Mødedato: 24.06.2022, kl. 17:30
Mødested: Borgerrepræsentationens mødesal

Handlingsplan for delebilisme 2022-2025

Se alle bilag

Borgerrepræsentationen skal tage stilling til den opdaterede og endelige ”Handlingsplan for delebilisme 2022-2025”, herunder en justering af mål og tre nye initiativer.

Indstilling

Indstilling om,

 1. at den endelige ”Handlingsplan for delebilisme 2022 – 2025”, herunder en justering af mål og tre nye initiativer (initiativ 9, 15 og 16, jf. løsningsafsnittet) danner grundlag for forvaltningens videre arbejde med at fremme delebilisme og således erstatter ”Handlingsplan for delebilisme 2021-2025 – del 1”,

- dog således at der indsættes et initiativ om, at delebilspladserne skal være nemmere genkendelige i gadebilledet ved fx at male asfalten på pladserne i en farve eller tilføje et symbol. Initiativets formål er at nedbringe antallet af bilister, der i dag parkerer ulovligt på pladserne samt øge kendskabet til delebilsordningerne,

- dog således at forvaltningen fortsætter dialog med branchen mhp. at følge op på initiativernes virkning under handleplanens indføring, 

- dog således, at frem mod kommuneplan 2024 undersøges og forberedes initiativer, der kan fremme delebiler i kommuneplanen (ligesom erfaringerne fra Roskilde), 

- dog således, at alle delebiler skal være elbiler i 2027, mens det skal være 50 % af bilerne i 2025.

 

Det forudsættes, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme.

(Teknik- og Miljøudvalget)

Problemstilling

Borgerrepræsentationen (BR) vedtog den 24. juni 2021 første del af Handlingsplan for delebilisme 2021-2025. Desuden blev det med første del af handlingsplanen besluttet, at Teknik- og Miljøforvaltningen, på baggrund af den politiske behandling af tillæg til Roadmap for KBH 2025 Klimaplanen, det reviderede lovgrundlag for Lov om infrastruktur for alternative drivmidler (AFI-loven) og afklaring af lovgrundlag for at fremme nabo-til-nabo biler og samkørsel, skal fremlægge en samlet og endelig handlingsplan i 2022.

Behandlingen af tillæg til Roadmap for KBH 2025 Klimaplanen har ikke i sig selv medført et behov for tilføjelser, men i Budget 2022 (A, B, F, O, V, Ø, Å, Frie Grønne, Kåre Traberg Smidt) (BR 9. september 2021) blev der afsat midler til etablering af 900 pladser til delebiler med fast stamplads, hvilket indgår i planen.

Det reviderede lovgrundlag for AFI-loven, som forventes at være på plads 1. april 2022, har medført et nyt afsnit i handlingsplanen om status for delebiler på el og kommunens handlemuligheder.

Lovgrundlaget for at fremme nabo-til-nabo biler og samkørsel er blevet afklaret gennem dialog med Vejdirektoratet og på baggrund af en juridisk vurdering. På den baggrund er afsnittet om kommunens handlerum blevet opdateret, og der er tilføjet et nyt initiativ (initiativ 9) om udvikling af en model for reduceret beboerlicens for nabo-til-nabo biler.

Den igangværende revision af planloven, som forventes at ville have betydning for kommunens mulighed for at øremærke grønne parkeringspladser til el- og delebiler, er endnu ikke afsluttet, og derfor er der ikke tilføjet nye initiativer på dette område i handlingsplanen. Den nye planlov forventes først forhandlet i efteråret 2022 og træder tidligst i kraft 1. januar 2023.

Teknik- og Miljøudvalget sendte sagen tilbage til Teknik- og Miljøudvalget den 25. april 2022 med henblik på yderligere oplysninger. På baggrund af politiske bestillinger er bilag 5-7 tilføjet (bl.a. er bilag 5 sagen kort fortalt). 

Løsning

Handlingsplan for delebilisme 2022-2025 sætter retningen for forvaltningens videre arbejde med delebilisme gennem mål og principper for, hvordan Københavns Kommune bør fremme og prioritere udbredelsen af delebilisme. En målrettet indsats for at fremme delebilisme understøtter kommunens overordnede mål fra Københavns Kommuneplan 2019 om, at biltrafikken maksimalt må udgøre 25 % af alle ture, der foretages i København, og at København skal være CO2-neutral i 2025.

