Mødedato: 11.03.2024, kl. 15:00
Mødested: Rådhuset, 1. sal, værelse 51

Startredegørelse for lokalplan Vermundsgade, Nørrebro

Se alle bilag

En bygherre har anmodet kommunen om en ny lokalplan for det almene boligområde ”Den Grønne Trekant”, hvor bygherre ønsker at opføre nye private boliger og serviceerhverv samt ombygge eksisterende tagboliger med nye etager. Teknik- og Miljøforvaltningen ønsker med denne startredegørelse at få Teknik- og Miljøudvalgets pejling på, hvilket fortætningsscenarie, forvaltningen skal arbejde videre med.

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender,

 1. at Teknik- og Miljøforvaltningen udarbejder forslag til lokalplan Vermundsgade på baggrund af intentioner og anbefalinger, der fremgår af bilag 2.

  Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller over for Teknik- og Miljøudvalget,

 2. at det drøftes, hvilket af de to fortætningsscenarier, som det fremgår af afsnittet Løsning og bilag der skal arbejdes videre med i lokalplanforslaget.

Problemstilling

Med denne startredegørelse ønskes særligt en pejling på det uafklarede spørgsmål om fortætning i det almene boligområde ”Den Grønne Trekant”, herunder i hvilket omfang der kan nedrives boliger for at give plads til nye forbindelser, serviceerhverv og private boliger. Der ønskes særligt en pejling på, hvilket af to fortætningsscenarier der skal arbejdes videre med i lokalplanforslaget.

En bygherre har anmodet kommunen om en ny lokalplan for området Den Grønne Trekant, der er afgrænset af gaderne Rovsingsgade, Sigynsgade og Vermundsgade. Grundejer og udvikler for Den Grønne Trekant ønsker at opføre nye private boliger og serviceerhverv samt ombygge eksisterende tagboliger med nye etager. Den ønskede fortætning har et omfang, der kræver en ny lokalplan. Et område nordøst for Vermundsgade, det tidligere område for Lauritz Knudsens Fabrikker, medtages med formålet at udpege relevante industribygninger som bevaringsværdige.

Nye ændringer i planloven giver bl.a. mulighed for at fastlægge, at private ustøttede ungdomsboliger kun må anvendes til studerende, at en andel af parkeringspladserne skal være til el- eller delebiler og at der kan stilles krav om bedtykkelser. Forvaltningen vil indarbejde disse muligheder i lokalplanforslaget.

Løsning

Lokalplanområdet ligger i et tidligere industrikvarter på Ydre Nørrebro, som er kendetegnet ved, at der er mange små boliger, mindre virksomheder, kreative erhverv og uddannelsesinstitutioner. I nærområdet ligger metrostationen Skjolds Plads, boligbebyggelsen Vibekevang, kulturinstitutionen Bolsjefabrikken, den offentlige park Lersøparken og erhvervsområdet Vingelodden med pladskrævende erhverv, moské og midlertidige studieboliger. Generelt fremstår kvarterets ubebyggede arealer med en lav grad af begrønning og få træer. Dog er Lersøparken og Den Grønne Trekants vejtræer og grønne plæner med til at hæve andelen af grønt.

Den Grønne Trekant

Lokalplanen skal muliggøre en realisering af visse tiltag i forandringsplanen for Aldersrogade, som bl.a. omfatter det almene boligområde Den Grønne Trekant. Forandringsplanen, som indeholder strategiske retninger for løft af det udsatte boligområde, blev godkendt i Borgerrepræsentationen den 24. juni 2021 og udspringer bl.a. af den daværende regerings parallelsamfundslovgivning fra 2018. I forandringsplanen vises fire forskellige bud på fortætning, hvoraf et indebærer fuld nedrivning af tre eksisterende almene bygninger. Lokalplanen skal muliggøre, at området åbnes op udadtil via en ny offentlig forbindelse og nye portåbninger, der forbinder området til de omkringliggende gader og faciliteter. Det ønskede nye hierarki og fortætningen forudsætter nedrivning og ombygning af eksisterende almene boliger. Dog ønsker boligorganisationen at erstatte de almene boliger, der forventes nedrevet i forbindelse med forandringen, med nye lejligheder i 1-2 etager placeret ovenpå de eksisterende almene boligbebyggelser. Der stilles ikke krav om nye almene boliger, da området er på parallelsamfundslisten som en del af forebyggelsesområdet ”Aldersrogade”. Boligorganisationen har et ønske om og behov for, at eksisterende almene boliger renoveres både indvendigt og udvendigt grundet bygningernes tilstand.

Bygherre ønsker at supplere det almene boligområde med private boliger samt en mindre andel serviceerhverv, herunder en dagligvarebutik og p-hus mod Rovsingsgade/Vermundsgade. Det er desuden bygherres ønske, at kommercielle tilbud og nye boliger skal medvirke til at gøre området mere attraktivt og medvirke til et mere varieret boligudbud i Den Grønne Trekant. Bygherre ønsker desuden at tilbygge den bevaringsværdige General Motorsbygning mod Krakas Plads ved at bygge ovenpå med op til to etager. Forvaltningen anbefaler, at der i det videre arbejde skal kvalificeres, hvorvidt og hvordan den bevaringsværdige bygning kan tilbygges, med hensyn til de bærende arkitektoniske og kulturarvsmæssige bevaringsværdier.    

