Mødedato: 20.06.2022, kl. 14:00
Mødested: Rådhuset, 1. sal, værelse 51

Middelalderbyen, byrums- og trafikplan i offentlig høring

Se alle bilag

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til at sende forslag til byrums- og trafikplan for Middelalderbyen i offentlig høring.

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender,

  1. at forslag til byrums- og trafikplan for Middelalderbyen (bilag 2A) sendes i otte ugers offentlig høring.

Problemstilling

Borgerrepræsentationen besluttede den 9. maj 2019 at sætte en dialogproces i gang med en borgersamling om ’Middelalderbyen – mindre biltrafik og bedre hverdagsliv’ og en følgegruppe med deltagere fra erhvervsorganisationer og andre organisationer. Med Budget 2021 (BR 1. oktober 2020) (A, B, C, F, O, V og Fremad) blev der bevilget 9 mio. kr. til det videre arbejde med mindre biltrafik i Middelalderbyen. Heraf var 5 mio. kr. afsat til byrums- og trafikforsøg i 2021, 1 mio. kr. til supplerende erhvervsanalyser og 3 mio. kr. til udarbejdelse af en samlet byrums- og trafikplan. Byrumsforsøgene blev gennemført på fem strækninger i perioden fra juni til september 2021. Resultaterne af evaluering af byrumsforsøgene blev fremlagt Teknik- og Miljøudvalget til orientering den 28. februar 2022 sammen med resultatet af erhvervsanalysen. Teknik- og Miljøudvalget skal nu godkende, at forslag til byrums- og trafikplan for Middelalderbyen sendes i offentlig høring i perioden den 28. juni til den 26. september 2022.

Løsning

Teknik- og Miljøforvaltningen har udarbejdet et forslag til byrums- og trafikplan for Middelalderbyen (bilag 2A). Byrums- og trafikplanen bygger på anbefalingerne fra en borgersamling om Middelalderbyen, som blev gennemført i 2019, og forvaltningens bearbejdning heraf (BR 20. august 2020). Desuden bygger planen på en kortlægning af Middelalderbyen (bilag 2B), resultater af byrumsforsøgene i 2021, som blev gennemført i Vestergade, Skindergade, Dyrkøb, Klosterstræde/Hyskenstræde/Naboløs og Lille Kongensgade/Store Kirkestræde, og resultater af erhvervsanalysen (TMU 28. februar 2022). Endelig er planen blevet til med input fra en følgegruppe bestående af borgere, brugere og erhvervsliv samt den øvrige borgerinvolvering og inddragelse af omverdenen (bilag 5). Medlemmerne i borgersamlingen om Middelalderbyen vil blive præsenteret for byrums- og trafikplanen ved et møde i juni 2022.

Byrums- og trafikplanen indeholder fire temaer: 1) Byrum der fortæller, 2) Bedre balance i bylivet, 3) En grønnere Middelalderby og 4) Mere plads til fodgængere og cyklister. Hvert tema indeholder tre til fire principper med i alt 47 generelle tiltag til at opnå de ønskede effekter for Middelalderbyens byrum og trafik. Eksempelvis er princippet ’Bedre fodgængerforhold’ blandt andet udmøntet i tiltag som ’Bredere fortov’, ’Prioritering af fodgængere i signalanlæg’ og ’Nye gågader med cykling tilladt’.

Nedlæggelse af parkeringspladser er det grundlæggende greb i byrums- og trafikplanen til at opnå mindre biltrafik i Middelalderbyen. Der foreslås skiltning hele vejen rundt om Middelalderbyen med parkeringsforbud, dog med parkering tilladt i afmærkede båse. Forvaltningen anslår på denne baggrund, at den nuværende biltrafik på ca. 15.000 biler i døgnet i Middelalderbyen vil reduceres med ca. 45-60 %. De parkeringspladser, som foreslås nedlagt, er udpeget på baggrund af byrums- og trafikplanens temaer og principper. Arealer, der frigøres ved nedlagt parkering, skal blandt andet give bedre forhold for fodgængere og cyklister, bedre mulighed for ophold og mere grønt.  

