tog, fly eller skibe i fart.

Hvornår skal der være en bestyrer?

Hvis et selskab (herunder forening og fond) søger alkoholbevilling, skal der også søges om godkendelse af minimum en bestyrer, som står for den daglige drift af stedet.

Hvis et selskab har alkoholbevilling til mere end ét serveringssted, skal hvert serveringssted ledes af hver deres bestyrer, medmindre Bevillingsnævnet giver tilladelse til, at én bestyrer leder mere end ét serveringssted. Tilladelsen bliver typisk meddelt, hvis der er en tæt geografisk sammenhæng mellem de to serveringssteder.

En person (dvs. enkeltmandsvirksomhed eller interessentskab), som har alkoholbevilling, kan vælge selv at stå for driften af en enkelt restaurant eller ansøge om godkendelse af en bestyrer.

Hvilke krav stilles der til en bestyrer?

En bestyrer skal opfylde alderskravet på 21 år, alternativt 18 år med en afsluttet uddannelse indenfor hotel- og restaurationsfaget, være myndig og må ikke have udvist en adfærd, som giver grund til at antage, at den pågældende ikke vil lede serveringsstedet på en forsvarlig vis.

Bestyreren har samme strafferetlige ansvar overfor serveringsstedets drift som bevillingshaveren. En bestyrer behøver ikke at være til stede i hele åbningstiden men skal være der i tilstrækkeligt omfang til, at den daglige drift ledes af bestyreren eller flere bestyrere.

Hvis en godkendt bestyrers ansættelse i restaurationen ophører, skal bevillingshaveren søge om at få godkendt en ny bestyrer, såfremt den ophørte bestyrer er den eneste godkendte.

En bestyrergodkendelse er alene en godkendelse af, at vedkommende kan fungere som bestyrer på det pågældende serveringssted.

Hvilke krav stilles der til dørmænd?

Bevillingsnævnet kan bestemme, at der i forbindelse med en alkoholbevilling også skal være dørmænd til stede, hvis det skønnes nødvendigt af hensyn til forsvarlig drift af virksomheden.

Derudover kan din restaurationen være underlagt krav om dørmand, hvis den er beliggende i en ”nattelivszone” og holder åbent efter kl. 02.00. Kravet om dørmand er lovbestemt via politiloven. For vejledning i reglerne herom henvises til Københavns Politi Her. 

Dørmænd skal være autoriserede og have udstedt et dørmandskort fra politiet.

Der kan søges om autorisation som dørmand og om dørmandskort på denne hjemmeside: Dørmandskort | Politi

Hvad gælder i forhold til unge under 18 år?

Unge under 18 år må ikke i åbningstiden være beskæftigede i de lokaler, hvor der foregår servering af stærke drikke samt garderober og toiletter. Alderskravet gælder dog ikke for personer, som er uddannet eller under uddannelse til tjener eller for bevillingshaverens børn og børnebørn i tiden kl. 06.00-24.00.

Desuden kan unge mellem 15 og 18 år være beskæftigede med afrydning, opdækning, rengøring, modtagelse af bestillinger eller servering under opsyn af personer over 18 år i spiserestauranter, hvis serveringen sker i forbindelse med servering af mad og foregår i tiden kl. 06.00-22.00.

Det er forbudt at servere alkohol for unge under 18 år. Bevillingshaveren har pligt til at anbringe opslag om, at det er forbudt at servere stærke drikke for personer, der ikke er fyldt 18 år. Opslaget skal være på et sted, der er iøjnefaldende for gæsterne.

Bevillingshaveren har også pligt til at sørge for, at der er mulighed for også at få serveret alkoholfrie drikke. Politiet kan under særlige omstændigheder forbyde restauratører at lade unge under 18 år opholde sig som gæster i en bestemt restauration. Politiet vurderer, om der foreligger særlige forhold i den konkrete situation.

I selskabslokaler må der godt serveres alkohol for unge under 18 år, medmindre selskabslokalerne normalt fungerer som diskoteker eller lignende.

Kan man få en midlertidig tilladelse?

I mange bevillingssager er det muligt at få en midlertidig tilladelse fra politiet til at sælge og servere stærke drikke. Tilladelsen er gældende indtil Bevillingsnævnet træffer afgørelse i sagen.

Du kan anmode om en midlertidig tilladelse i forbindelse med eller efter indgivelse af din ansøgning.

Politiet giver altid en midlertidig tilladelse med forbehold for Bevillingsnævnets endelige afgørelse.

