Trafiksikkerhed

København har en ambitiøs vision om at sætte nye standarder for trafiksikkerhed, så det er sikrest muligt at bevæge sig rundt i byen

Københavns Kommune arbejder målrettet for, at de københavnske gader er rare og sikre at færdes på.

I vores arbejde med trafiksikkerhed har vi især fokus på de ulykkestyper, der er flest af, og på de steder, hvor der sker flest ulykker. På den måde kan vi skabe mest trafiksikkerhed til gavn for flest mulige trafikanter.

Handlingsplan for trafiksikkerhed 2021-2025

Københavns Borgerrepræsentation vedtog august 2021 en handlingsplan for trafiksikkerhed for København.

Planen peger på en række tiltag, der gør det endnu mere sikkert at bevæge sig rundt i den københavnske trafik. Nogle af initiativerne er allerede sat i gang, andre kræver økonomiske bevillinger, før de kan føres ud i livet.

Handlingsplanen har fem fokusområder:

  • indsamle bedre data om ulykker
  • indarbejde trafiksikkerhed i planlægningen af byen
  • kompetente trafikanter
  • sikre køretøjer
  • sikre og trygge veje

Læs mere i Handlingsplan for trafiksikkerhed 2021-2025 

Sådan kan du hjælpe som trafikant

Som kommune gør vi alt, hvad vi kan for, at vejene er så sikre som muligt. Vi sørger også for, at der stilles høje krav til byudvikling, køretøjer og samarbejde med politiet. Vi kan dog ikke gøre det alene. Det kræver også, at byens trafikanter er opmærksomme på deres adfærd i trafikken. Det er derfor helt afgørende, at man som trafikant overholder reglerne i trafikken, tager hensyn til andre, og allervigtigst er opmærksom i trafikken.

Læs mere om trafiksikkerhed i København

Herunder har vi samlet den nyeste statistik, information og gode råd om trafiksikkerhed til inspiration og fordybelse.

Statistik, information og gode råd om trafiksikkerhed i København

Vis alle

Statistik over uheld: Trafiksikkerhedsredegørelsen

Hvert år udarbejder kommunen en redegørelse over de steder i byen, hvor der sker flest uheld. Vi peger samtidig på mulige tiltag til gavn for trafiksikkerheden.

Hent den seneste trafiksikkerhedsredegørelse (2018)

Faldende tendens

Over de sidste mange år er antallet af dræbte i trafikken i København generelt faldet markant.

Tilbage i 2000 blev 31 trafikanter dræbt på de københavnske veje, mens antallet af dræbte siden 2017 har ligget på mellem 5 og 7 årligt. Samtidig er antallet af tilskadekomne faldet fra 809 i 2000 til 316 i 2017 – altså en markant reduktion.

De seneste år er antallet af tilskadekomne dog begyndt at stige igen.

Cyklister og fodgængere er de mest udsatte

Ca. 60 % af de tilskadekomne i trafikken i København er cyklister, og omkring hver femte er fodgænger. Over en periode på omkring 10 år er andelen af cyklister steget fra ca. 40 % til lige under 60 %. Særligt siden 2017 er der sket en stor stigning. 

Mange højresvingsulykker med cyklister

25 % af ulykker med cyklister er højresvingsulykker, og tæt derefter følger ulykker med venstresvingende bilister. Ulykkestyperne minder på mange måder om hinanden, og langt oftest er det personbilister, der er modpart.

Læs mere i den seneste Trafiksikkerhedsredegørelse (2018)

Stort mørketal for uheld

Vores kilde til ulykkestal i København er primært politiets ulykkesregistreringer. Vi ved dog, at der kommer langt flere til skade end dem, politiet skriver rapport om. Vi ved bl.a., at Region Hovedstadens ambulancer kører ud til ca. otte gange så mange cyklister, som politiet registrerer. Desværre er data fra Region Hovedstaden endnu meget svære at benytte i vores forebyggende arbejde, da det kun i meget begrænset omgang fremgår, hvad der er sket i ulykken.

Københavns Kommune arbejder løbende på at forbedre vores datagrundlag, bl.a. i samarbejde med Region Hovedstaden, så vi kan forebygge på et endnu mere oplyst grundlag.

De 15 kryds i København, hvor flest kommer til skade

Vi holder øje med, i hvilke kryds der sker mange ulykker, og vurderer løbende, hvad der kan gøres for at reducere antallet af ulykker.

Se kort med de 15 mest ulykkesbelastede kryds i Handlingsplan for Trafiksikkerhed 2021-2025 (side 33)

Hvor er det farligst?

Helt overordnet kan vi se, at politiet registrerer flest ulykker og flest tilskadekomne de steder, hvor der er mest trafik. Det betyder dog ikke, at disse steder nødvendigvis er mere farlige for den enkelte trafikant. Der er i absolutte tal mange flere trafikanter på stedet, og med flere trafikanter er der også potentielt flere, der kan komme til skade.

Så selv om uheldstallene et bestemt sted kan se voldsomme ud, er stedet ikke nødvendigvis mere farligt for den enkelte.

Det trafiksikre giver ikke altid følelsen af tryghed

Det kan lyde selvmodsigende, men i trafikken er det utrygge nogle gange det mest sikre. Utryghed i sig selv gør nemlig ikke et sted usikkert eller farligt. Føler vi os utrygge, betyder det derimod, at vi som trafikanter er ekstra opmærksomme, og netop opmærksomhed er helt afgørende, når ulykker skal undgås.

