Mødedato: 24.06.2022, kl. 17:30
Mødested: Borgerrepræsentationens mødesal

Handlingsplan for ladeinfrastruktur 2022-2025

Se alle bilag

Borgerrepræsentationen skal tage stilling til den opdaterede og endelige "Handlingsplan for ladeinfrastruktur 2022-2025", herunder proces for udbud af ladeinfrastruktur.

Indstilling

Indstilling om,

 1. at den endelige ”Handlingsplan for ladeinfrastruktur 2022-2025” danner grundlag for ladeinfrastruktur til el- og plug-in hybridbiler i Københavns Kommune og således erstatter "Handlingsplan for ladeinfrastruktur – del 1", 

  - dog således at initiativ 3 "Undersøge muligheder for og konsekvenser ved at indføre gratis parkering til plug-in hybridbiler under opladning" tages ud af handleplanen, og at det i stedet beskrives i brødteksten at kortlægningen allerede er gennemført, og hvad resultatet af den var, 

  - dog således at det skærpes i handlingsplan for ladeinfrastruktur, at ladestandere som udgangspunkt altid bør placeres på fortovsudbygninger frem for på fortovets eksisterende areal, medmindre der er tungtvejende grunde, der taler for ikke at placere en pågældende ladestander således, 

   

 2. at alle fremtidige p-pladser med ladestandere skiltes med krav om opladning, jf. initiativ 6,
 3. at der tilføjes et initiativ i handlingsplanen, hvor forvaltningen aktivt afsøger muligheder for, at der i forbindelse med udbud af ladestandere stilles krav om at udbyder stiller intelligent opladning til rådighed, sådan at borgerne kan oplade uden for spidsbelastningen, når strømmen er mest bæredygtig, billig og belaster elnettet mindst,
 4. at der hermed er gjort op med det ændrede medlemsforslag om tidsbegrænsning på p-pladser med el-ladestander stillet af Konservativ Folkeparti, jf. Teknik- og Miljøudvalget den 28. februar 2022 (bilag 3).

 

Det forudsættes, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme.

(Teknik- og Miljøudvalget)

Problemstilling

Borgerrepræsentationen (BR) vedtog den 24. juni 2021 ”Handlingsplan for ladeinfrastruktur – del 1”, hvori der indgik en række mål, principper og initiativer til udbredelse af ladeinfrastruktur. Med første del af handlingsplanen blev det besluttet, at Teknik- og Miljøforvaltningen, på baggrund af den politiske behandling af tillæg til Roadmap for KBH 2025 Klimaplanen og det reviderede lovgrundlag, Lov om infrastruktur for alternative drivmidler (AFI-loven), skal vende tilbage med en endelig handlingsplan.

Behandlingen af tillæg til Roadmap for KBH 2025 Klimaplanen har ikke i sig selv medført et behov for tilføjelser, men i Budget 2022 (A, B, F, O, V, Ø, Å, Frie Grønne, Kåre Traberg Smidt) (BR 9. september 2021) blev der afsat midler til etablering af 4.100 p-pladser med ladestandere i perioden 2022-2025 (uden tidsbegrænsning).

Handlingsplanen indeholder desuden en gennemgang af, hvilke lovændringer AFI-loven medfører, samt hvordan kommunen kan gennemføre udbud af ladeinfrastruktur på baggrund af handlingsplanens mål og principper. Heri indgår bl.a. en præcisering af, hvilke arealer der vil indgå i kommende udbud, samt hvilke udbudsformater der kan anvendes.

Teknik- og Miljøudvalget vedtog desuden den 28. februar 2022 ændret medlemsforslag om p-pladser med el-ladestandere. I Handlingsplan for ladeinfrastruktur 2022-2025 indgår på den baggrund et initiativ om skiltning med krav om opladning på alle p-pladser med ladestander.

Teknik- og Miljøudvalget sendte sagen tilbage til Teknik- og Miljøudvalget den 25. april 2022 med henblik på yderligere oplysninger. På baggrund af politiske bestillinger er bilag 5-9 tilføjet (bl.a. er bilag 5 sagen kort fortalt og bilag 6 handler om håndhævelse af krav om opladning samt tekniske løsninger). På baggrund af bilag 6 er der tilføjet en mulighed for, at Teknik- og Miljøudvalget kan tilvælge tidsbegrænsning for parkering ved p-pladser med ladestandere. Dette er beskrevet under afsnittet om politisk handlerum.

