Mødedato: 23.03.2023, kl. 17:30
Mødested: Borgerrepræsentationens mødesal

Vedtagelse af erhvervsregulativ og markedspriser

Se alle bilag

Som følge af nye nationale krav skal Borgerrepræsentationen tage stilling til det reviderede regulativ for erhvervsaffald, som Teknik- og Miljøudvalget har sendt i lovpligtig høring den 20. december 2022, og som nu skal godkendes for at kunne træde i kraft den 1. juli 2023. Borgerrepræsentationen skal derudover tage stilling til det reviderede takstkatalog, hvori de nye markedspriser fastsættes, så de kan opkræves med virkning fra den 1. juli 2023.

Indstilling

Indstilling om,

  1. at godkende regulativ for erhvervsaffald, jf. bilag 2,
  2. at godkende, at taksterne, jf. bilag 5, udgør kommunens markedspriser for håndtering af erhvervsaffald og opkræves med virkning fra 1. juli 2023, og at der gives en indtægtsbevilling til Teknik- og Miljøudvalget på service på 1,9 mio. kr. i 2023, 3,8 mio. kr. i 2024 og frem og en indtægtsbevilling til Teknik- og Miljøudvalget på overførsler på 11,0 mio. kr. i 2023, 22,0 mio. kr. i 2024 og frem (jf. tabel 1 i økonomiafsnittet),
  3. at godkende, at der gives en udgiftsbevilling til Teknik- og Miljøudvalget på service på 0,7 mio. kr. i 2023 og 1,4 mio. kr. i 2024 og frem til at foretage øget tilsyn med virksomheder (jf. tabel 1 i økonomiafsnittet).

Det noteres, at den lovpligtige overgang til markedspris medfører indtægter på servicerammen, samt at der som følge af sagen afsættes en skattefinansieret udgiftsbevilling på 0,7 mio. kr. i 2023 og 1,4 mio. kr. i 2024 og frem til øget tilsyn inden for erhvervsaffaldshåndtering, der svarer til udgiften med denne nye opgave og finansieres af indtægterne.

Det noteres herudover, at den resterende nettoindtægt og dertilhørende servicemåltal på 1,2 mio. kr. i 2023 og 2,4 mio. kr. i 2024 og frem tilgår kommunens råderum til fælles prioritering.

Det forudsættes, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme.

(Teknik- og Miljøudvalget)

Problemstilling

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om forvaltningens forslag til ændret regulativ for erhvervsaffald (bilag 2) skal godkendes. Teknik- og Miljøudvalget godkendte på mødet den 19. december 2022, at forslag til revideret regulativ for erhvervsaffald kunne sendes i lovpligtig offentlig høring i fem uger fra den 20. december 2022. Teknik- og Miljøforvaltningen har modtaget fem høringssvar. Teknik- og Miljøudvalget skal derudover tage stilling til det reviderede takstkatalog, hvori de nye markedspriser fastsættes, så de kan opkræves med virkning fra den 1. juli 2023.

De foreslåede ændringer i regulativet følger af nye nationale krav om, at virksomheders betaling for deltagelse i kommunale affaldsindsamlingsordninger fra 1. januar 2023 ikke længere skal ske i form af betaling af affaldsgebyrer, men i stedet ved betaling af en pris svarende til markedspris. Derudover foreslår forvaltningen, at regulativet ændres, så der fra 1. januar 2024 stilles krav om, at virksomheder i den kommunale ordning, skal anvende klare plastsække til emballering af restaffald.

Løsning

1. Ændret regulativ for erhvervsaffald

Forslag til ændret regulativ for erhvervsaffald har været i offentlig høring fra den 20. december 2022 til den 23. januar 2023. Der er indkommet tre høringssvar fra lokaludvalg og to høringssvar fra borgere, jf. bilag 3. Forvaltningens bemærkninger fremgår af bilag 4.

Høringssvarene omhandler dels positive tilkendegivelser vedrørende ændringsforslaget og dels en række input, der ikke direkte vedrører den foreslåede ændring af regulativet. En del af de input, der ikke vedrører ændringsforslaget, består af generelle bemærkninger til affaldshåndteringen. To høringssvar, der ikke vedrører forvaltningens ændringsforslag, stiller forslag om, at affald fra kommunens egne institutioner og virksomheder fremover skal håndteres gennem de kommunale affaldsordninger for husholdningsaffald i stedet for som i dag gennem Københavns Ejendomme (KEID). Forslaget vil blive taget med i forvaltningens videre arbejde på affaldsområdet.

