Privatlivspolitik for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

I Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, der er en del af Københavns Kommune, har vi ofte brug for personlige oplysninger om dig, når vi skal løse vores opgaver.

Men vi bruger kun dine personlige oplysninger, når det er nødvendigt for, at vi kan løse vores opgaver. 

Det er vores ansvar at sikre, at du trygt kan overlade dine personoplysninger til os. Det er et ansvar, vi tager alvorligt. 

Efter databeskyttelsesforordningens artikel 13 og 14 skal vi give dig en række oplysninger, når kommunen modtager oplysninger fra dig i forbindelse med din sag sagsbehandles i kommunen eller hvis vi modtager oplysninger om dig fra andre f.eks. hospitaler eller andre offentlige myndigheder. 

I denne privatlivspolitik kan du læse mere om, hvordan vi bruger dine personoplysninger i vores arbejde som kommunal myndighed. Først vil vi orientere om dine rettigheder, og længere nede kan du læse om forvaltningens konkrete behandling af personoplysninger.

Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen behandler de personoplysninger, der er indsamlet om dig. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen er en del af Københavns Kommune, som er dataansvarlig for de indsamlede oplysninger om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

CVR.nr.: 64942212

Borups Allé 177

2400 København NV

Kontakt os her, hvis du måtte have spørgsmål til, hvordan vi behandler dine personoplysninger.

Databeskyttelsesrådgiveren

Hvis du har spørgsmål til kommunens generelle behandling af personoplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver. 

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. 

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os på via kontaktformularen 

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som Københavns Kommune behandler om dig, dog med visse undtagelser, der er fastsat i lovgivningen.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv berigtiget. Du har også ret til at få dine oplysninger suppleret med yderligere oplysninger, hvis dette vil gøre dine personoplysninger mere fuldstændige og/eller ajourførte, og det tjener det formål oplysningerne er registreret for. 

Ret til sletning

Da kommunen er en offentlig myndighed, vil vi som udgangspunkt først kunne slette oplysninger om dig, når vi ikke længere har pligt til at opbevare oplysningerne jf. bekendtgørelse om journalføring. I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer. 

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. 

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. 

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder

Kontakt os, hvis du vil gøre brug af dine rettigheder

Når vores behandling af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke

Når vores behandling er baseret på dit samtykke jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a), eller artikel 9, stk. 2, litra a), har du ret til at trække samtykke tilbage på ethvert tidspunkt, uden at dette berører lovligheden af behandling, der er baseret på samtykke, inden tilbagetrækning heraf.

Kontakt os, hvis du vil tilbagetrække dit samtykke

Klage til Datatilsynet 

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på Datatilsynets e-mailadresse: dt@datatilsynet.dk.

Sundheds- og Omsorgsforvaltningens behandling af personoplysninger

De hyppigste anvendelser af personoplysninger

Vis alle

Visitation til tilbud, hjælp og støtte (Områdeforvaltningen)

Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger for at udføre den nødvendige sagsbehandling i forbindelse med vejledning om og visitation til tilbud under Sundheds- og Omsorgsforvaltningen.

Områdekontor

I Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune er ansvaret for visitation til (bevilling af) genoptræning, vedligeholdende aktivitetstilbud, personlig og praktisk hjælp og støtte, afløsning af pårørende, midlertidigt døgnophold, varige botilbud (plejehjem, plejeboliger og ældreboliger), sygepleje samt tekniske hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning placeret hos områdevisitationerne.

Bevilling af flextrafik og post til døren er ligeledes placeret hos områdevisitationerne.

Områdekontorerne koordinerer disse indsatser mod borgere og samarbejdspartnere i sundhedsvæsenet f.eks. i form af pleje, omsorg, behandling, rehabilitering mv. Formålet med indsatsen er at støtte borgeren i at opnå den forventede tilstand.

Bevilling af indsatser sker på baggrund af en konkret, individuel vurdering af borgerens ressourcer og behov samt visitationskriterierne for de enkelte indsatser.

Behandlingen af dine personoplysninger er baseret på Lov om almene boliger §§ 54 og 54 a (ældre boliger og plejeboliger), Serviceloven §§ 79, 79a, 83, 84, 85, 86, 94, 95, 96, 112, 113, 116, 117, 118, 119 og 192, Sundhedsloven: Forebyggelse og sundhedsfremme §§ 119,138, 140, 140 a og 172 samt Lov om Trafikselskaber § 11. Herudover hører behandlingen under offentlig myndighedsudøvelse, som kommunen har fået pålagt jf. databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra e og artikel 9, stk. 2, litra h, (behandling er nødvendig af hensyn til ydelse af social- og sundhedsomsorg eller -behandling eller forvaltning af social- og sundhedsomsorg og -tjenester på grundlag af EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret). Behandling af oplysninger om personnummer sker med henblik på entydig identifikation, jf. databeskyttelseslovens § 11, stk. 1. 

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler almindelige oplysninger som dit navn, adresse, telefonnummer og e-mail, kontaktoplysninger på evt. værge og oplysninger om dine familie- og sociale forhold. Vi behandler også følsomme oplysninger som dine helbredsoplysninger.

Modtagere af dine personoplysninger

Vi videregiver oplysninger til hospitaler, andre kommuner, eksterne leverandører af tildelt hjælp og ydelser, boligselskaber (ved tildeling af boligtilbud), samt til Hovedstadens trafikselskab (ved tildeling af flextrafik tilbud) i hht. databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra e og artikel 9, stk. 2, litra h.

Opbevaring af oplysninger om dig

Oplysninger om dig i vores elektroniske sags- og dokumenthåndteringssystem vil blive overført til opbevaring i Stadsarkivet efter reglerne i arkivlovgivningen efter afslutning af den journalperiode, hvori sagen er afsluttet.

Vi vil i en periode efter afslutningen af den journalperiode, hvori sagen er afsluttet og overført til opbevaring i Stadsarkivet, jf. ovenfor, fortsat have adgang til at søge oplysningerne frem i en historisk udgave af journalperioden i systemet. Den historiske udgave af journalperioden slettes senest 5 år efter afslutning af den journalperiode, hvori sagen er afsluttet. Sendes dine personoplysninger via e-mail, slettes de indenfor 30 dage efter modtagelsen og efter journalisering i vores elektroniske sags- og dokumenthåndteringssystem.

Visitation og teknisk rådgivning, afprøvning, tilpasning og reparation i forhold til hjælpemidler mv. (Hjælpemiddelcentret)

Hjælpemiddelcentret

Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Hjælpemiddelcentret behandler ansøgninger om hjælpemidler, forbrugsgoder, boligændringer og støtte til bil efter Servicelovens §§ 112-116 i det omfang sådanne ansøgninger ikke behandles ved områdekontoret. I den forbindelse registrerer og behandler vi oplysninger om dig, vi modtager ved personlig og telefonisk kontakt samt ved Digital Post. Vi registrerer oplysningerne af hensyn til vores sagsbehandling, og behandlingen af dem sker elektronisk i et journaliseringssystem. 

Formålet med behandlingen af oplysningerne er at behandle din ansøgning om støtte og hvilket hjælpemiddel, forbrugsgode eller boligindretning, du som borger har behov for. Herudover behandler vi dine oplysninger i forhold til bestilling, levering og afhentning, samt evt. tilpasning og reparationer af det bevilgede hjælpemiddel mv. 

Vi assisterer også hjælpemiddel-bevilgende myndigheder i andre af kommunens forvaltninger som led i deres behandling af ansøgninger. Vi assisterer dem med behovsafklaring, produktvalg og evt. afprøvning af det bedst egnede hjælpemiddel eller arbejdsredskab.

Vi behandler dine oplysninger med hjemmel i den relevante bestemmelse i Serviceloven alt efter det, der søges om. Vi behandler endvidere oplysningerne ud fra databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra e (behandlingen henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som den dataansvarlige har fået pålagt) og artikel 9, stk. 2, litra h (ydelse af social- og sundhedsomsorg eller -behandling eller forvaltning af social og sundhedsomsorg og -tjenester på grundlag af EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret) samt behandling af oplysninger om cpr. nummer sker med henblik på entydig identifikation, jf. databeskyttelseslovens § 11, stk. 1.

Kategorier af personoplysninger

Oplysningerne er almindelige og fortrolige som navn, telefonnummer, e-mailadresse, adresse og cpr. nummer samt personlige ejerforhold, sociale- og familieforhold og kan være følsomme som helbredsoplysninger, hvis sådanne oplysninger er relevante for din sag. Hvis hjælpemidlet kan være tilknyttet din arbejdsplads, behandles almindelige oplysninger om dit ansættelsesforhold, tjenestested, stilling og arbejdstid. Ved ansøgninger om boligændringer ift. indhentning af byggetilladelser behandler vi almindelige oplysninger som dit matrikelnummer.

Modtagere af dine personoplysninger

Det er kun relevante medarbejdere i kommunen, der behandler dine oplysninger, og alle medarbejdere har tavshedspligt. 

Vi videregiver ikke dine oplysninger til eksterne. Hvis det alligevel skulle blive relevant, så orienterer vi dig, ligesom vi vil indhente dit samtykke, hvis det er nødvendigt.

Opbevaring af oplysninger om dig

Oplysninger om dig i vores elektroniske sags- og dokumenthåndteringssystem vil blive overført til opbevaring i Stadsarkivet efter reglerne i arkivlovgivningen efter afslutning af den journalperiode, hvori sagen er afsluttet.

Vi vil i en periode efter afslutningen af den journalperiode, hvori sagen er afsluttet og overført til opbevaring i Stadsarkivet, jf. ovenfor, fortsat have adgang til at søge oplysningerne frem i en historisk udgave af journalperioden i systemet. Den historiske udgave af journalperioden slettes senest 5 år efter afslutning af den journalperiode, hvori sagen er afsluttet. 

Hjemmepleje (personlig og praktisk hjælp i hjemmet)

Hjemmeplejen

Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Københavns Kommune yder på baggrund af en myndighedsafgørelse hjemmepleje til borgere med behov for personlig og praktisk hjælp i hjemmet.

Kommunen behandler i den forbindelse oplysninger om din tilstand og behov for at kunne yde dig den nødvendige hjælp og støtte.

 • Praktisk hjælp indbefatter f.eks. rengøring og tøjvask,
 • Personlig støtte indbefatter f.eks. hjælp til personlig hygiejne, indkøb og tilberedning af mad.

Vi behandler dine oplysninger med hjemmel i Servicelovens § 83 og databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e (behandlingen henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som den dataansvarlige har fået pålagt) og artikel 9, stk. 2, litra h (ydelse af social- og sundhedsomsorg eller -behandling eller forvaltning af social og sundhedsomsorg og -tjenester på grundlag af EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret) samt behandling af oplysninger om cpr. nummer sker med henblik på entydig identifikation, jf. databeskyttelseslovens § 11, stk. 1.

Kategorier af personoplysninger

Oplysninger vi behandler, er almindelige oplysninger som dit navn, telefonnummer, e-mailadresse, adresse, cpr. nummer, familie- og socialeforhold, og følsomme oplysninger som helbredsoplysninger.

Modtagere af dine personoplysninger

Det er kun relevante medarbejdere i kommunen, der behandler dine oplysninger, og alle medarbejdere har tavshedspligt. 

Vi videregiver dit navn, adresse, cpr. nummer og helbredsoplysninger til hospitaler, hvis du har brug for indlæggelse. Vi kan også videregive dine kontaktoplysninger til vores samarbejdspartnere herunder private leverandører af hjemmeplejeydelser.

Opbevaring af oplysninger om dig

Oplysninger om dig i vores elektroniske sags- og dokumenthåndteringssystem vil blive overført til opbevaring i Stadsarkivet efter reglerne i arkivlovgivningen efter afslutning af den journalperiode, hvori sagen er afsluttet. Vi vil i en periode efter afslutningen af den journalperiode, hvori sagen er afsluttet og overført til opbevaring i Stadsarkivet, jf. ovenfor, fortsat have adgang til at søge oplysningerne frem i en historisk udgave af journalperioden i systemet. Den historiske udgave af journalperioden slettes senest 5 år efter afslutning af den journalperiode, hvori sagen er afsluttet. Modtagne e-mails slettes indenfor 30 dage efter modtagelsen og efter journalisering i vores elektroniske sags- og dokumenthåndteringssystem.

Københavns Madservice

Københavns Madservice

Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

I Københavns Madservice tilbereder vi mad ud fra dit menuvalg og eventuelle kosthensyn.

Formålet med behandling af dine oplysninger i Københavns Madservice er oprettelse og administration af aftale om madudbringning til dig herunder madvalg og betaling.

Endvidere styrer vi udbringning (via kørelister) af maden til dig via ekstern leverandør.

Vi behandler endvidere tilbagemeldinger fra dig om valg af fremtidig menu.

