Du er her

Borgercenter Voksne

Borgercenter Voksne yder hjælp og støtte til voksne med sociale- og psykiske problemstillinger samt tilbyder stof- og alkoholbehandling.

Borgercenter Voksne har ansvaret for voksne med sociale- og psykiske problemer samt misbrugsbehandlingen i Københavns Kommune. Centret tilbyder råd og vejledning om mulighederne for støtte efter den sociale lovgivning.

Målgruppe 

Målgruppen er voksne borgere der har brug for særlig støtte, derfor er målgruppen bred og inkluderer følgende:

  • Voksne der har brug for økonomisk hjælp, boligmæssige spørgsmål samt akutte sociale problemstillinger
  • Voksne der ikke trives pga. deres bolig- og arbejdsmarkedssituation samt sociale og/eller psykiske problemer
  • Voksne der er hjemløse eller i risiko for at blive hjemløse
  • Voksne der ønsker et liv uden kriminalitet eller er i risiko for at blive kriminelle
  • Voksne der ønsker at reducere deres forbrug af alkohol og/eller stoffer

Organisation

Enheden for Sociale Ydelser

Enheden for Sociale Ydelser behandler især ansøgninger om særlig økonomisk støtte - enkeltydelser, personlige tillæg og merudgifter. Enheden har en åben borgermodtagelse. Her kan du få råd og vejledning om økonomi, bolig og akutte sociale problemstillinger. Du kan ligeledes blive guidet videre i SOF eller kommunen. 

Psykiatrienheden

Psykiatrienheden varetager sagsbehandling for borgere, der bor i botilbud eller som modtager hjemmevejlederstøtte i egen bolig. Den opsøgende støttekontaktpersonsordning varetages også i enheden.  Enheden er ansvarlig for samarbejdet med den regionale behandlingspsykiatri og Socialforvaltningens egne bo- og dagtilbud på psykiatriområdet. Enheden har en åben borgermodtagelse på Griffenfeldsgade. Her kan du få råd og vejledning om økonomi, bolig og akutte sociale problemstillinger. Du kan ligeledes blive guidet videre i Socialforvaltningen eller kommunen.

Hjemløseenheden

Hjemløseenheden varetager sagsbehandling og støtteindsatser over for hjemløse og voldsramte. Det gør de blandt andet ved opsøgende arbejde på gaden, herberger og krisecentre. Formålet er at støtte borgeren til en mere permanent boligsituation. Herudover varetager enheden sagsbehandling for udsatte borgere i botilbud og skæve boliger. Enheden står desuden for Sociolancen og Exit Prostitution. Enheden har en åben borgermodtagelse. Her kan du få råd og vejledning om økonomi, bolig og akutte sociale problemstillinger. Du kan ligeledes blive guidet videre i Socialforvaltningen eller kommunen.

Bolig- og Beskæftigelsesenheden

Bolig- og Beskæftigelsesenheden varetager de boligsociale opgave og den sociale boliganvisning, heriblandt deleboligordningen og boligrådgiverordningen (kontaktpersonsordningen). Desuden samarbejder enheden med Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen om rehabiliteringsindsatsen og ressourceforløb. Enheden er ansvarlig for tilkendelse af førtidspension. Ligeledes står enheden for en række mentorordninger (udskrivningsmentor, ungementor) samt personlige vejledere og gadeplansindsatsen "drikkegruppen". Enheden har en åben borgermodtagelse på Svanevej. Her kan du få råd og vejledning om økonomi, bolig og akutte sociale problemstillinger. Du kan ligeledes blive guidet videre i Socialforvaltningen eller kommunen.

Enheden for Kriminalpræventive Indsatser (EKI)

Enheden for Kriminalpræventive Indsatser yder rådgivning og støtte til kriminelle og kriminalitetstruede voksne borgere over 18 år, der ønsker hjælp til at forlade den kriminelle tilværelse. Enheden er desuden indgang for Kriminalforsorgen ift. God Løsladelse og skal varetage den koordinerende sagsbehandling for borgere, som har brug for en social indsats efter afsoning. 

Center for Rusmiddelbehandling København

Center for Rusmiddelbehandling København tilbyder gratis og professionel alkohol- og stofbehandling til borgere bosat i Københavns Kommune, som ønsker at ændre vaner eller er tæt på én der drikker eller tager stoffer. Centret er organiseret i to områder– Ét område med primær opgave at hjælpe borgerne med reducere eller stoppe deres brug af alkohol, hash, kokain og andre centralstimulerende stoffer. Det andet område har til opgave at hjælpe borgere med at stabilisere, reducere eller stoppe deres brug af opioider (heroin, illegal metadon mfl.). 

Læs mere om alkoholbehandling
Læs mere om stofbehandling

Døgnbehandlingstilbud Netværket

Netværket er Københavns Kommunes døgnbehandlingstilbud for borgere med afhængighed af rusmidler

Valmuen - Specielinstitution for heroinbehandling

Specialinstitutionen Valmuen tilbyder lægeordineret heroinbehandling til opiatafhængige borgere fra København og andre kommuner.

Institutioner og tilbud for udsatte voksne

Institutioner og tilbud på psykiatriområdet

Botilbud, bofællesskaber, aktivitets- og samværstilbud er samlet under 5 socialpsykiatriske centre:

Staben

Staben understøtter den generelle drift og udvikling af Borgercenter Voksne samt centerfællesskaberne herunder de tilhørende institutioner og tilbud. Staben understøtter med faglig sparring, strategisk udvikling, jura, kommunikation, HR, økonomistyring mv. Derudover understøttes også myndighedsområdet med økonomistyring, controlling, ledelsesinformation, fakturering mv.

Staben består af 3 centerchefer

Knud Andersen: Leder for Myndighed - udsatte og psykiatri. Kontaktes på e-mail: D144@kk.dk

Alberte Bryld Burggard: Leder for Center for Rusmiddelbehandling samt Centerfællesskaber - psykiatri og Centefællesskaber - udsatte grupper, misbrug og bolig. Kontaktes på e-mail: FR95@kk.dk

OBS OBS OBS:  HENVENDELSER VEDRØRENDE DE LOKALE INDSATSER OG TILBUD SKAL VÆRE TIL DE LOKALE ENHEDER

 

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.