Tilskud til godkendte aftenskoler

Godkendte aftenskoler i Københavns Kommune kan søge tilskud til deres aktiviteter.

Størstedelen af det kommunale tilskud til aftenskoler benyttes til fire formål:

 • Tilskud til leder- og lærerløn
 • Debatpuljen
 • Lokaletilskud
 • Tilskud til særlige grupper (PEA-tilskud).

Udover dette kan man også søge støtte til handicapbetingede udgifter og driftstilskud til lokaler. 

Læs mere om tilskudsmulighederne nedenfor:

Tilskud til aftenskoler

Vis alle

Tilskud til leder- og lærerløn

Hovedparten af tilskuddet går til løn til lærere og leder i forbindelse med undervisning og foredrag. Der ydes tilskud ud fra følgende regler:

 • Til almen undervisning ydes der højst tilskud på 1/3 af udgiften til lærer- og lederløn
 • Til instrumental- og handicapundervisning ydes der højst tilskud på 7/9 af udgiften til lærer- og lederløn
 • Til foredrag ydes et tilskud på max. 1/3 af foredragshonoraret, dog max 1/3 af lønnen for 6 undervisningstimerSatser for lærerløn 2023: 

Lærerlønssats (pr. 1. april 2023): 300,13 kr.

Inklusive feriepenge: 337,65 kr.

Årets sats offentliggøres af Kommunernes Landsforening www.kl.dk. 

 

 

Debatpuljen

Alle aftenskoler skal afsætte 10 % af det samlede tilskud til lærer- og lederløn til debataktiviteter. 

Lokaletilskud

Der kan ydes tilskud til særligt udstyrede private lokaler, der ejes eller lejes af aftenskolen. Et særligt udstyret lokales kan f.eks. være et edb-lokale, håndarbejdslokale eller yogalokale.

Der ydes kun lokaletilskud, såfremt Kultur- og Fritidsforvaltningen ikke kan stille offentlige lokaler til rådighed.

Bemærk: Der er i indeværende år ikke afsat midler i budgettet til lokaletilskud.

Tilskud til særlige grupper (PEA-tilskud)

Tilskuddet gives til folkepensionister, førtidspensionister, modtagere af arbejdsløshedsunderstøttelse, kontanthjælpsmodtagere, efterlønsmodtagere, lærlinge, der kan fremvise underskrevet uddannelsesaftale, studerende der kan dokumentere, at de modtager SU.

Personer på sygedagpenge og personer på barselsdagpenge kan ikke modtage tilskuddet.

 

Sats for PEA-tilskud 2023:

 • Almen undervisning: 6 kr. (per lektion per deltager)
 • Foredrag: 6 kr. (per foredrag per deltager)
 • Instrumental- og handicapundervisning: 10 kr. (per lektion per deltager)

Tilskud til handicapbetingede udgifter

Der afsættes hvert år et beløb på aftenskolernes budgetramme til at dække handicapbetingede udgifter. Målet med midlerne er at give aftenskolerne mulighed for at få dækket udgifter til handicapkørsel, tolkebistand, tekniske hjælpemidler m.v. i fornødent omfang til mennesker, der på grund af fysisk eller psykisk handicap er afskåret fra at deltage i folkeoplysende virksomhed. 

Aftenskoler, som ønsker at ansøge om tilskud til handicapbetingede udgifter skal ansøge sammen med tilskudsansøgning for det kommende år. Bemærk at Kulturministeriet også yder tilskud til delvis dækning af denne type udgifter. Aftenskolerne søger direkte hos ministeriet. 

Tilskud til fleksible tilrettelæggelsesformer

Aftenskolerne kan bruge op til 36 % af den bevilgede ramme til aktiviteter inden for fleksible tilrettelæggelsesformer. Formålet med undervisning tilrettelagt som fleksible tilrettelæggelsesformer skal være at styrke udviklingen af et aktivt medborgerskab inden for væsentlige samfundsrelaterede områder. Derudover skal det følge folkeoplysningslovens almindelige formålsbestemmelser. Det er op til den enkelte forening, om man vil anvende fleksible tilrettelæggelsesformer. De fleksible tilrettelæggelsesformer giver aftenskoler mulighed for at tilrettelæggeundervisning på andre måder end traditionel holdundervisning. Det kan f.eks. være workshops, studiekredse eller åbne studieværksteder. It-baseret fjernundervisning kan eksempelvis gennemføres under fleksible tilrettelæggelsesformer. Minimum 30 % af timerne skal dog gennemføres i fællesskab ved fysisk fremmøde. Ved fysisk fremmøde forstås også fælles it-baseret fjernundervisning.