Handlingsplan for delebilisme indeholder initiativer, der understøtter delebiler med og uden fast stamplads samt nabo-til-nabo biler og samkørsel. Handlingsplan er koordineret med udarbejdelsen af Handlingsplan for ladeinfrastruktur til elbiler, og udbyderne af delebilsordninger i København har været inddraget undervejs.

Handlingsplanens mål, principper og initiativer for fremme af delebilisme

Handlingsplan for delebilisme 2022-2025 indeholder mål, principper og initiativer der sætter retning for, hvordan Københavns Kommune skal fremme og prioritere udbredelsen af delebilisme.

Mål for fremme af delebilisme

Handlingsplan for delebilisme 2022-2025 indeholder følgende fire mål, der gør det muligt give en status på indsatsen i forbindelse med den årlige forelæggelse af Mobilitetsredegørelsen:

 • Alle delebiler med og uden fast stamplads er elbiler i 2025.
 • Der er etableret el-delebilshubs ved trafikknudepunkter, minimum 100 pladser i 2025.
 • Der er etableret 1000 p-pladser, som kan benyttes af el-delebiler med og uden fast stamplads (justeret ift. handlingsplanens del 1, hvor det ikke fremgik, hvilke delebilsordninger, der skulle kunne bruge pladserne. Det er med denne ændring præciseret).
 • Der er etableret pladser til delebiler med fast stamplads på offentlig vej svarende til én delebilsplads per gade i Indre By og brokvartererne inkl. Amagerbro i takt med markedets efterspørgsel.

Principper for fremme af delebilisme

Handlingsplan for delebilisme 2022-2025 er bygget op omkring følgende principper for, hvordan Københavns Kommune bør fremme og prioritere udbredelsen af delebilisme.

 • Grøn omstilling: At fremme en grøn omstilling af delebilsparken
 • Udbredelse: At sikre en bydækkende udbredelse, særligt med fokus på trafikknudepunkter og byudviklingsområder.
 • Typer og samspil: At fremme alle typer delebilisme (delebiler med og uden fast stamplads, nabo-til-nabo biler og samkørsel) og samspillet mellem disse.
 • Merværdier: At synliggøre hvordan udbredelse af delebilisme skaber merværdi ved at reducere behovet for parkering og frigive plads til byliv.
 • Kommunen går forrest: At kommunen går forrest med egen vognpark og arbejdskørsel.
 • Dialog og rådgivning: At facilitere dialog og vejledning af centrale aktører. 

Initiativer i handlingsplanen

På baggrund af handlingsplanens mål og principper indgår i alt 17 initiativer i handlingsplanen.

Af de i alt 17 initiativer er 14 af initiativerne gengangere fra første del af handlingsplanen. Siden vedtagelsen af første del af handlingsplanen og budget 2022, er fem af disse initiativer blevet igangsat. De er markeret nedenfor med en stjerne (*), og status for initiativerne er opdateret i handlingsplanen.

De resterende ni initiativer kan på baggrund af politisk bestilling indgå i kommende budgetforhandlinger. Disse er markeret nedenfor med to stjerner (**).

Der er desuden tilføjet tre nye initiativer til handlingsplanen på baggrund af afklaring af lovgrundlag og dialog med udbyderne. De er markeret nedenfor med tre stjerner (***).  Disse kan ligeledes på baggrund af politisk bestilling indgå i kommende budgetforhandlinger.

Den samlede information om finansieringsbehov og provenutab for ikke igangsatte initiativer fremgår af bilag 4.

Parkering

1. *Hæve rammen for antal delebilspladser med fast stamplads fra 300 til 1.200 pladser.

2. *Konceptudvikling for ensartet skiltning til alle typer delebiler.

3. **Etablere ramme på 1.000 el-delebilspladser for både delebiler med og uden fast stamplads (3,65 mio. kr. til skiltning, provenutab 8,7 mio. kr.).

4. **El-delebilspladser ved trafikknudepunkter (0,73 mio. kr. til skiltning, indgår i økonomi for initiativ 3).

5. **Samkørselspladser ved trafikknudepunkter (0,47 mio. kr. til skiltning, årligt provenutab 0,35 mio. kr.).

