Merudgifter til børn og unge med handicap

En merudgift er en nødvendig, ekstra økonomisk udgift, I som familie har som følge af jeres barns særlige behov.

Ansøg om merudgifter til børn med handicap

Åbner en dialog.

Husk dokumentationen til din ansøgning

Det er en fordel at have alle de relevante oplysninger med, når I søger om at få dækket merudgifter til børn.

De relevante oplysninger er typisk:

 • Lægeoplysninger, fx udredning fra hospitalet
 • Elevplan fra skole
 • Statusrapport fra institutionen
 • Prisoverslag
 • Ekspeditionsliste fra apoteket

Formålet med at dække merudgifter er dels at kompensere for barnets nedsatte funktionsevne, dels medvirke til, at I som familie kan leve så normalt som muligt.
En merudgift kan fx være ekstra udgifter til:

 • Bleer
 • Medicin
 • Kurser
 • Sondemad
 • Ekstra vask- og tøjbrug
 • Aflastning
 • Transportudgifter
 • Drift af handicapbil

Ofte har I merudgifter til flere af ovenstående ting samtidigt. Ved ekstra udgifter forstås de udgifter, I har på grund af barnets funktionsnedsættelse. Derfor udregnes en merudgiftsydelse ved, at vi kigger på, hvor meget I for eksempel vasker mere end en gennemsnitlig familie.

I kan ikke søge merudgiftsydelse til forbrugsgoder, som man normalt har i et hjem, for eksempel tv og pc.

Økonomi

Merudgiftsydelsen gives som en fast månedlig ydelse, der beregnes ud fra et overslag af jeres merudgifter - normalt for et år ad gangen.

Når I modtager en løbende merudgiftsydelse, har I desuden mulighed for at få dækning af enkeltstående merudgifter uden regulering af den månedlige ydelse. Fx udgifter til reparation af handicapbil eller udgifter i forbindelse med en uforudset hospitalsindlæggelse. 

Ydelsen er uafhængig af indkomst og er skattefri.

Godt at vide før du ansøger om merudgifter til børn med handicap

Vis alle

Hvem kan søge om merudgifter?

I kan søge om merudgiftsydelse, hvis I er forældre til et barn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse. Barnet skal forsørges af jer og bo hos jer eller hos andre pårørende.

Hvis dit barn er indlagt på sygehus, er på aflastningsophold eller midlertidigt som et led i almindelig skolegang går på kost- eller efterskole, er dit barn fortsat berettiget til merudgiftsydelse.

Hvis dit barn er anbragt uden for eget hjem, f.eks. i familiepleje eller på en døgninstitution, kan I ikke modtage merudgiftsydelse.

I kan kun få dækket merudgifter, hvis I på et år har over 5.519 kr. i merudgifter (2024).

Ydelsen er uafhængig af indkomst og er skattefri, og som udgangspunkt skal I selv administrere ydelsen på årsbasis.

Kan en anden ansøge på mine vegne?

Ja.

Den der søger på dine vegne skal bruge en fuldmagt. Du finder et link til en skabelon til fuldmagt i den digitale ansøgningsblanket. 

Vær opmærksom på, at fuldmagten skal printes ud og underskrives.  

Husk dokumentation - tjekliste før du sender ansøgningen

Det er en fordel at have alle de relevante oplysninger med, når I søger om at få dækket merudgifter til børn.

De relevante oplysninger er typisk:

 • Lægeoplysninger, fx udredning fra hospitalet
 • Elevplan fra skole
 • Statusrapport fra institutionen
 • Prisoverslag
 • Ekspeditionsliste fra apoteket

I er meget velkommen til at ringe eller maile til os, hvis I har spørgsmål.

Gode råd til jeres ansøgning

Husk at give os samtykke til, at vi må søge oplysninger, der er relevante for, at vi kan behandle jeres ansøgning.

Husk at søge, før I påtager jer en udgift, der vil kunne være dækket som merudgift. Får I tilsagn om at få dækket merudgifter, dækkes I fra og med ansøgningstidspunktet.

Start med selv at vurdere, hvad I anser jeres merudgifter til cirka at være – så har vi et udgangspunkt for i fællesskab at spore os ind på et endeligt beløb.

Hvad siger loven?

Barnets lov § 86 beskriver de lovmæssige rammer for udbetaling af det, der hedder merudgiftsydelse:

” Kommunalbestyrelsen skal yde dækning af nødvendige merudgifter ved forsørgelse i hjemmet af et barn eller en ung under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse. Det er en betingelse, at merudgifterne er en konsekvens af den nedsatte funktionsevne eller den indgribende kroniske eller langvarige lidelse og ikke kan dækkes efter andre bestemmelser i denne lov eller anden lovgivning.”

Når din ansøgning om merudgifter er sendt

Vis alle

Kvitteringsbrev og telefonisk kontakt

Når Borgercenter Handicap har modtaget din ansøgning, får du et kvitteringsbrev i din digitale postkasse eller med posten, hvis du er fritaget for digital post.

