Borgercenter Voksne

Borgercenter Voksne yder hjælp og støtte til voksne med sociale-og psykiske problemstillinger samt tilbyder stof- og alkoholbehandling.

Borgercenter Voksne har både myndigheds- og udføreansvar for voksne borgere med sociale og psykiske problemstillinger. Derudover har BCV ansvar for at varetage stof- og alkoholbehandling i Københavns Kommune.

Myndighedsansvaret består i at yde råd og vejledning om mulighederne for støtte efter den sociale lovgivning, udrede og visitere til bo- og dagtilbud og behandle ansøgninger om økonomisk støtte, forebyggende tiltag og personlige hjælpeordninger mm.

Udførerområdet i BCV tilbyder forskellige botilbud, bofællesskaber, herberger, krisecentre, beskæftigelses- og sundhedstilbud og aktivitets- og samværstilbud. BCV tilbyder også en række opsøgende indsatser på gadeplan.

Målgruppe 

Målgruppen er voksne borgere der har brug for særlig støtte. Målgruppen er bred og inkluderer følgende:

  • Voksne, der har brug for økonomisk hjælp, boligmæssige spørgsmål samt akutte sociale problemstillinger
  • Voksne, der ikke trives pga. deres bolig- og arbejdsmarkedssituation samt sociale og/eller psykiske problemer
  • Voksne, der er hjemløse eller i risiko for at blive hjemløse
  • Voksne, der ønsker et liv uden kriminalitet eller er i risiko for at blive kriminelle
  • Voksne, der ønsker at reducere deres forbrug af alkohol og/eller stoffer

Organisation

Enheden for Sociale Ydelser

Enheden for Sociale Ydelser behandler primært ansøgninger om særlig økonomisk støtte. Det er enkeltydelser, personlige tillæg og merudgifter. Enheden har en åben borgermodtagelse, hvor du kan få råd og vejledning om økonomi, bolig og akutte sociale problemstillinger. Du kan ligeledes blive guidet videre i Socialforvaltningen eller til andre forvaltninger i kommunen. 

Læs mere om Enheden for Sociale Ydelser
Læs mere om Særlig økonomisk støtte
Læs mere om enkeltydelser
Læs mere om personlige tillæg 

Psykiatrienheden

Psykiatrienhedens hovedopgave er at udrede borgere samt indstilling, visitation og opfølgning på borgere i psykiatriske botilbud og borgere, der modtager støtte i egen bolig. Den opsøgende støttekontaktpersonsordning varetages også i enheden. Enheden er ansvarlig for samarbejdet med Region H i forhold til færdigbehandlede borgere. Enheden har en åben borgermodtagelse på Griffenfeldsgade. Her kan du få råd og vejledning om økonomi, bolig og akutte sociale problemstillinger. Du kan ligeledes blive guidet videre i Socialforvaltningen eller kommunen.

Læs mere om Psykiatrienheden
Læs mere om hjemmevejlederstøtte  
Læs mere om den regionale behandlingspsykiatri  
Se oversigt over bo- og dagtilbud på psykiatriområdet 

Hjemløseenheden

Hjemløseenheden varetager opsøgende indsatser og sagsbehandling for hjemløse og vodsramte. Det gør de blandt andet ved opsøgende arbejde på gaden, på herberger og på krisecentre. Formålet er at støtte borgeren til en mere permanent boligsituation. Herudover varetager enheden sagsbehandling for udsatte borgere i botilbud og skæve boliger. Enheden står desuden for Sociolancen og indsatsen Exit Prostitution. Enheden har en åben borgermodtagelse i Griffenfeldsgade. Her kan du få råd og vejledning om økonomi, bolig og akutte sociale problemstillinger. Du kan ligeledes blive guidet videre i Socialforvaltningen eller kommunen.

