Generelt om nævn og sagsbehandling

Bliv klogere på, hvordan huslejenævnene fungerer, og hvordan nævnene sagsbehandler.

Grundet nedlukningen af alle ikke nødvendige funktioner i den offentlige sektor, er telefonerne i huslejenævnet, beboerklagenævnet og ankenævnet lukket til den 8. juni 2020, ligesom alle nævnsmøder og besigtigelser i perioden er aflyst. Nævnenes medarbejdere arbejder hjemme, og det er muligt at komme i kontakt med dem via mail til husleje@kff.kk.dk eller via kontaktformularen på hjemmesiden. Alle nye sager vil blive oprettet så hurtigt som muligt, men længere svartid må forventes. Ankenævnet og huslejenævnene påbegynder afsendelse af afgørelser i uge 17. Afgørelserne vil blive udsendt løbende over de næste uger.

 

Der er fem huslejenævn og et ankenævn for huslejenævnene. Udover huslejenævnene er der også et beboerklagenævn.

Nævnene består af en formand, en lejerrepræsentant og en udlejerrepræsentant. I sociale sager (alle husordensager) består nævnene desuden af et socialsagkyndigt medlem. Nævnene har en juridisk sagsbehandler, der forbereder sagerne til nævnenes møder.

Nævnene holder normalt møde én gang om måneden, hvor formænd og nævnsmedlemmerne er til stede.

Besigtigelse og møder med huslejenævnene

Hvis det er nødvendigt, besigtiger nævnet lejemålet eller ejendommen. I sager om overtrædelse af husordenen, holder nævnet møde med sagens parter.

Ved besigtigelser og møder indkalder nævnet parterne med mindst en uges varsel. I indkaldelsen står, hvad tid nævnet kommer. Besigtigelser tager typisk mellem fem og ti minutter. Møder tager typisk 30 minutter.

Ved besigtigelsen eller mødet deltager nævnets medlemmer, sagsbehandleren samt en eller flere repræsentanter for udlejer og lejer. Parterne har ret til at deltage i besigtigelsen, men der er ikke pligt til at deltage. Efter besigtigelsen træffer nævnet afgørelse i sagen.

Der skal særlige omstændigheder til for at få ændret tidspunkterne for besigtigelser og møder.

Det er kun i husordenssager, at nævnet holder et egentlig møde med lejer og udlejer.

Relevant lovgivning

Sagsbehandlingen hører under reglerne i forvaltningsloven, offentlighedsloven og persondataloven og de specifikke regler i lejeloven, boligreguleringsloven, almenlejeloven og tvangsadministrationsloven.

Disse oplysninger indsamler nævnene

Oplysningerne bruges i forbindelse med vores behandling af sagen. Nævnene kan behandle følgende typer af personoplysninger:

  • Navn, adresse, telefonnummer, telefaxnummer og e-mailadresse
  • Cpr-nummer
  • BBR-oplysninger og en række andre oplysninger om ejendommen og lejligheden.

Nævnene indhenter endvidere ejendoms- og personoplysninger fra offentlige registre, herunder oplysninger fra det Centrale Personregister (CPR) til brug for opdatering af vores adresseoplysninger.
Der indhentes kun oplysninger, der er relevante for sagen.

Hvis du er uenig i afgørelsen

Hvis du er uenig i en afgørelse, har du mulighed for at klage over den (anke):

  • Når huslejenævnene har truffet afgørelse, kan parterne anke afgørelsen til Ankenævnet for De Københavnske Huslejenævn (Ankenævnet)
  • Du kan anke Ankenævnets afgørelser til boligretten
  • Når beboerklagenævnet har truffet afgørelse, kan parterne anke afgørelsen til boligretten (i byretten).

Hvis du vil anke, skal du gøre det inden fire uger efter modtagelsen af afgørelsen.

Når du modtager en afgørelse fra nævnene, står det bagerst i afgørelsen, hvordan du klager.

Du kan anke afgørelserne fra Københavns Kommunes beboerklagenævn og fra ankenævnet til enten Københavns Byret eller Retten på Frederiksberg. På www.domstol.dk under ”Find retskreds” kan du undersøge hvilken byret, dit lejemåls adresse hører under.

Kontakt