Brugerrådet i Borgercenter Handicap

Centerrådet er et kommunalt nedsat råd i Borgercenter Handicap, som sikrer en løbende dialog, og at borgerne har en rådgivende rolle i forhold til borgercentrets daglige virke.

Centerrådet er et kommunalt nedsat råd i Borgercenter Handicap. Rådet blev nedsat i 2008 i det daværende Handicapcenter København som et led i kommunens bestræbelser for at inddrage borgerne på handicapområdet. Rådet skal sikre, at borgerne her en rådgivende rolle i forhold til borgercentrets daglige virke og styrke den løbende dialog.

Rådets sammensætning 

Centerrådet har i alt 11 medlemmer. Det er sammensat af brugerrepræsentanter, der udpeges af Danske Handicaporganisationer og repræsenter fra Borgercenter Handicap. Forperson og næstforperson for Centerrådet er altid repræsentanter fra handicaporganisationerne. Fra Borgercenter Handicap deltager borgercenterchefen for myndighedsområdet og fire medarbejderrepræsentanter.

Centerrådets medlemmer vælges for en fireårig periode, der følger den kommunale valgperiode. Centerrådet afholder minimum fire ordinære møder om året. Dertil kommer temadrøftelser og et årligt fællesmøde med Københavns Handicapråd og Brugerrådet i Den Sociale Hjemmepleje.

Centerrådet bliver bl.a. hørt i forbindelse med nye tiltag og sektorplaner, lokale aktiviteter og i tilfælde af væsentlige omlægninger i borgercentrets drift og organisationsstruktur.

Rådet har bl.a. til opgave:

 • At være rådgivende i forhold til borgercentrets virke
 • At fungere som et bindeled mellem borgercentret og brugerne
 • At spille en aktiv rolle i Borgercenter Handicaps udvikling. Fx via dialog med handicaporganisationerne.

Rådets medlemmer

Borgerrepræsentanter: 

 • Forperson Hans Jørgen Møller (Dansk Handicap Forbund) 
 • Næstforperson Mads Dragholt (Landsforeningen Autisme) 
 • Helga Mark (Dansk Handicap Forbund)
 • Anna Willumsen (Landsforeningen Autisme)
 • Eva Gjøe (Lev)

Suppleant for borgerrepræsentanterne: 

 • Kirsten Christensen
 • Vakant  

Repræsentanter fra Borgercenter Handicap:   

 • Jan Quist (borgercenterchef) (konstitueret)
 • Charlotte Vidmar (Modtagelsen) 
 • Merete Lefeldt (Ungeområdet)
 • Mark Hansen (Voksenområdet)
 • Tina Mou Jakobsen (sekretær) 
   

Mødedatoer i 2024 

 • 19. marts
 • 18. juni  
 • 17. september    
 • 26. november  

Kontakt Centerrådet i Borgercenter Handicap

Forperson Hans Jørgen Møller

Forperson Hans Jørgen Møller

Næstforperson Kirsten Christensen

Næstforperson Kirsten Christensen