Byrums- og trafikplanen rummer også forslag til implementering gennem 14 projekter heraf ni flagskibsprojekter (bilag 2A, A-I), der omfatter nye anlæg på centrale gader og pladser, to tværgående anlægsprojekter der nedlægger i alt 600-750 parkeringspladser i gadeplan og tre tværgående samarbejdsprojekter om grønnere byrum, cykelparkering og varelevering.

Den detaljerede udformning af løsninger for trafik og byrum udarbejdes først med dispositionsforslag for de enkelte anlægsprojekter, der igen omfatter borgerinvolvering og desuden godkendelse hos Københavns Politi.

Med Cirkulær København (Ressource- og Affaldsplan 2024) er det besluttet, at der skal der etableres op til 750 sorteringspunkter til indsamling af husholdningsaffald til genanvendelse over hele byen. Omtrent 50 af disse sorteringspunkter skal opstilles i Indre By og på Christianshavn. Implementeringen af trafik- og byrumsplanen og placeringen af sorteringspunkterne koordineres tæt. Placeringen af sorteringspunkterne i Indre By forventes forelagt Teknik- og Miljøudvalget i efteråret 2022.

Som udgangspunkt for dialogprocessen har forvaltningen tidligere arbejdet med at begrænse adgang for køretøjer til Middelalderbyen med en skiltning af ”motorkørsel forbudt, licens undtaget”. Dette er ikke en del af det nuværende forslag til byrums- og trafikplan, da det er vurderet, at kommunen ikke har hjemmel til at opbevare og udveksle de nødvendige personoplysninger blandt andet på grund af persondataforordningen (GDPR). Den juridiske vurdering er resumeret i bilag 4.

Der er foretaget en miljøscreening for byrums- og trafikplanen, og planen vurderes ikke at medføre, at der skal foretages en miljøvurdering i henhold til lov om miljøvurdering (VVM), se bilag 2A.

Parkering

Planen lægger op til at nedlægge 750 ud af ca. 1.050 almindelige offentlige parkeringspladser i gadeplan. Det medfører, at bilister bliver opfordret til at parkere i de private parkeringsanlæg i og omkring Middelalderbyen, hvor der er en samlet kapacitet på knap 4.000 parkeringspladser med en belægning på ca. 70 % kl. 12:00 og en belægning på knap 20 % kl. 22:00. Det vurderes, at der er kapacitet i de private parkeringshuse til at dækkebehovet.

Handicapparkering, ambassadeparkering og læssepladser vil ikke blive berørt, og antallet heraf indgår ikke i de nævnte ca. 1.050 offentlige parkeringspladser i gadeplan. De tilbageværende offentlige parkeringspladser vil omfatte et uændret antal pladser til erhvervsparkering (biler på gule plader) og el-biler. Desuden lægger byrums- og trafikplanen op til at etablere netto ca. 1.000 nye cykelparkeringspladser. Planen anbefaler en tydelig og bred kommunikationsindsats (ud over skilte) om de ændrede parkeringsforhold i forbindelse med en eventuel implementering.  

Hovedparten af områdets beboere (over 90 %) kan i dag ikke parkere med beboerlicens i dagtimerne i egen gade, da størstedelen af områdets gader er undtaget for beboerlicens kl. 10:00-17:00 på hverdage. Det er tidligere vurderet (ViaTrafik 2019), at op til ca. 70 % af de nuværende ca. 1050 gadeparkeringspladser anvendes om natten (målt kl. 22.00) fortrinsvis af beboere, svarende til at ca. 735 beboere parkerer i gadeplan om natten. Da der i byrums- og trafikplanen stadig vil være ca. 300 parkeringspladser til brug for beboere om natten udgør forskellen ca. 435 nedlagte parkeringspladser. Disse pladser erstattes med leje af pladser i nærliggende parkeringsanlæg. Allerede med Budget 2021 (BR 1. oktober 2020) (A, B, C, F, O, V og Fremad) blev der afsat midler til langsigtet leje af parkeringsanlæg til borgere med beboerlicens via Københavns Ejendomme med en bemærkning om, at der skal tilstræbes samtidighed mellem reduktion af gadeparkeringspladser i projektet om mindre biltrafik i Middelalderbyen og lejen af pladser i parkeringsanlæg. Der er afsat 5,9 mio. kr. årligt i ti år (2022-2031) og der er indgået lejeaftaler under Israels Plads og i det kommende anlæg under Dantes Plads, der omfatter 580 pladser i 2022-2023, 520 pladser i 2024-2028 og 480 pladser i 2029-2031.

