Praktisk guide til ledsagere og borgere

Her kan du læse om den praktiske tilrettelæggelse af ledsagelse og om regler og retningslinjer. Teksten henvender sig både til ledsagere og borgere, der er bevilget ledsagelse. Du kan printe denne side, hvis du har brug for det.

Hvad er ledsagelse?

Ledsageordning er et tilbud til borgere, der har et handicap og ikke kan færdes alene uden for hjemmet på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Ledsageren yder målrettet praktisk ledsagelse, der giver borgere mulighed for at deltage i selvvalgte fritidsaktiviteter. Formålet med ordningen er at give personer med handicap større handlefrihed, øget selvstændighed og mulighed for at planlægge og deltage i aktiviteter på egen hånd - uden at være afhængig af pårørende eller forældre.

Borgerne bestemmer selv, hvilke aktiviteter, de vil ledsages til. Det er dog en betingelse, at aktiviteten foregår uden for hjemmet, og at der er tale om en fritidsaktivitet til kulturelle eller sociale aktiviteter.

Det kan fx være:

 • Indkøbsture og gåture
 • Besøg hos familie og venner
 • Fritidsaktiviteter og sport
 • Biograf- og teaterture
 • Ferierejser

Hvem kan få ledsagelse?

Ledsagelse bevilges til borgere, der er ude af stand til at færdes på egen hånd på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Det kan fx være på grund af:

 • Et svært bevægelseshandicap, herunder kørestolsbrugere
 • Synshandicap
 • Hjerneskade
 • Udviklingshæmning

Ledsagelse ydes efter paragraf 97 i serviceloven til voksne borgere og efter paragraf 89 i barnets lov til børn og unge mellem 12-18 år. Hvis borgere er bevilget ledsageordning før folkepensionsalderen, bevares denne ret efter overgangen til folkepension.      

Ledsageordningens omfang

Borgere i målgruppen kan få bevilget op til 15 timers månedlig ledsagelse. Det månedlige timetal fremgår af bevillingen.

Ledsagetimer kan ikke bruges på forhånd, men der er som udgangspunkt ikke nogen begrænsning for, i hvilket tidsrum, der kan ydes ledsagelse. Det kan derfor også være om aftenen. 

Opsparing af timer

Det er muligt at spare timer op inden for en periode på seks måneder. Du kan maksimalt spare op til 90 timers ledsagelse inden for seks måneder alt efter, hvor mange timers ledsagelse, du har fået bevilget.

Opgørelse over forbruget af timer

Du har mulighed for tilmelde dig en IT-service, der kan gøre det lettere for dig, der har en ledsageordning, at overskue og administrere forbruget af timer. Hvis du ønsker at modtage en oversigt over, hvor mange timer du har brugt, og hvor mange timer du har tilbage, skal du kontakte administrationen i Borgercenter Handicap. Så får du hver måned en opgørelse i din digitale postkasse eller som brev, hvis du er fritaget for Digital Post. Du kan kontakte os pr. mail på bch-ufo@kk.dk eller ringe til os på tlf. nr. 33 17 62 20. 

Hvem kan ikke få ledsagelse?

Som udgangspunkt kan der ikke bevilges ledsagelse til:

 • Borgere med en BPA-hjælpeordning efter servicelovens paragraf 96
 • Borgere som er funktionelt døvblinde
 • Borgere med funktionsnedsættelse som følge af sindslidelse eller sociale årsager

Ledsagerens funktion

Ledsagerens funktion er at være praktisk ledsager i forbindelse med aktiviteter uden for hjemmet. Arbejdsopgaverne vil afhænge af, hvilken funktionsnedsættelse borgeren har, samt de ønsker, borgeren har.

Det er vigtigt, at borgeren og ledsageren taler sammen om, hvad borgeren har behov for hjælp til, og at de aftaler, på hvilken måde hjælpen konkret skal ydes. Ledsageren skal være klar til at hjælpe, hvis borgeren bliver dårlig eller får anfald. 