Bemærkningerne har ikke givet anledning til ændringer i regulativforslaget, der derfor fortsat indeholder bestemmelser om virksomheders mulighed for deltagelse i de kommunale affaldsordninger og krav om anvendelse af klare plastsække til emballering af restaffald.

2. Fastsættelse og opkrævning af markedspriser

I dag tilbyder Københavns Kommune, at virksomheder, der er beliggende i ejendomme med både husholdninger og virksomheder, kan benytte de kommunale affaldsindsamlingsordninger efter aftale med grundejeren, jf. kommunens gældende regulativ for erhvervsaffald. Grundejerne opkræves for hele den affaldsbeholdervolumen, der er til rådighed til restaffald, hvorved virksomhedernes betaling er et anliggende mellem virksomheden og ejerne af den ejendom, hvorfra virksomheden drives.

Fra den 1. juli 2023 skal Københavns Kommune opkræve markedspriser direkte hos den i CVR-registret registrerede ejer af virksomheden. Takstkataloget, jf. bilag 5, vil fra 1. juli 2023 indeholde både markedspriser, som skal betales af virksomhederne, og gebyrer, som skal betales af husholdningerne. De foreslåede markedspriser i bilag 5 svarer til de godkendte affaldsgebyrer for 2023, som er tillagt et overskudstillæg på 10% - se også afsnittet økonomi. Forsyningstilsynet vurderer, at 5-15% er et rimeligt procentuelt overskudstillæg, når affaldsgebyrerne skal omregnes til markedspriser.

Virksomheder skal sortere husholdningslignende affald i 10 affaldsordninger (madaffald, papir, pap, glas, plast, metal, mad- og drikkekartoner, farligt affald, tekstilaffald og restaffald). Med forslaget til ændret regulativ kan virksomheder vælge at deltage i ordningen for restaffald og/eller den samlede pakke af ordninger for genanvendeligt affald. Deltagende virksomheder vil blive opkrævet markedspris for den samlede pakke af genanvendelige ordninger, uanset om virksomhederne benytter dem alle. Da betaling for restaffald er volumenafhængigt, vil den enkelte virksomheds opkrævning for restaffald afhænge af den tilmeldte restaffaldskapacitet på ejendommen, ligesom det er tilfældet for husholdninger.

Identifikation af og kommunikation til virksomhederne

Indsamlingsordninger for genanvendeligt affald må kun tilbydes til virksomheder, der producerer affald, som i art og mængde svarer til en husholdnings. Forvaltningen har i samarbejde med Deloitte identificeret en række objektive kriterier til at frasortere virksomheder, der ikke producerer den type affald, enten fordi de ikke har nogen egentlig affaldsproduktion eller producerer for meget affald. Frasorteringen medfører, at kun ca. 20.000 virksomheder, ud af de i alt ca. 100.000 aktive virksomheder i kommunen, vil blive kontaktet om muligheden for at benytte de kommunale affaldsordninger og den nye opkrævningspraksis. Det forventes, at nogle af de 20.000 virksomheder vil framelde sig ordningerne.

Virksomhederne informeres via digital post om ordningerne, markedspriserne og muligheden for framelding. Virksomheder, der ikke inden 1. juli 2023 har frameldt sig ordningerne, vil automatisk være en del af ordningerne og vil blive opkrævet markedspris herfor. Virksomheder, der tidligere har frameldt sig ordningerne, kan tilmelde sig ordningerne med en måneds varsel fra udgangen af en måned. Det forventes, at nogle af de ca. 20.000 virksomheder, der kontaktes, vil framelde sig ordningerne, fx fordi de har indgået aftale med private renovatører.

Kommunikation til grundejere

Grundejerne kan frem til 1. juli 2023 lade affaldshåndtering indgå i huslejen for de virksomheder, der benytter grundejernes affaldsmateriel. Samtidig med det første brev til virksomhederne vil forvaltningen udsende et brev til grundejernes digitale postkasser om praksisændringen.