Parkeringsforholdene i Middelalderbyen er nærmere beskrevet i bilag 3.

Høring

Gennem 2021 og 2022 har arbejdet med byrums- og trafikplanen været fremlagt og drøftet ved seks følgegruppemøder og en byvandring i følgegruppen for Middelalderbyen, ligesom arbejdet med byrumsforsøg, evaluering heraf samt erhvervsanalyse også har været drøftet i følgegruppen. Et udkast til byrums- og trafikplan for Middelalderbyen har været fremlagt og drøftet ved møde i følgegruppen for Middelalderbyen den 29. marts 2022. Input fra følgegruppen har især drejet sig om byliv, forretningsliv, støjgener, udeservering, varelevering, håndværkere, turistbusser, tilgængelighed, skiltning og håndhævelse. Følgegruppen er beskrevet nærmere i bilag 5.

Forvaltningen vurderer, at forslaget til byrums- og trafikplan generelt lever op til de fleste af borgersamlingens anbefalinger og mange af ønskerne fra dialogprocessen, idet man dog må være opmærksom på, at områdets forskellige brugere kan have modstridende ønsker og behov. I forhold til de bekymringer, der er udtrykt om trafikken i de omkringliggende gader, bemærkes det, at rådgiver har udarbejdet et notat (TMU 28. februar 2022). Notatet konkluderer, at en begrænsning af biltrafikken i Middelalderbyen vil have marginal indvirkning på mængden af trafik på de omkringliggende veje, samt at lyskryds og skiltning skal tilpasses de nye svingbevægelser for bilister. I forhold til de bekymringer, der er udtrykt om mulige gener fra nattelivet, bemærkes det, at der er vedtaget en restaurations- og nattelivsplanen (BR 4. november 2021), ligesom der er nedsat et partnerskab for natteliv som særligt udvalg (TMU 13. december 2021). Endelig skal det bemærkes, at forhold for turistbusser er behandlet i handlingsplan for transport af turister (BR 23. september 2021).

Et udkast til byrums- og trafikplan for Middelalderbyen har været sendt til kommentering hos Københavns Politi fra den 6. april til den 5. maj 2022. Politiets bemærkninger gik blandt andet på behovet for tydelig kommunikation om alternative parkeringsmuligheder i nærheden af området, tydelig og logisk trafikafvikling, fremkommelighed for store køretøjer, samt hensynet til trafiksikkerhed og terrorsikring. Forvaltningen har taget politiets kommentarer til efterretning og har i planen gjort det tydeligere, at indretning af pladserne i området tager højde for eventuelle behov for terrorsikring samt afmærkning af kørespor i belægningen, der hvor det er nødvendigt.

Politisk handlerum

  • Det kan besluttes at supplere nedlæggelse af kantstensparkering med en helt generel indførelse af en ny betalingszone i den inderste del af byen med en højere takst end rød zone for at begrænse unødvendig parkering på de tilbageværende parkeringspladser. En sådan beslutning vil kræve en særskilt indstilling og behandling i Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen.
  • Det er muligt i den foreliggende plan at justere antallet af nedlagte parkeringspladser til biler, dog under hensyn til, at trafikken skal kunne afvikles uden omfattende ulovlig parkering.
  • Det er muligt at justere på planens forslag til omfang af ny cykelparkering, forslagene til bedre forhold for fodgængere og cyklister, forholdet mellem kommercielle og ikke-kommercielle byrum, valg af belægninger samt typer og omfang af beplantning mv. Prioritering af markant flere cykelstativer i de offentlige byrum må dog forventes at få konsekvenser for andre hensyn, blandt andet komfort og fremkommelighed for fodgængere. Det er muligt at igangsætte undersøgelser af, hvor og hvordan mere cykelparkering kan placeres i kældre, baggårde, p-huse mv, med henblik på, at fx ansatte i området, som parkerer i mange timer ad gangen, med fordel vil kunne sætte cyklen andre steder end på offentlig vej.
  • Det er ikke et lovkrav at lave en byrums- og trafikplan, men det er en politisk beslutning som følge af dialogprocessen med borgersamlingens anbefalinger (BR 20. august 2020), evaluering af byrumsforsøg, erhvervsanalyse og øvrig dialog med borgere, brugere, erhvervsliv mv. (bilag 5).  