Løsning

Handlingsplan for ladeinfrastruktur 2022-2025 sætter rammer og retning for forvaltningens videre arbejde med etablering af ladeinfrastruktur gennem to mål, seks principper og 17 initiativer for, hvordan Københavns Kommune vil fremme og prioritere udrulningen af ladeinfrastruktur, herunder gennem udbud af etablering af ladestandere. Planen understøtter Københavns Kommunes overordnede mål fra Kommuneplan 2019 om at fremme ladeinfrastruktur og parkeringspladser til elbiler, så det er attraktivt at vælge en elbil frem for en benzin- eller dieselbil. 

Handlingsplanen er udarbejdet i dialog med en række kerneaktører på området, heriblandt E.ON, CLEVER, Sperto, Spirii og Dansk e-Mobilitet (tidligere Dansk Elbil Alliance), hvis anbefalinger forvaltningen har forholdt sig til. De involverede kerneaktører har givet positive tilbagemeldinger i forhold til planen og dens initiativer. Handlingsplanen er koordineret med udarbejdelsen af Handlingsplan for delebilisme.

Handlingsplanens mål, principper og initiativer for fremme af ladeinfrastruktur

Mål og principper for udrulning af ladeinfrastruktur

Handlingsplan for ladeinfrastruktur 2022-2025 indeholder mål, principper og initiativer i forhold til, hvordan Københavns Kommune bør fremme og prioritere udbredelsen af ladeinfrastruktur.

Mål for udrulning af ladeinfrastruktur

På baggrund af analysen og i dialog med en række eksterne aktører har forvaltningen opstillet følgende to mål, der vil blive fulgt op på årligt for at sikre, at ladeinfrastrukturen i Københavns Kommune kan følge med efterspørgslen:

 • Antal biler pr. ladepunkt: Der er maksimalt 10 el-og plug-in-hybridbiler per ladepunkt på offentligt areal
 • Afstandsmål: Der er maksimalt 250 meter til et offentlig tilgængeligt ladepunkt fra al etagebyggeri i København.

Der kan blive tale om undtagelser fra målet om de 250 meter i de områder af byen, der etableres som bilfri bydele.

Principper for udrulning af ladeinfrastruktur

For at sikre, at ladeinfrastrukturen i kommunen er velfungerende, fremtidssikret og optimalt integreret i byrummet, vil forvaltningen arbejde ud fra følgende seks principper for udrulning af ladeinfrastruktur, herunder i det kommende udbud (de enkelte principper er nærmere uddybet i handlingsplanen):

 • Typer: At sikre tilstrækkelig udbredelse af alle typer ladeinfrastruktur (normal, hurtig, lyn)
 • Udbredelse: At sikre en bydækkende udbredelse af ladeinfrastruktur
 • Udnyttelse: At sikre optimal udnyttelse af eksisterende og kommende ladeinfrastruktur
 • Hensyn: At ladeinfrastruktur opstilles med hensyn til byrum og tilgængelighed.
 • Kommunen går forrest: At kommunen opstiller ladeinfrastruktur ved egne bygninger
 • Dialog og rådgivning: At kommunen påtager sig en samlende og rådgivende funktion

Initiativer i handlingsplanen

På baggrund af handlingsplanens to mål og seks principper indgår i alt 17 initiativer i handlingsplanen.

Af de i alt 17 initiativer er 13 af initiativerne gengangere fra første del af handlingsplanen. Siden vedtagelsen af første del af handlingsplanen og Budget 2022 er otte af disse initiativer blevet igangsat og en enkelt afsluttet (initiativ 3). De er markeret med en stjerne (*). De resterende fire initiativer kan på baggrund af politisk bestilling indgå i kommende budgetforhandlinger. Disse er markeret nedenfor med to stjerner (**).

Der er desuden tilføjet fire nye initiativer til handlingsplanen, som er markeret med tre stjerner (***). Tre af disse kan ligeledes på baggrund af politisk bestilling indgå i kommende budgetforhandlinger, mens den ene kan finansieres indenfor forvaltningens nuværende driftsramme.

Den samlede information om finansieringsbehov og provenutab for ikke igangsatte initiativer fremgår af bilag 4.

Parkering og opstilling af ladeinfrastruktur

1.                   *Implementering af ladestanderbekendtgørelsen ved byggesagsbehandling.

