Mødedato: 23.03.2023, kl. 17:30
Mødested: Borgerrepræsentationens mødesal

Forbedring af cykelfremkommelighed på Valby Langgade, Valby

Se alle bilag

Valby Langgade er en højt prioriteret strækning i Cykelstiprioriteringsplan 2017-2025, som angiver hvor der mangler cykelstier i byen. I Budget 2020 blev det besluttet at etablere cykelstier på begge sider af gaden mellem Annexstræde og Gammel Jernbanevej, hvilket gav lokal modstand. På den baggrund besluttede Borgerrepræsentationen at realisere en københavnerinddragelse for at afdække andre løsninger. Tre løsningsforslag har nu været i høring blandt Valby Lokaludvalg og Valbys borgere. Forvaltningen har på baggrund af høringen udarbejdet et fjerde løsningsforslag (dispositionsforslag), som imødekommer lokale ønsker, bevarer busforholdene og giver den mest trafiksikre løsning.

Indstilling

Indstilling om,

 1. at der frigives en anlægsbevilling på 16,1 mio. kr. på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg, jf. bilag 7.

Det forudsættes, at anlægsudgifter som følge af sagen afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets anlægsmåltal i 2023.

Det forudsættes, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme.

(Teknik- og Miljøudvalget)

Problemstilling

I Budget 2020 (BR 31. oktober 2019) (A, B, F, V, Ø og Å) blev der afsat 20,3 mio. kr. til anlæg af cykelstier på Valby Langgade med mulighed for at nedlægge alle 54 p-pladser i projektområdet. På baggrund af lokal modstand mod cykelstier i begge sider af Valby Langgade, særligt på strækningen fra Toftegårds Allé til Tingstedet, besluttede Borgerrepræsentationen den 24. marts 2022 at omdisponere 3 mio. kr. til en større københavnerinddragelse og omprojektering, der skulle afdække andre løsninger til bedre cykelfremkommelighed på Valby Langgade. Det blev besluttet, at mindst én af løsningerne skulle holde sig inden for det afsatte budget.

Tre løsningsforslag har nu været i høring blandt Valbys borgere og Valby Lokaludvalg. På baggrund af høringen har forvaltningen udarbejdet dispositionsforslaget, som Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til. Borgerrepræsentationen skal tage stilling til at frigive den resterende anlægsbevilling.

Løsning

Dispositionsforslaget for bedre cykelfremkommelighed på Valby Langgade er udarbejdet på baggrund af resultatet af københavnerinddragelsen, der har fundet sted april til december 2022. Københavnerinddragelsen omfatter høring af tre andre løsningsforslag, dialog med en følgegruppe samt flere andre indsatser, jf. bilag 5. Valbys borgere svarede på en spørgeskemaundersøgelse i perioden den 2.-23. september 2022, jf. bilag 5, og Valby Lokaludvalg indgav høringssvar til de til tre løsninger i december 2022, jf. bilag 6. 572 borgere, heraf 11, der driver erhverv på Valby Langgade, svarede på undersøgelsen. 53% angav, at de foretrækker løsning 3, der overstiger det afsatte budget med 5 mio. kr. Borgernes kommentarer til løsningerne omhandler i vidt omfang ønsket om sikkerhed og tryghed for cyklister. De bekræfter også ønsket om en sikker skolevej med cykelstier på en stor del af strækningen, som har været markant i dialogen med følgegruppe og lokaludvalg. På den baggrund har forvaltningen udarbejdet det fjerde løsningsforslag (dispositionsforslag).

Dispositionsforslag

Dispositionsforslaget er det af løsningsforslagene, der bedst opfylder Cykelstiprioriteringsplan 2017-2025 (TMU 27. februar 2017) og projektets formål med at skabe bedre cykelfremkommelighed, sikkerhed og oplevet tryghed for cyklister. Løsningen holder sig samtidig inden for det afsatte budget. I dispositionsforslaget etableres cykelstier i begge sider af Valby Langgade fra Gammel Jernbanevej til Sdr. Fasanvej og igen fra Skolevej til Annexstræde. Strækningen derimellem (kaldet Landsbyen, jf. bilag 2) friholdes for cykelstier for at imødegå det lokale ønske om at bevare gadens unikke landsbykarakter.