6. **Pilotforsøg med parkeringszone for nulemissionskøretøjer (0,89 mio. kr., årligt provenutab 0,1 mio. kr.).

7. **Øget kontrol ved ulovlig parkering på el- og delebilspladser (3,8 mio. kr. (indtægt)).

8. **Kortlægning af sammenhæng mellem øget beboerlicens og fremme af brugen af delebiler (0,15 mio. kr.).

9. ***Udvikle model for reduceret beboerlicens for nabo-til-nabo biler (0,5 mio. kr.).

Byudvikling og byrum

10. *Dialog med staten om muligheden for at stille krav om parkeringspladser til delebiler i lokalplaner og ved nybyggeri.

11. **Byrumsforbedringer i gader med delebilspladser (6,27 mio. kr.).

12. **Pulje til borgerdrevne byrumsforbedringer i gader med delebilspladser (9,3 mio. kr.).

Dialog og rådgivning

13. *Dialog med staten om samkørsel, højere p-afgift og delebilssymbol.

14. **Dialog og rådgivning af borgere, boligforeninger og virksomheder om udbredelse af delebiler og ladeinfrastruktur (1,75 mio. kr.).

15. ***Pilotprojekt om udbredelse af samkørsel og delebiler med virksomheder i kommunen (1,6 mio. kr).

16. ***Fremme samkørsel på arbejdspladser i København.

Kommunens egen kørsel og vognpark

 17. *Delebiler til kommunens arbejdskørsel.

Politisk handlerum

Det er muligt at skalere eller fravælge de enkelte initiativer i planen. Der kan for eksempel være:

 • Justering af antallet af eldelebilspladser i initiativ 3 og 4

 • Justering af antallet af samkørselspladser i initiativ 5.

 • Justering af størrelsen på pilotprojekterne i initiativ 6 og 16.

Desuden kan målsætningen om, at alle delebiler med og uden fast stamplads skal være elbiler i 2025 understøttes yderligere ved at prioritere delebiler på el i udrulningen af de 900 p-pladser til delebiler med fast stamplads (initiativ 1), som blev vedtaget ved Budget 2022. I praksis kan dette gøres ved, at den årlige pulje på 225 pladser fordeles ud fra et princip om, at el-delebiler først får tildelt pladser. Dette kan igangsættes fra 2023 og kan håndteres indenfor forvaltningens eksisterende driftsramme.

Bemærk i denne sammenhæng, at det med vedtagelsen af Budget 2022 blev besluttet, at ”pladserne etableres løbende på baggrund af efterspørgsel af udbyderne”, hvorved en forrang til el-delebiler vil kræve en ny politisk beslutning.

Økonomi

Indstillingen har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune. Initiativ 16 vil kunne gennemføres indenfor forvaltningens eksisterende driftsramme. De indsatser, der kræver yderligere finansiering (initiativ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,11, 12, 14, 15), kan på baggrund af politisk bestilling indgå i kommende budgetforhandlinger, jf. bilag 4.

Provenutabet for konvertering af p-pladser vil som udgangspunkt ikke have finansiel betydning for Københavns Kommune, idet mindreindtægterne modregnes i afregningen med staten. Mindreindtægterne vil dog påvirke servicemåltallet med 1:1.

Videre proces

Når Borgerrepræsentationen har godkendt indstillingen, vil forvaltningen fortsætte implementering af indsatser, der kan finansieres indenfor den eksisterende driftsramme.

 

Søren Wille / Peter Højer

Oversigt over politisk behandling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

 1. at den endelige ”Handlingsplan for delebilisme 2022 – 2025”, herunder en justering af mål og tre nye initiativer (initiativ 9, 15 og 16, jf. løsningsafsnittet) danner grundlag for forvaltningens videre arbejde med at fremme delebilisme og således erstatter ”Handlingsplan for delebilisme 2021-2025 – del 1”.

 

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning i mødet den 4. april 2022

 

Sagen blev udsat.

 

 

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning i mødet den 25. april 2022

 

Enhedslisten og Alternativet stillede følgende ændringsforslag som erstatning af 1. at-punkt:

 

“at sagen sendes tilbage til Teknik- og Miljøforvaltningen med henblik på yderligere oplysninger.”

 

Ændringsforslaget blev vedtaget med 10 stemmer mod 0. Ingen undlod at stemme.