2.                   *Revision af administrationsgrundlag, herunder krav til udformning, design og placering.

3.                   *Undersøge muligheder for og konsekvenser ved at indføre gratis parkering til plug-in                       hybridbiler under opladning.

4.                   *Etablering af 4.100 nye p-pladser med ladestandere.

5.                   *Dialog om etablering af ladeinfrastruktur på erhvervspladser.

6.                   ***Skiltning af alle p-pladser med krav om opladning (0,8 mio. kr. samt 1,9 mio. kr. årligt i                     provenu).

7.                   **Etablering af ramme på 2.000 parkeringspladser til elbiler uden ladeinfrastruktur (11,1 mio.              kr. samt 8,0 mio. kr. årligt i provenutab).

8.                   **Pilotforsøg med parkeringszone til nulemissionskøretøjer (0,9 mio. kr. samt 0,1 mio. kr. i               provenutab).

9.                   **Øget kontrol ved ulovlig parkering på el- og delebilspladser (3,7 mio. kr.)

10.                ***Etablering af pulje til integration af ladeinfrastruktur i byrum (3,5 mio. kr.).

11.                ***Etablering af flere p-pladser pr. ladestander, hvor det er muligt (kan finansieres indenfor       forvaltningens nuværende driftsramme).

Dialog og rådgivning

12.                *Dialog og samarbejde med Region Hovedstaden, KL og andre kommuner om ensretning og                   optimering af rammevilkår.

13.                *Dialog med staten om rammevilkår.

14.                **Dialog med boligforeninger, virksomheder, borgere og udbydere samt rådgivning om                       udbredelse af ladeinfrastruktur og delebiler (1,8 mio. kr.).

Mål og opfølgning

15.                *Løbende monitorering af antal el- og plug-in hybridbiler og antal ladestandere.

16.                *Etablering af digitalt værktøj til monitorering af behov for ladeinfrastruktur gennem borger- og virksomhedsinput.

Ændring af vilkår for elbiler

17.                ***Fritagelse af elbiler fra krav om tidsbegrænsning i de tidsbegrænsede zoner (kan                       finansieres inden for forvaltningens nuværende driftsramme).

Beslutning om tidsbegrænsning på p-pladser med el-ladestandere

Teknik- og Miljøudvalget vedtog den 28. februar 2022 ændring til medlemsforslag om at indføre tidsbegrænsning på p-pladser med el-ladestandere. Teknik- og Miljøudvalget besluttede, at forvaltningen i stedet skal komme med forslag til, hvordan p-pladser med el-ladestander kun bruges til parkering af biler, der er under opladning.

På den baggrund har forvaltningen erstattet et initiativ om implementering af tidsbegrænsning (der indgik i første del af handlingsplanen) med et initiativ om skiltning af alle p-pladser med ladestandere med krav om opladning (initiativ 6). Det gælder også de 4.100 p-pladser med ladestandere uden tidsbegrænsning, der blev besluttet med Budget 2022.

Teknik- og Miljøforvaltning foreslår, at der allerede nu skiltes med et krav om opladning på alle (eksisterende samt kommende) p-pladser med ladestandere. Forvaltningen vil drøfte den konkrete løsning med ladeoperatørerne og medtage krav om opladning i de kommende udbud. Indtil da, håndhæver kommunen krav om opladning ved at kontrollere, om køretøjer er tilsluttet en ladestander. Skiltning med krav om opladning på de eksisterende ca. 1.300 p-pladser forudsætter, at der afsættes midler i kommende budgetforhandlinger, jf. initiativ 6, og at håndhævelse aftales med operatørerne af de eksisterende ladestandere, da de nuværende tilladelser er givet efter vejloven og ikke AFI-loven.

Udbudsproces

Når AFI-loven og de relaterede bekendtgørelser er trådt i kraft (forventeligt 1. juli 2022), vil Teknik- og Miljøforvaltningen forberede et udbud af normalladestandere, som kan placeres ved kantstenen, på baggrund af principper og mål i handlingsplanen samt et administrationsgrundlag for kantstensladere. Administrationsgrundlaget forventes forelagt Teknik- og Miljøudvalget til orientering inden sommerferien 2022, mens udbuddet forventes offentliggjort umiddelbart efter sommerferien.