Dispositionsforslaget er sammensat af elementer fra både løsning 2 og løsning 3 for at optimere trafiksikkerhed og imødekomme lokale ønsker bl.a. i forhold til bustrafik. Det indeholder også tilpasninger pba. Movias høringssvar, jf. bilag 6. Forslaget bevarer dermed strækningens seks busstoppesteder på deres nuværende placering, så det aktuelle serviceniveau for offentlig transport fastholdes. Dette imødekommer Movias og lokaludvalgets kritik af, at de ændringer af stoppesteder, som fremgår af løsning 2 og 3, ville forringe busdriften og have negativ indvirkning på handelslivet jf. høringssvar i bilag 6. Derudover er de fartdæmpende tiltag, som borgerne ønskede i løsning 3, indarbejdet på landsbystrækningen i form af pudebump for at imødekomme bustrafikken. Her laves også opstribning, som giver indtryk af en smallere vej og dermed bidrager til, at bilerne sænker farten. Som en del af de generelle hastighedsnedsættelser i byen forventes fartgrænsen nedsat fra 50 til 40 km/t. I øjeblikket afventes politiets samtykke hertil.

Det har været et centralt lokalt ønske at fastholde landsbystrækningens identitet som en strøggade i forbindelse med projektet, jf. bilag 5 og 6. Med dispositionsforslaget bliver landsbygadestrækningens identitet bevaret med tilføjelse af fartnedsættende foranstaltninger. Samtidig holdes muligheden åben for, at der eventuelt i fremtiden kan etableres fortovsudvidelse samt cykelgade, såfremt trafiksammensætningen i gaden ændrer sig, så det bliver muligt at opnå samtykke fra politiet. Det giver også mulighed for, at kommende evalueringer af andre nyligt anlagte cykelgader kan inddrages, inden der eventuelt træffes beslutning om at anlægge cykelgade på landsbystrækningen.

Efter Valby Lokaludvalg indgav skriftligt svar på høringen om de tre forslag og udpegede løsning 3 som den foretrukne, har forvaltningen den 9. januar 2023 fremlagt dispositionsforslag for lokaludvalget, som de udtrykte fuld opbakning til, jf. bilag 6. Lokaludvalget vurderer, at forvaltningen har taget de bedste løsninger fra løsningsforslag 2 og 3, og anerkender at der er blevet lyttet til borgerne og interessenter. Forvaltningen forventer, at borgerne er enige i lokaludvalgets vurdering og dermed positive.

Det er endvidere et markant lokalt ønske, at der også foretages ændringer på strækningen ved Valby Tingsted, som ligger uden for projektområdet. Den samlede københavnerinddragelse har vist, at der er udfordringer med bl.a. støj fra belægningen og utryghed omkring fodgængerfeltet og bilernes fart, jf. bilag 5 og 6. Forvaltningen har derfor udarbejdet forslag til tiltag på Tingstedet jf. afsnittet om politisk handlerum.

Mulighed for cykelgade

Den samlede københavnerinddragelse afspejler, at der er et stort lokalt ønske om en cykelgade på landsbystræningen, men borgernes kommentarer viser også, at der er bekymring for, om løsning 3 med delt vejareal er trafiksikker nok jf. bilag 5. Det gennemsnitlige antal køretøjer per døgn på Valby Langgade er 6.100, mens cyklister udgør 3.600. Til sammenligning er den nyanlagte cykelgade i Nordre Frihavnsgade baseret på, at der passerer 4.200 køretøjer mod 7.100 cyklister i døgnet. Der er dermed så få cyklister i forhold til køretøjer på Valby Langgade, at der forventeligt ikke kan skabes en opfattelse af, at det bliver cyklisternes areal. Politiet kan ikke godkende en 30 km/t strækning på Valby Langgade og en cykelgade, da bilmængderne på strækningen ikke lever op til kravene i bekendtgørelsen om cykelgader. Derfor kan forvaltningen ikke anbefale løsning 3 uden tilpasninger.  

