Søg

Gå ikke glip af vigtig Digital Post fra Københavns Kommune

Mødedato: 30.11.2020, kl. 15:00
Mødested: Rådhuset, 2. sal, Festsalen

Udledningstilladelser til Renseanlæg Lynetten og Renseanlæg Damhusåen

Se alle bilag

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til om de nye udledningstilladelser til Renseanlæg Lynetten og Renseanlæg Damhusåen kan udstedes.

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender,

  1. at udledningstilladelsen til Renseanlæg Lynetten udstedes med skærpede miljøvilkår.
  2. at udledningstilladelsen til Renseanlæg Damhusåen udstedes med skærpede miljøvilkår.

Problemstilling

BIOFOS ønsker at gennemføre en udbygning af Renseanlæg Lynetten og Renseanlæg Damhusåen for at kunne leve op til stigende spildevandsmængder og skærpede miljøkrav. Kommunen skal derfor udstede nye udledningstilladelser, der både giver mulighed for øget kapacitet og skærper miljøkravene væsentligt.

Renseanlæggene har for få år tilbage haft vanskeligt ved at overholde de eksisterende udledningstilladelser fra 1996 på grund af stigende spildevandsmængder. Det har nogle år medført for store udledninger af regnvandsopblandet spildevand til Øresund svarende til, når kloakken løber over.

Samtidig forventer forvaltningen, at staten i 2022 vil udmelde nye, skrappere krav til blandt andet kvælstofniveauet i Øresund, som skal være opfyldt senest i 2027. Der er derfor behov for udbygning af renseanlæggene og vil være aktuelt, selvom man i fremtiden vælger at flytte renseanlæggene til en anden placering. Et eventuelt nybygget renseanlæg forventes først at kunne tages i brug omkring 2045. BIOFOS har oplyst, at investeringerne for den største del af udbygningerne vil være økonomisk afskrevet i 2045.

Løsning

Udledningerne vil med udbygningerne nedbringes til et niveau, som det er fastlagt i kommunens Spildevandsplan 2018.

Rammerne for håndtering af spildevand, herunder for renseanlæggene, er fastlagt i Spildevandsplan 2018. Planen bliver løbende opdateret med projekttillæg, der giver hjemmel til at implementere konkrete projekter vedrørende afløbssystem, klimatilpasning og renseanlæg inden for spildevandsplanens rammer. Teknik-og Miljøudvalget behandlede på mødet den 16. november ”Forslag til projekttillæg 2021 til Spildevandsplan 2018”.

De konkrete udbygningsprojekter for Renseanlæg Lynetten og Renseanlæg Damhusåen vil først indgå i projekttillæg 2022, når projekteringen af anlæggene er længere fremme. Renseanlæggene har brug for udledningstilladelser på nuværende tidspunkt, for at kende de vilkår kommunen stiller til udbygningen.

Teknik- og Miljøforvaltningen har udarbejdet udkast til udledningstilladelser for de to renseanlæg (vedlagt som bilag 2 – 5), med en række skærpede vilkår. Når kommunen har givet udledningstilladelserne, skal Miljøstyrelsen efterfølgende føre tilsyn med, om BIOFOS overholder tilladelserne.

BIOFOS’ udbygningsplaner gennemføres for at imødekomme kapacitetsbehovet på renseanlæggene og leve op til de skrappere miljøkrav. Udbygningen skal sikre, at anlæggene kan håndtere de stigende vandmængder, som både skyldes stigende regnmængder og byudviklingen i oplandet. Der er derfor udført en grundig analyse af den forventede udvikling for begge forhold, som omfatter de kommuner, der leverer spildevand til de to renseanlæg. Udledningerne fra renseanlæggene skal desuden leve op til skarpe miljøkrav i de statslige vandområdeplaner og lovbekendtgørelser, og til de mål, som Københavns Kommune har fastlagt om badevandskvalitet.

I udledningstilladelserne stilles skærpede vilkår, som sikrer, at miljøkravene og badevandskravene overholdes. Vilkårene er formuleret, så de løbende kan kontrolleres af Miljøstyrelsen, der er tilsynsmyndighed. Der er formuleret 19 vilkår i hver af udledningstilladelserne, som det fremgår af henholdsvis bilag 2 og bilag 4.

Udledningstilladelserne er både gældende for perioden frem til renseanlæggene er udbyggede og efterfølgende for de færdigudbyggede anlæg. Disse forventes at stå klar i 2027. Udbygningsplanerne for renseanlæggene rummer mulighed for at etablere yderligere rensning, også efter at udbygningen er gennemført. Dette kan blive nødvendigt, hvis fx staten i fremtiden stiller nye, skærpede miljøkrav til udledninger til Øresund.

Udledning af spildevand til Øresund

Udledningstilladelserne til renseanlæggene omfatter skærpede vilkår om udledning af renset spildevand til Øresund fra begge renseanlæg. Udledningstilladelserne omfatter desuden vilkår om udledning af bypass af regnvandsopblandet mekanisk renset spildevand (svarende til overløb fra kloakken, som derfor ikke kan sammenlignes med den nu aflyste udledning af spildevand fra foråret). Bypass sker, når der ved store regnskyl ledes mere regnvandsopblandet spildevand gennem renseanlæggene, end de kan nå at rense biologisk.

Udledningstilladelsen til Renseanlæg Damhusåen tillader endelig udledning af færdigrenset spildevand til Damhusåen i de særlige tilfælde, hvor der ikke er plads til de store vandmængder i det rør, der normalt transporterer det rensede spildevand direkte til Øresund.

Påvirkning af Øresund

Spildevandets påvirkning af Øresund bliver reduceret med de nye udledningstilladelser. Forvaltningen vurderer, at udledningerne fra renseanlæggene efter udbygningen vil være i overensstemmelse med Spildevandsplan 2018 og med målsætningerne i statens vandområdeplaner.

