Ledsageordning

Hvis du er mellem 12-67 år og ikke kan færdes på egen hånd, kan du søge om personlig ledsagelse til aktiviteter uden for hjemmet.

Ansøg om ledsageordning

Hvis du ikke kan udfylde ansøgningen digitalt, kan du ansøge ved at ringe til din sagsbehandler eller til Modtagelsen. Du kan også give fuldmagt til, at en pårørende eller et familiemedlem kontakter Borgercenter Handicap på dine vegne.
Åbner en dialog.

Gode råd til din ansøgning

 • Beskriv meget gerne i din ansøgning, hvilke aktiviteter du eller dit
 • barn gerne vil ledsages til.  
 • Beskriv meget gerne om du eller dit barn brug for hjælp fra ledsageren. Fx hjælp til at skubbe kørestolen, åbne eller lukke døre, trykke på elevatorknappen, hjælp med overtøjet etc.  
 • Beskriv meget gerne, om dit barn selv kan give udtryk for, hvilke aktiviteter ledsagelsen skal bruges til.
 • Giv gerne samtykke til, at vi må indhente oplysninger fra læge el. lign, der er relevante for, at vi kan behandle ansøgningen. Hvis du giver samtykke til dette allerede ved ansøgningen, går sagsbehandlingen ofte hurtige.
 • Hvis du bor på et bosted, vil vi gerne vide, hvor meget ledsagelse du får fra bostedet. 

Du kan søge om op til 15 timers ledsagelse hver måned til kulturelle og sociale aktiviteter uden for hjemmet. Du bestemmer selv, hvilke aktiviteter du gerne vil ledsages til. Det er dog en betingelse, at aktiviteten foregår udenfor hjemmet, og at der er tale om en fritidsaktivitet, for eksempel:   

 • Sport og idræt
 • Indkøbsture og gåture
 • Biografture
 • Koncerter
 • Museumsbesøg 
 • Besøg hos familie eller venner
 • Ferieture

Formålet med ledsagelse er at give personer med handicap større handlefrihed og mulighed for at deltage i aktiviteter på egen hånd - uden at være afhængig af pårørende eller forældre.

Godt at vide før du ansøger om ledsagelse

Vis alle

Hvem kan søge om ledsagelse

Målgruppen for en ledsageordning er borgere mellem 12 og 67, der ikke kan færdes alene uden for hjemmet på grund af fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse

Du kan søge om ledsagelse til fritidsaktiviteter, hvis du ikke kan færdes alene uden for hjemmet. Fx på grund af synshandicap, hørehandicap, bevægelseshandicap, hjerneskade, udviklingsforstyrrelse eller udviklingshæmning.  Det er dog en betingelse, at:

Aktiviteten skal foregå udenfor hjemmet, og der skal være tale om en fritidsaktivitet. Du kan derfor ikke blive ledsaget til fx lægen eller en arbejdsplads.   

Du skal kunne give udtryk for – ikke nødvendigvis verbalt – at du ønsker at deltage i forskellige aktiviteter. 

Du skal selv kunne planlægge aktiviteterne.

Du kan ikke søge om ledsagelse første gang, efter du er fyldt 67 år. Har du fået bevilget ledsagelse, før du fyldte 67 år, bevarer du dog retten til ledsagelse. 

Rammerne for ledsagelse

Som udgangspunkt skal du minimum bruge ledsageren to timer ad gangen.

Du har også mulighed for at spare timerne op. Inden for en periode på seks måneder kan du opspare op til 90 timer. 

Borgere over 18 år kan få bevilget ledsagelse uanset boform. For unge mellem 12 og 18 år, er det en betingelse, at du bor hjemme. Hvis du bor i et botilbud, og har mulighed for ledsagelse som en integreret del af dit botilbud, bliver timerne modregnet inden bevilling.

Har du fx mulighed for ledsagelse 8 timer pr. måned i forbindelse med dit botilbud - og opfylder de øvrige kriterier for ledsageordningen - kan du maksimalt blive bevilget 7 timers ledsagelse om måneden.  

Vær opmærksom på, at en ledsager ikke må løse socialpædagogiske opgaver, pleje- omsorgs- og hjemmehjælperopgaver eller opgaver, der kræver personløft eller forflytning.

Ordningen omfatter normalt ikke borgere med funktionsnedsættelse som følge af sindslidelse eller sociale årsager. Ej heller borgere, der har en BPA-hjælpeordning eller døvblinde som har en kontaktperson. 

Hvad siger loven?

Du finder de lovmæssige rammer for bevilling af ledsageordningen i barnets lov § 89 eller serviceloven § 97, afhængig af din alder: 

§ 89. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 15 timers ledsagelse om måneden til børn og unge mellem 12 og 18 år, som ikke kan færdes alene på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Dette gælder dog ikke for børn og unge mellem 12 og 18 år, som er i et døgn- eller støtteophold efter § 32, stk. 1, nr. 6 og 7, eller §§ 46 og 47.

§ 97. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 15 timers ledsagelse om måneden til personer under folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension, dog således at aldersgrænsen ikke kan blive mindre end 67 år. Ledsagelsen tilbydes til personer, der ikke kan færdes alene på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Når din ansøgning om ledsagelse er sendt

Vis alle

Kvitteringsbrev og behandling af ansøgningen

Når du har sendt din ansøgning digitalt eller har søgt telefonisk, får du et kvitteringsbrev.

