Søg

Udeservering og skilte til café eller restaurant

Søg tilladelse til at bruge det offentlige vejareal foran din café eller restaurant til udeservering og skilte.

Inden du søger om udeservering

Du skal lave en tegning, der viser din ønskede udendørsservering. Tegningen skal være målfast og vise det område, som du gerne vil opstille på. Har du fx parasoller og plantekasser, skal det også tegnes med. 

Søg tilladelse til udeservering og reklameskilte

Åbner en dialog.

Det skal du have klar før du søger:

  • CVR-nummer og P-nummer
  • Kontaktmail-adresse 
  • NemID medarbejdersignatur
  • Tegning af din udeservering

Få hjælp til at søge: se videoguide

Oplever du problemer, når du skal logge ind for at søge om tilladelse, eller vil du gerne vide mere om, hvordan man fx vedhæfter en tegning?

Se videoguiden og få vejledning

Vilkår for udeservering

Læs vilkårene for udeservering

Om udeservering

Hvordan søger jeg om tilladelse til udendørsservering?

Du skal søge via linket herover. Din ansøgning sker gennem Virk.dk, og du skal derfor logge ind med din NemID-medarbejdersignatur. 

Læs mere om NemID-medarbejdersignatur på Virk.dk.

Tilladelsen er gyldig i ét kalenderår, dvs. fra du modtager tilladelsen og frem til den 31. december i det år det pågældende år, medmindre der står andet i tilladelsen.

Tilladelsen bliver automatisk genansøgt i følgende kalenderår, medmindre du giver os besked om at du ikke ønsker automatisk genansøgning.

Udeservering på pladser og torve

Automatisk genansøgning gælder ikke på pladser og tove – her skal du selv aktivt ansøge hvert år.

Hvis du ikke længere ønsker at bruge din tilladelse, skal du informere os om det.

Hvad sker der, hvis jeg ikke overholder vilkårene?

Københavns Kommune og politiet fører jævnligt tilsyn bl.a. for at sikre, at reglerne overholdes af de erhvervsdrivende.

Din café eller restaurant kan få en bøde, hvis du fx ikke har en tilladelse eller ikke overholder vilkårene i din tilladelse (jf. lov nr. 1520 af 27. december 2014 om offentlige veje m.v. §135).

Hvis du uden tilladelse har anbragt genstande m.v. på vejarealet, kan kommunen eller politiet fjerne det anbragte for din regning, (jf. lov nr. 1520 af 27. december 2014 om offentlige veje m.v. § 81, stk. 2 eller 3). Kommunen kan desuden tilbagekalde tilladelsen, hvis det, du gør, er i strid med din tilladelse og dens vilkår.

For at få en tilladelse skal din café eller restaurant have et aktivt CVR-nummer og P-nr. Det må ikke være ophørt eller under konkurs. Hvis det er tilfældet, kan der ikke gives tilladelse, og du skal fjerne dine genstande fra vejareal. Ellers vil det blive fjernet for jeres regning og meldt til politiet.

Hvordan må jeg stille op?

Som udgangspunkt gives der kun tilladelse til opstilling af udendørsservering ud for lokaler, hvor der er bagvedliggende indrettet virksomhed til serviceerhverv. 

Din udendørsservering må som hovedregel ikke fylde mere, end at der altid er mindst 150 cm fri passage på fortovet, så fodgængerne, barnevogne, kørestole og rollatorer kan komme forbi uhindret.

På befærdede fortove, herunder på dele af brogaderne, skal du sørge for, at der er mindst 200 cm fri passage.

Din opstilling skal som udgangspunkt placeres minimum 50 cm fra ledelinjer.

I særlige dele af byen med intensiv fodgængertrafik, kan der ud fra et konkret skøn over forholdene på stedet blive stillet krav om mere fri passage.

På torve og pladser giver vi tilladelse til udendørsservering i det omfang, det kan fungere med den øvrige brug af pladsen.

Hvornår på dagen må jeg opstille?

Du må opstille, som det fremgår af din tilladelse.

Standard er:

Du må opstille inventar såsom borde, stole, parasoller og godkendte effekter fra kl. 08.00 til kl. 24.00.

Uden for åbningstid og senest 30 minutter efter udendørsserveringens lukketid skal dine parasoller være slået ned, og alt inventar fjernet, sammenstillet eller stablet, så det fylder mindst muligt og ikke kan benyttes.

Har du godkendelse til udvidet åbningstid for restaurationslokalet gælder denne ikke for din udendørsservering.

Dine møbler skal dagligt være opstillet i tidsrummet kl. 11.00 til kl. 22.00 uanset vejret. Hvis du ikke opstiller dine møbler, skal disse opbevares et andet sted end på vejarealet. Hen over året skal du tilpasse antallet af møbler på udendørsserveringen, så det passer til kundegrundlaget og fjerne overskydende møbler fra det offentlige vejareal.

Må jeg sætte reklameskilte op sammen med min udendørsservering?

Ja, du skal angive, at du søger om tilladelse til opsætning af reklameskilte i din ansøgning om udendørsservering.

Du skal søge om og betale for opstilling af reklameskilte sammen med din udendørsservering, hvis du ønsker et eller flere skilte opstillet i forbindelse med din udendørsservering.

Hvis din butik ophører, eller du fremlejer/udlejer butikken har du pligt til, at meddele det til kommunen.