Økonomi

Denne indstilling har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune. Gennemførelse af byrums- og trafikplanens forslag til projekter og tiltag i Middelalderbyen afhænger af, at Borgerrepræsentationen afsætter finansiering i kommende budgetforlig.

Der er allerede bestilt budgetnotat om de første skridt til implementering af planens flagskibsprojekter og planens tværgående anlægs- og samarbejdsprojekter med forbehold for endelig godkendelse af planen.

Videre proces

Når Teknik- og Miljøudvalget har godkendt indstillingen, vil forvaltningen sende forslag til byrums- og trafikplan for Middelalderbyen i offentlig høring i perioden den 28. juni til den 26. september 2022. Der forventes afholdt et offentligt møde om planen i offentlighedsperioden. Forvaltningen forventer at forelægge den endelige byrums- og trafikplan til politisk behandling i Teknik- og Miljøudvalget ultimo 2022 og herefter i Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen.

                                  Søren Wille

                                                                 /Karsten Biering Nielsen

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 20. juni 2022

 

Venstre stillede følgende ændringsforslag som tilføjelse af 1. at-punkt (ÆF1):

 

”dog således at ingen af de overfladeparkeringspladser, der skal erstattes med underjordiske parkeringspladser, bliver nedlagt før de med det samme kan genetableres”

 

Ændringsforslaget (ÆF1) blev forkastet med 3 stemmer mod 8. Ingen undlod at stemme.

 

For stemte: C og V.

Imod stemte: A, B, F, Ø og Å.

 

Venstre stillede følgende ændringsforslag som tilføjelse til 1. at-punkt (ÆF2):

 

“dog således, at alle nedlagte overfladeparkeringspladser bliver genetableret under jorden” 

 

Ændringsforslaget (ÆF2) blev forkastet med 3 stemmer mod 8. Ingen undlod at stemme.

 

For stemte: C og V.

Imod stemte: A, B, F, Ø og Å.

 

Venstre stillede følgende ændringsforslag som tilføjelse til 1. at-punkt (ÆF3):

 

“dog således, at de 600 nedlagte overfladeparkeringspladser i planens første etape bliver genetableret under jorden”

 

Ændringsforslaget (ÆF3) blev forkastet med 3 stemmer mod 8. Ingen undlod at stemme.

 

For stemte: C og V.

Imod stemte: A, B, F, Ø og Å.

 

Venstre stillede følgende ændringsforslag som tilføjelse til 1. at-punkt (ÆF4):

 

“dog således, at der også findes underjordiske erstatningsparkeringspladser øst for Middelalderbyen, da Israels Plads er meget langt fra Middelalderbyens østlige beboere.” 

 

Ændringsforslaget (ÆF4) blev forkastet med 3 stemmer mod 7. 1 undlod at stemme.

 

For stemte: C og V

Imod stemte: A, F, Ø og Å

Undlod at stemme: B

 

Det Konservative Folkeparti stillede følgende ændringsforslag som tilføjelse til 1. at-punkt (ÆF5):

 

“dog således, at der sikres underjordiske parkeringspladser, via beboerlicenser, i tilstrækkeligt omfang til at sikre at områdets beboer har mulighed for at parker under jorden via deres beboerlicens.

 

Ændringsforslaget (ÆF5) blev forkastet med 4 stemmer mod 7. Ingen undlod at stemme.

 

For stemte: C, B og V 

Imod stemte: A, F, Ø og Å

 

Socialdemokratiet, Venstre og Det Konservative Folkeparti stillede følgende ændringsforslag som tilføjelse til 1. at-punkt (ÆF6):

 

”dog således, at der bevares taxiholdepladser i Middelalderbyen for særligt at sikre større tryghed for nattelivets gæster.”

 

 

Ændringsforslaget (ÆF6) blev vedtaget med 6 stemmer mod 4. 1 undlod at stemme.

 

For stemte: A, B, C og V.

Imod stemte: F og Ø.

Undlod at stemme: Å.