Hvis du har givet fuldmagt til en nærtstående person eller en værge går ansøgningsforløbet igennem denne person.

Hvis vi mangler oplysninger til at kunne vurdere dit behov for ledsagelse eller vurderer, du har behov for råd og vejledning i forbindelse med din ansøgning, vil vi kontakte dig telefonisk. Det vil ofte være tilfældet, hvis du søger første gang.

 

 

 

Når afgørelsen er truffet

Når vi har truffet en afgørelse, sender vi den til dig. Afgørelsen vil være ledsaget af en skriftlig begrundelse for bevilling eller afslag.

Vær opmærksom på, at vi sender alle breve til din digitale postkasse på borger.dk eller e-Boks.dk; med mindre du er blevet fritaget for Digital Post fra det offentlige.

Opfølgning

Borgercentret følger løbende op på bevillinger af ledsagelse. Opfølgningen bliver udarbejdet af din sagsbehandler. Sammen gennemgår i dit behov for hjælp.

Efterfølgende vurderer sagsbehandleren, om hjælpen stadig svarer til dit behov,  eller om der skal justeres på det.  

Herefter modtager du et brev.

Hvis du vil klage over afgørelsen

Du kan klage, hvis du er utilfreds med kommunens afgørelse. Du skal aflevere din klage til det kontor, som har behandlet din ansøgning. Du skal sende klagen inden for 4 uger, efter du har fået vores afgørelse.

Hvis vi fastholder afslaget, bliver din klage automatisk sendt videre til Ankestyrelsen, som behandler din klage.

Læs hvordan du klager over en afgørelse

Spørgsmål og svar om ledsageordningen

Vis alle

Kan jeg selv vælge min ledsager?

Du har ret til selv at udpege en person til at fungere som ledsager. Vi ansætter dog ikke personer med en tæt tilknytning til dig, fx ægtefælle eller søskende, da en ledsageordning netop skal give dig mulighed for at være mere uafhængig af familie og pårørende, når du skal deltage i aktiviteter.

Hvis du ønsker ledsagelse af en bestemt person, kan denne person søge Borgercenter Handicap om at blive din ledsager. Du skal da samtidig indgive en anmodning og begrundelse for, at netop denne person ansættes som din ledsager. Herunder oplysninger om ledsagerens relation til dig. 

Hvilke kompetencer har ledsagerne?

Vi rekrutter ledsagere, der har særlig interesse i - eller erfaringer med at arbejde med mennesker med handicap.

Du kan selv pege på en person, du ønsker ansat som ledsager eller benytte Københavns Kommunes Ledsagerkorps. Københavns Kommune er arbejdsgiver for ledsageren, også når du selv peger på en ledsager.

Vi indhenter altid straffeattest i forbindelse med ansættelse af ledsagere.

Den må ikke have anmærkninger, som har betydning for ansættelsen som ledsager.

Hvad spørger sagsbehandleren typisk om, når jeg søger om en ledsager?

Som en del af sagsbehandlingsprocessen, vil sagsbehandleren spørge ind til dit funktionsniveau.

Fx om du selv kan åbne og lukke døre, om ledsageren skal skubbe din kørestol, om du selv kan gå på toilettet, hvorvidt du selv kan give udtryk for, hvilke aktiviteter, du gerne vil ledsages til osv.

Sagsbehandleren har brug for sådanne oplysninger for at kunne vurdere omfanget af dit behov for hjælp – og evt. overveje, om du vil have brug for andre former for støtte.

Kan jeg tage min ledsager med til udlandet?

Du kan godt tage din ledsager med til udlandet på kortere rejser. Hvis du ønsker dette skal du dog altid kontakte din sagsbehandler i Borgercenter Handicap eller ringe til Modtagelsen på tlf. 33 17 88 00 for at blive vejledt om, hvordan du skal forholde dig. Herunder hvordan din ledsager bliver forsikret

Se bekendtgørelse om midlertidigt ophold i udlandet på retsinformation.dk
 

Kan jeg få dækket udgifter i forbindelse med ledsagelsen?

Ledsagelse er gratis for dig.

Du skal dog selv betale udgifter i forbindelse med ledsagelsen for dig og din ledsager. Fx udgifter til transport og entrébilletter.

Du kan søge om at få dækket op til 1005 kr. (2024) om året til udgifter i forbindelse med ledsagelsen.

Det søger du også om i Borgercenter Handicap.

Ansøg om dækning af udgifter i forbindelse med ledsagelse

Ledsagekort

Er du bevægelseshæmmet eller har du en psykisk funktionsnedsættelse, kan du søge om et ledsagekort gennem Brugerservice i Danske Handicaporganisationer (DH).

Ledsagekortet udstedes til personer med handicap, der har behov for en ledsager til at færdes i det offentlige rum.

Kortet koster 200 kr. og giver mulighed for at tage en ledsager gratis med til en række kulturinstitutioner samt rabat på rejser med kollektiv transport.

Hvis du har et ledsagekort og er over 13 år, kan du gå rabat på rejser med offentlig transport.

Kontakt Borgercenter Handicap

Borgercenter Handicap - Myndighed

Borups Allé 43

København N

Åbningstider

Mandag 09:00 - 12:00

Tirsdag 09:00 - 12:00

Onsdag 09:00 -12:00

Torsdag 13:00-16:00

Fredag 09:00-12:00