Borgercenter Voksne

Borgercenter Voksne yder hjælp og støtte til voksne med sociale og psykiske problemstillinger samt tilbyder stof- og alkoholbehandling.

Borgercenter Voksne (BCV) har både myndigheds- og udføreransvar for voksne borgere med sociale og psykiske problemstillinger. Derudover har BCV ansvar for at varetage stof- og alkoholbehandling i Københavns Kommune.

BCV’s myndighedsansvar består i at yde råd og vejledning om mulighederne for støtte efter den sociale lovgivning, udrede og visitere til bo- og dagtilbud og behandle ansøgninger om økonomisk støtte, forebyggende tiltag og personlige hjælpeordninger mm.

Udførerområdet i BCV tilbyder forskellige botilbud, bofællesskaber, herberger, krisecentre, beskæftigelses- og sundhedstilbud og aktivitets- og samværstilbud. BCV tilbyder også en række opsøgende indsatser på gadeplan.

Hjemmeplejeområdet (tidl. Borgercenter Hjemmepleje) hører pr. 1. januar 2020 også til i BCV. Det omfatter hjemmeplejevisitationen, som er en sagsbehandlende enhed, og den sociale hjemmepleje, som leverer praktisk hjælp, sygepleje og hjælp til personlig pleje til borgere, der som udgangspunkt er under 65 år.

 

Borgercenter Voksnes målgruppe 

Målgruppen er voksne borgere, der har brug for særlig støtte. Målgruppen er bred og inkluderer følgende:

 • Voksne, der har brug for økonomisk hjælp, boligmæssige spørgsmål samt akutte sociale problemstillinger
 • Voksne, der ikke trives pga. deres bolig- og arbejdsmarkedssituation samt sociale og/eller psykiske problemer
 • Voksne, der er hjemløse eller i risiko for at blive hjemløse
 • Voksne, der ønsker et liv uden kriminalitet eller er i risiko for at blive kriminelle
 • Voksne, der ønsker at reducere deres forbrug af alkohol og/eller stoffer
 • Voksne, der har brug for praktisk hjælp, sygepleje eller hjælp til personlig pleje i hjemmet

 

Organisation

Enheden for Sociale Ydelser

Enheden for Sociale Ydelser behandler primært ansøgninger om særlig økonomisk støtte. Det er enkeltydelser, personlige tillæg og merudgifter. Enheden har en åben borgermodtagelse, hvor du kan få råd og vejledning om økonomi, bolig og akutte sociale problemstillinger. Du kan ligeledes blive guidet videre i Socialforvaltningen eller til andre forvaltninger i kommunen. 

Læs mere om Enheden for Sociale Ydelser
Læs mere om Særlig økonomisk støtte
Læs mere om enkeltydelser
Læs mere om personlige tillæg 

 

Psykiatrienheden

Psykiatrienhedens hovedopgave er at udrede borgere samt indstilling, visitation og opfølgning på borgere i psykiatriske botilbud og borgere, der modtager støtte i egen bolig. Den opsøgende støttekontaktpersonsordning varetages også i enheden. Enheden er ansvarlig for samarbejdet med Region H i forhold til færdigbehandlede borgere. Enheden har en åben borgermodtagelse på Griffenfeldsgade. Her kan du få råd og vejledning om økonomi, bolig og akutte sociale problemstillinger. Du kan ligeledes blive guidet videre i Socialforvaltningen eller kommunen.

Læs mere om Psykiatrienheden
Læs mere om hjemmevejlederstøtte  
Læs mere om den regionale behandlingspsykiatri  
Se oversigt over bo- og dagtilbud på psykiatriområdet 

 

Hjemløseenheden

Hjemløseenheden varetager opsøgende indsatser og sagsbehandling for hjemløse og voldsramte. Det gør de blandt andet ved opsøgende arbejde på gaden, på herberger og på krisecentre. Formålet er at støtte borgeren til en mere permanent boligsituation. Herudover varetager enheden sagsbehandling for udsatte borgere i botilbud og skæve boliger. Enheden står desuden for Sociolancen og indsatsen Exit Prostitution. Enheden har en åben borgermodtagelse i Griffenfeldsgade. Her kan du få råd og vejledning om økonomi, bolig og akutte sociale problemstillinger. Du kan ligeledes blive guidet videre i Socialforvaltningen eller kommunen.

Læs mere om Hjemløseenheden
Læs mere om herberger
Læs mere om krisecentre
Læs mere om skæve boliger
Læs mere om Sociolancen
Læs mere om Exit Prostitution 

 

Bolig- og Beskæftigelsesenheden

Bolig- og Beskæftigelsesenheden varetager de boligsociale opgave, den sociale boliganvisning og boligrådgivningen, også kendt som kontaktpersonsordningen. Desuden samarbejder enheden med Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen om rehabiliteringsindsatsen, ressourceforløb og førtidspension. Ligeledes står enheden for en række mentorordninger (udskrivningsmentor, ungementor) samt personlige vejledere og gadeplansindsatsen Den Boligsociale Gadekontakt, der arbejder med drikkegrupper i byrummet. Enheden har en åben borgermodtagelse på Svanevej. Her kan du få råd og vejledning om økonomi, bolig og akutte sociale problemstillinger. Du kan ligeledes blive guidet videre i Socialforvaltningen eller kommunen.