Da der ved Overførselssagen 2021-2022 blev afsat midler til en kortlægning af mulige placeringer af lynladestandere i Københavns Kommune, som først forventes afsluttet medio/ultimo 2022, vil et udbud af lynladestandere afvente resultaterne af denne kortlægning. Resultaterne forventes forelagt politisk sammen med et administrationsgrundlag for lynladestandere, jf. Teknik- og Miljøudvalget den 14. marts 2022.  

Forvaltningen har desuden. jf. Teknik- og Miljøudvalget den 14. marts 2022, været i dialog med Frederiksberg Kommune om deres erfaringer med at etablere p-pladser til elbiler uden ladestandere. Frederiksberg Kommunes tilbagemelding er, at kommunen pr. dags dato har etableret 225 af denne type pladser, og at der er truffet en politisk beslutning om at etablere flere af samme type pladser. Med initiativ 7 i handlingsplanen kan der afsættes en ramme på 2.000 parkeringspladser til elbiler uden ladeinfrastruktur.

Politisk handlerum

 • Det er muligt at skalere eller fravælge de enkelte initiativer i planen. Der kan for eksempel justeres i antallet af p-pladser til elbiler uden ladeinfrastruktur (initiativ 7) eller i størrelsen på puljen til integration i byrum (initiativ 10). Det er ligeledes muligt at afvente et udbud og en aftale med operatørerne om opladningskrav, før der træffes beslutning om dette.

 

 • Da implementering af initiativ 6 (skiltning af alle p-pladser med krav om opladning) kun kan håndhæves ved at kontrollere, om køretøjer er tilsluttet en ladestander (se bilag 6), vil initiativet i sig selv ikke fjerne mulighed for langtidsparkering på p-pladser med ladeinfrastruktur. Ønskes en større rotation på parkeringspladserne, er det derfor muligt at tilvælge tidsbegrænsning i kombination med et opladningskrav. Tidsbegrænsning vil betyde, at plug-in hybridbiler kan holde på pladserne (i det angivne tidsrum) uden at skulle betale, hvilket betyder at der skal afsættes yderligere midler til håndtering af mindreindtægter i kommende budgetforhandlinger.

 

 • Forvaltningen vurderer ikke umiddelbart, at der er alternativer til den foreslåede udbudstilgang, hvis kommunen ønsker at fortsætte med at understøtte udrulning af ladeinfrastruktur.

Økonomi

Indstillingen har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune. De igangværende initiativer samt initiativ 11 og 17 kan gennemføres indenfor forvaltningens eksisterende driftsramme. De initiativer, der kræver yderligere finansiering (initiativ 6 til 10 samt 14), kan på baggrund af politisk bestilling indgå i kommende budgetforhandlinger, jf. bilag 4. Hvis kommende udbud af ladeinfrastruktur påviser et behov for kommunal medfinansiering, vil et budgetnotat herom indgå i kommende budgetforhandlinger.

Provenutabet for konvertering af p-pladser vil som udgangspunkt ikke have finansiel betydning for Københavns Kommune, idet mindreindtægterne modregnes i afregningen med staten. Mindreindtægterne vil dog påvirke servicemåltallet med 1:1.

Videre proces

Når Borgerrepræsentationen har godkendt indstillingen, og AFI-loven samt de relaterede bekendtgørelser er trådt i kraft (forventeligt 1. juli 2022), vil Teknik- og Miljøforvaltningen forberede et udbud af normalladestandere, som kan placeret ved kantstenen, på baggrund af principper og mål i handlingsplanen samt et administrationsgrundlag for kantstensladere. Administrationsgrundlaget forventes forelagt Teknik- og Miljøudvalget til orientering inden sommerferien 2022, mens udbuddet forventes offentliggjort umiddelbart efter sommerferien.

Da der ved Overførselssagen 2021-2022 blev afsat midler til en kortlægning af mulige placeringer af lynladestandere i Københavns Kommune, som først forventes afsluttet medio/ultimo 2022, vil et udbud af lynladestandere afvente resultaterne af denne kortlægning. Resultaterne forventes forelagt politisk sammen med et administrationsgrundlag for lynladestandere, jf. beslutning på Teknik- og Miljøudvalgets møde d. 14. marts 2022

Desuden vil forvaltningen fortsætte implementering af allerede igangsatte indsatser, samt iværksætte de nye initiativer, der kan finansieres indenfor den eksisterende driftsramme (initiativ 11 og 17).