 

For stemte: A, C, F, V, Ø og Å

 

Den således ændrede indstilling blev godkendt uden afstemning.

 

 

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning i mødet den 30. maj 2022

 

Det Konservative Folkeparti stillede følgende ændringsforslag som tilføjelse til 1. at-punkt (ÆF1):

 

“at de nye parkeringspladser er ekstra, nye, parkeringspladser, så antallet af parkeringspladser til beboere ikke reduceres, så længe der er efterspørgsel efter pladserne.

 

Ændringsforslaget (ÆF1) blev forkastet med 2 stemmer mod 9. Ingen undlod at stemme.

 

For stemte: C

Imod stemte: A, B, F, V, Ø og Å

 

Det Konservative Folkeparti stillede følgende ændringsforslag som tilføjelse til 1. at-punkt (ÆF2):

 

“dog således, at der først skal konverteres pladser til delebilspladser, når der er en belægningsprocent på over 90%.

 

Ændringsforslaget (ÆF2) blev forkastet med 2 stemme mod 9. Ingen undlod at stemme.

 

For stemte: C

Imod stemte: A, B, F, V, Ø og Å

 

Alternativet stillede følgende ændringsforslag som tilføjelse til 1. at-punkt (ÆF3):

 

”dog således at initiativ 6 udgår (pilotforsøg med parkeringszone).”

 

Ændringsforslaget (ÆF3) blev forkastet med 5 stemme mod 6. Ingen undlod at stemme.

 

For stemte: C, F, V og Å

Imod stemte: A, B og Ø

 

Alternativet stillede følgende ændringsforslag som tilføjelse til 1. at-punkt (ÆF4):

 

”dog således at der indsættes et initiativ om, at delebilspladserne skal være nemmere genkendelige i gadebilledet ved fx at male asfalten på pladserne i en farve eller tilføje et symbol. Initiativets formål er at nedbringe antallet af bilister, der i dag parkerer ulovligt på pladserne samt øge kendskabet til delebilsordningerne.”

 

Ændringsforslaget (ÆF4) blev vedtaget med 5 stemmer mod 2. 4 undlod at stemme.

 

For stemte: C, F, V og Å

Imod stemte: A

Undlod at stemme: B og Ø

 

Enhedslisten og Alternativet stillede følgende ændringsforslag som tilføjelse til 1. at-punkt (ÆF5):

 

“dog således, at initiativ 3 udgår.”

 

Ændringsforslaget (ÆF5) blev forkastet med 4 stemmer mod 7. Ingen undlod at stemme.

 

For stemte: Ø og Å

Imod stemte: A, B, C, F og V

 

Socialistisk Folkeparti stillede følgende ændringsforslag som tilføjelse til 1. at-punkt (ÆF6):

 

”dog således at biler uden fast stamplads ikke skal være en del af rammen på 1000 pladser i initiativ 3”

 

Ændringsforslaget (ÆF6) blev forkastet med 5 stemmer mod 6. Ingen undlod at stemme.

 

For stemte: F, Ø og Å

Imod stemte: A, B, C og V

 

Radikale Venstre stillede følgende ændringsforslag som tilføjelse til 1. at-punkt (ÆF7):

 

”dog således at der er etableret pladser til delebiler med og uden fast stamplads på offentlig vej svarende til én delebilsplads per gade i brokvarterene.”

 

Ændringsforslaget (ÆF7) blev forkastet med 2 stemmer mod 8. 1 undlod at stemme.

 

For stemte: B og V

Imod stemte: A, C, F og Ø

Undlod at stemme: Å

 

Radikale Venstre stillede følgende ændringsforslag som tilføjelse til 1. at-punkt (ÆF8):

 

“dog således at parkeringslicensen for delebiler med fast stamplads, der kører på fossile brændstoffer, skal yde samme betaling.”

 

Ændringsforslaget (ÆF8) blev forkastet med 1 stemme mod 8. 2 undlod at stemme.

 

For stemte: B

Imod stemte: A, C, F og Ø

Undlod at stemme: V og Å

 

Radikale Venstre stillede følgende ændringsforslag som tilføjelse til 1. at-punkt (ÆF9):

 

“dog således at parkeringslicensen for delebiler uden fast stamplads, der kører på fossile brændstoffer, kan betale samme parkeringslicens, som delebiler med fast stamplads.”

