Mødedato: 09.01.2023, kl. 15:00
Mødested: Rådhuset, 1. sal, værelse 51

Dispensationer fra lokalplan 443 Udvidelse af Nordhavn og ny krydstogtsterminal, Nordhavn

Se alle bilag
Der er søgt dispensationer til to særskilte projekter i Ydre Nordhavn. Begge projekter er ansøgt med henblik på at øge mængden af mellemdeponeret jord på eksisterende jorddepoter i Ydre Nordhavn, da der er mangel på muligheder for mellemdeponering, indtil Lynetteholmen er klar til at modtage jord i større mængder fra forventeligt primo 2026.

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender,

 1. at Teknik- og Miljøforvaltningen meddeler dispensation fra lokalplan 443 Udvidelse af Nordhavn og ny krydstogtterminal til opfyldning af forurenet jord til kote +30 på et areal, der i dag bruges til deponering af forurenet jord frem til år 2030. Herefter omtalt som Projekt 1.
 2. at Teknik- og Miljøforvaltningen meddeler dispensation fra lokalplan 443 Udvidelse af Nordhavn og ny krydstogtterminal til deponering af ren jord til kote +25 på et areal, der i dag bruges til renjordsdepot, forventeligt frem til ultimo 2027. Herefter omtalt som Projekt 2.

Problemstilling

Der er mangel på bortskaffelsesmuligheder for jord i København. To ansøgere ønsker derfor at øge mængden af mellemdeponeret jord på de eksisterende jorddepoter i Ydre Nordhavn.
Denne indstilling indeholder to dispensationer til to særskilte projekter (bilag 9), hvor ansøger til Projekt 1 er Teknik- og Miljøforvaltningen, mens ansøger til Projekt 2 er anden ansøger. De to dispensationer omhandler midlertidig forøgelse af den i lokalplan 443 Udvidelse af Nordhavn og ny krydstogtterminal (BR 20. juni 2012) fastsatte terrænkote.

Projekt 1 omhandler deponering af yderligere 2,5 mio. tons forurenet jord til i alt 6 mio. tons jord op til kote +30,0. Projekt 2 omhandler deponering af yderligere 3,5 mio. tons ren jord op til kote +25. Begge dispensationer har været i naboorientering. Projekt 1 har været i naboorientering fra den 9. september til den 30. september 2022. Der er modtaget fire høringssvar (bilag 4). Projekt 2 har været i naboorientering fra den 26. oktober 2022 til den 16. november 2022. Der er modtaget ét høringssvar (bilag 5).

Enhedslisten har hævet dispensationen for Projekt 1 fra dispensationslisten af den 3. oktober 2022 og bedt Teknik- og Miljøforvaltningen udarbejde indstilling. Teknik- og Miljøforvaltningen har lavet en samlet indstilling for begge projekter, da de er tæt forbundne.

Løsning

Ydre Nordhavn ligger på Østerbro og syd for projektområderne ligger et byudviklingsområde. Ydre Nordhavn har i dag enkelte erhvervshavneaktiviteter i flere mindre og større bygninger, herunder UNICEF’s lagerhal og store ubebyggede arealer med selvplantede vækster i form af græs, mindre træer og urter. I området hvor blandt andet Tunnelfabrikken ligger, foregår en byudvikling, som skal huse boliger og kulturelle tilbud.

Projektområderne skal i fremtiden indeholde Naturpark Nordhavn og den nye krydstogtterminal med til tilhørende distributionscenter. Der er den 7. juli 2017 dispenseret til at hæve den generelle kote på området for Projekt 2 til kote +4,0 og en enkelt bakke på +25,0 m (bilag 8). På området for Projekt 2 skal Naturpark Nordhavn etableres, når jorddepotet er fjernet igen. Teknik- og Miljøforvaltningen har gjort ansøgerne opmærksomme på, at dispensationerne forudsætter, at der redegøres for den økologiske funktionalitet for bilag IV-arten grønbroget tudse. Af Projekt 1 bliver der foretaget en VVM-screening af Miljøstyrelsen, mens der af Projekt 2 bliver foretaget en VVM-screening af Københavns Kommune, før der kan meddeles dispensation.

