Mødedato: 23.03.2023, kl. 17:30
Mødested: Borgerrepræsentationens mødesal

Medlemsforslag om at få ungerepræsentanter tilknyttet til Lokaludvalgene

Medlemsforslag

Det foreslås,

1. at Borgerrepræsentationen pålægger Økonomiforvaltningen at udarbejde et forslag til at inddrage ungerepræsentanter i lokaludvalgenes arbejde.

Forslaget skal indeholde muligheden for:

- at der til hvert lokaludvalg vælges to ungerepræsentanter, der kan tilknyttes lokaludvalgets arbejde.

- at ungerepræsentanterne vælges for ét år ad gangen.

- at ungerepræsentanterne vælges af og blandt eleverne på ungdomsuddannelserne i hvert lokaludvalgs område.

- at Økonomiforvaltningen foretager en høring hos Ungerådet og lokaludvalgene af dette forslag og fremsender høringssvar til Borgerrepræsentationen før sommerferien.

- at første valgperiode for ungerepræsentanterne træder i kraft pr. 1/1-2024.

(Stillet af Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre, Venstre og Alternativet)

Motivering

København er en kommune med mange unge. Alligevel tager meget få unge del i lokaludvalgenes arbejde, hvilket betyder, at de unges stemme ofte mangler i debatten.

Ungerådet har foreslået, at unge inddrages mere i arbejdet med byens udvikling. Meget af det arbejde foregår i dag med udgangspunkt i lokaludvalgene.

Det foreslås derfor, at der for hvert lokaludvalg vælges to ungerepræsentanter, der kan tilknyttes lokaludvalget arbejde. Da det for mange unge kan være svært at træde alene ind i arbejdet, vil det være godt at være to unge, der kan støtte hinanden.

En af årsagerne til unges manglende deltagelse i lokaludvalgene i dag er, at unge ofte bor, hvor det er muligt at få en bolig og oftere end ældre københavnere flytter rundt mellem bydelene og derfor ikke har den samme lokale tilknytning.

Det foreslås derfor, at de unge kun vælges for et år ad gangen, da en 4-årig valgperiode ikke giver mening i forhold til ungdomsuddannelserne, i forhold til det typiske flyttemønster og i det hele taget er meget lang tid i et ungdomsliv.

For at sikre en bred forankring blandt unge, foreslås det at ungerepræsentanterne vælges med udgangspunkt i ungdomsuddannelserne i bydelene, herunder FGU, STU, EUD, EUX, STX, HHX, HTX og HF.

Det er ikke hensigten, at ungerepræsentanterne skal indtræde som medlemmer af lokaludvalgene, og de behøver dermed heller ikke at være fyldt 18 år. Men de skal have ret til at deltage på møderne i lokaludvalg.

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 23. marts 2023

SF fremsatte følgende ændringsforslag som erstatning af at-punktet:

”- At Borgerrepræsentationen beder Ungeråd KBH i samarbejde med københavnske ungdomsorganisationer at komme med forslag til, hvordan unges deltagelse i lokaludvalgenes arbejde kan styrkes.

- At Børne- og Ungdomsforvaltningen inviterer Ungerådet til at fremkomme med deres forslag på et møde hvortil medlemmer af Borgerrepræsentationen og alle Lokaludvalg også er inviteret senest oktober 2023.”

 

Det af SF fremsatte ændringsforslag blev forkastet med 38 stemmer imod 15. Ingen medlemmer undlod at stemme.

For stemte: A og F.

Imod stemte: Ø, C, B, V, Å, I og O.

 

Medlemsforslag blev herefter vedtaget uden afstemning.

 

Alternativet afgav følgende protokolbemærkning, som Dansk Folkeparti tilsluttede sig:

”Alternativet bakker op om at få tilknyttet ungerepræsentanter til lokaludvalgene. Det er dog vigtigt for Alternativet, at forvaltningen også holder sig for øje, hvordan man kan inddrage unge, der ikke er tilknyttet arbejdsmarkedet eller en ungdomsuddannelse. Deres stemme er også vigtig i debatten om deres lokalområde.”

Til top