Politiet udsteder udelukkende en midlertidig tilladelse, hvis den nødvendige dokumentation foreligger, og politiet samtidig vurderer, at det er overvejende sandsynligt, at Bevillingsnævnet senere vil meddele en alkoholbevilling. Den midlertidige tilladelse gælder for op til 3 måneder – men den kan forlænges. Det er dit ansvar at søge om forlængelse.

Der skal altid foreligge en gældende ibrugtagningstilladelse til det ønskede koncept.

Kan man få en lejlighedstilladelse?

Hvis du ønsker at servere alkohol til et enkeltstående arrangement med offentlig adgang, som afholdes i lokaler eller på et udendørs område uden alkoholbevilling, skal du søge en lejlighedstilladelse hos politiet.

En lejlighedstilladelse kan gives, hvis et enkeltstående arrangement har karakter af en særlig lejlighed. Det kan eksempelvis være koncerter, teaterforestillinger, foredrag, loppemarkeder, byfester, indvielse af pladser eller bygninger eller 1. maj møder. Der kan derimod ikke gives lejlighedstilladelse til eksempelvis pop up-barer eller øl- eller spiritussmagninger, hvor arrangementet kun handler om alkoholservering. Der vil altid blive foretaget en konkret vurdering af det pågældende arrangement.

Hvis arrangementet skal foregå indendørs for højst 150 personer, er det ikke nødvendigt med en tilladelse, men politiet skal underrettes om arrangementet senest tre dage før afholdelsen. Vær opmærksom på, at lokalet skal være anmeldt til og godkendt af brandvæsenet.

Indendørs arrangementer for mere end 150 personer og udendørs arrangementer kræver lejlighedstilladelse fra politiet og brandvæsnet.

For alle enkeltstående arrangementer gælder, at der udelukkende må serveres øl og vin, og at den ansvarlige for arrangementet skal være fyldt 21 år.

Politiet kan dog tillade, at en person, der har alkoholbevilling eller godkendt som bestyrer, alene eller sammen med en person over 21 år serverer andre stærke drikke end øl og vin.

Politiet kan normalt kun give lejlighedstilladelse til kl. 24.00. Hvis arrangementet varer til efter kl. 24.00, skal der normalt gives nattilladelse af Bevillingsnævnet. I de tilfælde vil Københavns Politi indhente en udtalelse fra teknik- og miljøforvaltningen, og videresende ansøgningen til Bevillingsnævnet til vurdering af nattilladelse.

Du kan ansøge om en lejlighedstilladelse på politiets hjemmeside:

Bevillings- og tilladelseskontor | Politi

Hvad gælder til festivaler, udendørsfester, kulturnatten, jul og nytår?

Ved enkeltstående arrangement forstås også arrangementer, som varer flere dage, fx en festival. Hvis du ønsker at holde et udendørsarrangement, fx en koncert på en offentlig plads eller vej, kan der søges om tilladelse hertil via kommunens hjemmeside:

Søg tilladelse til dit udendørs arrangement

På hjemmesiden kan du finde mere information om betingelserne for afholdelse af arrangementer.

Alle restaurationer har, uanset om der er meddelt nattilladelse på adressen eller ej, tilladelse til at holde åbent til kl. 05.00 i forbindelse med Kulturnatten (fredag i uge 41) og nætterne efter den 24. og 31. december.

Kan du få overført, ny eller udvidet nattilladelse under den restriktive praksis: Stop for nye nattilladelser i middelalderbyen

Hvis du overtager en eksisterende restauration med gældende nattilladelse, som du vil drive med samme koncept og samme nattilladelse, vil der være tale om en overførsel af den eksisterende nattilladelse, og dermed ikke en ny nattilladelse.

Bemærk, at der skal ansøges inden udløb af den eksisterende nattilladelse. Ansøges der ikke inden udløb af den eksisterende tilladelse, vil en ansøgning anses for en ny ansøgning, som vil skulle vurderes efter gældende regler, herunder den restriktive praksis om stop for nye nattilladelser i Middelalderbyen.

Hvis du ønsker en nattilladelse i lokaler, hvor der ikke er en eksisterende nattilladelse, vil dette også skulle vurderes efter gældende regler, herunder den restriktive praksis om stop for nye nattilladelser i Middelalderbyen.