Chaufføren får udleveret køreliste med din adresse og menuvalg og leverer mad og nye menuplaner til dig og får udfyldte menuplaner med retur.

Ved månedsafregning sendes datafil til opkrævning enten gennem Kommunernes Pension eller KMD Opus Debitor (Giro).

Ved bekymringshenvendelse kommunikerer vi med pårørende, værge eller visitationen gennem Outlook eller telefon.

Vi behandler dine oplysninger med hjemmel i jf. Serviceloven § 83 (Kommunens forpligtelse til at levere mad) og databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e (behandlingen henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som den dataansvarlige har fået pålagt) og artikel 9, stk. 2, litra h (ydelse af social- og sundhedsomsorg eller -behandling eller forvaltning af social og sundhedsomsorg og -tjenester på grundlag af EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret) samt behandling af oplysninger om cpr. nummer sker med henblik på entydig identifikation, jf. databeskyttelseslovens § 11, stk. 1.

Kategorier af personoplysninger

Oplysninger vi behandler, er almindelige oplysninger som dit navn, telefonnummer, e-mailadresse, adresse, cpr. nummer, familieforhold, og følsomme oplysninger som helbredsoplysninger.

Modtagere af dine personoplysninger

Det er kun relevante medarbejdere i kommunen, der behandler dine oplysninger, og alle medarbejdere har tavshedspligt. 

Vi videregiver dine oplysninger som navn, adresse og diættype til eksterne leverandører, chaufører, i forbindelse med levering af din mad. 

Opbevaring af oplysninger om dig

Oplysninger om dig i vores elektroniske sags- og dokumenthåndteringssystem vil blive overført til opbevaring i Stadsarkivet efter reglerne i arkivlovgivningen efter afslutning af den journalperiode, hvori sagen er afsluttet.

Vi vil i en periode efter afslutningen af den journalperiode, hvori sagen er afsluttet og overført til opbevaring i Stadsarkivet, jf. ovenfor, fortsat have adgang til at søge oplysningerne frem i en historisk udgave af journalperioden i systemet. Den historiske udgave af journalperioden slettes senest 5 år efter afslutning af den journalperiode, hvori sagen er afsluttet. Modtagne e-mails slettes indenfor 30 dage efter modtagelsen og efter journalisering i vores elektroniske sags- og dokumenthåndteringssystem. Dine oplysninger i bestillingssystemet, Master Cater System, slettes efter 3 år.

Frit valg af leverandør til hjemmepleje og madservice

Afdeling for Frit valg og Indkøb

Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Du kan få hjælp til personlig og praktisk hjælp, mad, indkøb, turkøb og vaskeordning. Du kan frit vælge, om du vil bruge kommunen som leverandør af hjælpen eller en privat leverandør.

Som led i at du får bevilget hjælp, får du udleveret en brochure fra de leverandører, du kan vælge imellem. 

Her kan du se en liste over de forskellige leverandører: Frit valg af leverandør til hjemmepleje | Københavns Kommunes hjemmeside (kk.dk)

Du kan også selv finde en hjælper, som Københavns Kommune ansætter. Kommunen skal dog først vurdere hjælperens kvalifikationer.

Afdelingen for Frit valg og Indkøb i Københavns Kommune kontrollerer de private leverandørers fakturering af kommunen for den hjælp de har ydet dig, samt besvarer henvendelser herom.

Behandling af dine oplysninger, dine forældres, værges eller pårørendes oplysninger sker med lovhjemmel i Servicelovens §§ 83 og 91 og databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e, (behandlingen henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som den dataansvarlige har fået pålagt) samt behandling af oplysninger om cpr.nummer sker med henblik på entydig identifikation, jf. databeskyttelseslovens § 11, stk. 1.

Modtagere af dine personoplysninger

Det er kun relevante medarbejdere i kommunen, der behandler dine oplysninger, og alle medarbejdere har tavshedspligt. 

Vi indhenter dit samtykke, før vi videresender dit cpr.nummer, navn, adresse, pensionsstatus, leverancer af visiterede ydelser til dine pårørende samt leverandør af madservice. 

Opbevaring af oplysninger om dig

Oplysninger om dig i vores elektroniske sags- og dokumenthåndteringssystem vil blive overført til opbevaring i Stadsarkivet efter reglerne i arkivlovgivningen efter afslutning af den journalperiode, hvori sagen er afsluttet.

Vi vil i en periode efter afslutningen af den journalperiode, hvori sagen er afsluttet og overført til opbevaring i Stadsarkivet, jf. ovenfor, fortsat have adgang til at søge oplysningerne frem i en historisk udgave af journalperioden i systemet. Den historiske udgave af journalperioden slettes senest 5 år efter afslutning af den journalperiode, hvori sagen er afsluttet. Modtagne e-mails slettes indenfor 30 dage efter modtagelsen og efter journalisering i vores elektroniske sags- og dokumenthåndteringssystem.

Hjemmesygeplejen, herunder Telemedicin og Akutteam/Akutophold

Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Københavns Kommune hjemmesygepleje yder sygeplejefaglig behandling til borgere med ophold i kommunen. Sygeplejen udføres i dit hjem og på kommunens sygeplejeklinikker. Sygeplejen omfatter f.eks. sårpleje, sygeplejefaglig udredning, kompressionsbehandling, dispensering og administration af medicin.

Kommunen yder også telemedicinske tilbud, som er tilbud om sygeplejefaglig hjemmemonitorering via skærm (f.eks. en app løsning) og evt. målinger udført af dig selv f.eks. ved sårpleje og tryghedsopkald.

Alle kommuner skal også have en sygeplejefaglig akutfunktion. Akutfunktionen kan tilbyde pleje og behandling i henhold til Sundhedsstyrelsens kriterier til borgere med akut opstået sygdom, hvor der er mulighed for at forebygge indlæggelse eller genindlæggelse, samt til borgere der udskrives fra sygehus og har behov for en særlig sygeplejefaglig indsats. Akutteamet består af sygeplejersker med specialiserede kompetencer, som i patientens hjem kan vurdere tilstanden og opstarte behandling i samråd med læge. Akutfunktionen kan også ydes i form af et Akutophold i kommunen. Akutteamet varetager følgende sygeplejefaglige indsatser: 

 • Sygeplejefaglig vurdering og observation af borger med akut opstået sygdom eller forværring af kronisk sygdom efter ABCDE-principperne 
 • Måling af vitale parametre (BT, P, SAT, TP, RF, GCS) 
 • Kapillærprøver (crp, leukocytter, hgb og glukose)  
 • Blærescanning 
 • Anlæggelse og genanlæggelse af blærekateter 
 • Genanlæggelse af topkateter 
 • Anlæggelse og genanlæggelse af nasalsonde 
 • Genanlæggelse af PEG-Sonde
 • Smertebehandling
 • Iltbehandling 
 • Inhalationsbehandling 
 • Sug 
 • IV-væskebehandling (isotone væsker) 
 • Prøvetagning til mikrobiologisk undersøgelse 
 • Fremskyndede venøse blodprøver
 • Medicinering 

Hjemmesygeplejen, herunder Akutfunktionen og Telemedicin arbejder på grundlag af Sundhedslovens § 138 om hjemmesygepleje, samt databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e, (behandlingen henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som den dataansvarlige har fået pålagt) og 9, stk. 2, litra h (ydelse af social- og sundhedsomsorg eller -behandling eller forvaltning af social og sundhedsomsorg og -tjenester på grundlag af EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret), samt behandling af oplysninger om cpr.nummer sker med henblik på entydig identifikation, jf. databeskyttelseslovens § 11, stk. 1. 

Journalbekendtgørelsen

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler almindelige oplysninger som dit cpr-nummer, navn, adresse og kontaktoplysninger, familie- og socialeforhold samt følsomme oplysninger som dine helbredsoplysninger.

Hvilken kilde personoplysningerne hidrører fra

Vi kan modtage henvisninger fra en pårørende, sundhedsperson, et hospital eller en af vores samarbejdspartnere herunder leverandører.

Der sendes Plejeforløbsplaner (PFP), udskrivningsrapporter (USR) samt ind- og udskrivelser via vores system CURA til Københavns Kommunes Hjemmepleje og hjemmesygepleje. Dette fremsøges i CURA og ligger i hver borgerjournal. Ved udskrivelser i ydertimerne, håndterer Vagtcentralen beskeden, denne videregives til lokalområderne telefonisk, såfremt borger får besøg. Derudover gives besked til private leverandør via brug af Outlook - sikker mail. Ved modtagelse af PFP oprettes henvendelse i journalen eller der ændres status på en tidligere henvendelse. Det samme gøres ved modtagelse af USR, disse modtages udelukkende, hvis borger udskrives inden for det nærmeste døgn, hvorfor de ofte behandles sammen med udskrivningsadvis. Hvis en borger er nyopstartet i hjælp eller der er ændringer jf. PFP eller USR indhentes yderligere information i CURA, hvis denne er mangelfuld, kontaktes den udskrivende afdeling på hospitalet.

Modtagere af dine personoplysninger

Det er kun relevante medarbejdere i Københavns Kommunes hjemmesygepleje, herunder akutteamet og vagcentralens sygeplejersker, der behandler oplysningerne, og alle medarbejdere har tavshedspligt.

Kommunen indhenter dit samtykke til, at vi efter indsatsen sender en besked til din læge eller hospital med oplysninger om, hvilke indsatser du har modtaget, og såfremt du har brug for yderligere hjælp. Dette har det formål, at lægen og hospitalet bedre kan følge op og hjælpe dig videre ift. din akutsituation. Herudover kan vi videresende dine kontaktoplysninger til kommunes samarbejdspartnere herunder leverandører, der skal hjælpe dig med ovenstående indsatser.

Dine personoplysninger må ikke videregives til andre formål end dette, uden at du informeres og giver særskilt samtykke til det, medmindre anden lovgivning gør, at specifikt samtykke ikke er nødvendigt.

Opbevaring af oplysninger om dig

Personoplysninger registreret hos akutteamet vil blive opbevaret i 5 år fra besøget hos dig. Modtagne e-mails slettes indenfor 30 dage efter modtagelsen og efter journalisering i vores elektroniske sags- og dokumenthåndteringssystem.

Plejehjem og plejeboliger

Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger for at udføre den nødvendige hjælp og støtte, når du bor på et plejehjem eller en plejebolig.

Plejehjem og plejeboliger

Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Et plejehjem/plejebolig er et hjem for dig, der har et stort behov for hjælp og pleje, og som måske er utryg og ensom. Her er medarbejdere døgnet rundt, som kan støtte dig. Desuden har du mulighed for at være en del af et fællesskab og deltage i daglige aktiviteter.

Når du er flyttet ind i din plejebolig, vil plejehjemmets personale i samarbejde med dig udarbejde en plan, der beskriver, hvordan du og personalet på plejehjemmet skal samarbejde, så du får den dagligdag, du ønsker.

Personalet vil fortsat have fokus på dine muligheder for at være aktiv og støtte dig i at klare så mange ting som muligt selv. Du vil få tilbudt forskellige former for træning, samt få tildelt nødvendige hjælpemidler og du få tilbud om tandpleje fra Voksentandplejen.

Din plejebolig - dit hjem

Når du bor på et plejehjem/i plejebolig, er det din bolig. Du skaber dit eget hjem med dine egne møbler og andre ejendele – dog er der som standard en plejeseng i boligen. Nogle plejehjem har ægteparboliger, hvor din ægtefælle eller samlever kan flytte med.

Der er også mulighed for at deltage i stedets arrangementer og have socialt samvær med andre i det omfang, du ønsker det. Det gælder både i forbindelse med måltider, højtider og andre aktiviteter.

Du betaler husleje, el, varme og lign. Disse udgifter beregnes individuelt og afhænger af din konkrete plejebolig. Hvis du siger ja til plejehjemmets øvrige tilbud, f.eks. mad, tøjvask mv., betaler du også for det.

Københavns Kommune behandling af dine personoplysninger har til formål at registrere oplysninger om din tilstand, behov i relation til praktisk hjælp, personlig støtte og sygepleje, medicinhåndtering herunder: 

 • Praktisk hjælp indbefatter f.eks. rengøring, tøjvask og administration af madordning.
 • Personlig støtte indbefatter f.eks. hjælp til personlig hygiejne, indkøb og tilberedning af mad.
 • Sygepleje indbefatter f.eks. sårpleje, sygeplejefaglig udredning samt kompressionsbehandling 
 • Indsatser relateret til dispensering og administration af medicin i borgers hjem herunder klargøring af medicinvogn og medicinrum 
 • Terapeutfaglige indsatser under Servicelov og 
 • Indsatser og aktiviteter relateret til administration, herunder ind- og udflytning, planlægning og tilrettelæggelse af opgaver udført i borgers hjem. Aktiviteter indbefatter f.eks. vagtplanlægning, screeninger, vurderinger, sagsbehandling og faglige møder.