Mulige fortætningsscenarier
Der er udarbejdet to scenarier for fortætning af Den Grønne Trekant. Det er forvaltningens vurdering, at begge scenarier er i tråd med Forandringsplan Aldersrogades strategier for løft af det udsatte boligområde. Scenarierne har samme bebyggelsesprocent på 144 og en varierende bygningshøjde på 4-6 etager. Den væsentligste forskel på de to scenarier er andelen af kvadratmeter, der forudsættes nedrevet, og at der i scenarie A bebygges med mere byggeri mod Vermundsgade. Der er i dag 609 almene boliger i Den Grønne Trekant, og omtrent samme antal almene boliger fastholdes i begge fremtidige scenarier. I begge scenarier kan der suppleres med omkring 180 nye private boliger afhængig af, hvilke boligtyper der opføres. Scenarie A indebærer mest nedrivning, svarende til 15 % af det eksisterende byggeri. Bygningsstrukturen bliver mere rationel og forbedrer de nuværende dagslysforhold i to af gårdene. Scenarie B har mindre nedrivning, svarende til 4 % af den eksisterende byggeri og bevarer områdets hovedstruktur med et fritliggende beboerhus mod Vermundsgade.   

Scenarie A

Scenarie A muliggør 31.250 m2 nybyggeri, hvilket forudsætter fuld nedrivning af tre eksisterende almene bygninger (82 boliger og 7.400 m2), opført i 1984 og 1997, samt ombygning af 92 eksisterende taglejligheder (6.600 tagetage m2).

Bygherre ønsker realisering af scenarie A og argumenterer med, at Den Grønne Trekant har behov for en større omstrukturering af blokkenes placering og rumdannelser for at skabe et åbent og trygt boligområde med blandede boligformer. Bygherre begrunder, at der med scenarie A undgås overskudsarealer mod Vermundsgade, der kan være vanskelige at tage ejerskab til for beboerne (bilag 6).  

Scenarie B

Forvaltningen har bedt om et alternativt scenarie til scenarie A, der indeholder en mindre grad af nedrivning. Scenarie B muliggør 25.000 m2 nybyggeri, hvilket forudsætter nedrivning af 22 boliger i eksisterende almene bygninger (1.700 m2) samt ombygning af 103 eksisterende taglejligheder (8.200 tagetage m2).  

Den nærmere beskrivelse af scenarierne kan læses i bilag 2, 6 og 7.

Lauritz Knudsens Fabrikker

Området medtages i lokalplanen med formålet at udpege tidligere industribygninger som bevaringsværdige. Området er et af ni nye værdifulde kulturmiljøer, som Københavns Kommune foreslår udpeget til Kommuneplan 2024. Området er eksempel på et større samlet industrikompleks.

Byliv

En mere synlig offentlig tilgængelig forbindelse og flere og større portåbninger gennem Den Grønne Trekant vil åbne op og integrere kvarteret i den øvrige bydel. Aktive fællesfunktioner og publikumsorienterende serviceerhverv placeret i stueetager giver et aktivt byliv og tiltrækker udefrakommende. De nye bygningers placering vil medføre en tydeligere fremtræden af de private uderum og offentlige byrum.

Syd for lokalplanområdet vil den lukkede vej Sigynsgade og den kommunalt ejede del af Krakas Plads blive omdannet til grønt byrum og lege- og opholdsgade. Gaden forbliver lukket mod Vermundsgade for biltrafik. Omdannelsen er et af flere anbefalede tiltag fra Forandringsplan Aldersrogade.

Indledende høring
Der er foretaget indledende høring af Nørrebro Lokaludvalg og Københavns Museum, der begge vil blive hørt igen, når forslaget sendes i offentlig høring. Lokaludvalget og museet har følgende hovedsynspunkter:

 1. Lokaludvalget er imod nedrivning af eksisterende almene boliger for at bygge nye private og almene boliger.
 2. Lokaludvalget er imod gennemkørende biltrafik i området.
 3. Museet støtter en udpegning af Lauritz Knudsens Fabrikker og General Motorsbygningen som bevaringsværdige.
 4. Museet bemærker, at der bør tages hensyn til bevaringsværdier, herunder både bygningsstruktur, bygning og sammenhæng med landskab.

