Mødedato: 23.03.2023, kl. 17:30
Mødested: Borgerrepræsentationens mødesal

Endelig vedtagelse af Biodiversitet i København, strategi 2022-2050

Se alle bilag

Københavns Kommune og Danmarks Naturfredningsforening har i 2020 indgået en partnerskabsaftale om at fremme bynatur og biodiversitet i København, som bl.a. udmøntes i en biodiversitetsstrategi. I Budget 2021 blev der bevilliget 2 mio. kr. til at udarbejde en strategi for biodiversitet frem mod 2050 med en bred inddragelse af københavnerne, Danmarks Naturfredningsforening og på tværs af Københavns Kommunes forvaltninger. Forslag til biodiversitetsstrategien har været i offentlig høring og intern høring i relevante forvaltninger (bilag 1). Borgerrepræsentationen skal derfor tage stilling til den endelige strategi ”Biodiversitet i København, strategi 2022-2050” med tilhørende forslag til Handleplan 2022-2025.

Indstilling

Indstilling om,

  1. at godkende forslag til Biodiversitet i København, strategi 2022-2050 (bilag 2) med tilhørende Handleplan 2022-2025 (bilag 3) og rettelsesforslag (bilag 4).

Det forudsættes, at eventuelle merudgifter som følge af sagen afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme.

(Teknik- og Miljøudvalget)

Problemstilling

I Budget 2021 (BR den 1. oktober 2020) (A, B, C, F, O, V, og Kåre Traberg Smidt) blev der bevilliget 2,0 mio. kr. til at udarbejde en strategi for biodiversitet frem mod 2050 med en bred inddragelse af københavnerne, Danmarks Naturfredningsforening og på tværs af Københavns Kommunes forvaltninger. Københavns Kommune og Danmarks Naturfredningsforening har i 2020 indgået en partnerskabsaftale om at fremme bynatur og biodiversitet i København, som bl.a. udmøntes i en biodiversitetsstrategi. Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 23. juni 2022 at udsende forslag til biodiversitetsstrategi i offentlig høring frem til den 18. september 2022.

Borgerrepræsentationen skal nu tage stilling til endelig vedtagelse af Biodiversitet i København, strategi 2022-2050 (bilag 2) med tilhørende Handleplan 2022-2025 (bilag 3) samt ændringsforslag på baggrund af den offentlige høring (bilag 4). Fremdriften i handlingsplanen vil afhænge af finansieringen i de kommende års budgetforhandlinger.

Løsning

Forslag til strategi for biodiversitet og tilhørende handleplan (bilag 2 og 3) er udarbejdet på tværs af Københavns Kommunes forvaltninger i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening. Afsættet er en bred borgerinddragelsesproces i 2021 med deltagelse af ca. 13.000 borgere, grønne organisationer, skoleklasser og en række af byens samarbejdspartnere. Opsamling på den offentlige høring i sommeren 2022 samt forslag til ændring af strategi og handleplan er udarbejdet af Teknik- og Miljøforvaltningen og godkendt af Københavns Kommunes øvrige forvaltninger. Sagen har været i forvaltningshøring i Kultur- og Fritidsforvaltningen, Børne- og Ungdomsforvaltningen og Økonomiforvaltningen fra den 7. december 2022 til den 20. januar 2023. Kultur- og Fritidsudvalget har behandlet sagen den 17. januar 2023, og Børne- og Ungdomsudvalget og Økonomiudvalget er blevet orienteret hhv. den 11. januar 2023 og den 10. januar 2023 (se bilag 1). Den interne høring i forvaltninger og udvalg har ikke givet anledning til ændring af strategi og handleplan (bilag 1).

Biodiversitet i København, strategi 2022-2050

Strategien indeholder en beskrivelse af Københavns Kommunes mål for 2050, byens grønne (grønne arealer), grå (arealer i det tætte bebyggede miljø) og blå (det ferske og salte vand) natur og biodiversitet samt fire temaer: Tema 1: Bevare og forbedre den eksisterende biodiversitet, Tema 2: Skabe ny biodiversitet i byen, Tema 3: Understøtte viden og uddannelse om natur og biodiversitet og Tema 4: Skabe frivillige fællesskaber om biodiversitet.

Arbejdet med strategien skal sikre, at København i 2050 har en højere biodiversitet med flere levesteder og større artsrigdom, og at alle københavnere har adgang til natur i deres nærområde, der er med til at sikre fysisk og mental sundhed og trivsel. Biodiversitet skal integreres i byens planlægning og i bygge- og anlægsprojekter. Viden, uddannelse og adgang til natur skal engagere og motivere især børn og unge. Formidling, leg, læring og naturdannelse skal indgå i undervisningsforløb og være synlig på skoler, i daginstitutioner, på plejehjem mv. Private grundejere skal inspireres til at forbedre naturtilstanden på deres arealer. Tværgående samarbejder og partnerskaber med byens aktører skal medvirke til vidensdeling, erfaringsudveksling og en løbende udvikling af biodiversitetsdagsordenen tilpasset til København.

