Mødedato: 11.04.2023, kl. 18:30
Mødested: Valby Kulturhus, 5. sal

Meddelelser

Meddelelser er til orientering. 

 

Overførselssagen 2022-2023

Overførselssag 2022-2023 er afsluttet. Ingen af Valby Lokaludvalgs ønsker blev imødekommet, men der blev givet midler til planlægning af ombygning af ungeværket Rubinen (herunder Vinhaven) og til udskiftning af to nedslidte kunstgræsbaner i Valby Idrætspark inden vintersæson 2023/24. Læs hele sagen her Overførselssag 2022-2023 | Københavns Kommunes hjemmeside (kk.dk)

Informationsmøde om kommunalplanstrategien 12. april 2023

Vi behandler intern høring af udkast til Kommuneplanstrategi 2023 på lokaludvalgsmødet i maj. Inden da skal planen behandles i fagudvalgene og det er muligt at få inspiration på informationsmøde om strategien 12. april kl. 16.30-18, hvor der vil være oplæg om proces og nedslag i strategien, og mulighed for at stille spørgsmål til indholdet i strategien. I har modtaget invitation til online-mødet på mail og det er også muligt at deltage fysisk i Hovedkassen på Rådhuset.

Input til Københavnertinget

I uge 11 åbnes der for, at man kan komme med input til Københavnertinget via den digitale platform kobenhavntaler.kk.dk: København taler | københavn taler (kk.dk), hvor man også finder information om både Åbent Rådhus, Københavnertinget og Københavnersamlinger.

Lokaludvalgene kan – ligesom alle andre – give partsindlæg, dvs. en kort beskrivelse af en pointe eller en idé, som de mener er væsentlig for et eller flere af de kerne- og/eller underspørgsmål, som Københavnertinget behandler. Selve indlægget skal være kort – ca. 200 ord. I må også gerne henvise til undersøgelser eller lignende, som I mener er relevante eller bruge et foto eller en illustration til at formidle pointen. Se evt. dette eksempel på Borgersamling Indre Østerbros hjemmeside: Inspiration til butiksfacader | Borgersamling på indre Østerbro (kk.dk). Om de input, som Københavnertinget får stillet til rådighed, benyttes, er helt op til Københavnertinget selv. Det er dem, der beslutter, hvilke partsindlæg mm. de vil dykke ned i i deres arbejde.

Man kan indsende input til Københavnertinget helt frem til onsdag den 10. maj. Jo tidligere man indsender sit input, jo større er chancen for, at Københavnertinget når at tage højde for det i deres arbejde.

Forslag om at få ungerepræsentanter tilknyttet til Lokaludvalgene

Borgerrepræsentationen besluttede i sit møde 23. marts 2023 at bede Økonomiforvaltningen at udarbejde et forslag til at inddrage ungerepræsentanter i lokaludvalgenes arbejde. Forslaget skal indeholde muligheden for, 

  •  at der til hvert lokaludvalg vælges to ungerepræsentanter, der kan tilknyttes lokaludvalgets arbejde
  •  at ungerepræsentanterne vælges for ét år ad gangen.
  •  at ungerepræsentanterne vælges af og blandt eleverne på ungdomsuddannelserne i hvert lokaludvalgsområde
  • at Økonomiforvaltningen foretager en høring hos Ungerådet og lokaludvalgene af dette forslag og fremsender høringssvar til Borgerrepræsentationen før sommerferien
  • at første valgperiode for ungerepræsentanterne træder i kraft pr. 1/1-2024.

Se hele sagen her Medlemsforslag om at få ungerepræsentanter tilknyttet til Lokaludvalgene | Københavns Kommunes hjemmeside (kk.dk)

Endelig vedtagelse af Biodiversitet i København, strategi 2022-2050

Strategien, som I har afgivet høringssvar på,  blev vedtaget af Borgerrepræsentationen 23. marts 2023, se sagen her Endelig vedtagelse af Biodiversitet i København, strategi 2022-2050 | Københavns Kommunes hjemmeside (kk.dk)

Vedtagelse af erhvervsregulativ og markedspriser

Erhvervsregulativet, som I har afgivet høringssvar på, blev vedtaget af Borgerrepræsentationen 23. marts 2023, se sagen her Vedtagelse af erhvervsregulativ og markedspriser | Københavns Kommunes hjemmeside (kk.dk)

Cykelfremkommelighed på Valby Langgade

Forslaget, som I har afgivet kommentarer til i flere omgange, er vedtaget  af Borgerrepræsentationen 23. marts 2023, se sagen her Forbedring af cykelfremkommelighed på Valby Langgade, Valby | Københavns Kommunes hjemmeside (kk.dk)

Borgermøde om lokalplan Toftegårds Plads 8. maj 2023

Forslag til lokalplan Toftegårds Plads II og kommuneplantillæg, Valby er sendt i høring med frist 24. maj. Vi er medarrangører på borgermøde om lokalplanen 8. maj kl. 19-21 i Teatersalen i Valby Kulturhus. Se høringsmaterialet her Toftegårds Plads II - lokalplanforslag og kommuneplantillæg (kk.dk)

Suzans Folehavekvarter 

Se filmen her  Suzans Folehavekvarter - Video.kk.dk

Begrønning af Herman Bangs Plads 

Organisationen FRAK, der blandt andet træner unge til arbejdslivet, holder jobcamp på Herman Bangs Plads 18-21. maj, hvor opgaven er at begrønne pladsen. 