Forvaltningens bemærkninger

 1. Nedrivningen i de to scenarier muliggør en synlig offentlig forbindelse, så området vil opleves mere trygt, aktivt og bedre forbundet med den øvrige by. Antallet af almene boliger bevares i begge scenarier og suppleres med ca. 180 private boliger. De nye boliger vil tilbyde nye boligtyper, hvilket kan medvirke til en mere mangfoldig beboersammensætning og bidrage til et mindre udsat boligområde.
 2. Det indgår i forvaltningens anbefalinger, at gennemkørende trafik bør begrænses til service- og ærindekørsel.
 3. Forvaltningen vurderer, at Lauritz Knudsens fabriksbygninger og General Motorsbygningen er egnede til bevaring. Det skal undersøges, hvorvidt General Motorsbygningen kan tilbygges.
 4. Nye bygninger vil blive placeret, så de både fremhæver og supplerer områdets bygningsstruktur og så kvaliteten, variationen og brugbarheden af udearealerne højnes.

Anbefalinger til den videre planlægning

Forvaltningen vil i det videre samarbejde med bygherre særligt fokusere på følgende temaer:

 • General Motorsbygningen og Lauritz Knudsens fabrikker udpeges som bevaringsværdige. Samtidig skal der i det videre arbejde tages stilling til, hvorvidt der kan tilføres nye etager eller bygges til General Motorsbygningen. Dette skal vurderes ud fra hensyn om bevaringsværdi, arkitektonisk værdi og områdets fremtidige brug.
 • Facader, gavle og tage på nybyggeri og tilføjede tagetager på eksisterende bygninger skal endeligt bearbejdes, så de opnår en kvalitet med hensyn til udformning, materiale og farver, der modsvarer og respekterer de omkringliggende bygninger.
 • Byggeriets højder og placering skal kvalificeres og bearbejdes, så der opnås tilfredsstillende dagslysforhold i både gårde og tilstødende opholdsarealer, og så boligerne generelt opnår en tidssvarende kvalitet.
 • Det skal undersøges, i hvilken grad Den Grønne Trekant åbnes for gennemkørende biltrafik, herunder om gennemkørende trafik kan begrænses til service og ærindekørsel. Nye og større forbindelser og portåbninger skal sikre trygge forbindelser og åbne området til resten af bydelen.
 • Området Den Grønne Trekant skal også i fremtiden fremstå grøn både udadtil og i de indre gårde. Gennem krav om bevaring og nyplantning af bede og træer vil dette sikres i det videre arbejde.

 

Politisk handlerum

Det kan besluttes,

 • at hele eller en større del af den eksisterende almene bebyggelse skal bevares. Det er dog en del af forandringsplanens principper at åbne op til den øvrige by og ændre bebyggelsens struktur til et attraktivt område med definerede gårdrum.
 • at nybyggeriet opføres med et andet bygningsomfang- eller udtryk, fx med andre højder.

 

Der ikke kan træffes beslutning om selve indholdet i drøftelsespunktet

Økonomi

Denne indstilling har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune.

Videre proces

Når Teknik- og Miljøudvalget har vedtaget startredegørelsen, udarbejder forvaltningen et forslag til lokalplan. Forvaltningen forventer at forelægge forslaget for Borgerrepræsentationen primo 2025, hvorefter det sendes i offentlig høring i otte uger. Lokalplanen ventes endeligt vedtaget medio 2025.

 

                                         Søren Wille

                                                                       / Karsten Biering Nielsen

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 11. marts 2024

 

Det Konservative Folkeparti stillede følgende ændringsforslag som tilføjelse til 1. at-punkt:

"dog således, at Teknik- og Miljøforvaltningen i den videre proces med lokalplanforslaget går i dialog med Økonomiforvaltningen om at undersøge muligheden for at fastsætte parkeringsnormen til en parkeringsplads pr. 100 m2 familiebolig som en ændring af rammen for området i Kommuneplan 2024, så parkering kan holdes på privatgrund fremfor på offentlige arealer."

 

Ændringsforslaget blev forkastet med 3 stemmer mod 8. Ingen undlod at stemme.

For stemte: C og V

Imod stemte: A, B, F, Ø og Å

 

Indstillingens 1. at-punkt blev godkendt uden afstemning.

 

Indstillingens 2. at-punkt blev drøftet.

 

Enhedslisten og Alternativet afgav følgende protokolbemærkning:

"For partier er det vigtigt, at der bliver givet et løft til boligområdet, som det blev vedtaget med forandringsplanen. Vi kan imidlertid ikke bakke op om Scenarie A, hvor der nedrives 17 % af de almene boliger i området. Selvom boligerne genetableres, er det stadig nogens hjem, og vi mener, det er et for stort indgreb i boligområdet. I stedet støtter vi Scenarie B, hvor der i mindre omfang rives ned, og hvor der stadig gives et løft til boligområdet og er plads til fortætning."

 

Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Venstre og Radikale Venstre afgav følgende protokolbemærkning:

”Partierne ser frem til at se et lokalplansforslag, som med udgangspunkt i scenarie A sikrer bedre byrum, mere tryghed og en karréstruktur til området, samtidig med at CO2-aftrykket holdes nede. Vi ser frem til at følge processen mod et byggeri, som trods nedrivning overholder Reduction Roadmap, som beskrevet af bygherre i bilag 6.”

Til top