Behandling af dine oplysninger sker med lovhjemmel i Servicelovens §§ 83, 112 (hjælpemidler) og 192, Sundhedslovens §§ 138 og 131 (omsorgstandpleje), Lov om trafikselskaber § 11 (individuel handicap kørsel - flextrafik), databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e, (behandlingen henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som den dataansvarlige har fået pålagt) og artikel 9, stk. 2, litra h (ydelse af social- og sundhedsomsorg eller -behandling eller forvaltning af social og sundhedsomsorg og -tjenester på grundlag af EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret) samt behandling af oplysninger om cpr.nummer sker med henblik på entydig identifikation, jf. databeskyttelseslovens § 11, stk. 1.

Modtagere af dine personoplysninger

Det er kun relevante medarbejdere i kommunen, der behandler dine oplysninger, og alle medarbejdere har tavshedspligt. 

Vi indhenter dit samtykke, før vi videresender dine personoplysninger til hospitaler og leverandører. Videregivelse af dine personoplysninger til leverandører kan ske ved din kørsel med flextrafik, besøg hos omsorgstandpleje og vederlagsfri fysioterapi.

Opbevaring af oplysninger om dig

Oplysninger om dig i vores elektroniske sags- og dokumenthåndteringssystem vil blive overført til opbevaring i Stadsarkivet efter reglerne i arkivlovgivningen efter afslutning af den journalperiode, hvori sagen er afsluttet.

Vi vil i en periode efter afslutningen af den journalperiode, hvori sagen er afsluttet og overført til opbevaring i Stadsarkivet, jf. ovenfor, fortsat have adgang til at søge oplysningerne frem i en historisk udgave af journalperioden i systemet. Den historiske udgave af journalperioden slettes senest 5 år efter afslutning af den journalperiode, hvori sagen er afsluttet. Modtagne e-mails slettes indenfor 30 dage efter modtagelsen og efter journalisering i vores elektroniske sags- og dokumenthåndteringssystem.

Forebyggende hjemmebesøg til borgere

Center for Forebyggelse og Folkesundhed

Københavns Kommunen skal tilbyde et forebyggende hjemmebesøg til borgere, der bor alene, i det år de fylder 70 år. Kommunen skal tilbyde alle borgere, der bor i kommunen, et forebyggende hjemmebesøg i det år, de fylder 75 år. Borgere, der er fyldt 80 år, skal have tilbudt et forebyggende hjemmebesøg.

Et forebyggende hjemmebesøg er en fortrolig samtale i dit hjem med en forebyggelseskonsulent. Samtalen handler om det, der er vigtigt for dig for at bevare et godt seniorliv.

Er du fyldt 65 år, tilbydes du et forebyggende hjemmebesøg, hvis du mister din ægtefælle, hvis din ægtefælle flytter på plejehjem, eller hvis du af anden årsag får brug for det. Når du er 70 år og bor alene på adressen, modtager du et tilbud om forebyggende hjemmebesøg. Er du 75 år, får du en indbydelse til et forebyggende hjemmebesøg eller til at deltage i en temadag. Fra du er fyldt 80 år, tilbyder vi dig et forebyggende hjemmebesøg hvert år.

Hvad kan samtalen handle om?

Formålet med det forebyggende hjemmebesøg er en samtale, der handler om netop det, der fylder i din hverdag. Det kan f.eks. være:

 • Dit helbred og trivsel
 • Råd og vejledning om aktiviteter og tilbud i kommunen
 • Hvordan du finder "rundt i systemet"
 • Vaner, du gerne vil ændre. F.eks. kost, alkohol eller rygning
 • Din boligsituation og meget mere.

Forebyggelseskonsulenten har tavshedspligt og samtalen er uforpligtende. 

Du vil automatisk modtage vores tilbud, men du er også altid velkommen til selv at henvende dig. Det gælder også, hvis du kender en, som du mener kunne have glæde af et besøg. Kontakt os her (Indsæt kontaktformular).

Vi behandler dine almindelige og følsomme oplysninger efter Servicelovens § 79 a, databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e, (behandlingen henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som den dataansvarlige har fået pålagt), databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra h, (behandling er nødvendig af hensyn til ydelse af social- og sundhedsomsorg eller -behandling eller forvaltning af social- og sundhedsomsorg og -tjenester på grundlag af EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret) samt behandling af oplysninger om cpr.nummer sker med henblik på entydig identifikation, jf. databeskyttelseslovens § 11, stk. 1.

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler almindelige oplysninger som dit cpr.nummer, navn, kontaktoplysninger, familieforhold og følsomme oplysninger som dit helbred. 

Modtagere af dine personoplysninger

Det er kun relevante medarbejdere i Københavns Kommune, der behandler oplysningerne, og alle medarbejdere har tavshedspligt.

Hvis vi har behov for at udveksle oplysninger om dig med andre, vil du blive informeret inden og bedt om at give samtykke, medmindre anden lovgivning ikke nødvendiggør et specifikt samtykke.

Opbevaring af oplysninger om dig

Oplysninger om dig i vores elektroniske sags- og dokumenthåndteringssystem vil blive overført til opbevaring i Stadsarkivet efter reglerne i arkivlovgivningen efter afslutning af den journalperiode, hvori sagen er afsluttet.

Vi vil i en periode efter afslutningen af den journalperiode, hvori sagen er afsluttet og overført til opbevaring i Stadsarkivet, jf. ovenfor, fortsat have adgang til at søge oplysningerne frem i en historisk udgave af journalperioden i systemet. Den historiske udgave af journalperioden slettes senest 5 år efter afslutning af den journalperiode, hvori sagen er afsluttet. Modtagne e-mails slettes indenfor 30 dage efter modtagelsen og efter journalisering i vores elektroniske sags- og dokumenthåndteringssystem.

Genoptræning

Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger for at udføre den nødvendige sagsbehandling i forbindelse med tildeling, planlægning og udførelse af din genoptræning.

Center for Sundhed, Omsorg og Rehabilitering, Center for Genoptræning og Neuro-rehabiliteringscenter København

Vi behandler dine oplysninger i forbindelse med din genoptræning og sagsbehandler disse ved at tildele dig genoptræningsforløb i dit hjem eller i vores genoptræningscentre herudover ved digitalt understøttet genoptræning. Vi behandler dine oplysninger, når vi planlægger og tilrettelægger opgaver udført i dit hjem og på genoptræningscentre.

Centrene har til formål at registrere din tilstand og behov i relation til træning og genoptræning.

Behandlingen af dine personoplysninger er baseret på Sundhedslovens § 119 (forebyggelse og sundhedsfremme) og § 140 (genoptræning) samt databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra e (Behandlingen henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som den dataansvarlige har fået pålagt) og artikel 9, stk. 2, litra h, (behandling er nødvendig af hensyn til ydelse af social- og sundhedsomsorg eller -behandling eller forvaltning af social- og sundhedsomsorg og -tjenester på grundlag af EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret).

Behandling af oplysninger om personnummer sker med henblik på entydig identifikation, jf. databeskyttelseslovens § 11, stk. 1.

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler almindelige oplysninger som dit navn, adresse, telefonnummer og e-mail, din bank og familie- og sociale forhold og følsomme oplysninger som fagforeningsmæssigt tilhørsforhold og helbredsoplysninger. 

Hvilken kilde personoplysningerne hidrører fra

Vi modtager din journal, tværfaglige statusnotater og din genoptræningsplan fra hospitaler og myndigheder i andre forvaltninger samt fra leverandører.

Modtagere af dine personoplysninger

Vi videregiver dine kontaktoplysninger til vores samarbejdspartnere, der skal hjælpe dig med genoptræningen eller kører dig til genoptræningen.

Vi videregiver kun oplysninger med dit samtykke til hospitaler, egen læge og andre kommuner, hvis du har valgt at få genoptræningen i andre kommuner ifølge databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a og art. 9, stk. 2, litra a.

Opbevaring af oplysninger om dig

Oplysninger om dig i vores elektroniske sags- og dokumenthåndteringssystem vil blive overført til opbevaring i Stadssarkivet efter reglerne i arkivlovgivningen efter afslutning af den journalperiode, hvori sagen er afsluttet.

Vi vil i en periode efter afslutningen af den journalperiode, hvori sagen er afsluttet og overført til opbevaring i Stadsarkivet, jf. ovenfor, fortsat have adgang til at søge oplysningerne frem i en historisk udgave af journalperioden i systemet.  Den historiske udgave af journalperioden slettes senest 5 år efter afslutning af den journalperiode, hvori sagen er afsluttet. Sendes dine personoplysninger via e-mail, slettes de indenfor 30 dage efter modtagelsen og efter journalisering i vores elektroniske sags- og dokumenthåndteringssystem.

Aktivitetscentre - aktivitetstilbud og vedligeholdende tilbud

Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger for at udføre den nødvendige sagsbehandling i forbindelse med din kontakt til eller brug af et af vores aktivitetscentre.

Center for Sundhed, Omsorg og Rehabilitering

Aktivitetscentret er et tilbud til dig, der er 65 år eller derover, og har brug for at være sammen med andre og lave nogle aktiviteter i din hverdag og som ønsker hjælp til at vedligeholde fysisk og mental sundhed samt indgå i meningsfulde fællesskaber.

På et aktivitetscenter får du mulighed for at deltage i træning og sociale aktiviteter i trygge rammer og med uddannet personale. Her kan man møde andre, købe mad og drikke, deltage i individuelle og fælles aktiviteter og møde medarbejdere, som sikrer at man, som borger, får den hjælp man har brug for. Du er som medlem med til at bestemme, hvilke aktiviteter der skal være på aktivitetscentret,

Behandlingen af dine personoplysninger er baseret på Serviceloven §§ 79 og 86 og databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra e (Behandlingen henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som den dataansvarlige har fået pålagt) og artikel 9, stk. 2, litra h, (behandling er nødvendig af hensyn til ydelse af social- og sundhedsomsorg eller -behandling eller forvaltning af social- og sundhedsomsorg og -tjenester på grundlag af EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret). 

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler almindelige oplysninger som dit navn, adresse, telefonnummer og e-mail. Behandling af oplysninger om personnummer sker med henblik på entydig identifikation, jf. databeskyttelseslovens § 11, stk. 1. Vi behandler også følsomme oplysninger som dine helbredsoplysninger.

Modtagere af dine personoplysninger

Vi videregiver kun oplysninger med dit samtykke til hospitaler ifølge databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a og art. 9, stk. 2, litra a.

Opbevaring af oplysninger om dig

Oplysninger om dig i vores elektroniske sags- og dokumenthåndteringssystem vil blive overført til opbevaring i Stadsarkivet efter reglerne i arkivlovgivningen efter afslutning af den journalperiode, hvori sagen er afsluttet.

Vi vil i en periode efter afslutningen af den journalperiode, hvori sagen er afsluttet og overført til opbevaring i Stadsarkivet, jf. ovenfor, fortsat have adgang til at søge oplysningerne frem i en historisk udgave af journalperioden i systemet. Den historiske udgave af journalperioden slettes senest 5 år efter afslutning af den journalperiode, hvori sagen er afsluttet. Sendes dine personoplysninger via e-mail, slettes de indenfor 30 dage efter modtagelsen og efter journalisering i vores elektroniske sags- og dokumenthåndteringssystem.

Midlertidige ophold

Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger for at udføre den nødvendige sagsbehandling i forbindelse med dit midlertidige ophold.

Center for Sundhed, Omsorg og Rehabilitering

Behandling af oplysninger ved dit midlertidige ophold

Du kan få et midlertidigt døgnophold, hvis du i en kortere periode har et særligt behov for omsorg og pleje. Vi behandler oplysninger om din pleje, træning og rehabilitering for, at du kan komme retur til egen bolig, når du er i midlertidigt ophold.

Behandling af oplysninger ved dit midlertidige plejeophold

Københavns Kommune behandler dine oplysninger i forbindelse med ind og udflytning af dit midlertidig plejeophold.

Et midlertidigt plejeophold er til dig, der ikke har mulighed for at være derhjemme, mens du venter på en permanent plejebolig.

På det midlertidige plejeophold har du mulighed for at få et tilbud om pleje, medicin og træning, som minder om det, du senere vil få på et plejehjem.

Dit ophold er midlertidigt og varer, indtil du kan flytte ind i den permanente plejebolig. Opholdet kan vare fra nogle få dage og op til cirka fire uger, afhængigt af hvornår du kan tilbydes en plejebolig. 

Behandlingen af dine personoplysninger er baseret på Serviceloven §§ 83, 84, 86 og 112 og Sundhedslovens §§ 119 og 138, forebyggelse og sundhedsfremme samt databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra e (Behandlingen henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som den dataansvarlige har fået pålagt) og artikel 9, stk. 2, litra h, (behandling er nødvendig af hensyn til ydelse af social- og sundhedsomsorg eller -behandling eller forvaltning af social- og sundhedsomsorg og -tjenester på grundlag af EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret) og behandling af oplysninger om personnummer sker med henblik på entydig identifikation, jf. databeskyttelseslovens § 11, stk. 1.

