7 eller flere beboelseslejligheder

I ejendomme, der pr. 1. januar 1995 bestod af syv eller flere lejligheder, fastsættes huslejen efter boligreguleringsloven § 5.

Fastsættelse af husleje - § 5,stk. 1

Udgangspunktet for ejendomme med mere end syv beboelseslejligheder er, at lejen fastsættes på baggrund af omkostningerne - herunder driftsudgifter, vedligeholdelse, kapitalafkast og forbedringer.

Driftsudgifter

De omfatter blandt andet udgifter til skatter, afgifter, vicevært, administration og forsikringer der matcher ejendommens størrelse, stand mv. Udgifterne skal være årligt tilbagevendende. Læs mere i boligreguleringslovens § 8.

Udgangspunktet er, at det er de dokumenterede udgifter, der kan kræves dækket via lejen. Nævnene nedsætter alene udgiften, hvis den efter en konkret vurdering vil overstige, hvad der rimeligt under hensyn til ejendommens og det lejedes karakter.

Vedligeholdelse

Der kan opkræves et årligt beløb til ejendommens vedligeholdelse. Pengene skal indsættes på ejendommens vedligeholdelseskonto. Beløbet der kan opkræves for den enkelte ejendom fastsættes af Grundejernes Investeringsfond. Satserne reguleres årligt, og kan findes på www.gi.dk. Læs mere i boligreguleringslovens § 18 og 18 b.

Kapitalafkast

I ejendomme fra før 1964 beregnes kapitalafkastet som syv procent af ejendommens offentlige værdi pr. 1. april 1973 - den såkaldte 15. almindelige vurdering.

Reglerne for ejendomme opført efter 1964 er omfangsrige og forskelligartede. Læs mere i boligreguleringslovens § 9.

Forbedringer

Hvis der er lavet forbedringer i den enkelte lejlighed eller i ejendommen, kan der opkræves et forbedringstillæg. Det kan for eksempel være nye vinduer, fjernvarmeinstallation, nyt køkken eller bad mv.

Fastsættelse af husleje - § 5, stk. 2.

Som en undtagelse til § 5, stk. 1 kan udlejer, hvis han opfylder en række betingelser, fastsætte lejen efter lejelovens § 47, stk. 2.

Har udlejer lavet en gennemgribende modernisering af lejligheden efter reglerne i § 5, stk. 2, kan lejen fastsættes ved:

”… en sammenligning med den leje, som er almindeligt gældende i kvarteret eller området for tilsvarende hus og husrum med hensyn til beliggenhed, art, størrelse, kvalitet, udstyr og vedligeholdelsestilstand..”

Udlejer skal opfylde betingelserne i boligreguleringslovens § 5, stk. 2 - stk. 9 for at kunne leje ud efter § 5, stk. 2. Hvilke regler der er gældende for lejemålet, og hvilke betingelser der skal være opfyldt, afhænger af, hvornår lejemålet er moderniseret og udlejet.

Beløbsgrænsen i § 5, stk. 2 skal dog altid være opfyldt.

Kontakt