Hvis vi mangler oplysninger til behandling af din ansøgning eller vurderer, at du/I har behov for råd og vejledning i forbindelse med ansøgningen, vil vi kontakte dig telefonisk.

Afhængig af ansøgningens karakter kan du blive indkaldt til en personlig samtale med en børn- og ungerådgiver.

Når afgørelsen er truffet

Når vi har truffet en afgørelse, sender vi den til dig.

Vær opmærksom på, at vi sender alle breve til din digitale postkasse, medmindre du er fritaget for Digital Post.

Hvis familien får bevilget dækning af merudgifter, vil ydelsen blive sendt til din NemKonto på månedlig basis. 

Opfølgning

Modtager I allerede merudgiftsydelse, vil Borgercenter Handicap løbende og efter behov følge op på, om ydelsen svarer til de ekstra udgifter, I har pga. barnets eller den unges nedsatte funktionsevne.  

Hvis du vil klage over afgørelsen

Du kan klage, hvis du er utilfreds med kommunens afgørelse. Du skal aflevere din klage til Borgercenter Handicap.

Du skal sende klagen inden for 4 uger, efter du har fået vores afgørelse.

Hvis vi fastholder afslaget, bliver din klage automatisk sendt videre til Ankestyrelsen, som behandler din klage.
 

Læs hvordan du klager over en afgørelse

Alternative muligheder, hvis I får afslag

Hvis det viser sig, at der ikke er grundlag for at få dækning af medicinudgifter, kan I evt. kontakte jeres læge, der kan på jeres vegne kan søge om tilskud til medicinen hos Lægemiddelstyrelsen, der ud fra en række kriterier vurderer, om I er berettigede til individuelt tilskud.

Læs mere om medicintilskud på Sundhed.dk

Spørgsmål og svar om merudgifter til børn med handicap

Vis alle

Er der et minimumsbeløb for, hvornår man kan få dækket merudgifter?

Ja.

For at få dækning skal de årlige merudgifter være på mindst 5.519 kr. (2024). 

Er det rigtigt, at I ikke dækker medicinudgifter?

Nej, men vi dækker kun den andel af udgiften, der ikke kan dækkes efter sundhedsloven.

Kontakt os for nærmere råd og vejledning.

Kan vi få dækket udgifter til kørsel og transport?

Kørsel til og fra skole

Hvis barnet ikke kan tage offentlig transport, kan udgifterne til kørsel til og fra folkeskolen dækkes efter folkeskoleloven. Typisk vil barnet blive tilbudt kørsel via skolens kørselsordning. ​Det er København Kommunes Børne- og Ungdomsforvaltning, der står for skolekørslen, og du vil kunne få flere oplysninger på dit barns skole.

Hvis I vælger selv at køre barnet i stedet for at anvende kørselsordningen, kan I som udgangspunkt ikke få dækket kørselsudgifter som en merudgift. I kan heller ikke dækket merudgifter til transport til privatskoler. få dækket ekstra udgifter til transport ekstra udgifter til kørsel, hvis der, hvis barnet går i privatskole.

 
Kørsel til og fra specialinstitution

Hvis barnet går i en specialinstitution, vil tilbuddet også omfatte mulighederne for, at barnet bliver kørt til og fra institutionen. 

Typisk vil barnet blive tilbudt kørsel via institutionens kørselsordning. Hvis I vælger selv at køre barnet i stedet for at anvende kørselsordningen, kan I som udgangspunkt ikke få dækket kørselsudgifterne som en merudgift.  
 

Kørsel til og fra hospitalet

Hvis barnet ikke kan tage offentlig transport, og du ikke selv har bil, har regionen pligt til at sørge for transporten, når barnet skal til behandling, undersøgelser og kontrol på hospitalet. Ofte vil I blive tilbudt kørsel via regionens patientkørsel. 

Hvis barnet ikke kan tage offentlig transport, og I vælger selv at køre i egen bil, kan I få kørselsgodtgørelse af regionen, hvis udgiften overstiger 60 kr. pr. besøg. I kan få flere oplysninger om patientkørsel på hospitalet.

Hvem dækker udgifter til respirationshjælper i hjemmet?

Hvis I har udgifter forbundet med, at respirationshjælpere skal kunne udfører deres arbejde i hjemmet, er det regionen der skal vurdere om udgifterne kan dækkes. 

Kontakt Region Hovedstaden

Hvad betyder det, at merudgifterne skal være "nødvendige"?

Det betyder, at de ekstra udgifter i forbindelse med forsørgelsen af barnet er nødvendige for at kompensere familien sammenlignet med familier med børn uden funktionsnedsættelse - så familien kan leve så normalt som muligt på trods af barnets nedsatte funktionsevne eller lidelse. 

Nødvendige merudgifter kan også være: 

 • Udgifter som kan bidrage til, at barnets nedsatte funktionsevne eller lidelse forværres eller får andre og mere alvorlige følger. 
 • Udgifter som kan medvirke til, at barnet kan blive i familien, så det kan undgås, at det barnet anbringes på en institution eller andet, hvis det er i barnets tarv.  