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler almindelige oplysninger som dit navn, din og din bopæl, telefonnummer og e-mail, cpr. nummer, familie- og sociale forhold. Vi behandler også følsomme oplysninger som dine helbredsoplysninger.

Modtagere af dine personoplysninger

Vi videregiver kun oplysninger med dit samtykke til hospitaler og leverandører ifølge databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a og art. 9, stk. 2, litra a. F.eks. ved kørsel med Flextrafik. 

Opbevaring af oplysninger om dig

Oplysninger om dig i vores elektroniske sags- og dokumenthåndteringssystem vil blive overført til opbevaring i Stadsarkivet efter reglerne i arkivlovgivningen efter afslutning af den journalperiode, hvori sagen er afsluttet.

Vi vil i en periode efter afslutningen af den journalperiode, hvori sagen er afsluttet og overført til opbevaring i Stadsarkivet, jf. ovenfor, fortsat have adgang til at søge oplysningerne frem i en historisk udgave af journalperioden i systemet.  Den historiske udgave af journalperioden slettes senest 5 år efter afslutning af den journalperiode, hvori sagen er afsluttet. 

Sendes dine personoplysninger via e-mail, slettes de indenfor 30 dage efter modtagelsen og efter journalisering i vores elektroniske sags- og dokumenthåndteringssystem.

Center for Administration

Nedsættelse af egenbetaling ved midlertidigt ophold

Under et midlertidigt ophold bevilget efter Servicelovens § 84, stk. 2, modtager du fuldkost, som du betaler for. Du betaler også for rengøring, vask af det linned, du bruger under opholdet, mv. som ydes efter Servicelovens § 83. Du betaler ikke for selve opholdet. 

Du kan ansøge Kommunen om nedsættelse af din egenbetaling. Når kommunen har modtaget de oplysninger vi har brug for, vurderer vi, om du har tilstrækkelige midler til dækning af husleje og andre omkostninger, der er nødvendige for opretholdelsen af din bolig.

Du vil herefter modtage en afgørelse om, hvorvidt du skal betale det opkrævede, eller om vi nedsætter din egenbetaling til et mindre beløb.

Du har pligt til at oplyse om ændringer i forhold til det, som du har oplyst til os, hvis det kan have betydning for sagen. Det gælder både oplysninger vedrørende dig selv, en eventuel ægtefælle eller samlever og børn, jf. Den sociale retssikkerhedslov § 11, stk. 2. Forkerte eller manglende oplysninger kan medføre, at kommunen rejser krav om tilbagebetaling af ydelsen, jf. pensionslovens § 42.

Behandlingen af dine personoplysninger er baseret på Serviceloven §§ 83 og 84 samt databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra e (Behandlingen henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som den dataansvarlige har fået pålagt) og artikel 9, stk. 2, litra h, (behandling er nødvendig af hensyn til ydelse af social- og sundhedsomsorg eller -behandling eller forvaltning af social- og sundhedsomsorg og -tjenester på grundlag af EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret) og § 4, stk. 3 i Bekendtgørelse 1576 af 27/12/2014 om betaling for generelle tilbud og for tilbud om personlig og praktisk hjælp m.v. efter Servicelovens §§ 79, 83 og 84. 

Hvilken kilde personoplysningerne hidrører fra

Oplysninger som kommunen kan indhente uden dit samtykke 

Kommunen kan indhente økonomiske oplysninger om dig fra: 

 • andre offentlige myndigheder, 
 • e-Indkomstregistret, 
 • A-kasser og 
 • Feriekonto 

Kommunen kan indhente tilsvarende oplysninger om andre i din husstand.

Kommunen bruger oplysningerne til behandling af din sag om nedsat egenbetaling eller til efterfølgende kontrol, jf. den sociale retssikkerhedslov § 11a, stk. 2 til 5 eller Integrationslovens § 50, stk. 5 og 6.

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler almindelige oplysninger som dit navn, din og din eventuelle samlevers bopæl, telefonnummer og e-mail, familieforhold, indkomstforhold, forbrugsoplysninger, kontooplysninger samt din eventuelle samlevers økonomiske forhold med hjemmel i Bekendtgørelse 1576 af 27/12/2014 om betaling for generelle tilbud og for tilbud om personlig og praktisk hjælp m.v. efter Servicelovens §§ 79, 83 og 84. Behandling af oplysninger om dit og din eventuelle samlevers personnummer sker med henblik på entydig identifikation, jf. databeskyttelseslovens § 11, stk. 1. Vi behandler også følsomme oplysninger som dine helbredsoplysninger.

Modtagere af dine personoplysninger

Vi videregiver kun oplysninger med dit samtykke til hospitaler ifølge databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a og art. 9, stk. 2, litra a.

Opbevaring af oplysninger om dig

Oplysninger om dig i vores elektroniske sags- og dokumenthåndteringssystem vil blive overført til opbevaring i Stadsarkivet efter reglerne i arkivlovgivningen efter afslutning af den journalperiode, hvori sagen er afsluttet.

Vi vil i en periode efter afslutningen af den journalperiode, hvori sagen er afsluttet og overført til opbevaring i Stadsarkivet, jf. ovenfor, fortsat have adgang til at søge oplysningerne frem i en historisk udgave af journalperioden i systemet.  Den historiske udgave af journalperioden slettes senest 5 år efter afslutning af den journalperiode, hvori sagen er afsluttet. 

Hvis du ikke har betalt din egenbetaling, kan der være behov for at opbevare oplysningerne, som ligger til grund for sagens afgørelse indtil eventuelle inddrivelsessager er endeligt afsluttede.

Sendes dine personoplysninger via e-mail, slettes de indenfor 30 dage efter modtagelsen og efter journalisering i vores elektroniske sags- og dokumenthåndteringssystem.

Voksentandplejen

Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger for at udføre den nødvendige tandpleje og sagsbehandling i forbindelse med din behandling eller ansøgning.

Voksentandplejen behandler oplysninger om dig

Voksentandplejen behandler oplysninger om dig i forbindelse med tandundersøgelser og tandbehandlinger, der ydes som led i omsorgstandpleje, specialtandpleje og socialtandpleje. 

Vi behandler i den forbindelse oplysninger, der omhandler eller påvirker din tandsundhed, som vi enten selv observerer, modtager fra den henvisende enhed eller som du giver os. Vi registrerer i den forbindelse dine undersøgelser, diagnoser og behandlinger. Formålet er at sikre sunde tænder, mund og kæbe. 

Vi behandler også dine oplysninger, når der ydes tilskud til tandbehandlingen ved:

 • Håndtering af anmodning om hjælp til tandbehandling efter ulykke 
 • Ansøgning om enkeltydelser, personligt tillæg, helbredstillæg og
 • Tilskud til personer på overførselsindkomst

Voksentandplejen arbejder på grundlag af Sundhedslovens §§ 129, 131, 133, 134a og 135, Aktivlovens §§ 82, 82a, 36, lov om Social Pension § 14 og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension § 17, stk. 2, lovbekendtgørelse nr. 27 af 27.1.2019 om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile § 16 og tilhørende bekendtgørelser om tandpleje (Bekendtgørelse nr. 959 af 14/06/2022) samtykke til behandling af varigt inhabile (Bekendtgørelse nr. 1370 af 1.12.2017) samt om journalføring (Bekendtgørelse nr. 1225 af 8.6.2021). Det betyder, at tandplejen er forpligtet til at føre journal. 

Behandling af følsomme oplysninger kan ske, hvis behandling af oplysninger er nødvendig med henblik på forebyggende sygdomsbekæmpelse, medicinsk diagnose, sygepleje eller patientbehandling eller forvaltning af læge- og sundhedstjenester og behandlingen af oplysningerne foretages af en person inden for sundhedssektoren, der efter lovgivningen er undergivet tavshedspligt, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra h. jf. databeskyttelseslovens § 7, stk. 3. 

Når behandlingen er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, som påhviler kommunen, er vores lovhjemmel databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c. 

Behandling af oplysninger om cpr. nummer sker med henblik på entydig identifikation, jf. databeskyttelseslovens § 11, stk. 1.

Kategorier af personoplysninger

Voksentandplejen fører journal og behandler i den forbindelse almindelige og følsomme oplysninger om dig. Der behandles almindelige oplysninger som dit cpr.nummer, navn, kontaktoplysninger, sociale forhold og følsomme oplysninger som dine helbredsoplysninger,som er nødvendige for en vurdering af, hvor hurtigt du skal tilses. 

Du kan indgå en aftale med os om betaling for tandpleje, hvis du ønsker, vi trækker betalingen i din pension. Medmindre du har fået tilbud på Socialtandplejen, der er et tilbud til social udsatte som evt. modtager offentlig forsørgelse. 

Hvilken kilde personoplysningerne hidrører fra

Voksentandplejen kan modtage henvisninger til tandpleje fra andre kommuner, herberg og Krisecentre. 

Modtagere af dine personoplysninger

Det er kun relevante medarbejdere i voksentandplejen, der behandler oplysningerne, og alle medarbejdere har tavshedspligt.

Hvis Voksentandplejen har behov for at udveksle oplysninger om dig med andre faggrupper, vil du blive informeret inden og bedt om at give samtykke, medmindre anden lovgivning ikke nødvendiggør et specifikt samtykke.

For at træffe en afgørelse til tandbehandling i narkose, tvangsbehandling og tvangsindgreb i form af fysisk fastholdelse eller beroligende medicin er det en betingelse jf. Tvangsbehandlingsloven § 6, stk. 2, at der foreligger samtykke fra nærmeste pårørende, værge eller fremtidsfuldmægtig. 

Det følger af Tvangsbehandlingsloven, at en beslutning om tvangsbehandling kan træffes hvis en undladelse af behandling, vil føre til en væsentlig forringelse af patientens helbred eller sundhedstilstand jf. § 4 stk. 1.nr. 1.

Beslutningen om anvendelse af tvangsindgrebene sker ud fra princippet om mindste indgrebsprincippet, dvs. at indgrebet skal være så skånsomt som muligt, og med største mulige hensyntagen til borgeren. 

Det et lovkrav, at tvangsindgrebene skal indberettes til Sundhedsdatastyrelsen. 

Hvis du ikke er enig i Voksentandplejens afgørelse om anvendelse af tvang i forbindelse med tandbehandling, har du som pårørende, værge eller en anden, mulighed for at klage direkte til Tvangsbehandlingsnævnet.

En klage som er indbragt for klagenævnet, har opsættende virkning. Det betyder, at Voksentandplejen ikke kan gennemføre nogen former for tandbehandling før nævnet har truffet en afgørelse.

Klagen indgives til Styrelsen for Patientklager

Olof Palmes Allé 18 H

8200 Aarhus N

72 33 05 00

Opbevaring af oplysninger om dig

Personoplysninger registreret hos Voksentandplejen vil blive opbevaret i 10 år fra sidste tandundersøgelse jf. Lovbekendtgørelse nr. 731 08/07/2019, hvor det er anført, at journaloplysninger skal opbevares i 10 år jf. § 35 stk. 1. Dog med mulighed for opbevaring udover de 10 år, såfremt dette er nødvendigt i forhold til klagesager jf. § 35, stk. 5.

Hvis der bliver skrevet notater ind i journalen efter sidste undersøgelse, opbevarer vi oplysningerne i yderligere 10 år efter dette tidspunkt.

Forløb i Center for Mental Sundhed

Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger for at udføre den nødvendige sagsbehandling i forbindelse med tildeling af og gennemførelse af forløb og samtaler.

Center for Mental Sundhed

Center for Mental Sundhed fører journal og behandler i den forbindelse almindelige og følsomme oplysninger om dig, som du giver os eller vi observerer i forbindelse med dit forløb. Formålet med forløbet er at hjælpe dig til bedre mental sundhed og trivsel.

Formålet med behandling af dine oplysninger er:

 • At kunne indkalde dig til en visitationssamtale i Center for Mental Sundhed, for at afklare om vi kan tilbyde dig et forløb, som kan hjælpe dig til bedre mental sundhed og trivsel.
 • At kunne sende en besked til lægen eller jobkonsulenten efter endt forløb, så vedkommende er orienteret om at du har deltaget i et forløb i Center for Mental Sundhed. Det giver dem mulighed for opfølgning.
 • At kunne kvalitetsforbedre og videreudvikle centrets indsatser.

Center for Mental Sundhed arbejder på grundlag af Sundhedslovens §119 om forebyggende virksomhed, journalføringsbekendtgørelsen samt Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra e (behandlingen henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som den dataansvarlige har fået pålagt) og artikel 9, stk. 2, litra h, (behandling er nødvendig af hensyn til ydelse af social- og sundhedsomsorg eller -behandling eller forvaltning af social- og sundhedsomsorg og -tjenester på grundlag af EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret). Behandling af oplysninger om personnummer sker med henblik på entydig identifikation, jf. databeskyttelseslovens § 11, stk. 1.