Da praksisændringen for nogle grundejere vil betyde, at forvaltningen skal regulere gebyropkrævningen for 2. halvår 2023, vil de fremgå, hvornår disse grundejere kan forvente at få penge tilbage. Brevet vil ligeledes informere om, at virksomhederne er forpligtede til at betale for deres brug af kommunens ordninger, og hvordan grundejere/ejendomsadministratorer kan henvende sig til forvaltningen, hvis de oplever, at virksomheder benytter ordningerne uden at være tilmeldt.

Opkrævning af markedspriser

Det tilstræbes at udsende fakturaer kvartalsvist, og virksomhederne kan opsige ordningerne med en måneds varsel fra udgangen af en måned. Markedspriserne vil blive opkrævet ud fra antallet af erhvervsenheder, der benytter de kommunale affaldsordninger. Som udgangspunkt sidestilles en erhvervsenhed med en boligenhed, når omkostningerne til ordningerne skal fordeles mellem husholdninger og erhverv, men i enkelte tilfælde vil forvaltningen foretage en konkret vurdering for at sikre retvisende fordeling.

Tilsyn med virksomheder

Forvaltningen forventer, at den nye opkrævningspraksis medfører et øget behov for tilsyn hos de virksomheder, der kan benytte sig af ordningerne. Det gør sig særligt gældende i implementeringsfasen, da virksomheder kan vælge at framelde ordningerne, mens de fortsat benytter de kommunale affaldsbeholdere. En tilsynsindsats med to årsværk skal sikre, at virksomhederne betaler for at benytte ordningerne, så de økonomisk løber rundt, og så husholdningerne ikke betaler for virksomhedernes ordninger. Ifølge Miljøbeskyttelsesloven er det et grundlæggende princip, at gebyropkrævningen forebygger, at der sker krydssubsidiering, hvor nogle betaler for andre, både mellem de forskellige affaldsordninger og mellem forskellige brugergrupper.

 

Politisk handlerum

Teknik- og Miljøudvalget kan beslutte, at:

  • forslag om krav om anvendelse af klare plastsække ikke skal indgå i regulativet. Dette vil betyde, at virksomhederne ikke får incitament til at undgå fejlsorteringer, og at tilsynet fortsat skal sprætte affaldssække op manuelt.
  • sætte de foreslåede markedspriser op eller ned, fx ved at øge eller sænke overskudstillægget inden for intervallet 5-15%.
  • der ikke afsættes midler til øget tilsyn, og provenuet fuldt ud tilgår kommunekassen. Der kan i stedet henvises til Budget 2024.

Der er ikke et politisk handlerum til at fastholde den gældende opkrævning for virksomhedernes brug af de kommunale ordninger via grundejeren.

Økonomi

Indførelsen af markedspriser forventes ikke på kort sigt at øge kommunens omkostninger til affaldshåndtering. Forventningen er, at de virksomheder, der ønsker at benytte de kommunale affaldsordninger, allerede i dag benytter dem. Forvaltningen har ikke på forhånd viden om, hvor mange virksomheder der allerede benytter de kommunale indsamlingsordninger, men estimerer, at det ligger i omegnen af 17.000 virksomheder. Dette estimat er brugt til at beregne de forventede indtægter fra markedspriserne, som fremgår af bilag 5.

Indførelsen af markedspriser vil øge kommunens indtægter af to årsager. Det skyldes dels, at markedspriserne indeholder et overskudstillæg på 10%, som skal tilgå kommunens skattefinansierede aktiviteter, jf. tabel 1 nedenfor. Overskudstillægget må altså ikke tilgå Affaldsområdets ’hvile i sig selv’-økonomi. Med de foreslåede markedspriser og estimerede antal deltagende virksomheder forventes der i alt 1,9 mio. kr. i 2023 og 3,8 mio. kr. i 2024 og frem i indtægter som følge af overskudstillægget.

Dels kan der i dag være virksomheder, der benytter de genanvendelige affaldsordninger, og ikke betaler for dem. Det rettes der i høj grad op på med denne praksisændring, og det forventes at medføre merindtægter på 11,0 mio. kr. i 2023 og 22,0 mio. kr. i 2024 og frem på den takstfinansierede bevilling Affaldsområdet, jf. tabel 1. De øgede indtægter vil indgå i de kommende års gebyrberegninger og vil isoleret set kunne sænke husholdningsgebyrerne.