Projekterne ligger i et område, der er omfattet af anlægsloven for Ydre Nordhavn. Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer, at dispensationerne er i overensstemmelse med loven. Jorden skal forventeligt transporteres med pram til Lynetteholmen, når denne er klar til modtagelse.

Området for Projekt 1 er i Kommuneplan 2019 udlagt til havneformål mens området for Projekt 2 er udlagt til institutioner og fritidsområder. Formålet med lokalplan 443 Udvidelse af Nordhavn og ny krydstogtterminal er blandt andet at muliggøre et depot­ og opfyldsområde nord og øst for Nordhavnshalvøen, hvor der kan placeres overskudsmateriale fra bygge-­ og anlægsarbejder.

Teknik- og Miljøforvaltningen kan anbefale dispensationerne, da der er mangel på muligheder for mellemdeponering af jord indtil Lynetteholmen er klar til at modtage jord. Dispensationerne vil derfor bidrage til den yderligere byudvikling.

Muliggjort i lokalplan 443 Udvidelse af Nordhavn og ny krydstogtterminal:

Muliggøres med dispensation:

Forvaltningens vurdering:

Af § 7, stk. 1, fremgår, at ”Område A etableres ved opfyldningens afslutning som plant terræn i kote +3,0, dog med mulighed for at etablere mindre terrænbearbejdninger samt indfatning og stensætning

mod vandet i overensstemmelse med miljøgodkendelsen.”

Projekt 1:

Det muliggøres at mellemdeponere yderligere 2,5 mio. tons jord til i alt 6 mio. tons jord op til kote +30,0 over normal vandstand indtil år 2030.

Teknik- og Miljøforvaltningen kan anbefale projektet, da oplaget af forurenet jord er midlertidigt, og der i en periode vil være mangel på deponi. De nuværende jorddepoter er fyldt op, og et midlertidigt jorddepot i Ydre Nordhavn vil således medvirke til den fortsatte byudvikling.

 

Det vil i dispensationen blive betinget at området afleveres i kote +3,0 i henhold til lokalplan 443 §7, stk. 1, når der ikke længere er brug for jorddeponiet – dog senest ved udgangen af 2030.

Det vil i dispensationen blive betinget, at der redegøres for, at den økologiske funktionalitet for bilag IV-arten grønbroget tudse opretholdes. Ansøger har søgt dispensation til projektet hos Miljøministeriet, som er godkendelsesmyndighed.

Af § 7, stk. 1, fremgår, at ”Område A etableres ved opfyldningens afslutning som plant terræn i kote +3,0, dog med mulighed for at etablere mindre terrænbearbejdninger samt indfatning og stensætning

mod vandet i overensstemmelse med miljøgodkendelsen.”

 

Der er den 7. juli 2017 dispenseret til at hæve den generelle kote på området for Projekt 2 til kote +4,0 og en enkelt bakke på +25,0 m.

Projekt 2:

Det muliggøres at deponere 3,5 mio. tons jord til kote +25,0 over normal vandstand indtil ultimo 2027.

Teknik- og Miljøforvaltningen kan anbefale projektet, da oplaget af ren jord er midlertidigt, og der i en periode vil være mangel på deponi. De nuværende jorddepoter er opfyldte, og et midlertidigt jorddepot i Ydre Nordhavn vil således medvirke til den fortsatte byudvikling andre steder i byen.