Det betyder bl.a., at Center for Mental Sundhed er forpligtet til at føre journal.

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler almindelige oplysninger som dit navn, adresse, telefonnummer, e-mail, cpr. nummer, oplysninger om din livsstil og mentale sundhed, oplysninger om socioøkonomiske og familiemæssige forhold, oplysninger fra den henvisning, som Center for Mental Sundhed har modtaget fra din læge eller jobcentret, oplysninger fra dine aftaler i centret og dine egne ønsker til og mål for forløbet og følsomme oplysninger som helbredsoplysninger.

Hvilken kilde personoplysningerne hidrører fra

Vi opretter et forløb til dig via en visitationssamtale med dig. Vi kan modtage en henvisning fra din egen læge, forældre, værge, skolesygeplejerske, ungdomsuddannelse, plejehjem, jobcenter eller lignende. 

Modtagere af dine personoplysninger

Det er kun relevante medarbejdere i Center for Mental Sundhed, der behandler oplysningerne, og alle medarbejdere har tavshedspligt.

Center for Mental Sundhed indhenter dit samtykke til, at vi efter endt forløb sender en besked til din læge med oplysninger om, hvilken indsats du har modtaget, og hvordan dit forløb i centret har været ifølge databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a og art. 9, stk. 2, litra a. Dette har det formål, at din læge bedre kan følge op og hjælpe dig videre ift. din situation. Dine personoplysninger må ikke videregives til andre formål end dette, uden at du informeres og giver særskilt samtykke til det, medmindre anden lovgivning gør, at specifikt samtykke ikke er nødvendigt.

Opbevaring af oplysninger om dig

Oplysninger om dig i vores elektroniske sags- og dokumenthåndteringssystem vil blive overført til opbevaring i Stadsarkivet efter reglerne i arkivlovgivningen efter afslutning af den journalperiode, hvori sagen er afsluttet.

Vi vil i en periode efter afslutningen af den journalperiode, hvori sagen er afsluttet og overført til opbevaring i Stadsarkivet, jf. ovenfor, fortsat have adgang til at søge oplysningerne frem i en historisk udgave af journalperioden i systemet.  Den historiske udgave af journalperioden slettes senest 5 år efter afslutning af den journalperiode, hvori sagen er afsluttet. Sendes dine personoplysninger via e-mail, slettes de indenfor 30 dage efter modtagelsen og efter journalisering i vores elektroniske sags- og dokumenthåndteringssystem.

Forløb i Center for Kræft og Sundhed

Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Kræftrehabiliteringsforløb i Center for Kræft og Sundhed

Formålet med dit forløb er at hjælpe og støtte dig i dit liv med din sygdom. 

Som led i dit forløb fører vi journal og behandler i den forbindelse almindelige og følsomme oplysninger om dig. Det er oplysninger, som du giver os, som vi observerer, eller, som vi med din accept, indhenter i forbindelse med dit kræftrehabiliteringsforløb. Formålet med behandling af dine oplysninger er:

 • At kunne indkalde dig til et forløb i Center for Kræft og Sundhed og tilbyde dig forskellige indsatser, som kan hjælpe og støtte dig i dit liv med din sygdom,
 • At kunne sende en besked til egen læge og/eller hospital ved start og efter endt forløb, så vedkommende kan følge op og støtte dig i dit videre forløb og
 • At kunne kvalitetsforbedre og videreudvikle centrets indsatser.

Center for Kræft og Sundhed arbejder på grundlag af Sundhedslovens §119 om forebyggende virksomhed og Sundhedslovens § 140 om genoptræning, journalføringsbekendtgørelsen (Center for Kræft og Sundhed er forpligtet til at føre journal), samt databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a og e (du har givet samtykke til behandling af sine personoplysninger til et eller flere specifikke formål), (behandling er nødvendig af hensyn til udførelse af en opgave som henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som kommunen har fået pålagt) og art. 9, stk. 2, litra a og h (du har givet udtrykkeligt samtykke til behandling af sådanne personoplysninger til et eller flere specifikke formål), (behandling er nødvendig med henblik ydelse af social- og sundhedsomsorg eller -behandling eller forvaltning af social og sundhedsomsorg og -tjenester på grundlag af EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret) samt behandling af oplysninger om cpr.nummer sker med henblik på entydig identifikation, jf. databeskyttelseslovens § 11, stk. 1.

Eftermiddagsforedrag

Centret afholder ca. 8-12 gange om året et eftermiddagsforedrag for interesserede borgere uanset bopæl om kræftsygdom og kræftbehandling. Borgerne tilmelder sig med navn, telefonnummer og e-mail ved mail til centrets hovedmail. Borger får en returmail med bekræftelse på tilmelding. 

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler almindelige oplysninger som dit cpr. nummer, navn, kontaktoplysninger, oplysninger om din livsstil, oplysninger om socioøkonomiske og familiemæssige forhold, ansættelsesforhold til brug for afklaring om behov for støtte, dine aftaler i centret, dine behov og problemer samt egne ønsker til og mål for forløbet samt følsomme oplysninger som dit helbred, sygdom og behandling, oplysninger fra din egen læge eller hospitalet modtaget ved henvisning til centret eller indhentet til brug i dit forløb i centret.

Hvilken kilde personoplysningerne hidrører fra

Centret modtager henvisninger fra borgers egen læge, behandlende afdeling på hospital eller Jobcenter til brug for oprettelse af kræftehabiliteringsforløb.       

Modtagere af dine personoplysninger

Det er kun relevante medarbejdere i kommunen, der behandler oplysningerne, og alle medarbejdere har tavshedspligt.

Center for Kræft og Sundhed indhenter dit samtykke til, at vi efter endt forløb sender en besked til din egen læge og/eller hospital med oplysninger om, hvilke indsatser du har modtaget, og hvordan dit forløb i centret har været. Dette har det formål, at din egen læge bedre kan følge op og hjælpe dig videre ift. din sygdomssituation.

Dine personoplysninger må ikke videregives til andre formål end dette, uden at du informeres og giver særskilt samtykke til det, medmindre anden lovgivning gør, at specifikt samtykke ikke er nødvendigt.

Opbevaring af oplysninger om dig

Personoplysninger registreret hos Center for Kræft og Sundhed vil blive opbevaret i 5 år fra afslutningen af dit forløb. Hvis der bliver skrevet notater ind i journalen efter sidste aftale i centret, opbevarer vi oplysningerne i yderligere 5 år efter dette tidspunkt.

Din oplysninger ved tilmelding til foredrag bliver slettet senest 10 arbejdsdage efter, at foredraget har været afholdt.

Forløb i Center for Diabetes og Hjertesygdomme

Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Forløb hos Center for Diabetes og Hjertesygdomme 

Formålet med dit forløb er at hjælpe og støtte dig i dit liv med din sygdom. 

Center for Diabetes og Hjertesygdomme fører journal som led i dit forløb hos os og behandler i den forbindelse almindelige og følsomme oplysninger om dig. Det er oplysninger, som du giver os, som vi observerer, eller som vi med din accept indhenter i forbindelse med dit forløb. 

Center for Diabetes og Hjertesygdomme bruger oplysningerne til at støtte dig bedst muligt i forhold til din sygdomssituation. Formålet med behandling af dine oplysninger er:

 • At kunne indkalde dig til et forløb i Center for Diabetes og Hjertesygdomme og tilbyde dig forskellige indsatser, som kan hjælpe og støtte dig i dit liv med din sygdom.
 • At kunne sende en besked til egen læge og/eller hospital ved start og efter endt forløb, så vedkommende kan følge op og støtte dig i dit videre forløb.
 • At kunne kvalitetsforbedre og videreudvikle centrets indsatser.

Behandling af dine oplysninger sker med lovhjemmel i Sundhedslovens § 119 om forebyggende virksomhed samt databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a og e (du har givet samtykke til behandling af dine personoplysninger til et eller flere specifikke formål), (behandling er nødvendig af hensyn til udførelse af en opgave som henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som kommunen har fået pålagt), artikel 9, stk. 2, litra a og h (du har givet udtrykkeligt samtykke til behandling af sådanne personoplysninger til et eller flere specifikke formål ), (behandling er nødvendig med henblik ydelse af social- og sundhedsomsorg eller -behandling eller forvaltning af social og sundhedsomsorg og -tjenester på grundlag af EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret) samt behandling af oplysninger om cpr.nummer sker med henblik på entydig identifikation, jf. databeskyttelseslovens § 11, stk. 1.

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler almindelige oplysninger som dit cpr-nummer, navn og kontaktoplysninger, din livsstil, dine socioøkonomiske og familiemæssige forhold, dine egne behov og ønsker til dit forløb i centret og følsomme oplysninger som dit helbred, sygdom og behandling, oplysninger fra din egen læge eller hospitalet, som er modtaget ved henvisning til centret eller indhentet til brug ved dit forløb i centret.

Hvilken kilde personoplysningerne hidrører fra

Centret modtager henvisninger fra borgers egen læge, behandlende afdeling på hospital til brug for oprettelse af forløbet.       

Modtagere af dine personoplysninger

Det er kun relevante medarbejdere i Center for Diabetes og Hjertesygdomme, der behandler oplysningerne, og alle medarbejdere har tavshedspligt. 

Center for Diabetes og Hjertesygdomme indhenter dit samtykke til, at vi efter endt forløb sender en besked til din egen læge og/eller hospital med oplysninger om, hvilke indsatser du har modtaget, og hvordan dit forløb i centret har været. Dette har det formål, at din egen læge bedre kan følge op og hjælpe dig videre ift. din sygdomssituation.

Dine personoplysninger må ikke videregives til andre formål end dette, uden at du informeres og giver særskilt samtykke til det, medmindre anden lovgivning gør, at specifikt samtykke ikke er nødvendigt.

Opbevaring af oplysninger om dig

Personoplysninger registreret hos Center for Diabetes og Hjertesygdomme bliver opbevaret i 5 år fra afslutningen af dit forløb. Hvis der bliver skrevet notater ind i journalen efter sidste aftale i centret, opbevarer vi oplysningerne i yderligere 5 år efter dette tidspunkt.

Center for Børn og Unges Sundheds Sundhedstjek

Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Center for Børn og Unges Sundhed noterer oplysninger om dig og behandler i den forbindelse almindelige og følsomme oplysninger om dig, som du giver os i forbindelse med dit sundhedstjek.

Hvis vi aftaler et opfølgende sundhedstjek, noter vi desuden oplysninger, som vi observerer eller som du selv fortæller, der omhandler eller påvirker din sundhed.

Center for Børn og Unges Sundhed bruger dine oplysninger til at give dig den bedste rådgivning og til statistik med henblik på kvalitetsudvikling af centrets indsatser.

Formålet med behandling af dine oplysninger er:

 • At kunne indkalde dig til en samtale, som kan hjælpe og støtte op om din fysiske, psykiske og seksuelle sundhed og
 • At kunne kvalitetsforbedre og videreudvikle centrets indsatser.

Center for Børn og Unges Sundhed kan desuden behandle oplysninger om forældre i forbindelse med temaoplæg, f.eks. om motorik til københavnske forældre med børn i alderen 0-3 år. Se mere på centrets hjemmeside: Gratis online temaoplæg om motorik | Center for Børn og Unges Sundhed – Kbh (kk.dk)

Formålet er at kunne booke forældre til oplæg og andre arrangementer på en let tilgængelig måde, samt sikre at de bliver påmindet deres aftale.

Center for Børn og Unges Sundhed arbejder på grundlag af Sundhedslovens §119 om forebyggende virksomhed, journalføringsbekendtgørelsen samt Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e, (behandlingen henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som den dataansvarlige har fået pålagt) og 9, stk. 2, litra h og j (ydelse af social- og sundhedsomsorg eller -behandling eller forvaltning af social og sundhedsomsorg og -tjenester på grundlag af EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret), (behandling er nødvendig til arkivformål i samfundets interesse, til videnskabelige eller historiske forskningsformål eller til statistiske formål i overensstemmelse med artikel 89, stk. 1) databeskyttelseslovens § 10 samt behandling af oplysninger om cpr.nummer sker med henblik på entydig identifikation, jf. databeskyttelseslovens § 11, stk. 1. 

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler almindelige oplysninger som dit cpr-nummer, navn og kontaktoplysninger, alder, postnummer, oplysninger om tematikker berørt i din samtale, f.eks. kost, søvn og bekymringer, dine aftaler og famile- og socialeforhold og følsomme oplysninger som dit helbred.

Ved oplæg og arrangementer til forældre behandler vi kun almindelige oplysninger som forældres kontaktoplysninger.

Modtagere af dine personoplysninger

Det er kun relevante medarbejdere i Center for Børn og Unges Sundhed, der behandler oplysningerne, og alle medarbejdere har tavshedspligt.

