Byplanlægning

Den fysiske byplanlægning er opdelt i fire niveauer: Landsplanlægning, regionplanlægning, kommuneplanlægning og lokalplanlægning.

Hvert niveau varetager forskellige interesser, men de skal hver især ligge inden for bestemmelserne på det overliggende niveau.

Planloven fordeler ansvaret for planlægningen mellem staten, regionerne og kommunerne

Al fysisk planlægning i Danmark er forankret i planloven. Staten udstikker de overordnede retningslinjer for planlægningen. Derefter er det kommunernes opgave at oversætte de overordnede retningslinjer og visioner til faktisk fysisk planlægning gennem kommuneplaner og lokalplaner. De fem regioner har ansvaret for de regionale udviklingsplaner, som skal sikre en strategisk udvikling.

Landsplandirektiver og udmeldinger styrer landets planlægning

Staten styrer gennem landsplandirektiver og statslige udmeldinger til planlægningen. Staten udsender udmeldinger til planlægningen med fire års mellemrum, umiddelbart før kommunerne sædvanligvis udsender deres kommuneplanforslag. Heri gennemgår staten alle de bindinger, der ikke fremgår af direktiver.

De regionale udviklingsplaner opstiller strategiske visioner for regionernes udvikling

Region Hovedstaden udarbejder hvert fjerde år en udviklingsplan, som er den overordnede strategiske plan for udviklingen af regionens byer, landdistrikter og udkantsområder. Den regionale udviklingsplan er et fælles projekt mellem kommuner, erhvervsliv, regionsråd og øvrige aktører i regionen. Forslaget til en regional udviklingsplan skal offentliggøres inden for de første to år af valgperioden.

Kommuneplanen sætter rammen for kommunens arbejde

Alle landets kommuner skal opretholde og vedligeholde sin kommuneplan. For en periode på 12 år fastlægger kommuneplanen de overordnede mål og retningslinjer for den enkelte kommunes udvikling. Kommuneplanen indeholder retningslinjer for lokalplanlægning, der bl.a. fastsætter anvendelse, bebyggelsens tæthed, friarealer, bygningshøjder og detailhandel.

Læs mere om Købehavns Kommuneplan her

Ny planstrategi hvert fjerde år

I første halvdel af valgperioden på fire år skal kommunen fremlægge en strategi for kommuneplanlægningen. Med planstrategien fremlægger kommunen en beslutning om de nødvendige revisioner af kommuneplanen.

Læs mere om København Kommuneplanstrategi her

Lokalplaner bestemmer bebyggelse og anvendelse

En lokalplan fastsætter regler om bebyggelse, anvendelse af arealer og andre forhold inden for planens område, som kan være et større byudviklingsområde eller en enkelt ejendom. Ved lokalplanlægning kan de mange forskellige interesser i lokalplanområdet blive afvejet. Det er gennem lokalplaner, kommuneplanens politiske strategi og målsætninger gøres konkrete og bindende for ejerne af ejendommene i lokalplanområdet.

Kontakt

Center for Byudvikling

Rådhuspladsen 1

1550 København V