Træer og parkering
Løsningsforslagets konsekvenser for parkeringspladser og træer er vist i tabellerne. Der etableres ikke erstatningspladser, da der ikke plads hertil i lokalområdet.

Konsekvenser for træer

Træer i projektområdet før anlægsprojektet

Træer der fældes (forventet)

Nye træer, der plantes

Træer i projektområdet efter anlægsprojektet

6

3

3

6

Konsekvenser for bilparkeringspladser

Antal pladser i projektområdet før projektet

Zone/uden-for zone

Belægnings-procent før projekt

Antal pladser, der nedlægges

Erstatnings-pladser, der anlægges

Antal pladser i projektområdet efter projektet

54

Gul zone

79-98 %

42

0

12

Politisk handlerum

 • Teknik- og Miljøudvalget kan i stedet beslutte, at løsning 1, 2 eller 3 skal danne grundlag for færdigprojektering og anlæg, jf. bilag 5. Ønskes løsning 3, kan finansiering på estimeret 5 mio. kr. henvises til forhandlingerne om Budget 2024 som en udvalgsprioritering ved at vedtage et ændringsforslag herom, da anlægsudgifterne til denne løsning overstiger det afsatte budget. Forvaltningen bemærker, at flere væsentlige elementer i løsning 1, 2 og 3 ikke harmonerer med lokalområdets ønsker og projektets formål.
 • Hvis Teknik- og Miljøudvalget ønsker at imødegå det lokale ønske om ændringer ved Valby Tingsted, jf. bilag 5 og 6, kan finansiering for Tingstedet på estimeret 1,5 mio. kr. til at fjerne chaussestensbelægning og etablere et ekstra bredt fodgængerfelt samt flere pudepump på strækningen henvises til forhandlingerne om Budget 2024 som en udvalgsprioritering ved at vedtage et ændringsforslag.

Økonomi

Budget 2020 blev der afsat 20,3 mio. kr. (2020 p/l) til anlæg af cykelstier på Valby Langgade med mulighed for nedlæggelse af parkeringspladser. Med denne indstilling skal de resterende midler svarende til 16,1 mio. kr. (2023 p/l) frigives. Informationer om stjernemarkering, udmøntning mv. fremgår af bilag 7.

Videre proces

Når Borgerrepræsentationen har godkendt indstillingen, igangsættes færdigprojekteringen med henblik på ibrugtagning af projektet i ultimo 2024.

Søren Wille

/ Peter Højer

Oversigt over politisk behandling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender,

 1. at dispositionsforslag for bedre cykelfremkommelighed på Valby Langgade danner grundlag for færdigprojektering og anlæg jf. bilag 4.
   
  Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,
   
 2. at der frigives en anlægsbevilling på 16,1 mio. kr. på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg, jf. bilag 7.

 

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning i mødet den 27. februar 2023

 

Det Konservative Folkeparti stillede følgende ændringsforslag som erstatning af 1.-2. at-punkt:

”at indstillingen sendes tilbage til Teknik- og Miljøforvaltningen med henblik på at fremlægge et projekt, hvor antallet af parkeringspladser bevares, og/eller genetableres, i nærområdet.”

 

Ændringsforslaget blev forkastet med 2 stemmer mod 9. Ingen undlod at stemme.

For stemte: C

Imod stemte: A, B, F, V, Ø og Å

 

Indstillingens 1. at-punkt blev godkendt med 9 stemmer mod 2.

For stemte: A, B, F, V, Ø og Å

Imod stemte: C

 

Indstillingens 2. at-punkt blev anbefalet over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen med 9 stemmer mod 2.