Dine personoplysninger må ikke videregives, uden at du informeres og giver særskilt samtykke til det, medmindre anden lovgivning gør, at specifikt samtykke ikke er nødvendigt.

Opbevaring af oplysninger om dig

Personoplysninger registreret hos Center for Børn og Unges Sundhed vil blive opbevaret i 5 år efter din samtale. Hvis der bliver skrevet notater efter samtalen, opbevarer vi oplysningerne i yderligere 5 år efter dette tidspunkt.

Oplysninger om forældre opbevares indtil afholdelse af et oplæg eller andet arrangement, hvorefter oplysningerne slettes. Derudover bliver alle oplysninger på arbejdstelefoner slettet indenfor 30 dage efter modtagelsen.

Center for Børn og Unges Sundheds Sund Vægt forløb/ Astma forløb

Sund Vægt forløb

Center for Børn og Unges Sundhed tilbyder et Sund Vægt forløb til familier med børn og unge i alderen 2-16 år, som har svær overvægt. Barnet eller den unge skal enten bo, gå i daginstitution eller gå i skole i Københavns Kommune. 

Et behandlingsforløb består af familiesamtaler, hvor én eller begge forældre deltager sammen med barnet eller den unge. 

Ved familiesamtalerne undersøger vi barnet eller den unges helbred og arbejder med, hvad der skal til for, at barnet eller den unge opnår en sund vægt. Samtalerne tager altid afsæt i familiens hverdag.

Foruden familiesamtaler tilbyder vi psykologsamtaler, ugentlige aldersopdelte træningstilbud til alle børn og unge mellem 6 og 16 år, samt madværksteder for hele familien.

Astmaforløb

Vi tilbyder astmaforløb til alle børn og unge mellem 5-24 år, som har astma og bor i Københavns Kommune. Vi tilbyder familieforløb til børn 5-14 år sammen med deres forældre. Vi tilbyder ungeforløb til unge 15-24 år. 

Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Center for Børn og Unges Sundhed fører journal og behandler i den forbindelse almindelige og følsomme oplysninger om dig og dit barn, som du giver os eller vi observerer i forbindelse med jeres forløb. 

Formålet med behandling af jeres oplysninger er:

 • At kunne indkalde jer til et forløb i Center for Børn og Unges Sundhed og tilbyde jer forskellige indsatser, som kan hjælpe og støtte dit barn til en sundere vægt eller ved Astma.
 • At kunne sende en besked til egen læge, sundhedsplejerske og/eller hospital efter endt forløb, så vedkommende kan følge op og hjælpe jer videre til relevant behandling.
 • At kunne kvalitetsforbedre og videreudvikle centrets indsatser.

Center for Børn og Unges Sundhed arbejder på grundlag af Sundhedslovens §119 om forebyggelse og sundhedsfremme, journalføringsbekendtgørelsen samt Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e, (behandlingen henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som den dataansvarlige har fået pålagt) og 9, stk. 2, litra h og j (ydelse af social- og sundhedsomsorg eller -behandling eller forvaltning af social og sundhedsomsorg og -tjenester på grundlag af EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret), (behandling er nødvendig til arkivformål i samfundets interesse, til videnskabelige eller historiske forskningsformål eller til statistiske formål i overensstemmelse med artikel 89, stk. 1) databeskyttelseslovens § 10 samt behandling af oplysninger om cpr.nummer sker med henblik på entydig identifikation, jf. databeskyttelseslovens § 11, stk. 1.

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler almindelige oplysninger som jeres cpr-nummer, navn og kontaktoplysninger, oplysninger om tematikker berørt i jeres samtale, oplysninger om jeres livsstil, oplysninger om ansættelsesforhold, jeres aftaler og famile- og socioøkonomiske forhold, fotos og video, jeres ønsker til og mål for forløbet samt oplysninger fra den henvisning, som Center for Børn og Unges Sundhed har modtaget fra jeres egen læge, sundhedsplejerske eller hospitalet og følsomme oplysninger som helbredsoplysninger. 

Hvilken kilde personoplysningerne hidrører fra

Vi kan modtage henvisninger fra en sundhedsperson eller et hospital.

Modtagere af dine personoplysninger

Det er kun relevante medarbejdere i Center for Børn og Unges Sundhed, der behandler oplysningerne, og alle medarbejdere har tavshedspligt.

Center for Børn og Unges Sundhed indhenter dit samtykke til, at vi efter endt forløb sender en besked til jeres egen læge, sundhedsplejerske og/eller hospital med oplysninger om, hvilke indsatser I har modtaget, og hvordan jeres forløb i centret har været. Dette har det formål, at jeres egen læge eller sundhedsplejerske bedre kan følge op og hjælpe jer videre med en sund vægt og Astma.

Dine og dit barns personoplysninger må ikke videregives til andre formål end dette, uden at I informeres og giver særskilt samtykke til det, medmindre anden lovgivning gør, at specifikt samtykke ikke er nødvendigt.

Opbevaring af oplysninger om dig

Personoplysninger registreret hos Center for Børn og Unges Sundhed vil blive opbevaret i 5 år fra afslutningen af jeres forløb. Hvis der bliver skrevet notater ind i journalen efter sidste aftale i centret, opbevarer vi oplysningerne i yderligere 5 år efter dette tidspunkt.

Modtagne e-mails slettes indenfor 30 dage efter modtagelsen og efter journalisering i vores elektroniske sags- og dokumenthåndteringssystem.

Forløb i Center for KOL

Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Center for KOL fører journal og behandler i den forbindelse almindelige og følsomme oplysninger om dig, som du giver os eller vi observerer i forbindelse med dit forløb. Formålet med dit forløb er at hjælpe og støtte dig bedst muligt i dit liv med din sygdom.

Formålet med behandling af dine personoplysninger er:

 • At kunne indkalde dig til et forløb i Center for KOL og tilbyde dig forskellige indsatser, som kan hjælpe og støtte dig i dit liv med din sygdom
 • At kunne sende en besked til egen læge og/eller hospital efter endt forløb, så vedkommende kan følge op og støtte dig i dit videre forløb og
 • At kunne kvalitetsforbedre og videreudvikle centrets indsatser.

Center for KOL arbejder på grundlag af Sundhedslovens §119 om forebyggende virksomhed, journalføringsbekendtgørelsen samt databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e, (behandlingen henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som den dataansvarlige har fået pålagt) og 9, stk. 2, litra h og j (ydelse af social- og sundhedsomsorg eller -behandling eller forvaltning af social og sundhedsomsorg og -tjenester på grundlag af EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret), (behandling er nødvendig til arkivformål i samfundets interesse, til videnskabelige eller historiske forskningsformål eller til statistiske formål i overensstemmelse med artikel 89, stk. 1) databeskyttelseslovens § 10 samt behandling af oplysninger om cpr.nummer sker med henblik på entydig identifikation, jf. databeskyttelseslovens § 11, stk. 1. Det betyder bl.a. at Center for KOL er forpligtet til at føre journal.

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler almindelige oplysninger som dit cpr-nummer, navn og kontaktoplysninger, oplysninger om tematikker berørt i dit forløb, oplysninger om din livsstil, dine aftaler og famile- og socioøkonomiske forhold, dit ønsker til og mål for forløbet samt oplysninger fra den henvisning, som Center for KOL har modtaget fra din egen læge eller hospitalet og følsomme oplysninger som dine helbredsoplysninger i forbindelse med KOL og Astma. 

Hvilken kilde personoplysningerne hidrører fra

Vi kan modtage henvisninger fra en sundhedsperson eller et hospital.

Modtagere af dine personoplysninger

Det er kun relevante medarbejdere i Center for KOL, der behandler oplysningerne, og alle medarbejdere har tavshedspligt.

Center for KOL indhenter dit samtykke til, at vi efter endt forløb sender en besked til jeres egen læge, og/eller hospital med oplysninger om, hvilke indsatser I har modtaget, og hvordan din forløb i centret har været. Dette har det formål, at jeres egen læge eller hospitalet bedre kan følge op og hjælpe dig videre ift. din sygdomsituation.

Dine personoplysninger må ikke videregives til andre formål end dette, uden at du informeres og giver særskilt samtykke til det, medmindre anden lovgivning gør, at specifikt samtykke ikke er nødvendigt.

Opbevaring af oplysninger om dig

Personoplysninger registreret hos Center for KOL vil blive opbevaret i 5 år fra afslutningen af dit forløb. Hvis der bliver skrevet notater ind i journalen efter sidste aftale i centret, opbevarer vi oplysningerne i yderligere 5 år efter dette tidspunkt.

STOPbasen (forskningsdatabase for kvalitet af rygestoptilbud)

STOPbasen

Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Alle de borgere, som starter i samtaleforløb hos Stoplinien, bliver inviteret til at deltage i STOPbasen med henblik på at støtte forskningen på området og dermed bidrage til at skabe bedre viden om, hvilke indsatser der virker bedst.

STOPbasens formål er at evaluere, kvalitetssikre og formidle effekten af stoptilbud samt at bidrage til viden om, hvordan man bedst kan hjælpe borgere med at kvitte tobakken og nikotinen. Som led i dette arbejde registreres indsatsen og resultaterne fra hele landet i STOPbasen. Her taster stopenhederne data ind online i tastselv-miljøet. Borgeres cpr-numre er også en del af registreringen. For at registrere en borgers CPR-nummer og personlige data skal borgeren give sit samtykke. Gennem STOPbasen kan det vurderes, om indsatsen er på højde med det ønskelige og om muligt forbedre et opnået kvalitetsniveau. Derved medvirker STOPbasen også til at kvalificere fremtidige stoptilbud.

Dine oplysninger bliver kun set af dit kursussted samt af STOPbasen og behandles i statistisk og videnskabeligt øjemed. 

STOPbasen er godkendt af Datatilsynet og overholder GDPR.

Samtykket betyder, at du giver tilladelse til, at STOPbasen anvender data til kvalitetssikring og forskning. Det har ingen indflydelse på forløbet i stopenheden, hvorvidt der gives samtykke til STOPbasen eller ej.

Du kan altid trække dit samtykke tilbage ved at kontakte STOPbasens sekretariat. Tilbagetrækning af samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, der er baseret på samtykke inden tilbagetrækningen. Herefter sletter STOPbasen dine oplysninger.

Du kan finde kontaktoplysninger og læse mere på STOPbasens hjemmeside www.stopbasen.dk.

Behandling af dine oplysninger sker med lovhjemmel i Sundhedslovens 119 (forebyggelse og sundhedsfremme) §§ 43, stk. 1 og 44 (videregivelse af helbredsoplysninger) samt databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a og e (du har givet samtykke til behandling af dine personoplysninger til et eller flere specifikke formål), (behandling er nødvendig af hensyn til udførelse af en opgave som henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som kommunen har fået pålagt), artikel 9, stk. 2, litra a, h og j (du har givet udtrykkeligt samtykke til behandling af sådanne personoplysninger til et eller flere specifikke formål ), (behandling er nødvendig med henblik ydelse af social- og sundhedsomsorg eller -behandling eller forvaltning af social og sundhedsomsorg og -tjenester på grundlag af EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret), (behandling af personoplysninger sker særligt i statistisk og videnskabeligt øjemed) samt behandling af oplysninger om cpr.nummer sker med henblik på entydig identifikation, jf. databeskyttelseslovens § 11, stk. 1. Herudover databeskyttelseslovens § 10, hvor følsomme oplysninger og oplysninger vedrørende straffedomme og lovovertrædelser må behandles, hvis dette alene sker med henblik på at udføre statistiske eller videnskabelige undersøgelser af væsentlig samfundsmæssig betydning, og hvis behandlingen er nødvendig af hensyn til udførelsen af undersøgelserne.

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler almindelige oplysninger som dit cpr-nummer, navn og kontaktoplysninger, din jobmæssig situation (om du er i arbejde eller studerende, pensionist mv.), dine boligforhold og familiemæssige forhold, forbrug af rygestopmedicin og følsomme oplysninger som dit helbred.

Modtagere af dine personoplysninger

Det er kun relevante medarbejdere i kommunen, der behandler oplysningerne, og alle medarbejdere har tavshedspligt. 

Kommunen indhenter dit samtykke til offentliggørelse af dine oplysninger i STOPbasen.

Dine personoplysninger må ikke videregives til andre formål end de nævnte, uden at du informeres og giver særskilt samtykke til det, medmindre anden lovgivning gør, at specifikt samtykke ikke er nødvendigt.

Opbevaring af oplysninger om dig

De oplysninger, som gemmes på Stoplinien (i Excel), inden de bliver tastet ind i Stopbasens egen database, bliver slettet inden for en måned.

Stoplinien - Afklaringssamtaler

Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Stoplinien behandler borgeres oplysninger for at gennemføre enkeltstående afklaringssamtaler om ønsker og muligheder for støtte til at blive røgfri eller nikotinfri. 

