Mødedato: 13.06.2023, kl. 15:30
Mødested: Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal

Håndtering af høringssvar på Økonomiudvalgets område i Københavns Kommunes Integrations- og medborgerskabspolitik 2023-2026

Se alle bilag
Økonomiudvalget skal godkende Økonomiforvaltningens bidrag til et samlet høringsnotat til en ny Integrations- og medborgerskabspolitik for Københavns Kommune 2023-2026. Politikken er udarbejdet på tværs af kommunens forvaltninger og har været i offentlig høring. Høringssvarene har ikke givet anledning til ændringer i udkastet til politikken på Økonomiudvalgets ressortområde.

Indstilling

Økonomiforvaltningen indstiller over for Økonomiudvalget, 

  1. at godkende Økonomiforvaltningens bidrag til et samlet høringsnotat (bilag 2) til Københavns Kommunes Integrations- og medborgerskabspolitik 2023-2026.

Problemstilling

Københavns Kommunes (KK) hidtidige integrationspolitik udløb med udgangen af 2022. Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen (BIF) har derfor inviteret de øvrige forvaltninger til at bidrage til udformning af en ny Integrations- og medborgerskabspolitik for KK 2023-2026.

Økonomiudvalget (ØU) godkendte den 10. januar 2023 et første udkast til en ny integrations- og medborgerskabspolitik (bilag 1). Efterfølgende har udkastet til den nye politik været i offentlig høring i perioden den 10. marts til den 10. april 2023. Enkelte lokaludvalg har bedt om forlænget svarfrist og har fået forlængelse til den 24. april 2023.

Der er i alt modtaget 24 høringssvar (bilag 3), heriblandt 12 høringssvar til ”beskæftigelsesområdet”, som er et af de områder i politikken, ØU er ansvarlig for. Af disse høringssvar besvarer Økonomiforvaltningen (ØKF) fire, der omhandler KK som arbejdsgiver, fremsat af Brobyggerne, Brønshøj-Husum Lokaludvalg, Den boligsociale helhedsplan i Tingbjerg-Utterslevhuse - FSB, Steno Diabetes Center og Tingbjerg Skole og Østerbro Lokaludvalg. To af høringssvarene besvares delvist af BIF. ØKF’s besvarelser fremgår af bilag 2, side 3-4.

Til ”by- og boligområdet”, der er et andet af de områder i politikken, som ØU er ansvarlig for, er der modtaget syv høringssvar. Af disse høringssvar besvarer ØKF fire, fremsat af ABF, Brønshøj-Husum Lokaludvalg, Valby Lokaludvalg og Vesterbro Lokaludvalg. Sidstnævnte besvares delvist af Teknik- og Miljøforvaltningen (TMF). Besvarelserne fremgår af bilag 2, side 7.

Løsning

ØKF vurderer ikke, at der er behov for ændringer i politikken på baggrund af høringen. Brobyggerne foreslår i sit høringssvar at tilføje en sætning om at se kompetencer som en styrke. ØKF vurderer, at en tilsvarende formulering allerede indgår i politikken (bilag 2, side 3). De øvrige høringssvar omhandler ikke konkrete tilføjelser eller rettelser til politikken. I bidrag til høringsnotat (bilag 2) fremgår ØKF’s forslag til besvarelser af de indkomne høringssvar til brug for et samlet høringsnotat.

BIF er tovholder på håndtering af generelle forslag og forventes den 21. august 2023 at forelægge en sag for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget (BIU) herom.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser i sig selv. 

Videre proces

Hvis ØU godkender indstillingen, fremsendes udvalgets beslutning til BIF, som forelægger BIU en samlet sag med en opdateret politik og et høringsnotat den 21. august 2023. Efter godkendelse i BIU, layoutes politikken og forelægges for Borgerrepræsentationen til endelig godkendelse den 21. september 2023.

 

Søren Hartmann Hede

Beslutning

Dagsordenpunkt 15: Håndtering af høringssvar på Økonomiudvalgets område i Københavns Kommunes Integrations- og medborgerskabspolitik 2023-2026 (2023-015096

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 13. juni 2023

Enhedslisten fremsatte følgende ændringsforslag:

”At følgende høringssvar fra Brobyggerne medtages i sin helhed i Økonomiudvalgets høringssvar:

Brobyggerne foreslår en tilføjelse til afsnittet ”Det vil vi arbejde for fremadrettet” (side 8, bilag 1): ”At fortsætte arbejdet for at være en ikke-diskriminerende og mangfoldig arbejdsplads for københavnere med minoritetsbaggrund, hvor medarbejderne opbygger kompetencer til at se forskelligheder som en styrke og håndtere uenigheder med dialog.”

 

Det af Enhedslisten fremsatte ændringsforslag blev godkendt uden afstemning.

Den således ændrede indstilling blev herefter godkendt uden afstemning.

Til top