Svar på kommentar om affaldssorteringspunkter

I har modtaget svar på jeres kommentar om affaldspunkter: 

Lokaludvalget kommenterer på forvaltningens praksis for krantømning af beholdere i et sorteringspunkt, som ikke finder sted over fortove og cykelstier. Lokaludvalget foreslår en differentiering, hvor der ses bort fra denne praksis på mindre befærdede (villa)veje, for ikke at optage vejareal samt for at være til mindst mulig gene for beboere og trafikanter. Lokaludvalget ærgrer sig desuden over, at forvaltningens praksis ikke har været kommunikeret til borgerne, så de har kunne tage højde for den i deres input til placeringer.

Forvaltningens praksis er ikke at tømme med kran over fortov og cykelsti, da det vil kræve forsvarlig afspærring hver gang samt to folk på kranbilerne og dermed forlænget tømmetid og øget ressourcebehov. Dernæst er det af sikkerhedsmæssige årsager ikke hensigtsmæssigt at risikere færdsel under beholderne, når de løftes. Indsats om sorteringspunkter er desuden besluttet til etablering på vej og offentlige arealer. På smalle (villa)veje vil der sjældent være cykelsti, og fortovet vil ofte være smalt. Samtidig skal affaldsbeholderne overholde afstandskrav til bl.a. matrikelskel, byinventar og parkerede biler, ligesom sorteringspunktet ikke må blokere fortovet. I realiteten vil der derfor være ganske få, måske endda ingen steder, hvor en afvigelse fra denne praksis vil resultere i en mulig placering af et sorteringspunkt på en mindre villavej. Dernæst kommer, at renovationsbilen skal kunne holde ved sorteringspunktet, når beholderne skal tømmes. Nogle steder vil der være bilparkering, som der ligeledes heller ikke må tømmes henover. Det er derfor i nogle tilfælde nødvendigt at flytte parkeringspladser og placere beholderne på en fortovsudbygning, som renovationsbilen kan holde ud for og tømme på forsvarlig vis. Der vil blive etableret erstatningsparkering andre steder i bydelen. Praksis omkring løft af affaldsløsninger er blot én ud af flere retningslinjer, og dertil kommer en række gældende lovkrav og hensyn, som forvaltningen arbejder med, når der screenes for placeringer i byen. Det har hverken været muligt eller hensigtsmæssigt at kommunikere alle disse til borgerne. Forvaltningen har, med udgangspunkt i borgernes input, forsøgt at placere sorteringspunkter i de foreslåede områder, hvor mange borgere har forslået en placering og hvor data samtidig viser et behov. Da indsatsen er et supplement til de eksisterende affaldsløsninger, har forvaltningen desuden overordnet til opgave at etablere sorteringspunkter bydækkende og med jævn spredning. Alle placeringer prøvekøres med en renovationsbil for at sikre, at vejene er brede nok til, at bilen kan komme til og fra sorteringspunkterne, samt at den kan holde og tømme.

Lokaludvalget bemærker, at det er mindre heldigt at forvaltningen præsenterer forslag til en samlet plan hvori nogle sorteringspunkter er på private fællesveje med private vejejere, førend der har været kontakt med disse, da en dialog kunne have ført til en acceptabel placering.

Forvaltningen har vurderet, at det ikke er hensigtsmæssigt at gå i dialog med alle vejejere i byen, hvor forvaltningen måtte foreslå en placering, førend det er afklaret, om en placering kan lade sig gøre rent teknisk, lovmæssigt og driftsmæssigt. Efter borgerdialogen hvor forvaltningen drøftede placeringer med borgerne, er placeringerne blevet justeret og den reviderede plan forelægges Teknik- og Miljøudvalget. Efter udvalgets godkendelse skal placeringerne projekteres og myndighedsbehandles. I denne fase sikres det endeligt, hvilke placeringer der kan lade sig gøre. Som led i den kommende myndighedsbehandling, foretager vejmyndigheden parts- og nabohøringer, hvor det er muligt at komme med indsigelser til placeringerne. Først herefter udstedes en rådighedstilladelse fra vejmyndighed. Forvaltningen går derudover i dialog med berørte vejejere med henblik på at indgå aftale om etablering af sorteringspunkterne på private fællesveje med privat vejejer. Først herefter kan forvaltningen opstarte etablering af sorteringspunktet. Vejmyndighed udsteder ikke rådighedstilladelser til at etablere sorteringspunkter forinden politisk behandling, og forvaltningen har vurderet, at det er ønskværdigt at have dialog med borgerne forinden både politisk godkendelse og myndighedsbehandling, netop for at have større mulighed for at foretage justeringer af placeringerne. Efter borgerdialogen i Valby er en håndfuld placeringer blevet ændret pba. borgernes input.

Lokaludvalget refererer, at en grundejerforening har oplyst, at der er et regnbedsprojekt på vej i deres område, hvilket sorteringspunkterne vil karambolere med.

Forvaltningen har efter denne orientering været i dialog med forsyningsselskabet bag vejbedene. De oplyser, at der for nuværende ikke er et konkret, besluttet projekt på vej, samt at etablering af sorteringspunkter ikke vil være en hindring for vejbedene, idet der blot projekteres udenom, ligesom det er tilfældet med andet eksisterende inventar.

Afslutningsvis nævner lokaludvalget ønske om samtænkning af et foreslået sorteringspunkt og en kommende affaldsløsning ved Valby Kulturhus.

Forvaltningen foreslår at etablere et sorteringspunkt på Valgårdsvej ved nr. 2 ud for KraftWerket. Forvaltningen er bekendt med Valby Lokaludvalgs ønske om etablering af nedgravet affaldsløsning ved Valby Kulturhus til de nærliggende institutioner. Teknik- og Miljøforvaltningen er ved at afdække mulighederne for en sådan nedgravet affaldsløsning.

 

 

Til top