Handleplan 2022-2025 og opfølgning

Handleplanen indeholder en række indsatsområder under hver af strategiens fire temaer, som løbende kan igangsættes og udvælges i sammenhæng med byens øvrige aktiviteter og dagsordner. Den første handleplan har fokus på en forankring af biodiversitetsdagsordenen på tværs af forvaltninger og i samarbejde med byen, samt kortlægning, monitorering mm. for bl.a. at lave en fælles baseline for de kommunale arealer og indarbejde konkrete delmål i strategien.

Forvaltningerne arbejder med de indsatser i handleplanen, der kan holdes inden for rammen, som fx bevarelse og beskyttelse af eksisterende naturværdier, indarbejdelse af biodiversitet i planarbejdet, arbejde med stresshaver og integrering af biodiversitet i nye plejehjem. Der vil årligt blive udarbejdet statusberetning, og hvert fjerde år opdateres handleplanen. Strategien opdateres løbende efter behov. Statusberetning samt handleplan forelægges Borgerrepræsentationen og vil blive udarbejdet på tværs af forvaltninger og i samarbejde med lokaludvalg, miljøpunkter m.fl. Biodiversitet er en ny dagsorden, som skal implementeres i kommunale sagsgange. Det kræver fokus, tilførsel af ressourcer og ny viden.

Offentlig høring

Der er i høringsperioden fra den 23. juni til den 18. september 2022 indkommet 217 høringssvar (bilag 5), der har givet anledning til justeringer af strategien og i initiativerne i handleplanen, hvilket er beskrevet nærmere i bilag 4 og bilag 6.

129 svar er overvejende positive over for indholdet i strategi og handleplan. 31 svar er overvejende negative, hvoraf en del er uforstående over for Københavns Kommunes intentioner, når der også affredes arealer og bygges på Amager Fælled og Stejlepladsen. 57 svar forholder sig neutralt til indholdet, men taler ind i dagsordenen ved at bidrage med forslag til forbedringer og øvrige idéer til handlinger ude i byen.

Et gennemgående emne i høringssvarene er ønsket om mere plads til natur i byen, og at naturen ikke må ”bygges” væk. Der efterspørges naturoplevelser lokalt og flere større sammenhængende grønne og blå områder med høj naturkvalitet. Gamle træer ønskes bevaret, og der ønskes flere træer i byen. Frem for alt ønskes både grønne og blå områder bevaret og forbedret. Ligeledes efterspørges samarbejde og inddragelse.

Derudover stilles der i henvendelserne forslag til justeringer af teksten og supplerende initiativer i handleplanen – især ift. bevaring af natur, et øget fokus på det ferske vand, en anderledes drift og pleje af byens grønne arealer og mere samarbejde med byens frivillige og på de private arealer.

I forhold til negative tilkendegivelser og bekymringer om Københavns Kommunes byggerier på affredede områder bemærker forvaltningen, at det ligger uden for strategiens handlerum med henvisning til Københavns Kommunes overordnede planlægning.

Ændringsforslag

På baggrund af høringen foreslås en række justeringer i strategien og handleplanen (bilag 4) – både i forhold til konkrete formuleringer, som fx konsekvent at indskrive blå sammen med grønne områder, tydeliggøre at Københavns Kommune arbejder sammen med omverdenen, herunder med frivillige borgere, lokaludvalg og miljøpunkter, samt at biodiversitetsstrategien gælder hele København inklusiv private områder. I strategiens afsnit om Københavns mål for 2050 er der på baggrund af en række henvendelser om, at ferskvand ikke var prioriteret i strategien, tilføjet et nyt mål om, at der i 2050 er 10 % mere ferskvandsareal i København i form af åbning af rørlagte åer, vandhuller, grøfter, bassiner og lignende. Naturdannelse som begreb indarbejdes konsekvent og understøtter viden og uddannelse om natur og biodiversitet samt formidling og information tilføjes. Fokusarterne bliver forsynet med supplerende relevant information om deres udbredelses status og de største trusler, fokusarterne møder.

I handleplanen foreslås fem nye initiativer. Under tema 1 foreslås initiativ om bevaring og beskyttelse af eksisterende træer samt et partnerskab om det ferske vand, i tema 2 er Biopuljen tilføjet, i tema 3 foreslås mere information og formidling i det offentlige rum, og i tema 4 foreslås initiativ om frivillige naturplejefælleskaber.

Politisk handlerum
Udvalget kan sende materialet tilbage til forvaltningen med forslag til ændringer. Eventuelle ændringer af strategi og handleplan sker administrativt og udløser i sig selv ikke yderligere økonomi. Udvalget kan beslutte at sende tilrettet strategi og handleplan i fornyet offentlig høring.