 

Søren Wille                        / Peter Højer

Oversigt over politisk behandling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

 1. at den endelige ”Handlingsplan for ladeinfrastruktur 2022-2025” danner grundlag for ladeinfrastruktur til el- og plug-in hybridbiler i Københavns Kommune og således erstatter "Handlingsplan for ladeinfrastruktur – del 1".

   

 2. at alle fremtidige p-pladser med ladestandere skiltes med krav om opladning, jf. initiativ 6.

   

 3. at der hermed er gjort op med det ændrede medlemsforslag om tidsbegrænsning på p-pladser med el-ladestander stillet af Konservativ Folkeparti, jf. Teknik- og Miljøudvalget den 28. februar 2022 (bilag 3).

 

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning i mødet den 4. april 2022

 

Sagen blev udsat.

 

 

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning i mødet den 25. april 2022

 

Enhedslisten stillede følgende ændringsforslag som erstatning af 1.-3. at-punkt:

 

”at sagen sendes tilbage til Teknik- og Miljøforvaltningen med henblik på yderligere oplysninger.”

 

Ændringsforslaget blev vedtaget med 10 stemmer mod 0. Ingen undlod at stemme.

 

For stemte: A, C, F, V, Ø og Å

 

Den således ændrede indstilling med det tekniske ændringsforslag blev godkendt uden afstemning.

 

 

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning i mødet den 30. maj 2022

 

Socialistisk Folkeparti stillede følgende ændringsforslag som tilføjelse til 1. at-punkt (ÆF1):

 

”dog således at initiativ 3 "Undersøge muligheder for og konsekvenser ved at indføre gratis parkering til plug-in hybridbiler under opladning" tages ud af handleplanen, og at det i stedet beskrives i brødteksten at kortlægningen allerede er gennemført, og hvad resultatet af den var.”

 

Ændringsforslaget (ÆF1) blev vedtaget med 5 stemmer mod 3. 3 undlod at stemme.

 

For stemte: F, Ø og Å

Imod stemte: B og C

Undlod at stemme: A og V

 

Alternativet stillede følgende ændringsforslag som tilføjelse til 1. at-punkt (ÆF2):

 

”dog således at initiativ 17 fjernes af hensyn til ikke at gøre bilejerskab for attraktivt, da byen stadig har trængselsproblemer.”

 

Ændringsforslaget (ÆF2) blev forkastet med 5 stemmer mod 6. Ingen undlod at stemme.

 

For stemte: V, Ø og Å

Imod stemte: A, B, C og F

 

Venstre stillede følgende ændringsforslag som tilføjelse til 1. at-punkt (ÆF3):

 

“dog således at kun elbiler med beboerlicens i initiativ 17 fritages fra krav om tidsbegrænsning, samt at det ikke gælder for ladepladser”.

 

Ændringsforslaget (ÆF3) blev forkastet med 2 stemmer mod 5. 4 undlod at stemme.

 

For stemte: B og V

Imod stemte: A, C og F

Undlod at stemme: Ø og Å

 

Det Konservative Folkeparti stillede følgende ændringsforslag som tilføjelse til 1. at-punkt (ÆF4):

 

“dog således, at de nye parkeringspladser er ekstra, nye, parkeringspladser, så antallet af parkeringspladser til beboere ikke reduceres, så længe der er efterspørgsel efter pladserne.”

 

Ændringsforslaget (ÆF4) blev forkastet med 2 stemme mod 9. Ingen undlod at stemme.

 

For stemte: C

Imod stemte: A, B, F, V, Ø og Å

 

Enhedslisten stillede følgende ændringsforslag som tilføjelse til 1. at-punkt (ÆF5):

 

“dog således at det skærpes i handlingsplan for ladeinfrastruktur, at ladestandere som udgangspunkt altid bør placeres på fortovsudbygninger frem for på fortovets eksisterende areal, medmindre der er tungtvejende grunde, der taler for ikke at placere en pågældende ladestander således.”

 

Ændringsforslaget (ÆF5) blev vedtaget med 9 stemmer mod ingen. 2 undlod at stemme.