Ledsagelsens indhold

Som borger er man ansvarlig for at planlægge og tilrettelægge ledsagelsen og være klar til at forlade hjemmet, når ledsageren ankommer. Da et af hovedformålene med ledsagelse er at få støtte til at komme hjemmefra, skal al ledsagelse foregå uden for hjemmet. Her ser du retningslinjerne for, hvad ledsageren kan hjælpe med:

 • Ledsageren kan hjælpe borgere med at blive klar til en køre- eller gåtur. Fx ved at hjælpe med overtøj, kørepose, fodtøj, finde en indkøbspose eller andet, der skal medbringes
 • Ledsageren kan hjælpe med at tage på indkøb. Som hovedregel kan der ikke købes mere ind, end I sammen kan få transporteret hjem
 • Ledsageren må yde støtte og hjælp til forflyttelse. Fx fra kørestol til en anden stol, hvis du kan støtte på benene. Ledsageren må således ikke løfte borgere
 • Ledsageren må gerne skubbe din manuelle kørestol og støtte dig ved gang med eller uden hjælpemidler
 • Hvis du bruger kørestol, skal den være klargjort, når ledsagelsen begynder. Dækkene skal være pumpede, og kørestolens håndtag skal kunne reguleres, så de passer til ledsagerens højde
 • Ledsageren kan hjælpe i forbindelse med spisning. Fx med udskæring af mad
 • Ledsageren kan være behjælpelig med af- og påklædning i forbindelse med ledsagelse til aktiviteter som fx svømning, hvor opgaven kan løses af én person
 • Ved toiletbesøg må ledsageren række en ble og være behjælpelig med at tilrette tøjet, men må ikke hjælpe med opgaver, der kræver pleje eller intim hygiejne (fx bleskift)
 • Ledsageren må køre borgerens /egen bil, hvis ledsageren har kørekort og er indforstået med at være chauffør (ansvar ved uheld påhviler borger/bilens forsikring).
 • Ved ansættelse af ledsagere er det ikke et krav, at ansøgerne har kørekort. Københavns Kommune kan ikke gøres ansvarlig for evt. udgifter/hændelser i forbindelse med kørsel i bil
 • Ved ledsagelse på en længerevarende tur skal der være tid til, at ledsageren kan tage pauser undervejs

Hvad kan ledsagelse ikke bruges til?

Der er en række opgaver, som ledsagerne ikke må udføre, og som vi har erfaring for, at ledsagere kan blive spurgt om. Disse opgaver kan ledsageren ikke udføre:

 • Socialpædagogiske arbejdsopgaver
 • Pleje-, omsorgs- og hjemmeplejeopgaver
 • Deltage i arbejdsopgaver, der kræver personløft eller forflytning

Hvem er ledsagerne?

Ledsagelse er et supplement til det nære netværk. Derfor ansætter vi som udgangspunkt ikke nærtstående familiemedlemmer. Formålet med ledsageordningen er netop, at borgeren skal kunne deltage i selvvalgte aktiviteter uden altid at være nødt til at være afhængig af familie.

Ledsagerne rekrutteres blandt personer, der har interesse i eller erfaringer med, at arbejde med personer med handicap. Det kan fx være personer, som tidligere har arbejdet inden for handicapområdet, eller personer, der er i gang med en uddannelse inden for det sociale eller pædagogiske område.

Der indhentes altid en offentlig straffeattest i forbindelse med ansættelse af ledsagere. Hvis ledsageren skal ledsage et barn under 15 år, indhentes også børneattest. Attesterne må ikke have anmærkninger, som har betydning for ansættelsen i ledsagerjobbet.

I Borgercenter Handicap har vi et korps af fastansatte ledsagere, som bookes til borgeres bestillinger af ledsagelse. Derudover kan man som borger selv pege på en ledsager, som ansættes i Borgercenter Handicap konkret til ledsagelse hos en borger. Det kalder vi selvvalgt ledsager.

Borgercenter Handicap er arbejdsgiver for ledsagerne i begge tilfælde.

Ledsageordningens leder har det personalemæssige ansvar, herunder ansættelse og afskedigelse af ledsagere. 

Borgere med ledsagebevilling har mulighed for at søge om udbetaling af kontant tilskud til ansættelse af en ledsager, som man selv er arbejdsgiver for. Har man et ønske om at være arbejdsgiver, skal man søge Borgercenter Handicap om godkendelse. Borgercenter Handicap skal vurdere borgerens arbejdsgiverevne, idet al administration og planlægning skal kunne varetages af borgeren selv. 

Bestilling af ledsagelse i ledsagerkorpset

Borgere bestiller ledsagelse i ledsagerkorpset ved at ringe eller maile til Borgercenter Handicap. Af hensyn til administrationen af ordningen skal ledsagelse som minimum bestilles for to timer ad gangen.