Hvis en nattilladelse er udløbet, uden at ansøgning om fornyelse har fundet sted, vil nattilladelsen ikke længere være gældende. En ansøgning om nattilladelse i sådan et tilfælde vil derfor blive betragtet som en ansøgning om en ny nattilladelse, og ansøgningen vil være omfattet af den restriktive praksis om stop for nye nattilladelser i Middelalderbyen. Hvis du ønsker udvidelse af en eksisterende nattilladelse, vil det blive behandlet som en ny nattilladelse.

Alle ansøgninger om alkoholbevilling og nattilladelse bliver imidlertid behandlet individuelt og konkret. Der kan således være særlige forhold som gør, at Bevillingsnævnet kan fravige den gældende praksis i en konkret sag. Et eksempel på sådanne særlige forhold fremgår af Restaurations- og Nattelivsplanen 2021, hvor det fremgår, at der kan meddeles nattilladelser til f.eks. til kl. 01.00 for spiserestauranter med fokus på gastronomi og høj kvalitet, hvis ansøger i øvrigt har beskrevet et stærkt fokus på støjdæmpende tiltag mv. for at sikre begrænsning af nattelivsgener for de omkringboende. Formålet er at understøtte Københavns status som gastronomisk centrum med et højt niveau.

Hvis du overvejer at etablere en restauration i Middelalderbyen med nattilladelse, kan du søge om forhåndstilsagn og få afklaret, om det er muligt, inden du køber/lejer lokalerne. Læs mere under ”Er det muligt at få et forhåndstilsagn”.

Er det muligt at få et forhåndstilsagn?

Hvis du ønsker at etablere en restauration med alkoholbevilling og eventuel nattilladelse på en adresse, hvorfra der ikke i forvejen drives restauration med alkoholbevilling, er der mulighed for at søge Bevillingsnævnet om et forhåndstilsagn. Ansøgningen kan indsendes og besvares, før der underskrives en købs- eller lejeaftale.

Med et forhåndstilsagn opnås en tilkendegivelse fra Bevillingsnævnet om, hvorvidt det vil være muligt at få alkoholbevilling og eventuel nattilladelse til det ønskede koncept på den pågældende adresse. Ansøgningen skal indgives til Københavns Politi. Link til ansøgningsskema findes nederst på denne side.

Hvis der er tale om lokaler, hvor der planlægges en ombygning, kan det være en god idé at anmode om et såkaldt stjernemøde. Ved et stjernemøde foretager Københavns Politi sammen med teknik- og miljøforvaltningen, Hovedstadens Beredskab og Bevillingsnævnets Sekretariat en undersøgelse af bl.a. krav til indretning mv. Formålet er, at potentielle ansøgere ikke forgæves køber eller ombygger lokaler med henblik på restaurationsdrift, hvis det alligevel ikke er muligt at få lokalerne godkendt eller at opnå en nattilladelse på adressen.

Teknik- og miljøforvaltningen ser i denne forbindelse særligt på de miljømæssige konsekvenser i forhold til beboelser nær restaurationen.

Et forhåndstilsagn er alene en indikation på, hvorvidt der kan gives alkoholbevilling og eventuel nattilladelse til en restauration med det ansøgte koncept på adressen. Bevillingsnævnet har ved et forhåndstilsagn ikke taget stilling til, om den pågældende ansøger konkret opfylder betingelserne for at kunne få alkoholbevilling.

Teknik- og miljøforvaltningen vil blive hørt i forbindelse med en ansøgning om forhåndstilsagn, og et forhåndstilsagn kan indeholde vilkår fx i relation til støj eller konceptet for driften.

Et forhåndstilsagn gælder i seks måneder, dvs. at forhåndstilsagnet bortfalder, hvis der ikke inden seks måneder er indgivet en ansøgning om alkoholbevilling eller en ansøgning om forlængelse af forhåndstilsagnet. Et forhåndstilsagn er ikke det samme som en alkoholbevilling. Der skal altid søges om alkoholbevilling, uanset om der tidligere er meddelt et forhåndstilsagn.

Hvad gælder i forhold til udeservering?

I København er der mulighed for at bruge byrummet til udeservering.

Læs mere om udeservering og skilte til café eller restaurant.

Hvis området med udeservering ikke ligger i umiddelbar tilknytning til din restauration, skal du muligvis have en separat alkoholbevilling til dette serveringsområde. Hvis du er i tvivl, kontakt Bevillingsnævnets Sekretariat.

Vejledning om alkoholbevillinger og nattilladelser

Kontakt

Bevillingsnævnets sekretariat