Det skal ikke forstås sådan, at vi bestræber os på at gøre byens veje utrygge. Det betyder blot, at vi først og fremmest sætter ind de steder, hvor trafiksikkerheden er i spil – og det er ikke altid de samme steder, der opleves som utrygge.

Dilemmaet mellem oplevet tryghed og faktisk sikkerhed

Et eksempel på, at oplevet tryghed kan føre til flere uheld er fodgængerfelter med hvide striber og evt. gule blink. Her skal både bilister og cyklister holde tilbage for fodgængere, men desværre sker det alt for ofte, at hverken cyklister og bilister respekterer vigepligten. Samtidig gør de hvide striber, at fodgængerne føler sig mere trygge og derfor er mindre opmærksomme, når de træder ud i fodgængerfeltet. Endelig er det sådan, at hvis man etablerer endnu flere fodgængerfelter, øges risikoen for, at bilisterne bliver blinde for dem og respekterer dem endnu mindre.

Derfor er den sikreste løsning for krydsende fodgængerne, at der er en midterhelle på vejen og evt. en helle mellem cykelsti og kørebane. Her ved fodgængerne, at de skal være ekstremt opmærksomme, og opmærksomhed er det mest effektive middel til at undgå trafikulykker.

Fodgængernes krydsningspunkter kan suppleres med støttepunkter, der samtidig får bilisterne til at køre langsommere, hvilket i sig selv øger sikkerheden for alle trafikanter.

Fordi mange fodgængere opfatter fodgængerfelterne som trygge, er der et stort ønske blandt borgerne om at få flere fodgængerfelter. Vi oplever dog, at endnu flere er frustrerede over, at især cyklister ikke holder tilbage i fodgængerfelterne.

Skolevejene er sikre

Ud fra de mange henvendelser fra utrygge forældre og skolebestyrelser ud fra mediers og politikeres fokus på skolebørn i trafikken kan man få det indtryk, at rigtig mange københavnske skolebørn kommer til skade i trafikken – særligt om morgenen. Det er dog ikke tilfældet. Helt overordnet er det meget få af "de nye i trafikken", der kommer til skade.

Derimod er de ældste skoleelever, som er involveret i ulykker – næsten ti gange så hyppigt som de små skolebørn. Langt de fleste børn og unge kommer heller ikke til skade om morgenen, som mange tror, men om eftermiddagen på hverdage. For at øge sikkerheden i trafikken for børn og unge bør man derfor i højere grad rette fokus mod de 12-16 årige i deres fritid.

Hvis du selv oplever, at trafikken ved en skole eller institution er kaotisk og utryg, er det skolen eller institutionen, du skal tage kontakt til i første omgang. Teknik- og Miljøforvaltningen er i løbende dialog med skoler og institutioner, og det er derfor også dem, der bedst kan samle henvendelser og gå videre til forvaltningen.Læs mere om trafiksikkerhed i Mobilitetsredegørelsen (side 40-46)

Trafiksikkerhed i nye byområder

Vi arbejder hele tiden på at gøre forholdene så gode som muligt for jer, der bor i de nye områder af København. Der skal dog samtidig være plads til byggeaktivitet, vejomlægninger m.m.

Derfor må I i mellemtiden indstille jer på, at området ikke alle steder er til at færdes i som barn. Her er I nødt til løbende at finde nye veje eller trække cyklen for at finde de ruter, I og jeres børn føler jer mest trygge ved – og det vil ikke altid være den korteste vej.

Se igangværende og kommende vejarbejder på Københavnerkortet

Vi udformer vejene - politiet deler bøder ud

Hvis du oplever særlige steder, hvor trafikanter kører for hurtigt eller på anden måde foretager sig ulovligheder, så opfordrer vi til, at du kontakter Københavns Politi.

Ring til 114 eller skriv til kbh@politi.dk

Hvis du ønsker, at politiet skal komme forbi og lave en hastighedskontrol, henviser vi til Københavns Politis ordning ”Bestil en betjent”.

Bestil en færdselskontrol hos politiet

Det kan du selv gøre

Vi arbejder for at gøre vores veje så sikre som muligt, så antallet af tilskadekomne reduceres. Men uanset hvordan vejen ser ud, forhindrer det næsten altid ulykker, hvis trafikanterne overholder fartgrænserne og er særligt opmærksomme i trafikken. Selv hvis andre trafikanter begår fejl, kan øget opmærksomhed være med til at forhindre ulykken eller mindske dens konsekvenser.

Hos Rådet for Sikker Trafik kan du finde masser af gode råd til trafiksikker adfærd og til, hvordan du lærer dine børn at færdes i trafikken.

Læs mere hos Rådet for Sikker Trafik

Kontakt

Vis alle

Har du spørgsmål til trafiksikkerhed ved vejarbejde?

Læs mere om trafiksikkerhed ved vejarbejde på siden: Hvor er der vejarbejde?

Har du spørgsmål til trafiksikkerhed i lyskryds?

Læs mere om trafiksikkerhed i forbindelse med signalanlæg på siden: Trafiklysene i København

Har du spørgsmål om gadebelysning er trafiksikker?

Læs mere om trafiksikkerhed i forbindelse med gadebelysning på siden: Gadelygterne i København

Har du andre spørgsmål om trafiksikkerhed?

Har du andre spørgsmål om trafiksikkerhed, så kan du tage fat i Trafiksikkerhedsteamet.

Brug kontaktformularen på denne side for at kontakte Trafiksikkerhedsteamet.

Trafiksikkerhedsteamet

Trafiksikkerhedsteamet