 

Ændringsforslaget (ÆF9) blev forkastet med 4 stemme mod 7. Ingen undlod at stemme.

 

For stemte: B, C og V

Imod stemte: A, F, Ø og Å

 

 

Radikale Venstre stillede følgende ændringsforslag som tilføjelse til 1. at-punkt (ÆF10):

 

”dog således at fossilfrie delebiler uden fast stamplads kan parkere gratis.”

 

Ændringsforslaget (ÆF10) blev forkastet med 5 stemme mod 5. 1 undlod at stemme.

 

For stemte: B, C, V og Å

Imod stemte: A og Ø

Undlod at stemme: F

 

 

Radikale Venstre stillede følgende ændringsforslag som tilføjelse til 1. at-punkt (ÆF11):

 

”dog således at forvaltningen fortsætter dialog med branchen mhp. at følge op på initiativernes virkning under handleplanens indføring.”

 

Ændringsforslaget (ÆF11) blev vedtaget med 6 stemmer mod ingen. 5 undlod at stemme.

 

For stemte: B, C, F, V og Å

Undlod at stemme: A og Ø

 

 

Radikale Venstre stillede følgende ændringsforslag som tilføjelse til 1. at-punkt (ÆF12):

 

”dog således, at frem mod kommuneplan 2024 undersøges og forberedes initiativer, der kan fremme delebiler i kommuneplanen (ligesom erfaringerne fra Roskilde).”

 

Ændringsforslaget (ÆF12) blev vedtaget med 11 stemmer mod 0. Ingen undlod at stemme.

 

For stemte: A, B, C, F, V, Ø og Å

 

Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten stillede følgende ændringsforslag som tilføjelse til 1. at-punkt (ÆF13):

 

“dog således, at alle delebiler skal være elbiler i 2027, mens det skal være 50 % af bilerne i 2025.”

 

Ændringsforslaget (ÆF13) blev vedtaget med 8 stemmer mod 3. Ingen undlod at stemme.

 

For stemte: A, F, V, Ø og Å

Undlod at stemme: B og C

 

Den således ændrede indstilling blev anbefalet over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen med 2 stemmer mod 9. Ingen undlod at stemme.

For stemte: A, B, F, V, Ø og Å

Imod stemte: C

 

Det Konservative Folkeparti afgav følgende protokolbemærkning:

”Vi har absolut ikke noget imod delebilsordninger, tværtimod, men vi ønsker ikke at der går P-pladser fra de normale parkeringspladser til delebilspladser. Der bør arbejdes på at sikre at adgangen til delebiler, for yngre bilister, ikke begrænses af manglende forsikringsadgang – det er væsentligt at sikre at delebilsordningerne funger for alle bilister med lovligt dansk kørekort.”

 

 

 

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

 

Økonomiudvalget forudsætter, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme.

 

 

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 14. juni 2022

 

Økonomiudvalget besluttede at oversende indstillingen med udvalgets erklæring til behandling i Borgerrepræsentationen med 12 stemmer mod 1. Ingen medlemmer undlod at stemme.

 

For stemte: A, Ø, B, F, V og I.

Imod stemte: C.

 

Det Konservative Folkeparti videreførte deres protokolbemærkning fra Teknik- og Miljøudvalgets møde den 30. maj 2022:

” Det Konservative Folkeparti har absolut ikke noget imod delebilsordninger, tværtimod, men vi ønsker ikke at der går P-pladser fra de normale parkeringspladser til delebilspladser. Der bør arbejdes på at sikre at adgangen til delebiler, for yngre bilister, ikke begrænses af manglende forsikrings-adgang – det er væsentligt at sikre at delebilsordningerne funger for alle bilister med lovligt dansk kørekort.”

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 24. juni 2022

Det Konservative Folkeparti genfremsatte følgende ændringsforslag som tilføjelse til 1. at-punkt ÆF1:

“at de nye parkeringspladser er ekstra, nye, parkeringspladser, så antallet af parkeringspladser til beboere ikke reduceres, så længe der er efterspørgsel efter pladserne.”

ÆF2:

“dog således, at der først skal konverteres pladser til delebilspladser, når der er en belægningsprocent på over 90%.”