Afklaringssamtalen skal bidrage til at afklare borgeres behov for hjælp i forbindelse med ønsket om at blive røg- og/eller nikotinfri, yde ad-hoc rådgivning og/eller henvise til yderligere hjælp i Stopliniens regi (telefoniske samtaleforløb på Stoplinien - Stopindsatsen) og/eller i andet regi (f.eks. rygestopkurser og -vejledning i kommunal regi). 

Hvis en borger i forbindelse med en afklaringssamtale bliver henvist til eller tilmeldt et kursus i deres bopælskommune, foregår det typisk via sikker e-mail eller direkte ved at Stoplinien i løbet af samtalen tilmelder borgeren til et specifikt kursus via en online tilmeldingsportal.

Behandling af dine oplysninger sker med lovhjemmel i Sundhedslovens 119 (forebyggelse og sundhedsfremme) samt databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a og e (du har givet samtykke til behandling af dine personoplysninger til et eller flere specifikke formål f.eks. tilmelding til stopkurser), (behandling er nødvendig af hensyn til udførelse af en opgave som henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som kommunen har fået pålagt), artikel 9, stk. 2, litra h (behandling er nødvendig med henblik ydelse af social- og sundhedsomsorg eller -behandling eller forvaltning af social og sundhedsomsorg og -tjenester på grundlag af EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret) samt behandling af oplysninger om cpr.nummer sker med henblik på entydig identifikation, jf. databeskyttelseslovens § 11, stk. 1. 

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler almindelige oplysninger som dit cpr-nummer, navn og kontaktoplysninger, din jobmæssig situation (om du er i arbejde eller studerende, pensionist mv.) og følsomme oplysninger som dit helbred f.eks. KOL eller kræft i forbindelse med henvisning eller tilmelding til rygestop. Vi registrerer, hvor du har hørt om Stoplinien, f.eks. via apps eller hjemmesider.

Hvilken kilde personoplysningerne hidrører fra

Vi kan modtage henvisninger fra en sundhedsperson eller anden kommune.

Modtagere af dine personoplysninger

Det er kun relevante medarbejdere i kommunen, der behandler oplysningerne, og alle medarbejdere har tavshedspligt. 

Dine personoplysninger må ikke videregives til andre formål end de nævnte, uden at du informeres og giver særskilt samtykke til det, medmindre anden lovgivning gør, at specifikt samtykke ikke er nødvendigt.

Opbevaring af oplysninger om dig

WinSCP er det system, hvor sms og forgæves opkald modtages og gemmes i kommunen. Systemet eges af TDC. En borger kan sende sms eller lægge sit telefonnummer her med henblik på, at Stoplinien ringer tilbage. Telefonnummeret slettes ultimo hver måned, dvs. de gemmes maksimalt i 2 måneder i WinSCP alt efter det indkomne tidspunkt.

Microsoft Office 

En borgers telefonnummer modtaget via WinSCP overføres manuelt til et Excel dokument i Sharepoint. Telefonnummeret gemmes i maksimalt 3 måneder efter vi har modtaget det.

Vi ringer til borger indenfor 1-3 hverdage og hvis kontakt ikke opnås første gang, ringer vi igen indenfor 1-2 uger. I samme Exceldokument gemmes telefonnummer og fornavn på borger, der er blevet henvist via e-mail. Stoplinien har brug for at gemme telefonnummeret i en efterfølgende periode, så vi har mulighed for at svare kommuner og borgere, der måtte henvende sig for at følge op på, om vi har ringet til en given borger.

De personoplysninger, vi modtager via e-mail (borgerhenvendelser eller henvisninger) overføres til mappen ”slettet post” i Outlook umiddelbart efter færdig behandling. På samme måde slettes “sendt post” umiddelbart efter afsendelse. Her opbevares oplysninger op til 30 dage, da vi har brug for at kunne redegøre for, om vi har svaret på henvendelser i tilfælde af forespørgsler fra borger eller kommune.

NIKOS

Personoplysninger vedrørende afklaringsprocessen i Stopliniens dokumentationssystem, NIKOS, er anonymiseret og indeholder ingen personhenførbare data. Der er ingen slettepolitik for disse data, da det ikke er et lovkrav.

Dine personoplysninger i rådgivningsforløb slettes senest 7 måneder efter endt forløb. Denne tid er nødvendig i forhold til opfølgningssamtaler og eventuelle input til STOPbasen, som foregår 6 måneder efter forløbets afslutning. Dine personoplysninger anonymiseres herefter og anvendes til statistiske formål.

Rygestopkurser og Stoplinjens samtaleforløb (Stopindsats)

Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger for at gennemføre et dit samtaleforløb med henblik på at blive røgfri eller nikotinfri.

Center for Forebyggelse og Folkesundhed 

Stoplinien i Sundhed- og Omsorgsforvaltningen tilbyder et samtaleforløb på 1-3 måneder til borgere i kommunen, som ønsker at blive røg- eller nikotinfrie (Stopindsatsen). 

Desuden tilbyder kommunen mange forskellige rygestopkurser med henblik på at gøre deltagerne røg- eller nikotinfrie.

Den kommunale indsats for hjælp til nikotinstop sker på grundlag af Sundhedslovens § 119 om forebyggende virksomhed, samt databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra e (behandlingen henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som den dataansvarlige har fået pålagt) og art. 9, stk. 2, litra h (behandlingen er nødvendig med henblik på ydelse af social- og sundhedsomsorg eller -behandling eller forvaltning af social- og sundhedsomsorg og -tjenester på grundlag af EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret), for følsomme oplysninger som fx helbredsoplysninger samt behandling af oplysninger om personnummer sker med henblik på entydig identifikation, jf. databeskyttelseslovens § 11, stk. 1.

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler: dit cpr. nummer, navn, kontaktoplysninger, oplysning om at du ryger og/eller benytter andre nikotinprodukter, samt oplysninger om din tilmelding, fremmøde til kurser og stopstatus.

Modtagere af dine personoplysninger

Det er kun relevante medarbejdere i Stoplinjen eller på rygestopkurset i Sundhed- og Omsorgsforvaltningen, der behandler oplysningerne, og alle medarbejdere har tavshedspligt. 

Opbevaring af oplysninger om dig

Personoplysninger registreret i Sundhed- og Omsorgsforvaltningens stopindsats vil blive opbevaret i op til 1 år fra tilmeldingen til stopaktiviteten, så vi har mulighed for at kontakte dig og give dig et nyt tilbud. Oplysningerne slettes således efter 1 år.

Oplysninger om dig i vores elektroniske sags- og dokumenthåndteringssystem vil blive overført til opbevaring i Stadsarkivet efter reglerne i arkivlovgivningen efter afslutning af den journalperiode, hvori sagen er afsluttet.

Vi vil i en periode efter afslutningen af den journalperiode, hvori sagen er afsluttet og overført til opbevaring i Stadsarkivet, jf. ovenfor, fortsat have adgang til at søge oplysningerne frem i en historisk udgave af journalperioden i systemet.  Den historiske udgave af journalperioden slettes senest 5 år efter afslutning af den journalperiode, hvori sagen er afsluttet. Modtagne e-mails slettes indenfor 30 dage efter modtagelsen og efter journalisering i vores elektroniske sags- og dokumenthåndteringssystem.

Forløb i Afdeling for Sundhed og Beskæftigelse

Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Afdeling for Sundhed og Beskæftigelse behandler oplysningerne i forbindelse med dit forløb i afdelingen. Forløbet har til formål at fremme dine mulighed for at indtræde på eller vende tilbage til arbejdsmarkedet og uddannelsen og derved at øge muligheden for hel- eller delvis selvforsørgelse i stedet for passiv forsørgelse af det offentlige. 

Du har i forløbet ikke pligt til at give os oplysninger om dig selv, hvis du ikke ønsker det. Det kan dog betyde, at du ikke får så godt et udbytte af forløbet, som du ellers ville have fået.

Når vi i forbindelse med dit forløb hjælper og støtter dig i at indtræde på eller vende tilbage til arbejdsmarkedet eller uddannelsen fører vi journal og behandler i den forbindelse almindelige og følsomme oplysninger om dig. Det er oplysninger, som du giver os, som vi observerer, eller som vi med din accept indhenter i forbindelse med dit forløb. 

Behandlingen af almindelige oplysninger foretages med hjemmel i lov om Aktiv beskæftigelse § 91, stk. 4 og databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e, (behandlingen henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som den dataansvarlige har fået pålagt) samt behandling af oplysninger om cpr.nummer sker med henblik på entydig identifikation, jf. databeskyttelseslovens § 11, stk. 1 og følsomme oplysninger om dit helbred foretages med hjemmel i § 7, stk. 4 i databeskyttelsesloven, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra g, (behandling er nødvendig af hensyn til væsentlige samfundsinteresser på grundlag af EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret og databeskyttelsesforordningen).

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler dine almindelige oplysninger som cpr.nummer, navn, kontaktoplysninger og dine sociale forhold samt følsomme oplysninger om helbred og diagnoser.

Modtagere af dine personoplysninger

I forbindelse med forløbet sender jobcentret de oplysninger, som er nødvendige for at igangsætte forløbet til Afdelingen for Sundhed og Beskæftigelse. Det er kun relevante medarbejdere i Afdeling for Sundhed og Beskæftigelse, der behandler oplysningerne, og alle medarbejdere har tavshedspligt. 

Ved afslutningen af forløbet sender vi en rapport til jobcenteret med oplysning om forløbet, som indgår i tilrettelæggelsen af den fortsatte beskæftigelsesindsats til dig. I rapporten til jobcenteret beskrives kort de observationer, der undervejs er gjort om barrierer i din hverdag, dine udviklingsmål/fokusområder i forløbet, din progression på fokusområdet og dine fremadrettede fokusområder. Dine personoplysninger må ikke videregives til andre formål end dette, uden at du informeres og giver særskilt samtykke til det, medmindre anden lovgivning gør, at specifikt samtykke ikke er nødvendigt.

Opbevaring af oplysninger om dig

Oplysninger om dig i vores elektroniske sags- og dokumenthåndteringssystem vil blive overført til opbevaring i Stadsarkivet efter reglerne i arkivlovgivningen efter afslutning af den journalperiode, hvori sagen er afsluttet.

Vi vil i en periode efter afslutningen af den journalperiode, hvori sagen er afsluttet og overført til opbevaring i Stadsarkivet, jf. ovenfor, fortsat have adgang til at søge oplysningerne frem i en historisk udgave af journalperioden i systemet. Den historiske udgave af journalperioden slettes senest 5 år efter afslutning af den journalperiode, hvori sagen er afsluttet. Modtagne e-mails slettes indenfor 30 dage efter modtagelsen og efter journalisering i vores elektroniske sags- og dokumenthåndteringssystem.

Borgerhenvendelse og klager

Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger for at udføre den nødvendige sagsbehandling af henvendelsen.

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 

Til brug for besvarelse af borgerhenvendelser og klager behandler vi borgeres personoplysninger.

Det kan f.eks. være klage over frit valg af leverandører af personlig og praktisk hjælp.

Almindelige og følsomme oplysninger behandles med lovhjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e, (behandlingen henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som den dataansvarlige har fået pålagt) og artikel 9, stk. 2, litra f (behandling er nødvendig, for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares) samt behandling af oplysninger om cpr. nummer sker med henblik på entydig identifikation, jf. databeskyttelseslovens § 11, stk. 1. Registrering og behandling af klager vedrørende fritvalgsordninger sker i henhold til Servicelovens §§ 83 og 91.

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler almindelige oplysninger som dit navn, kontaktoplysninger og cpr.nummer, familieforhold (oplysninger om relation mellem henvender og andre personer), sociale forhold og følsomme oplysninger som dine helbredsoplysninger relateret til klagen eller henvendelsens indhold. 

Modtagere af dine personoplysninger

Det er kun relevante medarbejdere i kommunen, der behandler oplysningerne, og alle medarbejdere har tavshedspligt.

Hvis klagen vedrører en leverandør sendes klagen til leverandøren.

Opbevaring af oplysninger om dig

Oplysninger om dig i vores elektroniske sags- og dokumenthåndteringssystem vil blive overført til opbevaring i Stadsarkivet efter reglerne i arkivlovgivningen efter afslutning af den journalperiode, hvori sagen er afsluttet.

Vi vil i en periode efter afslutningen af den journalperiode, hvori sagen er afsluttet og overført til opbevaring i Stadsarkivet, jf. ovenfor, fortsat have adgang til at søge oplysningerne frem i en historisk udgave af journalperioden i systemet. Den historiske udgave af journalperioden slettes senest 5 år efter afslutning af den journalperiode, hvori sagen er afsluttet. Modtagne e-mails slettes indenfor 30 dage efter modtagelsen og efter journalisering i vores elektroniske sags- og dokumenthåndteringssystem.