Vi imødekommer i videst muligt omfang borgernes ønsker om, hvornår ledsagelsen skal finde sted. Det kan dog ske, at vi får flere bestillinger om ledsagelse på samme tid. Her vil vi så vidt muligt tilbyde et andet tidspunkt for ledsagelse. 

For at kunne opfylde de overenskomstmæssige regler for tilrettelæggelse af handicapledsagernes arbejdstid, skal borgere senest bestille ledsagelsen mandag inden kl. 12 til ledsagelse i næstkommende uge. Hvis du fx ønsker ledsagelse i uge 50, så skal du bestille senest mandag inden kl. 12 i uge 49.

Har du som borger et akut behov, er det altid muligt at ringe til Borgercenter Handicap for at høre, om det er muligt at skaffe en ledsager til opgaven.

Afbestilling af tider i ledsagerkorpset

Hvis du ønsker at afbestille en planlagt ledsagelse, skal du huske at aflyse senest to døgn før, den skulle have fundet sted. Hvis du afbestiller mindre end to døgn før ledsagelsens starttidspunkt, tæller det som brugte ledsagetimer. Er du ikke hjemme, når ledsageren kommer, eller sender du ledsageren hjem, skal ledsageren have løn for det aftalte timetal. Det bliver herefter trukket fra dine ledsagetimer.

Ansættelse af selvvalgt ledsager

Hvis du ønsker at have en selvvalgt ledsager, skal du oplyse Borgercenter Handicap om det. Du kan udpege en eller flere personer som selvvalgte ledsagere. Du skal i den forbindelse oplyse os om navnet på den  person, du ønsker ansat samt jeres relation. 

Den person, der ønskes ansat som selvvalgt ledsager, skal sende en kort motiveret ansøgning til: bch-ufo@kk.dk

Ansøgningen skal indeholde:

 • Navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse samt cpr-nr. på ledsageren, da vi indhenter offentlig straffeattest
 • Kort begrundelse for at ansøgeren søger om at blive selvvalgt ledsager
 • CV
 • Navn på den borger ansøgeren søger om at blive ledsager for
 • Ledsagerens relation til borgeren

Når Borgercenter Handicap har modtaget ansøgningen med disse oplysninger, bliver ansøgeren inviteret ind til en ansættelsessamtale. Her bliver ansøgeren orienteret om regler og retningslinjer for ledsagelse og får mulighed for at få afklaret eventuelle spørgsmål.

Når ansøgeren er blevet ansat som ledsager, skal vedkommende kontakte borgeren, så der kan laves en nærmere aftale om ledsagelsen.

Vær opmærksom på, at tjenestetiden påbegyndes, når ledsageren ankommer til borgerens adresse eller det aftalte mødested og afsluttes, når ledsageren forlader borgeren. Der gives ikke løn for transport til og fra borgerens bopæl eller aftalte mødested.

Hvad gør jeg, hvis den selvvalgte ledsager ikke kan ledsage mig?  

Hvis den selvvalgte ledsager ikke har mulighed for at ledsage dig på det ønskede tidspunkt, kan du benytte en ledsager fra ledsagerkorpset. Det kan du læse mere om på siden her i teksten om ”bestilling af ledsagelse i ledsagerkorpset”

Afbestilling af ledsagelse for selvvalgte ledsagere

Hvis du afbestiller en i forvejen aftalt ledsagelse med mindre end fire timers varsel, skal ledsageren have løn for hele den aftalte tjenesteperiode. Dette timeforbrug vil blive trukket fra timerne i din bevilling.

Ved afbestilling med mere end fire timers varsel, skal ledsageren ikke aflønnes. Timerne bliver derfor ikke trukket fra din bevilling. 

Ledsagelse med overnatning

Du kan også benytte ledsagelse til ture med overnatning. Her gælder dog særlige regler, og det kræver en forudgående aftale med Borgercenter Handicap.

Ledsagelse i forbindelse med overnatning beregnes med 7 timer og 24 minutter pr. dag af en bevilling. Dette gælder også på ud- og hjemrejsedagen.

På turen skal du selv afholde dine egne og ledsagerens udgifter til befordring m.v.  Du skal også betale ledsagerens udgifter, hvis du ønsker ledsagelse i forbindelse med aktiviteter. Borgercenter Handicap afholder udgiften til ledsagerens løn.