Butikkens CVR-nummer og P-nummer er afgørende for hvem, der har tilladelse til skilte og vareudstilling.

Det er gratis at have reklameskilt. Afgiftsfritagelsen gælder foreløbigt til og med 2024.

Lugt og støj

Din udendørsservering må ikke give anledning til støj- og lugtgener i omgivelserne fra fx høj musik eller røgelse. Hvis du spiller musik indenfor, skal døre og vinduer holdes lukkede.

Tilberedning af mad på udendørsserveringsarealet, herunder grill og lignende er ikke tilladt.

Orden og renholdelse

Det er dit ansvar at holde rent på det område, hvor der er udendørsservering og fjerne affald ved lukketid - også det, der ikke kommer fra din café/restaurant.

Alt inventar skal være rent og pænt vedligeholdt, og graffiti skal fjernes.

Øvrige effekter fx flasker, kasser osv. må ikke opbevares på udendørsserveringsarealet. Du skal i hele åbningstiden tage hensyn til, at driften foregår på offentligt vejareal.

Du skal sørge for, at alle effekter holdes inden for det tilladte areal, samt at der er ryddeligt og pænt.

I vinterperioden er det dit ansvar at sørge for snerydning og saltning omkring arealet samt at friholde fodgængerpassagen.

Du skal sørge for, at der er et passende antal affaldskurve frit tilgængeligt.

Inventar

Borde og stole 

Design og udseende skal tilpasses områdets æstetik og kultur. Inventaret skal bestå af flytbare borde, stole eller mindre bænke efter aftale.

Levende lys/åben ild

Du må ikke have levende lys eller anden åben ild.

Gulvbelægning

Du må ikke lægge nogen form for gulvbelægning, tæpper, løbere og lign. på vejarealet.

Pavillon

På enkelte torve og pladser kan du i din ansøgning søge om særtilladelse til at opstille en pavillon.

Bardisk

Du kan i din ansøgning søge om særtilladelse til at opstille en bardisk.

Plantekasse og afskærmning

Plantekasser og krukker skal være flytbare og må maks. være 100 cm lange, 40 cm brede og 120 cm høje inkl. planter. Du må ikke afskærme din udendørsservering med plantekasser eller andet som fx plexiglas og kø-ledere.

Parasoller

Parasoller skal være flytbare og i udslået stand maks. 4 x 4 meter. De skal i udslået stand holde sig indenfor det tilladte serveringsareal.

Parasolholder/bøsning

Det er en forudsætning, at du får en entreprenør til at søge om gravetilladelse først. Du skal betale et engangsbeløb, så belægningen evt. kan reetableres.

Varmelamper

Benyt helst alternativer til gas-varmere af hensyn til miljøet som fx el-varmere og uldtæpper.  

Læs mere om vilkårene for inventar i vilkår for udendørsservering, der kan findes ovenfor på siden

Særlige regler for Strøget og Metropolzonen

Med Strøget forstås Frederiksberggade, Nygade, Vimmelskaftet, Amagertorv og Østergade samt Frederiksborggade 1 - 11 og 4 - 14, Købmagergade og Kultorvet.

Der gives ikke tilladelse til at opstille skilte/beachflag og anden markedsføringsmateriale på Strøget.

Et salgsskilt på en vareudstilling tillades, men kun hvis den er en del af din vareudstilling. Det tillades ikke at opstille tomme eller løse reklameskilte, fx reklame på tomme salgsmontrer, borde m.m.

Løse reklameskilte vil blive fjernet for butikkens regning eller Politiet vil udstede bøde.

Af hensyn til fremkommeligheden mellem vareudstillingerne, og helhedsindtrykket gennem Strøget, skal din butik som min. friholde 50 cm mellem butikkens vareudstillinger, og med samme afstand til butikken ved siden af. Vareudstillingen skal placeres helt op langs din butiksfacade.

Det tillades ikke at opstille løse skilte på Strøget med henvisning til din butik i sidegaden. De vil blive fjernet for butikkens regning eller Politiet kan udstede bøde.

Med Metropolzonen forstås området ved Axeltorv ad Vesterbrogade til Rådhuspladsen.

Hvis du har udendørsservering i Metropolzonen må du opstille godkendt inventar i Metropolzonens udvidede åbningstid fra kl. 08.00 til kl. 02.00.

Læs mere i Strøgmanualen

Sikkerhed og tilgængelighed

Reglerne for reklameskilte og vareudstillinger er lavet for at sikre, at København er en sikker og tilgængelig by at færdes i for alle. Kørestolsbrugere, mennesker med rollatorer eller barnevogne, gangbesværede og synshandicappede skal kunne færdes på gaden som alle andre.

Levende lys, olielamper, fakler, tæpper, måtter, VIP søjler osv. er af sikkerhedshensyn ikke tilladt på byens gader og fortove. Lanterner, hvor lyset holdes inde, er tilladt afgiftsfrit, men kun hvis det er forsvarligt, og ikke til gene for de forbipasserende.

Biler og cyklister må aldrig generes af din udendørsservering eller reklameskilte.

Kontakt

Byliv

Njalsgade 13

2300 København S

Telefontider

Mandag

09:00 - 16:00

Tirsdag

09:00 - 16:00

Onsdag

09:00 - 16:00

Torsdag

09:00 - 16:00

Fredag

09:00 - 16:00