 

For stemte: A, C, F, Ø og Å

Undlod at stemme: B og V

 

Venstre stillede følgende ændringsforslag som tilføjelse til 1.  at-punkt (ÆF6):

 

”at der tilføjes et syvende princip, pris, for udrulning af ladeinfrastruktur, så forvaltningen også skal arbejde ud fra princippet om at sikre den bedst mulige ladeinfrastruktur til den billigste kWh-pris for forbrugerne.”

 

Ændringsforslaget (ÆF6) blev forkastet med 5 stemmer mod 6. Ingen undlod at stemme.

 

For stemte: B, C, V og Å

Imod stemte: A, F og Ø

 

Det Konservative Folkeparti (ÆF7) stillede følgende ændringsforslag som tilføjelse til 2. at-punkt:

 

“dog således, at der indføres krav om tidsbegrænsning på tre timer i tidsrummet 08:00 til 16:00, delebiler undtaget.”

 

Ændringsforslaget (ÆF7) blev forkastet med 2 stemmer mod 9. Ingen undlod at stemme.

 

For stemte: C

Imod stemte: A, B, F, V, Ø og Å

 

Enhedslisten og Socialdemokratiet stillede følgende ændringsforslag som forslag til nyt at-punkt (ÆF8):

 

”at der tilføjes et initiativ i handlingsplanen, hvor forvaltningen aktivt afsøger muligheder for, at der i forbindelse med udbud af ladestandere stilles krav om at udbyder stiller intelligent opladning til rådighed, sådan at borgerne kan oplade uden for spidsbelastningen, når strømmen er mest bæredygtig, billig og belaster elnettet mindst.”

 

Ændringsforslaget (ÆF8) blev vedtaget med 10 stemmer mod ingen. 1 undlod at stemme.

 

For stemte: A, B, C, F, V og  Ø

Undlod at stemme: Å

 

Venstre stillede følgende ændringsforslag som forslag til nyt at-punkt (ÆF9):

 

”dog således, at Teknik- og Miljøforvaltningen vender tilbage med en sag til politisk stillingtagen med forslag til hvor og hvordan, der som udgangspunkt kan indføres krav om tidsbegrænsning i dagtimerne i hverdagene på nuværende og kommende ladepladser. Således at det f.eks. kan variere imellem byområderne og på tidspunkter af døgnet.”

 

Ændringsforslaget (ÆF9) blev forkastet med 5 stemmer mod 6. Ingen undlod at stemme.

 

For stemte: B, C, V og Å

Imod stemte: A, F og Ø

 

Den således ændrede indstilling blev anbefalet over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen med 2 stemmer mod 9. Ingen undlod at stemme.

 

For stemte: A, B, F, V, Ø og Å

Imod stemte: C

 

Alternativet afgav følgende protokolbemærkning:

”Alternativet ønsker, at forvaltningen er opmærksomme på den store skævhed mellem bydelene, der i dag er på de to overordnede mål; gennemsnitlig afstand til ladestander og antal biler pr. ladepunkt, jf. analysen fra handleplanen del 1.”

 

Det Konservative Folkeparti afgav følgende protokolbemærkning:

”Konservative vil opfordre til, at punkt 4 i handlingsplanen følges på ordlyden og at de omtalte 4.100 P-Pladser oprettes som helt nye parkeringspladser og ikke blot er konvertering af eksisterende P-Pladser.

Vi håber at hele bilparken omstilles, således at vi fra 2030 udelukkende har grønne, gratis, P-Pladser i København.”

 

Det Konservative Folkeparti afgav følgende protokolbemærkning:

”Iflg. Transportministeriet og forvaltningens egne bilag er der ikke udsigt til at håndhæve eller kontrollere ladekrav indenfor en overskuelig fremtid. Man kan kun udstikke tilslutningskrav. Vi mener derfor det er unødig administration og forvirring for borgerne at indføre ladekrav.”

 

Socialistisk Folkeparti afgav følgende protokolbemærkning:

"SF stemmer imod Venstres forslag om tidsbegrænsning, da de kommende tidsbegrænsede zoner skal behandles på udvalgsmødet den 20. juni 2022."

 

 

 

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

 

Økonomiudvalget forudsætter, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme.

 

 

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 14. juni 2022

 

Økonomiudvalget besluttede at oversende indstillingen med udvalgets erklæring til behandling i Borgerrepræsentationen med 12 stemmer mod 1. Ingen medlemmer undlod at stemme.

 

For stemte: A, Ø, B, F, V og I.

Imod stemte: C.