 

Det vil i dispensationen blive betinget, at området afleveres i kote +4,0 med en enkelt bakke i kote +25,0 i henhold til dispensation fra den 7. juli 2017, når der ikke længere er brug for jorddeponiet – dog senest ved udgangen af 2027 Det er hensigten, at det midlertidige jorddepot aftales fjernet på en måde, så arealet afleveres med terrænkoter der tager udgangspunkt i vinderforslag for en kommende arkitektkonkurrence for Naturpark Nordhavn. Konkurrencen forventes gennemført i 2024. Det vil i dispensationen blive betinget, at der redegøres for, at den økologiske funktionalitet for bilag IV-arten grønbroget tudse opretholdes. Projektet skal VVM-screenes i henhold til miljøvurderingsloven.

 


Naboorientering

Dispensationerne har begge været i naboorientering. Projekt 1 har været i naboorientering fra den 9. september til den 30. september (bilag 2). Projekt 2 har været i naboorientering fra den 26. oktober til den 16. november (bilag 3). For Projekt 1 er der modtaget fire henvendelser (bilag 4). For Projekt 2 er der modtaget fire henvendelser (bilag 5).

Projekt 1

Østerbro Lokaludvalg har ikke afgivet høringssvar. Følgende hovedsynspunkter er modtaget i forbindelse med naboorienteringen:

 1. Der udtrykkes bekymring over, at området er planlagt for Naturpark Nordhavn.
 2. Der udtrykkes utilfredshed over, at tidligere dispensationer til jorddeponi i Ydre Nordhavn ikke har været politisk fremlagt.

Forvaltningens bemærkninger:

 1. Naturpark Nordhavn skal planmæssigt stadig være i området. Anlægget af naturparken begynder, når jorddeponiet er fjernet igen.
 2. Det omtalte projekt bliver med denne indstilling fremlagt politisk.

Projekt 2

Østerbro Lokaludvalg har ikke afgivet høringssvar. Følgende hovedsynspunkter er modtaget i forbindelse med naboorienteringen:

 1. Der udtrykkes bekymring for, om projektet vil medføre øgede trafikale gener i området.
 2. Der udtrykkes bekymring for om er er tale om ren jord.
 3. Der bakkes op om dispensationen i forhold til den fortsatte byudvikling.

Forvaltningens bemærkninger:

 1. Længere miljøbelastende transporter i andre områder kan blive nødvendige, hvis dispensation ikke gives. Den øgede trafik anses som nødvendig for byudviklingen i København.
 2. Der er tale om ren jord og der bliver løbende ført tilsyn med dette.
 3. Forvaltningen har ingen bemærkninger.

Politisk handlerum

Teknik og Miljøudvalget kan beslutte ikke at dispensere til et eller begge projekter. Hvis dispensationerne ikke gives, vil der være en udfordring med mellemdeponering af både ren og forurenet jord i København frem til at jorden kan prammes til Lynetteholm, forventet fra april 2026.

 • Projekt 1: 80% af den forurenede jord kommer fra Københavns Kommune, mens 20 % kommer fra andre kommuner på Sjælland. Hvis der ikke dispenseres, vil det medføre, at jorden skal sendes til andre modtageranlæg, hvor de største modtagere er i Randers og Vordingborg Havn.
 • Projekt 2: Hvis den rene jord deponeres andet sted, kan det medføre længere, miljøbelastende transporter, hvilket vil være i modstrid med retningslinjen i Kommuneplan 2019 om at lange, og dermed miljøbelastende, transporter af overskudsjord, så vidt muligt skal undgås.

Økonomi

Denne indstilling har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune.

Videre proces

Når Teknik- og Miljøudvalget har godkendt dispensationerne, vil forvaltningen meddele dispensationerne. Det betinges dog, at der redegøres for den økologiske funktionalitet for bilag IV-arten grønbroget tudse. Til Projekt 1 er der søgt dispensation til projektet hos Miljøministeriet, som er godkendelsesmyndighed. Miljøministeriet giver dog først dispensation til Projekt 1, når forvaltningen har meldt dispensation. Til Projekt 2 er der ansøgt om VVM-screening hos Teknik- og Miljøforvaltningen.

 

                                                  Søren Wille                   
                                                                                / Karsten Biering Nielsen

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 9. januar 2023

 

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.

Til top