Du er her

Ankenævnet

I Københavns Kommune kan afgørelser truffet af huslejenævnene indbringes for ankenævnet. Dette gælder dog ikke husordensager.

Ankenævnet består af en formand og 4 andre medlemmer, heraf to bygningskyndige.

Sagen skal indbringes for ankenævnet senest fire uger efter at underretning om huslejenævnets afgørelse er meddelt parterne, medmindre der foreligger særlige omstændigheder, jf. boligreguleringslovens § 44.

I ankenævnets behandling af sagen indgår de oplysninger, som er indgået i huslejenævnets behandling af afgørelsen. Herudover kan ankenævnet indhente yderligere oplysninger hos sagens parter og hos offentlige myndigheder. Oplysninger, der er relevante for ankenævnets afgørelse, bliver forelagt sagens parter til udtalelse.

Der kan ikke inddrages nye krav eller påstande i anken, da ankenævnet kun kan træffe afgørelse om spørgsmål, der har været behandlet af huslejenævnet.

Ankenævnets afgørelse skal indbringes for boligretten inden fire uger efter, at afgørelsen er meddelt parterne. Dette kan ikke ske ved henvendelse til ankenævnet.

Der ydes ikke konkret partsrådgivning i ankenævnet. Effektuering eller indbringelse af ankenævnets afgørelse for boligretten må man søge hjælp til hos udlejer- og lejerorganisationer eller hos en advokat eller retshjælpen.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.