Økonomi

Denne indstilling har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune, da gennemførelse af initiativer i handleplanen vil afhænge af, at Borgerrepræsentationen afsætter finansiering i kommende budgetforhandlinger. Handleplanens initiativer er anslået til en samlet beløbsramme på mellem 100-200 mio. kr. (se bilag 7). Styregruppen vil efter vedtagelsen udarbejde et oplæg til en første budgetpakke til eksekvering af handleplanens initiativer – en grundpakke med fokus på kortlægning, monitorering, uddannelse, puljer og ansættelse af biodiversitetskoordinatorer, hvilket Danmarks Naturfredningsforening fortsat støtter. I Budget 2023 blev der vedtaget to initiativer fra handleplanen (se bilag 8).

Videre proces

Når Borgerrepræsentationen har godkendt indstillingen, vil forslag til strategi og handleplan blive tilrettet og offentliggjort i overensstemmelse med Borgerrepræsentationens beslutning. Forvaltningerne vil igangsætte arbejdet med de initiativer i handleplanen, der er inden for gældende budgetramme.

                                             Søren Wille

                                                                / Karsten Biering Nielsen

Oversigt over politisk behandling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

  1. at godkende forslag til Biodiversitet i København, strategi 2022-2050 (bilag 2) med tilhørende Handleplan 2022-2025 (bilag 3) og rettelsesforslag (bilag 4).

 

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning i mødet den 27. februar 2023

 

Indstillingen blev anbefalet over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen uden afstemning.

 

Alternativet afgav følgende protokolbemærkning:

”Alternativet er glade for, at Københavns kommune med strategien kommer i gang med at tage biodiversiteten alvorligt. Strategien for Biodiversitet er et vigtigt, men for lille skridt. Det afgørende er om ambitioner følges op af handlinger, hvor biodiversitet prioriteres både politisk og i forvaltningspraksis.”

 

Det Konservative Folkeparti afgav følgende protokolbemærkning:

”For det Konservative Folkeparti er biodiversitet og naturbeskyttelse en vigtig sag; men det er også vigtigt at holde sig for øje at København er en by med mange borgere, hvis ve’ og vel vi fra Rådhusets side også skal sikre. Derfor vægter vi tryghed, trafiksikkerhed og adgang til boldbaner, når det kommer til udnyttelse af byens grønne arealer samt klipning og regulering af byens træer og planter. Der er også mange borgere, der lider af pollenallergi, vildt voksende græs og planter er ofte ikke foreneligt med de aktiviteter byens borger ønsker at udøve på byens grønne arealer. For os er det vigtigt, at vi indtænker alle byens borgere, når vi planlægger udnyttelsen af vores grønne arealer.”

 

 

 

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

 

Økonomiudvalget har ingen bemærkninger til det planmæssige aspekt af sagen, eller at nærværende sag søges gennemført i den foreliggende form.

 

Det forudsættes endvidere, at eventuelle merudgifter som følge af sagen afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme.

 

 

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 14. marts 2023

 

Økonomiudvalget besluttede at oversende indstillingen med udvalgets erklæring til behandling i Borgerrepræsentationen uden afstemning.

 

Det Konservative Folkeparti videreførte deres protokolbemærkning fra Teknik- og Miljøudvalgets møde den 27. februar 2023:

”For det Konservative Folkeparti er biodiversitet og naturbeskyttelse en vigtig sag; men det er også vigtigt at holde sig for øje at København er en by med mange borgere, hvis ve’ og vel vi fra Rådhusets side også skal sikre. Derfor vægter vi tryghed, trafiksikkerhed og adgang til boldbaner, når det kommer til udnyttelse af byens grønne arealer samt klipning og regulering af byens træer og planter. Der er også mange borgere, der lider af pollenallergi, vildt voksende græs og planter er ofte ikke foreneligt med de aktiviteter byens borger ønsker at udøve på byens grønne arealer. For os er det vigtigt, at vi indtænker alle byens borgere, når vi planlægger udnyttelsen af vores grønne arealer.”

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 23. marts 2023

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.

 

Det Konservative Folkeparti videreførte følgende protokolbemærkning:

”For det Konservative Folkeparti er biodiversitet og naturbeskyttelse en vigtig sag; men det er også vigtigt at holde sig for øje at København er en by med mange borgere, hvis ve’ og vel vi fra Rådhusets side også skal sikre. Derfor vægter vi tryghed, trafiksikkerhed og adgang til boldbaner, når det kommer til udnyttelse af byens grønne arealer samt klipning og regulering af byens træer og planter. Der er også mange borgere, der lider af pollenallergi, vildt voksende græs og planter er ofte ikke foreneligt med de aktiviteter byens borger ønsker at udøve på byens grønne arealer. For os er det vigtigt, at vi indtænker alle byens borgere, når vi planlægger udnyttelsen af vores grønne arealer.”

Til top