 

Tabel 1. Bevillingsmæssige konsekvenser

At-punkt

Udvalg

Bevilling

(nr. og navn)

Funktion

Indtægt (I) /
Udgift (U)

Beløb i 1.000 kr.

(2023 p/l)

Varig?
ja/nej

2023

2024

2025

2026

2.

TMU

1500 - Affaldsområdet

1.38.61.1

I

8.100

16.200

16.200

16.200

Ja

2.

TMU

1500 - Affaldsområdet

1.38.67.1

I

-19.100

-38.200

-38.200

-38.200

Ja

2.

TMU

1000 – Ordinær drift

6.45.51.1

I

-1.900

-3.800

-3.800

-3.800

Ja

2.

ØU

Finansposter (kassen)

8.22.05.5

I

12.219

24.438

24.438

24.438

Ja

3.

TMU

1000 – Ordinær drift

6.45.55.1

U

681

1.362

1.362

1.362

Ja

I alt

-

-

-

-

0

0

0

0

-

 

Da restaffaldsprisen beregnes ud fra den tilmeldte restaffaldskapacitet, som ikke påvirkes af dette, vil indførelsen af markedspriser, udover ovennævnte overskudstillæg, ikke medføre øgede indtægter. Der vil i stedet være tale om en omfordeling af indtægterne, som tidligere er blevet opkrævet hos grundejerne, men fremover skal opkræves direkte hos virksomhederne.

Da tilsyn er en skattefinansieret aktivitet, kan udgifterne hertil ikke takstfinansieret, men det kan dækkes af provenuet fra opkrævning af markedspriser. Der skal derfor gives en udgiftsbevilling på 0,7 mio. kr. i 2023 og 1,4 mio. kr. i 2024 og frem på service, jf. tabel 1.

Videre proces

Når Borgerrepræsentationen har godkendt indstillingen, vil Teknik- og Miljøforvaltningen foretage en offentliggørelse i Den Nationale Regulativbase. Regulativet træder i kraft den 1. juli 2023. Forvaltningen vil derudover igangsætte udsendelse af breve til virksomheder og grundejere samt opkrævning af markedspriser for erhvervsaffald.

 

Søren Wille

/ Karsten Biering Nielsen

Oversigt over politisk behandling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

  1. at godkende regulativ for erhvervsaffald, jf. bilag 2
  2. at godkende, at taksterne, jf. bilag 5, udgør kommunens markedspriser for håndtering af erhvervsaffald og opkræves med virkning fra 1. juli 2023, og at der gives en indtægtsbevilling til Teknik- og Miljøudvalget på service på 1,9 mio. kr. i 2023, 3,8 mio. kr. i 2024 og frem og en indtægtsbevilling til Teknik- og Miljøudvalget på overførsler på 11,0 mio. kr. i 2023, 22,0 mio. kr. i 2024 og frem (jf. tabel 1 i økonomiafsnittet).
  3. at godkende, at der gives en udgiftsbevilling til Teknik- og Miljøudvalget på service på 0,7 mio. kr. i 2023 og 1,4 mio. kr. i 2024 og frem til at foretage øget tilsyn med virksomheder (jf. tabel 1 i økonomiafsnittet).

 

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning i mødet den 27. februar 2023

 

Indstillingen blev anbefalet over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen uden afstemning.

 

 

 

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

 

Økonomiudvalget noterer sig, at den lovpligtige overgang til markedspris medfører indtægter på servicerammen, samt at der som følge af sagen afsættes en skattefinansieret udgiftsbevilling på 0,7 mio. kr. i 2023 og 1,4 mio. kr. i 2024 og frem til øget tilsyn inden for erhvervsaffaldshåndtering, der svarer til udgiften med denne nye opgave og finansieres af indtægterne.

Økonomiudvalget noterer sig herudover, at den resterende nettoindtægt og dertilhørende servicemåltal på 1,2 mio. kr. i 2023 og 2,4 mio. kr. i 2024 og frem tilgår kommunens råderum til fælles prioritering.

Økonomiudvalget forudsætter, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme.

 

 

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 14. marts 2023

 

Økonomiudvalget besluttede at oversende indstillingen med udvalgets erklæring til behandling i Borgerrepræsentationen uden afstemning.

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 23. marts 2023

Indstillingen med det tekniske ændringsforslag blev godkendt uden afstemning.

Til top