Læs mere om Hjemløseenheden
Læs mere om herberger
Læs mere om krisecentre
Læs mere om skæve boliger
Læs mere om Sociolancen
Læs mere om Exit Prostitution 

Bolig- og Beskæftigelsesenheden

Bolig- og Beskæftigelsesenheden varetager de boligsociale opgave, den sociale boliganvisning og boligrådgivningen, også kendt som kontaktpersonsordningen. Desuden samarbejder enheden med Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen om rehabiliteringsindsatsen, ressourceforløb og førtidspension. Ligeledes står enheden for en række mentorordninger (udskrivningsmentor, ungementor) samt personlige vejledere og gadeplansindsatsen Den Boligsociale Gadekontakt, der arbejder med drikkegrupper i byrummet. Enheden har en åben borgermodtagelse på Svanevej. Her kan du få råd og vejledning om økonomi, bolig og akutte sociale problemstillinger. Du kan ligeledes blive guidet videre i Socialforvaltningen eller kommunen.

Læs mere om Bolig- og Beskæftigelsesenheden
Læs mere om den sociale boliganvisning 
Læs mere om kontaktpersonordningen
Læs mere om førtidspension 

Enheden for Kriminalpræventive Indsatser (EKI)

Enheden for Kriminalpræventive Indsatser yder rådgivning og støtte til kriminelle og kriminalitetstruede borgere over 18 år, der ønsker hjælp til at forlade den kriminelle tilværelse. Enheden er desuden indgang for Kriminalforsorgen i forhold til God Løsladelse og skal varetage den koordinerende sagsbehandling for borgere, som har brug for en social indsats efter afsoning. 

Læs mere om Enheden for Kriminalpræventive Indsatser

Center for Rusmiddelbehandling København

Center for Rusmiddelbehandling København tilbyder gratis og professionel stof- og alkoholbehandling til borgere bosat i Københavns Kommune, som ønsker at ændre vaner. Desuden tilbyder centret råd og vejledning til pårørende, som er tæt på én, der drikker eller tager stoffer.

Centret er organiseret i to områder. Det ene har den primære opgave at hjælpe borgerne med at reducere eller stoppe deres brug af alkohol, hash, kokain og andre centralstimulerende stoffer. Det andet område har til opgave at hjælpe borgere med at stabilisere, reducere eller stoppe deres brug af opioider (heroin, illegal metadon mfl.). 

Læs mere om Center for Rusmiddelbehandling København
Læs mere om alkoholbehandling
Læs mere om stofbehandling

Valmuen - Specialinstitution for heroinbehandling

Specialinstitutionen Valmuen tilbyder lægeordineret heroinbehandling til opiatafhængige borgere fra København og andre kommuner.

Institutioner og tilbud for udsatte voksne

Institutioner og tilbud på psykiatriområdet

Botilbud, bofællesskaber og aktivitets- og samværstilbud er pr. 1. januar 2020 samlet under fire socialpsykiatriske centre:

  • Center for Specialiserede Botilbud
  • Center for Unge og Midlertidige Botilbud
  • Center for Selvstændige Boformer og Sundhed
  • Center for Støtte til Borgere i Egen Bolig og Aktivitets- og Samværstilbud

De nye centre er opdelt efter faglige fællesskaber og målgrupper. Tidligere har de socialpsykiatriske centre været opdelt geografisk. Læs mere om den nye centerstruktur

Find her en oversigt over alle aktivitets- og samværstilbud

Staben

Staben understøtter den generelle drift og udvikling af Borgercenter Voksne samt centerfællesskaberne herunder de tilhørende institutioner og tilbud. Staben understøtter med faglig sparring, strategisk udvikling, jura, kommunikation, HR, økonomistyring mv. Derudover understøttes også myndighedsområdet med økonomistyring, controlling, ledelsesinformation, fakturering mv.

Staben ledes af to borgercenterchefer

Knud Andersen, som er leder for Myndighedsindsatsen for Udsatte og Psykiatri. 

Alberte Bryld Burgaard, som er leder for Center for Rusmiddelbehandling, Center for Udsatte Voksne og Familier samt socialpsykiatrien.

Henvendelse vedr. lokale indsatser og tilbud skal rettes til Borgercenter Voksnes lokale enheder og indsatser. 

 

 

Kontakt