Søg

Bevillingsnævnets medlemmer og møder

Bevillingsnævnet er nedsat i medfør af restaurationsloven og træffer afgørelse i sager, som efter restaurationsloven er henlagt til Borgerrepræsentationen.

Bevillingsnævnet er nedsat i medfør af restaurationsloven og træffer afgørelse i sager, som efter restaurationsloven er henlagt til Borgerrepræsentationen. Sammensætningen af Bevillingsnævnet fremgår af restaurationsloven. De nærmere regler for arbejdet i Bevillingsnævnet fremgår af restaurationsloven.

Bevillingsnævnet består af otte medlemmer. Kultur- og fritidsborgmesteren er født forperson for nævnet, fem medlemmer vælges af Borgerrepræsentationen, et sagkyndigt medlem og en repræsentant for politiet vælges af politidirektøren. Nævnet vælges for en fireårig periode svarende til kommunalbestyrelsens valgperiode. Dertil er der udpeget tre observatører fra brancheorganisationer og en observatør fra lokaludvalgene, som er til stede uden stemmeret på nævnsmøderne.

Medlemmerne af Bevillingsnævnet er: 

 • Mia Nyegaard (B)
 • Andreas Keil (A)
 • Knud Holt Nielsen (Ø)
 • Mikkel Skovgaard, (Ø)
 • Mathilde Kastbjerg (C)
 • Louise Theilade Thomsen (V)
 • Rikke Skov Bonde (Københavns Politi)
 • Anne-Birgitte Agger (sagkyndigt medlem)

Observatørerne i Bevillingsnævnet er:

 • Kaare Friis Petersen (HORESTA)
 • Freja Brandhøj (DRC)
 • Evy Schmidt (3F) 
 • Bent Lohmann (lokaludvalgene)

Bevillingsnævnets mødeplan 2023

 • Mandag 16. januar
 • Torsdag 23. februar
 • Tirsdag 28. marts
 • Onsdag 10. maj
 • Mandag 14. august
 • Tirsdag 10. oktober
 • Onsdag 22. november

Møderne holdes fra kl. 15-17, dog holdes mødet i februar fra kl. 14.30-16.30.

Referat af Bevillingsnævnets møde bliver lagt på hjemmesiden ca. 10 kalenderdage efter mødet.

Referater fra møder før 2021 kan fås ved henvendelse til Bevillingsnævnets sekretariat.

Kontakt

Bevillingsnævnets sekretariat