Påvirkning af badevandskvalitet

Allerede i dag påvirker udledningen af spildevand fra de to rensningsanlæg badevandet i havnen og på Amager Strand i begrænset omfang. Påvirkningen mindskes yderligere ved gennemførelse af udbygningen i 2027.

Kvælstofreduktion

Udledningen fra renseanlæggene overholder i dag de nationale krav til næringsstofferne med god margin. Forvaltningen vurderer, at staten i 2022 vil kræve en yderligere reduktion på 200 tons af næringsstoffet kvælstof til opfyldelse senest i 2027. Dette indgår derfor som forudsætning for udledningstilladelserne og udbygningsplanerne.

Miljøskadelige stoffer

Renseanlæggene vil efter udbygningen reducere udledningen af miljøskadelige stoffer, som kan påvirke Øresund. Den nuværende udledning fra renseanlæggene påvirker potentielt et større område af Øresund. Ifølge Miljøstyrelsens vejledninger skal det løbende sikres, at denne påvirkning nedbringes. Derfor stiller forvaltningen skærpede krav om, at der skal ske målinger af vandkvaliteten, så det er muligt at følge, om der sker en reduktion af påvirkningen.

Renseteknologien, som benyttes på renseanlæggene efter udbygningen, betragtes som den bedst anvendelige for de konkrete renseanlæg. Det er dyrt og kompliceret at etablere nye rensemetoder på eksisterende renseanlæg. Forvaltningen har på det grundlag vurderet, om proportionalitet jf. bilag 7, at det ikke vil være proportionalt at stille krav om at etablere andre af de alternative rensemetoder, som BIOFOS har gennemført en omfattende analyse af. Forvaltningens vurdering af, at det ikke er proportionalt, er en vurdering af, at miljøgevinsten er for lille i sammenligning med, hvad det koster at etablere nye rensemetoder. Der er imidlertid sikret en arealreservation ved anlæggene, som muliggør, at der efterfølgende vil være plads til at etablere yderligere rensning.

Bypassmængder

Det er i Spildevandsplan 2018 en forudsætning for udbygningen, at udledning af bypass-vand fra renseanlæggene (svarende til overløb fra kloaksystemet) skal reduceres med 80-90 % i forhold til referenceperioden 2010-2014. Udbygningsplanen for Renseanlæg Lynetten og Renseanlæg Damhusåen sikrer de 80-90 % reduktion af udledning af bypass. Det er muligt at reducere bypassmængden med yderligere ca. 30 %, hvis kommunen kræver, at BIOFOS etablerer endnu et bassin ved indløbet til renseanlæggene. Denne løsning vil koste ca. 1,2 mia. kr. Etableringen af et bassin vil kun i begrænset omfang mindske blandingszonerne og påvirkningen med nogle af de miljøskadelige stoffer. Forvaltningen vurderer på denne baggrund, at den økonomiske investering ved etablering ikke står mål med miljøgevinsten (se bilag 7 om proportionalitet).

Påvirkning af natur

Den samlede påvirkning af vandområderne vil blive reduceret i forhold til i dag. De reducerede udledninger begrænser den samlede påvirkning af Natura2000-områderne i Kalveboderne og ved Saltholm samt arter, der er beskyttet af habitatdirektivets bilag IV-arter.

VVM

Forvaltningen har screenet udbygningen af renseanlæggene, og vurderet, at der ikke skal gennemføres en miljøkonsekvensvurdering efter miljøvurderingsloven.

Høring

Udkast til udledningstilladelserne har været i faglig høring hos BIOFOS fra september til oktober 2019. Efterfølgende har BIOFOS, Miljøstyrelsen, By og Havn og Kystdirektoratet haft justerede udkast til udledningstilladelserne i høring. Miljøstyrelsen, By og Havn og Kystdirektoratet har ikke haft bemærkninger, der har krævet ændringer i udledningstilladelserne. 

Forvaltningen har vurderet bemærkningerne fra BIOFOS og har imødekommet nogle af BIOFOS ønsker, men har fastholdt nedenstående væsentlige forhold:

  • At der fastsættes krav om monitering af miljøskadelige stoffer i bypass fastholdes.
  • Monitering af kviksølv fastholdes, da kviksølv er et problem i vandområdet.
  • At der fastsættes vilkår om en maksimalt udledt mængde organisk stof og næringsstoffer fastholdes, da den samlede mængde har betydning for påvirkningen af Øresund.
  • Den godkendte kapacitet for renseanlæggene fastholdes efter dialog med BIOFOS baseret på udviklingen frem til 2045.
  • Afrapportering af den biologisk rensekapacitet på renseanlæggene, som har betydning for mængden af bypass, beskrives i tilladelserne, da der er tale om en ny måde at regulere bypass på.

Forvaltningen har udarbejdet en hvidbog, hvor bemærkningerne fra BIOFOS er gennemgået. Hvidbogen er vedlagt som bilag 6.

 

Økonomi

Denne indstilling har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune.

BIOFOS har beregnet, at udbygningsplanen vil medføre en takststigning på ca. 2 kr. pr. m3 vand for husholdninger, virksomheder, og kommunale ejendomme i ejerkommunerne. Taksten i København er i 2020 ca. 38 kr. pr. m3.

Videre proces

Når Teknik- og Miljøudvalget har godkendt indstillingen, vil forvaltningen udstede udledningstilladelserne til BIOFOS for Renseanlæg Lynetten og Renseanlæg Damhusåen og samtidig annoncere dem på annonceringsportalen. Der er efterfølgende 4 ugers klagefrist.

 

Søren Wille/

Hans Christian Karsten

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 30. november 2020

 

Sagen blev udsat.

Til top