 

Enhedslisten genfremsatte følgende ændringsforslag som tilføjelse til 1. at-punkt (ÆF3):

“dog således, at initiativ 3 udgår.”

 

Socialistisk Folkeparti genfremsatte følgende ændringsforslag som tilføjelse til 1. at-punkt (ÆF4):

”dog således at biler uden fast stamplads ikke skal være en del af rammen på 1000 pladser i initiativ 3”

 

Radikale Venstre genfremsatte følgende ændringsforslag som tilføjelse til 1. at-punkt, som Det Konservative Folkeparti tilslutter sig (ÆF5):

”dog således at der er etableret pladser til delebiler med og uden fast stamplads på offentlig vej svarende til én delebilsplads per gade i brokvarterene.”

 

Det Konservative Folkeparti og Radikale Venstre fremsatte nyt ændringsforslag om tilføjelse til 1. at-punkt

ÆF6:

”dog således at der oprettes en fælles licens for fossildrevne delebiler.”

ÆF7:

”dog således at fossilfrie delebiler med og uden fast stamplads kan parkere gratis i hele handlingsplanens periode”.

 

 

Det af Det Konservativ Folkeparti genfremsatte ændringsforslag (ÆF1) blev forkastet med 45 stemmer imod 9. Ingen medlemmer undlod at stemme.

For stemte: C og D
Imod stemte: Ø, A, B, F, V, Å, I og O

 

Det af Det Konservativ Folkeparti genfremsatte ændringsforslag (ÆF2) blev forkastet med 45 stemmer imod 9. Ingen medlemmer undlod at stemme.

For stemte: C og D
Imod stemte: Ø, A, B, F, V, Å, I og O

 

Det af Enhedslisten genfremsatte ændringsforslag (ÆF3) blev forkastet med 36 stemmer imod 17. Ingen medlemmer undlod at stemme.

For stemte: Ø og Å
Imod stemte: A, C, B, F, V, I, D og O

 

Det af SF genfremsatte ændringsforslag (ÆF4) blev forkastet med 31 stemmer imod 23. Ingen medlemmer undlod at stemme.

For stemte: Ø, F og Å
Imod stemte: A, C, B, V, I, D og O

 

Det af Radikale Venstre genfremsatte ændringsforslag (ÆF5) blev forkastet med 33 stemmer imod 21 stemmer. Ingen medlemmer undlod at stemme.

For stemte: C, B, V, I og D
Imod stemte: Ø, A, F, Å og O

 

Det af Det Konservative Folkeparti og Radikale Venstre fremsatte ændringsforslag (ÆF6) blev forkastet med 33 stemmer imod 19. Ingen medlemmer undlod at stemme.

For stemte: C, B, V og D
Imod stemte: Ø, A, F, Å, I og O

 

Det af Det Konservative Folkeparti og Radikale Venstre fremsatte ændringsforslag (ÆF7) blev forkastet med 34 stemmer imod 20. Ingen medlemmer undlod at stemme.

For stemte: C, B, V og D
Imod stemte: Ø, A, F, Å, I og O

 

Selve indstillingen blev herefter godkendt med 45 stemmer imod 9. Ingen medlemmer undlod at stemme.

For stemte: Ø, A, B, F, V, Å, I og O
Imod stemte: C og D

 

 

Det Konservative Folkeparti videreførte følgende protokolbemærkning:

”Vi har absolut ikke noget imod delebilsordninger, tværtimod, men vi ønsker ikke at der går P-pladser fra de normale parkeringspladser til delebilspladser. Der bør arbejdes på at sikre at adgangen til delebiler, for yngre bilister, ikke begrænses af manglende forsikringsadgang – det er væsentligt at sikre at delebilsordningerne funger for alle bilister med lovligt dansk kørekort.”

 

Radikale Venstre og det Konservative Folkeparti afgav følgende protokolbemærkning:

“Delebiler er et koncept, der er i rivende udvikling og det har potentiale til at mindske biltrafikken betydeligt. Konceptet har endnu ikke fundet en fast form, og i Radikale Venstre mener vi, at handleplanen bør skabe de rammer, der understøtter udviklingen af alle de forskellige typer delebiler bedst muligt. Derfor ønsker vi i højere grad at ligestille delebiler med og uden fast stamplads.”
Til top