Undervisning m.v. tilrettelagt som fleksible tilrettelæggelsesformer kan afregnes efter andre udgiftstyper end alene lærer- og lederløn, og foreningen er ikke bundet til at anvende den centralt fastsatte lønsats.

Følgende udgiftstyper kan indgå i tilskudsafregningen ved fleksible tilrettelæggelsesformer:

a) Løn til undervisere.

b) Lederhonorar, dog højst 20 % af de tilskudsberettigede udgifter til fleksible tilrettelæggelsesformer.

c) Udgifter til etablering af internetadgang for undervisere på hold tilrettelagt som fjernundervisning.

d) Undervisningsmaterialer af ikke-blivende værdi.

e) Udgifter til annoncering for de konkrete hold.

f) Lokaleudgifter til undervisning.

Ved udregning af tilskud benyttes de samme tilskudsbrøker som ved almindelig undervisning.

 

Sats 2022:

Fleksible tilrettelæggelsesformer: 418,84 kr.

Kommunernes Landsforenings beregning af tilskudssatsen tager udgangspunkt i den centralt fastsatte lønsats (inkl. feriepenge) for lærere. Årets sats offentliggøres af Kommunernes Landsforening (www.kl.dk). 

Tilskudsberegner

Beregn eksempler på tilskud og deltagerpris ved brug af tilskudsberegneren, som findes nederst på siden.

Krav til aftenskoler

Vis alle

Ansøgningsfrister

 • Aflæggelse af tilskudsregnskab 12. april 2023 kl. 14.00.
 • For godkendte aftenskoler, som ønsker at ansøge om tilskud indsendes ansøgningen sammen med regnskabet dvs. 12. april 2023 kl. 14.00.

Aflæggelse af regnskab

Hvert år den første hverdag i april skal der aflægges regnskab for tilskud modtaget det forgangne år. Alle aftenskoleforeninger skal indberette regnskabstal elektronisk via aftenskolesystemet DoCAS.

Har aftenskolen modtaget 500.000 kr. eller mere i tilskud, skal regnskabet revideres af en registreret eller en statsautoriseret revisor i overensstemmelse med revisorinstruksen

Erklæring om indhentelse af børneattester

Alle folkeoplysende foreninger, der modtager tilskud eller får anvist lokaler har pligt til at indhente børneattester i det omfang, foreningen ansætter personale, såvel lønnet som ulønnet, der som led i udførelsen af deres opgaver skal have direkte kontakt med børn under 15 år (jf. § 2, stk. 1 i bekendtgørelse nr. 942 af 22.09.08, samt § 2, stk. 1 i bekendtgørelse nr. 1024 af 23.10.08).

Derudover er alle folkeoplysende foreninger og distriktsforeninger, der modtager tilskud eller får anvist lokaler, pålagt pligt til at afgive erklæring om indhentelse af børneattester til den kommune, foreningen er hjemmehørende i (jf. lovbekendtgørelse nr. 535 af 14.06.04 som ændret ved § 1, nr. 1 og 5 i lov nr. 1523 af 27.12.09). Erklæringen afgives en gang årligt. Det er således en betingelse for, at foreningen kan få tilskud eller anvist lokaler, at foreningen afgiver erklæring om indhentelse af børneattester. Kommunerne skal dermed undlade at yde tilskud og at anvise lokaler, hvis foreningen ikke afgiver erklæring herom. Foreningens tegningsberettigede efter vedtægterne afgiver erklæringen på foreningens vegne.

Pligten til at afgive erklæring gælder også, selv om foreningen på tidspunktet for erklæringens afgivelse ikke ansætter eller beskæftiger personer, der som led i udførelsen af deres opgaver, skal have direkte kontakt med børn under 15 år. Foreninger, der ikke ansætter eller beskæftiger personer, der som led i udførelsen af deres opgaver skal have direkte kontakt med børn under 15 år, pålægges dog ikke med erklæringen en aktuel forpligtelse til at indhente børneattester.

Erklæringen rummer en løbende forpligtelse for foreningen til gennem hele tilskudsåret at indhente børneattester i det omfang, foreningen ansætter eller beskæftiger personale, der som led i udførelsen af deres opgaver, skal have direkte kontakt med børn under 15 år, jf. § 2. stk. 1 i bekendtgørelse nr. 942 af 22.09.08, samt § 2. stk. 1 i bekendtgørelse nr. 1024 af 23.10.08).

Vedtægtsændringer og opløsning af foreningen

Såfremt aftenskoler vedtager vedtægtsændringer, skal disse sendes til Folkeoplysning. 

Hvis jeres aftenskole opløses i tilskudsperioden, skal Folkeoplysning omgående underrettes skriftligt. Desuden skal foreningens regnskab hurtigst muligt afsluttes.

Tilskudsberegner

Kontakt

Folkeoplysning