Borgercenter Handicap skal altid inddrages i aftaler og timeberegninger i forbindelse med ledsagelse over flere dage. Også når der er tale om ledsagelse, der direkte er aftalt mellem en ledsager og borger. Dette skal ske som en sikkerhed for, at der er timer nok i dit opsparingsregnskab, og at der er udarbejdet en konkret beskrivelse af ledsagelsens varighed og indhold. Beskrivelsen skal indeholde konkrete aftaler om, hvornår ledsageren er aktiv, ledsagelsens formål, og hvornår der er pauser samt hvornår, ledsageren har fri.

Ved ledsagelse uden for Danmark skal ledsageren have udleveret et forsikringskort (udleveres af Borgercenter Handicap). Det er vigtigt, at Borgercenter Handicap kontaktes med henblik på at sikre, at borgeren og ledsageren er orienteret om gældende regler.

Udgifter ved ledsagelse

Ledsagelse er gratis for dig som borger. Du skal dog selv betale for udgifter til transport under ledsagelsen både for dig selv og ledsageren. Det gælder også udgifter til biografbilletter, spisning osv., hvis du ønsker ledsagerens tilstedeværelse. 

Du kan søge om tilskud til dækning af udgifter til ledsagerens befordring og andre aktiviteter med op til 1.005 kr. årligt (2024). Tilskuddet udbetales en gang årligt på baggrund af sandsynliggjorte udgifter. Du søger om tilskuddet i Borgercenter Handicap.      

Hent ansøgningsskema om aktivitetstilskud.  

Borgercenter Handicap kan i særlige tilfælde yde yderligere hjælp til dækning af udgifter til ledsagerens befordring eller andre udgifter, som skønnes nødvendige i forbindelse med enkelte ledsageopgaver. Dette vil altid være en konkret vurdering.

Ledsagekort

Borgere med funktionsnedsættelse kan søge om et ledsagekort gennem Brugerservice i Danske Handicaporganisationer. Kortet giver mulighed for at tage en ledsager gratis med til en række kulturinstitutioner samt rabat på rejser med kollektiv transport. 

Ledsagerens løn og ansættelsesforhold

Ansættelse af ledsagere sker efter ”Overenskomst for Handicapledsagere”. Dette gælder både for de selvvalgte ledsagere og dem, der er ansat som korpsledsagere. 

Timelønnen udgør pr. 1. april 2024:   

 • Mandag til fredag fra fra kl. 06 -17 udgør timelønnen 162,27 kr. i timen  
   
 • Fra kl. 17 - 06 udgør timelønnen 162,27 kr. samt et aftentillæg på 40,57 kr. i timen
   
 • Lørdag fra kl. 11 - 00 udgør timelønnen 162,27 kr. samt et tillæg på 48,68 kr. i timen
   
 • Søndag fra kl. 00 - 00 udgør timelønnen 162,27 kr. samt et tillæg på 146,04 kr. i timen

Senest den 5. i hver måned skal ledsageren indberette sine arbejdstider for den forgangne måned gennem vores digitale indberetningsportal: kkportal.kk.dk

Ledsageren skal bruge sit private MitID til indberetningen i systemet og er ansvarlig for, at det indberettede stemmer overens med den faktiske arbejdstid. Borgercenter Handicap foretager hver måned en stikprøvekontrol af de indberettede timer.

Det er derfor nødvendigt at både ledsageren og borgeren løbende registrerer timeforbruget, så der kan føres revisionskontrol. 

Tavshedspligt

Som ansat i Københavns Kommune har ledsagere tavshedspligt. Tavshedspligten er gældende både under og efter ansættelsesforholdet. 

Rygning og alkohol

Ledsagere er omfattet af Københavns Kommunes personalepolitik. Rygning er derfor ikke tilladt i arbejdstiden. Undtaget herfor er dog rygning i en eventuel frokostpause. 
Alkohol- og Rusmidler må ikke indtages i arbejdstiden. 

Borgercenter Handicap kommunikerer sikkert

Det betyder at korpsledsagerne har en arbejdstelefon og en sikker e-mail. 

Bestilling af ledsagelse

Borgercenter Handicap

Borups Allé 43

2200 København N

Vi træffes på hverdage:

Mandag til onsdag fra kl. 9 - 12

Torsdag fra kl. 13 - 16

Fredag fra kl. 9 - 12