 

Det Konservative Folkeparti videreførte deres protokolbemærkninger fra Teknik- og Miljøudvalgets møde den 30. maj 2022:

”Det Konservative Folkeparti vil opfordre til, at punkt 4 i handlingsplanen følges på ordlyden og at de omtalte 4.100 P-Pladser oprettes som helt nye parkeringspladser og ikke blot er konvertering af eksisterende P-Pladser. Vi håber at hele bilparken omstilles, således at vi fra 2030 udelukkende har grønne, gratis, P-Pladser i København.”

 

”Iflg. Transportministeriet og forvaltningens egne bilag er der ikke udsigt til at håndhæve eller kontrollere lade-krav indenfor en overskuelig fremtid. Man kan kun udstikke tilslutningskrav. Det Konservative Folkeparti mener derfor det er unødig administration og forvirring for borgerne at indføre ladekrav.”

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 24. juni 2022

Venstre genfremsatte følgende ændringsforslag som tilføjelse til 1. at-punkt (ÆF1):

“dog således at kun elbiler med beboerlicens i initiativ 17 fritages fra krav om tidsbegrænsning, samt at det ikke gælder for ladepladser”.

 

Det Konservative Folkeparti genfremsatte følgende ændringsforslag som tilføjelse til 1. at-punkt (ÆF2):

“dog således, at de nye parkeringspladser er ekstra, nye, parkeringspladser, så antallet af parkeringspladser til beboere ikke reduceres, så længe der er efterspørgsel efter pladserne.”

 

Det Konservative Folkeparti genfremsatte følgende ændringsforslag som tilføjelse til 2. at-punkt (ÆF3):

“dog således, at der indføres krav om tidsbegrænsning på tre timer i tidsrummet 08:00 til 19:00, delebiler undtaget.”

 

Venstre genfremsatte følgende ændringsforslag som forslag til nyt at-punkt (ÆF4):

”dog således, at Teknik- og Miljøforvaltningen vender tilbage med en sag til politisk stillingtagen med forslag til hvor og hvordan, der som udgangspunkt kan indføres krav om tidsbegrænsning i dagtimerne i hverdagene på nuværende og kommende ladepladser. Således at det f.eks. kan variere imellem byområderne og på tidspunkter af døgnet.”

 

 

Det af Venstre genfremsatte ændringsforslaget (ÆF1) blev forkastet med 34 stemmer imod 20. Ingen medlemmer undlod at stemme.

For stemte: C, B, V og I
Imod stemte: Ø, A, F, Å, D og O

 

Det af Det Konservative Folkeparti genfremsatte ændringsforslag (ÆF2) blev forkastet med 42 stemmer imod 9. Ingen medlemmer undlod at stemme.

For stemte: C og D
Imod stemte: Ø, A, B, F, V, Å, I og O

 

Det af Det Konservative Folkeparti genfremsatte ændringsforslag (ÆF3) blev forkastet med 40 stemmer imod 9. Ingen medlemmer undlod at stemme.

For stemte: C og D
Imod stemte: Ø, A, B, F, Å, I og O

 

Det af Venstre genfremsatte ændringsforslag (ÆF4) blev forkastet med 32 stemmer imod 22. Ingen medlemmer undlod at stemme.

For stemte: C, B, V, Å og D
Imod stemte:  Ø, A, F, I og O

 

Indstillingen blev herefter godkendt med 45 imod 9.

For stemte: Ø, A, B, F, V, Å, I og O.

Imod stemte: C og D.

 

 

Det Konservative Folkeparti videreførte følgende protokolbemærkninger:

”Konservative vil opfordre til, at punkt 4 i handlingsplanen følges på ordlyden og at de omtalte 4.100 P-Pladser oprettes som helt nye parkeringspladser og ikke blot er konvertering af eksisterende P-Pladser.

Vi håber at hele bilparken omstilles, således at vi fra 2030 udelukkende har grønne, gratis, P-Pladser i København.”

 

Det Konservative Folkeparti og Alternativet afgav følgende protokolbemærkning:

”Iflg. Transportministeriet og forvaltningens egne bilag er der ikke udsigt til at håndhæve eller kontrollere ladekrav indenfor en overskuelig fremtid. Man kan kun udstikke tilslutningskrav. Vi mener derfor det er unødig administration og forvirring for borgerne at indføre ladekrav.”

Til top