 

Socialdemokratiet og Det Konservative Folkeparti stillede følgende ændringsforslag som tilføjelse til 1. at-punkt (ÆF7):

 

”dog således, at de nedlagte ca. 6 busholdepladser på Vor Frue Plads erstattes med 6 busholdepladser i Nørre Voldgade jf. Handleplan for transport af turister (side 10).”

 

Ændringsforslaget (ÆF7) blev vedtaget med 6 stemmer mod 5. Ingen undlod at stemme.

 

For stemte: A, B, C og V.

Imod stemte: F, Ø og Å.

 

Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti stillede følgende ændringsforslag som nyt 2. at-punkt (ÆF8):

 

”dog således, at Teknik- og Miljøforvaltningen i forslag til byrums- og trafikplan for Middelalderbyen (bilag 2A) sikrer, at der ud af de 113 tilbageværende p-pladser etableres et hensigtsmæssigt yderligere antal p-pladser til erhvervskørsel og handicapparkeringspladser.”

 

Ændringsforslaget (ÆF8) blev vedtaget med 8 stemmer mod 0. 3 undlod at stemme.

 

For stemte: A, B, F, Ø og Å.

Undlod at stemme: C og V.

 

Alternativet, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten stillede følgende ændringsforslag som tilføjelse til 1. at-punkt (ÆF9):

 

”dog således, at Byrums- og trafikplanen suppleres med et ekstra tiltag om forbedring af forholdene for mennesker med mobilitetshandicap. Tiltaget skal sigte mod, at områdets gader og pladser skal indrettes, så der sikres en bedre tilgængelighed for alle i området, fx gennem sænkede kantsten ved fodgængerkrydsninger og ved, at brolagte gader anlægges med en kombination af almindelige brosten og brosten med en glattere overflade, eksempelvis stokhuggede brosten, samt ved at niveauforskelle og niveauspring udlignes på relevante steder m.v.”

 

Ændringsforslaget (ÆF9) blev vedtaget med 9 stemmer mod 0. 2 undlod at stemme.

 

For stemte: B, C, F, V, Ø og Å.

Undlod at stemme: A.

 

Et samlet udvalg stillede følgende ændringsforslag som tilføjelse til 1. at-punkt (ÆF10):

 

”dog således, at der udvikles og implementeres en tydelig og genkendelig skiltning af cykelparkeringen i området for byrums- og trafikplanen.”

 

 

Ændringsforslaget (ÆF10) blev vedtaget uden afstemning.

 

Radikale Venstre stillede følgende ændringsforslag som tilføjelse til 1. at-punkt (ÆF11):

 

”dog således, at holdepladserne for taxi og busserne etableres som nulemission så vidt det er muligt i takt med den nødvendige ladeinfrastruktur oprettes.” 

 

Ændringsforslaget (ÆF11) blev vedtaget med 11 stemmer mod 0. Ingen undlod at stemme.

 

For stemte: A, B, C, F, V, Ø og Å.

 

 

Den således ændrede indstilling blev godkendt med 8 stemmer mod 2. 1 undlod at stemme.

For stemte: A, B, F, Ø og Å.

Imod stemte: C.

Undlod at stemme: V.

 

 

Venstre afgav følgende protokolbemærkning:

 

”Venstre bakker op om at fjerne overfladeparkeringsplader, så der bliver plads til mere grønt og bedre byrum. Dog mener Venstre, at alle nedlagte parkeringspladser skal genetableres i underjordiske parkeringsanlæg, samt at det skal ske med det samme, de bliver nedlagt. Samtidig bør der også findes underjordisk parkering øst for Middelalderbyen, da Israels Plads er meget langt fra Middelalderbyens østlige beboere. ”

 

Socialdemokratiet afgav følgende protokolbemærkning:

 

"Planen indeholder allerede tiltag, som er rettet mod at forbedre forholdene for personer med nedsat mobilitet, hvorfor vi ikke mener, det er nødvendigt at få yderligere på området."

 

Radikale Venstre afgav følgende protokolbemærkning:

 

”Radikale Venstre ønsker, at Middelalderbyen skal gøres fri for unødvendig biltrafik. Det betyder blandt andet, at vi ønsker at gå videre med at flytte beboernes biler i omkringliggende parkeringskældre.”

Til top