For stemte: A, B, F, V, Ø og Å

Imod stemte: C

 

Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet afgav følgende protokolbemærkning:

”Partierne vil arbejde for, at hastigheden på Valby Langgade nedsættes til 30 km/t, som der er lokalt ønske om.”

 

Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet afgav følgende protokolbemærkning:

"Partierne ønsker, at der arbejdes videre med at imødekomme det store lokale ønske om, at der også foretages ændringer på strækningen ved Valby Tingsted."

 

Det Konservative Folkeparti afgav følgende protokolbemærkning:

”Der er mange gode elementer i det fremlagte forslag, men adgangen til parkeringspladser er en nødvendighed for beboere, såvel som erhvervsliv, derfor kan det Konservative Folkeparti ikke støtte projektet i sin nuværende udformning, på trods af de gode takter i forhold til trafiksikkerheden, som vi støtter.”

 

 

 

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

Økonomiudvalget forudsætter, at anlægsudgifter som følge af sagen afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets anlægsmåltal i 2023.

Økonomiudvalget forudsætter, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme.

 

 

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 14. marts 2023

 

Økonomiudvalget besluttede at oversende indstillingen med udvalgets erklæring til behandling i Borgerrepræsentationen med 10 stemmer mod 1. Ingen medlemmer undlod at stemme.

For stemte: A, Ø, B, F, V og I.

Imod stemte: C.

 

Enhedslisten og SF videreførte deres protokolbemærkning fra Teknik- og Miljøudvalgets møde den 27. februar 2023:

”Partierne vil arbejde for, at hastigheden på Valby Langgade nedsættes til 30 km/t, som der er lokalt ønske om.”

 

Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre og SF videreførte deres protokolbemærkning fra Teknik- og Miljøudvalgets møde den 27. februar 2023:

"Partierne ønsker, at der arbejdes videre med at imødekomme det store lokale ønske om, at der også foretages ændringer på strækningen ved Valby Tingsted."

 

Det Konservative Folkeparti videreførte deres protokolbemærkning fra Teknik- og Miljøudvalgets møde den 27. februar 2023:

”Der er mange gode elementer i det fremlagte forslag, men adgangen til parkeringspladser er en nødvendighed for beboere, såvel som erhvervsliv, derfor kan det Konservative Folkeparti ikke støtte projektet i sin nuværende udformning, på trods af de gode takter i forhold til trafiksikkerheden, som vi støtter.”

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 23. marts 2023

Det Konservative Folkeparti genfremsatte følgende ændringsforslag som erstatning af 1.-2. at-punkt:

”at indstillingen sendes tilbage til Teknik- og Miljøforvaltningen med henblik på at fremlægge et projekt, hvor antallet af parkeringspladser bevares, og/eller genetableres, i nærområdet.”

 

Det af Det Konservative Folkeparti fremsatte ændringsforslag blev forkastet med 41 stemmer imod 8. Ingen medlemmer undlod at stemme.

For stemte:  C.

Imod stemte: Ø, A, B, F, V, Å og I.

 

Indstillingen blev herefter godkendt med 41 imod 8. Ingen medlemmer undlod at stemme.

For stemte: Ø, A, B, F, V, Å og I.

Imod stemte:  C.

 

Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Alternativet videreførte følgende protokolbemærkning:

"Partierne ønsker, at der arbejdes videre med at imødekomme det store lokale ønske om, at der også foretages ændringer på strækningen ved Valby Tingsted."

 

Enhedslisten, SF og Alternativet videreførte følgende protokolbemærkning:

”Partierne vil arbejde for, at hastigheden på Valby Langgade nedsættes til 30 km/t, som der er lokalt ønske om.”

 

Det Konservative Folkeparti videreførte følgende protokolbemærkning:

”Der er mange gode elementer i det fremlagte forslag, men adgangen til parkeringspladser er en nødvendighed for beboere, såvel som erhvervsliv, derfor kan det Konservative Folkeparti ikke støtte projektet i sin nuværende udformning, på trods af de gode takter i forhold til trafiksikkerheden, som vi støtter.”

Til top