Hvordan fastsættes de samlede årlige merudgifter?

For at beregne merudgiftsydelsen udarbejder vi et overslag over omfanget af de behov, som barnet efter al sandsynlighed vil få i det kommende år, og hvad det medfører af merudgifter. Det gør vi ud fra følgende:

Jeres sandsynliggjorte merudgifter

I kan sandsynliggøre jeres merudgifter ved at oplyse om eksempelvis størrelsen af de tidligere afholdte udgifter eller af de forventede udgifter, hvor produktet er købt eller kan købes, mærke på produktet samt den købte eller forventede mængde.

Mange gange kan den letteste måde at sandsynliggøre en merudgift være at aflevere kvitteringer eller anden dokumentation for udgiften. Andre gange er det ikke muligt at aflevere kvitteringer. Det kan eksempelvis være, fordi der er tale om en ny merudgift, merudgiften er meget svingende, eller hvis det vil være en uoverskuelig opgave at samle alle kvitteringer.

Når vi skal vurdere om en merudgift er sandsynliggjort, sammenholder vi oplysninger om barnets behov og adfærd med dine oplysninger om de tidligere afholdte eller forventede udgifter. Vi kan også, med dit samtykke, indhente oplysninger fra samarbejdspartnere, som kender til barnets behov for produkterne.

Fradrag for udgifter andre børnefamilier også har 

Når merudgiften skal fastsættes, foretages der et fratræk for den andel af udgiften, som andre forældre til børn uden funktionsnedsættelse også har, hvis der er tale om udgifter alle børnefamilier har. Det kan fx være normalforbrug af vask eller tøj.

Billigste pris

Ved fastsættelse af merudgiften skal kommunen altid tage udgangspunkt i den billigste pris på et produkt, medmindre der er særlige forhold hos dit barn som gør, at det billigste produkt ikke kan anvendes.

Forældre, der ikke bor sammen

Du skal være opmærksom på, at der kun udmåles én løbende merudgiftsydelse til barnet.

Det gælder også, hvis du ikke bor sammen med barnets anden forælder. Merudgiftsydelsen udbetales som udgangspunkt til den forælder, hvor barnet er tilmeldt folkeregisteradresse.

Det er derefter op til forældrene selv at fordele merudgiftsydelsen imellem sig.

Enkeltstående merudgifter

Hvis der opstår behov for dækning af en enkeltstående merudgift, har I mulighed for at få dækket den den regulering af det månedlige beløb. 

Hvorfor dækkes vores merudgifter ikke krone for krone?

Vi runder op eller ned til nærmeste hundrede, når merudgiftsydelsen udmåles.

Det betyder, at hvis jeres samlede månedlige merudgifter for eksempel er skønnet til 660 kr., rundes der op til 700 kr. om måneden, og hvis de skønnes til 640 kr., rundes der ned til 600 kr.

Hvordan foregår opfølgning af merudgifter?

Modtager I allerede merudgiftsydelse, vil Borgercenter Handicap løbende og efter behov følge op på, om ydelsen svarer til de ekstra udgifter, I har pga. barnets eller den unges nedsatte funktionsevne.  

Hvad gør jeg, hvis de faste merudgifter stiger?

Merudgifter gives som en fast månedlig ydelse, der beregnes ud fra et overslag af jeres merudgifter - normalt for et år ad gangen.

Hvis der sker ændringer i behovet for dækning af faste merudgifter i løbet af året, omberegner vi normalt ikke den månedlige ydelse før næste opfølgning. Det kan både være i form af prisstigninger, eller hvis der opstår behov for dækning af nye merudgifter.

Du skal derfor selv lægge ud for eventuelle udgifter, der kan være opstået i løbet af året, indtil næste opfølgning. Her regulerer dine udlæg med tilbagevendende kraft. Hvis der er tale om væsentlige ændringer, vurderer vi, om den næste opfølgning evt. skal fremrykkes. 

Skal vi oplyse om det, hvis behovet ændrer sig?

Du behøver ikke oplyse os om mindre ændringer, men hvis behovet for dækning af merudgifter helt bortfalder, har du pligt til at oplyse os om det. 

Det er dog altid en god idé at orientere os løbende, hvis der sker ændringer i behovet for dækning af merudgifter. Så kan vi sikre os, at oplysningerne indgår i den næste opfølgning. Hvis der er tale om væsentlige ændringer, vurderer vi, om den næste opfølgning evt. skal fremrykkes. 

Er der krav om tilbagebetaling hvis merudgifterne falder?

Hvis dine faste merudgifter falder i løbet af året, er der ikke krav om tilbagebetaling. 

Sagsbehandlingstid

Politisk fastsat sagsbehandlingsfrist

56 dage

Før du ansøger, kan du få råd og vejledning hos Borgercenter Handicap

Borgercenter Handicap

Borups Allé 43

2200 København N

Åbningstider

Mandag 09:00 - 12:00

Tirsdag 09:00 - 12:00

Onsdag 09:00 -12:00

Torsdag 13:00-16:00

Fredag 09:00-12:00