Læs mere om Bolig- og Beskæftigelsesenheden
Læs mere om den sociale boliganvisning 
Læs mere om kontaktpersonordningen
Læs mere om førtidspension 

 

Enheden for Kriminalpræventive Indsatser

Enheden for Kriminalpræventive Indsatser yder rådgivning og støtte til kriminelle og kriminalitetstruede borgere over 18 år, der ønsker hjælp til at forlade den kriminelle tilværelse. Enheden er desuden indgang for Kriminalforsorgen i forhold til God Løsladelse og skal varetage den koordinerende sagsbehandling for borgere, som har brug for en social indsats efter afsoning. 

Læs mere om Enheden for Kriminalpræventive Indsatser

 

Rusmiddelbehandling København

Rusmiddelbehandling København tilbyder gratis og professionel stof- og alkoholbehandling til borgere bosat i Københavns Kommune, som ønsker at ændre vaner. Desuden tilbyder centret råd og vejledning til pårørende, som er tæt på én, der drikker eller tager stoffer. Rusmiddelbehandling København består af Center for Alkohol og stofbehandling og Center for Opioider og Substitutionsbehandling. Den primære opgave i Center for Alkohol og stofbehandling, er at hjælpe borgere med at reducere eller stoppe deres brug af alkohol, hash, kokain og andre centralstimulerende stoffer. Center for Opioider og Substitutionsbehandling har til opgave at hjælpe borgere med at stabilisere, reducere eller stoppe deres brug af opioider (heroin, illegal metadon m.fl.). 

Læs mere om Rusmiddelbehandling København
Læs mere om alkoholbehandling
Læs mere om stofbehandling

Valmuen - Specialinstitution for heroinbehandling

Specialinstitutionen Valmuen tilbyder lægeordineret heroinbehandling til opiatafhængige borgere fra København og andre kommuner.

 

Institutioner og tilbud for udsatte voksne

Udenfor centerstrukturen:

 

Institutioner og tilbud på det socialpsykiatriske område

Botilbud, bofællesskaber og aktivitets- og samværstilbud er pr. 1. januar 2020 samlet under fire socialpsykiatriske centre:

De nye centre er opdelt efter faglige fællesskaber og målgrupper. Tidligere har de socialpsykiatriske centre været opdelt geografisk.

Læs mere om den nye centerstruktur
Find her en oversigt over alle aktivitets- og samværstilbud

 

Hjemmeplejevisitationen

I Hjemmeplejevisitationen modtages og behandles ansøgninger fra borgere, der har brug for fx praktisk hjælp eller hjælp til personlig pleje eller sygepleje i hjemmet. Målgruppen for Socialforvaltningens hjemmepleje er som udgangspunkt borgere under 65 år med fysiske, psykiske eller sociale problemer, der har vanskeligt ved at klare hverdagen selv.

 

Den Sociale Hjemmepleje

Den Sociale Hjemmepleje er den udførende del af Socialforvaltningens hjemmepleje, som leverer hjemmehjælp, rehabilitering og hjemmesygepleje til de borgere, der visiteres gennem Hjemmeplejevisitationen. Den Sociale Hjemmepleje leverer hjælp døgnet rundt, både i form af planlagte besøg i hjemmet, men også fx ved at foretage tryghedsopkald til borgere, der ønsker dette, og besvare nødkald, når tilknyttede borgere har behov for akut hjælp.

Den Sociale Hjemmepleje er delt op i to centre:

 • Hjemmeplejecenter Syd, som dækker Amager, Christianshavn, Valby og Vesterbro
 • Hjemmeplejecenter Nord, som dækker Nørrebro, Bispebjerg, Brønshøj, Vanløse, City og Østerbro

 

Staben

Staben understøtter den generelle drift og udvikling af Borgercenter Voksne samt centerfællesskaberne, herunder de tilhørende institutioner og tilbud. Staben understøtter med faglig sparring, strategisk udvikling, jura, kommunikation, HR, økonomistyring mv. Derudover understøttes også myndighedsområdet med økonomistyring, controlling, ledelsesinformation, fakturering mv.

Staben ledes af tre borgercenterchefer:

 • Anders Møller Jakobsen, som er vicedirektør i Borgercenter Voksne.
 • Mie Carstensen, som er borgercenterchef for myndighedsindsatsen for udsatte og psykiatri.
 • Cecilie Blæsenborg Engell, som er borgercenterchef for Rusmiddelbehandling København, Center for Udsatte Voksne og Familier, socialpsykiatrien samt den sociale hjemmepleje.

Henvendelse vedr. lokale indsatser og tilbud skal rettes til Borgercenter Voksnes lokale enheder og indsatser. 

 

Kontakt