Derudover behandler forvaltningen også oplysninger om borgerne i forbindelse med

Vis alle

Anvendelse af foto eller video på sociale medier, i Københavns Kommunens informationsmateriale, avisannoncer mv.

Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Center for Ledelse og Kommunikation og Center for Ældreliv og Innovation 

Center for Ledelse og Kommunikation og Centre for Ældreliv og Innovation understøtter kommunikationen om Sundheds- og Omsorgsforvaltningens tilbud på Sundheds- og Omsorgsområdet internt og eksternt.

Centrene indhenter dit samtykke til, at kommunen må bruge fotos, video og lydoptagelser af dig i opslag på sociale medier, intranet for medarbejdere, informationsmateriale, PowerPoint præsentationer og på kommunens hjemmesider, i kampagner og i annoncering og brochurer. Formålet er, foruden at understøtte kommunikation om forvaltningens tilbud og i forbindelse med rekruttering. 

Vi behandler personoplysninger i form af billeder og videoer med personer og evt. navne, telefonnummer, e-mailadresse og adresse inden for rammerne af dit konkrete samtykke. 

Samtykket gælder i op til 5 år, medmindre du trækker samtykket tilbage. Du kan til enhver tid trække samtykket tilbage ved at kontakte os 

Trækker du samtykket tilbage, stopper vi behandlingen af dine personoplysninger og sletter dine personoplysninger på sociale medier og web mv.

Tilbagetrækning af samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, der er baseret på samtykke inden tilbagetrækningen. Dette betyder, at i allerede trykt materiale vil dine oplysninger ikke blive slettet, men ved fremadrettet trykt materiale vil dine oplysninger ikke være angivet.

Behandling af dine oplysninger sker med lovhjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a, (du har givet samtykke til behandling af dine personoplysninger til et eller flere specifikke formål).

Modtagere af dine personoplysninger

Det er relevante medarbejdere i kommunen, der behandler oplysningerne, og alle medarbejdere har tavshedspligt. Dog bliver dine oplysninger offentliggjort i henhold til dit samtykke.

Opbevaring af oplysninger om dig

Vi sletter dine oplysninger, når samtykket trækkes tilbage, og når der anmodes herom samt efter 5 år efter afgivelse af dit samtykket.

Nødkaldshåndtering og telefonhenvendelser til Sundheds- og Omsorgsforvaltningens vagtcentral

Vagtcentralen

Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vagtcentralen kan opsætte og skifte et nødkald hos borgere, der vedvarende har behov for et sådan. Vagtcentralen håndterer også henvendelserne fra de opsatte nødkald.

Formålet med nødkaldshåndtering er at yde hjælp til borgere, der har behov for ikke planlagt men uopsættelig hjælp.

Når borgeren aktiverer nødkaldet, laves der en faglig vurdering af situationen, hvorefter relevant leverandør af hjælp kontaktes og oplyses borgeres navn, adresse, cpr. nr., samt sundheds- og helbredsmæssige oplysninger, der er relevante for håndteringen af situationen. 

Derudover kan borgere, pårørende, samarbejdspartnere, herunder kommunens leverandører af hjælp, politiet, 1813, 112 samt Hjælpemiddelcentret kan døgnet rundt rette telefonisk henvendelse til Vagtcentralen. 

Ved alle henvendelser iværksættes en faglig vurdering, hvorefter relevant leverandør af hjælp kontaktes og oplyses borgeres navn, adresse, cpr. nr., samt sundheds- og helbredsmæssige oplysninger, der er relevante for håndteringen af situationen. 

Henvendelserne er mangfoldige og kan f.eks. være spørgsmål om, hvornår hjemmeplejen kommer på besøg eller bekymrede pårørende, der ønsker mere hjælp til en borger. Det kan også være madudbringningschauffører, der ikke træffer borger, da borgeren ikke er hjemme eller borgere, der ringer med sundhedsfaglige problemer som f.eks. åndenød, sår, smerter, angst og behov for menneskelig kontakt. 

Vi behandler dine oplysninger med hjemmel i jf. Serviceloven §§ 83 (om personlig om praktisk hjælp), 87 (om at hjælp skal kunne leveres døgnet rundt) og 112 (om hjælpemidler, herunder nødkald), Sundhedslovens § 138 (om hjemmesygepleje) og databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e (behandlingen henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som den dataansvarlige har fået pålagt) og artikel 9, stk. 2, litra h (ydelse af social- og sundhedsomsorg eller -behandling eller forvaltning af social og sundhedsomsorg og -tjenester på grundlag af EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret) samt behandling af oplysninger om cpr. nummer sker med henblik på entydig identifikation, jf. databeskyttelseslovens § 11, stk. 1.

Kategorier af personoplysninger

Oplysninger vi behandler, er almindelige oplysninger som dit navn, telefonnummer, e-mailadresse, adresse, cpr. nummer, familie- og socialeforhold, og følsomme oplysninger som helbredsoplysninger.

Modtagere af dine personoplysninger

Det er kun relevante medarbejdere i kommunen, der behandler dine oplysninger, og alle medarbejdere har tavshedspligt. 

Vi videregiver dit navn, adresse, cpr. nummer og helbredsoplysninger til Brandvæsenet (i tilfælde af brand), hospitaler, politiet, 1813 eller leverandører af kommunal hjælp i forbindelse med dit nødkald eller telefonopkald.

Opbevaring af oplysninger om dig

Oplysninger om dig i vores elektroniske sags- og dokumenthåndteringssystem vil blive overført til opbevaring i Stadsarkivet efter reglerne i arkivlovgivningen efter afslutning af den journalperiode, hvori sagen er afsluttet. Vi vil i en periode efter afslutningen af den journalperiode, hvori sagen er afsluttet og overført til opbevaring i Stadsarkivet, jf. ovenfor, fortsat have adgang til at søge oplysningerne frem i en historisk udgave af journalperioden i systemet. Den historiske udgave af journalperioden slettes senest 5 år efter afslutning af den journalperiode, hvori sagen er afsluttet.

Flytning ved istandsættelse/lukning af ældrebolig, plejehjem og plejeboliger

Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger for at udføre den nødvendige sagsbehandling i forbindelse med flytning af beboere ved istandsættelse eller lukning af plejehjem og plejeboliger.

Afdeling for Bolig og Modernisering

Midlertidig og permanent flytning i forbindelse med istandsættelse eller lukning af plejehjem og plejeboliger

Københavns Kommune understøtter borgere i forbindelse med midlertidig og permanent flytning fra en ældrebolig eller plejebolig til anden bolig i forbindelse med renovering af boligen eller lukning af et plejehjem.

Behandlingen af dine personoplysninger er baseret på Lovbekendtgørelse om almene boliger m.v. § 58 b (Almenboligloven) samt databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra e (behandlingen henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som den dataansvarlige har fået pålagt) og artikel 9, stk. 2, litra h, (behandling er nødvendig af hensyn til ydelse af social- og sundhedsomsorg eller -behandling eller forvaltning af social- og sundhedsomsorg og -tjenester på grundlag af EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret). Behandling af oplysninger om personnummer sker med henblik på entydig identifikation, jf. databeskyttelseslovens § 11, stk. 1.

Modtagere af dine personoplysninger

Vi kan videregive dine oplysninger til din værge eller pårørende samt administrator af boligen. 

Opbevaring af oplysninger om dig

Oplysninger om dig i vores elektroniske sags- og dokumenthåndteringssystem vil blive overført til opbevaring i Stadsarkivet efter reglerne i arkivlovgivningen efter afslutning af den journalperiode, hvori sagen er afsluttet.

Vi vil i en periode efter afslutningen af den journalperiode, hvori sagen er afsluttet og overført til opbevaring i Stadsarkivet, jf. ovenfor, fortsat have adgang til at søge oplysningerne frem i en historisk udgave af journalperioden i systemet.  Den historiske udgave af journalperioden slettes senest 5 år efter afslutning af den journalperiode, hvori sagen er afsluttet. Sendes dine personoplysninger som billeder af boligen eller flyttelister via e-mail, slettes de indenfor 30 dage efter modtagelsen og efter journalisering i vores elektroniske sags- og dokumenthåndteringssystem.

Råd og vejledning til borgere (Socialrådgiverindsatsen)

Center for Ældreliv og Innovation 

Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Sundheds- og Omsorgsforvaltningens socialrådgivere kan yde råd, vejledning og praktisk bistand til borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer med det formål at hjælpe dem i forhold til deres sociale og privatøkonomiske udfordringer. 

Vi behandler dine oplysninger med hjemmel i serviceloven §§12 og 83 og databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra e (behandlingen henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som den dataansvarlige har fået pålagt) samt behandling af oplysninger om cpr. nummer sker med henblik på entydig identifikation, jf. databeskyttelseslovens § 11, stk. 1.

Kategorier af personoplysninger

Oplysninger vi behandler, er almindelige oplysninger som dit navn, telefonnummer, e-mailadresse, adresse, cpr. nummer, personlige ejerforhold, personlige forbrugsoplysninger, familieforhold, indkomstforhold, kontooplysninger, matrikelnummer, registreringsnummer på et køretøj og følsomme oplysninger som helbredsoplysninger.

Modtagere af dine personoplysninger

Det er kun relevante medarbejdere i kommunen, der behandler dine oplysninger, og alle medarbejdere har tavshedspligt. 

Vi videregiver ikke dine oplysninger til eksterne. Hvis det alligevel skulle blive relevant, så orienterer vi dig, ligesom vi vil indhente dit samtykke, hvis det er nødvendigt.

Opbevaring af oplysninger om dig

Oplysninger om dig i vores elektroniske sags- og dokumenthåndteringssystem vil blive overført til opbevaring i Stadsarkivet efter reglerne i arkivlovgivningen efter afslutning af den journalperiode, hvori sagen er afsluttet.

Vi vil i en periode efter afslutningen af den journalperiode, hvori sagen er afsluttet og overført til opbevaring i Stadsarkivet, jf. ovenfor, fortsat have adgang til at søge oplysningerne frem i en historisk udgave af journalperioden i systemet. Den historiske udgave af journalperioden slettes senest 5 år efter afslutning af den journalperiode, hvori sagen er afsluttet. Modtagne e-mails slettes indenfor 30 dage efter modtagelsen og efter journalisering i vores elektroniske sags- og dokumenthåndteringssystem.

Afgørelser om lovligheden af magtanvendelse overfor voksne

Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger for at udføre den nødvendige sagsbehandling i forbindelse med afgørelser om lovligheden ved magtanvendelser overfor voksne.

Center for Administration 

Kommunen har pligt til at yde omsorg over for personer med betydelig nedsat psykisk funktionsevne, der ikke kan tage vare på egne interesser. Det betyder, at kommunen er forpligtet til at undgå omsorgssvigt. Omsorgen må dog ikke gennemføres med fysisk magt. Borgeren har ret til at afslå hjælpen.

I ganske særlige undtagelsessituationer er det muligt at anvende magt over for voksne med betydelig og varig nedsat funktionsevne, herunder mennesker med f.eks. en demenssygdom, der er så fremskreden, at vedkommende ikke længere kan varetage egne interesser.

Formålet med reglerne er at begrænse omfanget af magt til det absolut nødvendige og at øge retssikkerheden for den enkelte borger og for det personale, som professionelt har med borgeren at gøre. Anvendelse af magt og andre indgreb i selvbestemmelsesretten må alene ske for at sikre personens omsorg, værdighed og tryghed eller tilgodese hensynet til fællesskabet på bo- eller dagtilbuddet eller hensynet til andre. 

Magtanvendelse skal altid være det sidste, man overvejer og afprøver for at hjælpe en person. Det vil sige, at man skal have afprøvet flere plejemæssige og socialpædagogiske tiltag, før man begynder at overveje at ansøge om tilladelse til at bruge magt. Magtanvendelse må aldrig erstatte omsorg, pleje og socialpædagogisk bistand.

Alle former for magtanvendelse skal registreres og indberettes.

Behandlingen af almindelige oplysninger til brug for afgørelse om lovligheden af anvendelse af magtanvendelse foretages med hjemmel i Servicelovens §§ 124-128 c, databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e, (behandlingen henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som den dataansvarlige har fået pålagt) samt behandling af oplysninger om cpr.nummer sker med henblik på entydig identifikation, jf. databeskyttelseslovens § 11, stk. 1 og følsomme oplysninger som f.eks. helbredsoplysninger foretages med hjemmel. databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra h, (behandling er nødvendig af hensyn til ydelse af social- og sundhedsomsorg eller -behandling eller forvaltning af social- og sundhedsomsorg og -tjenester på grundlag af EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret).

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler dine almindelige oplysninger som cpr.nummer, navn, kontaktoplysninger, oplysninger om din ejendom, familie- og socialeforhold og følsomme oplysninger som dit helbred og diagnoser.

Modtagere af dine personoplysninger

Det er kun relevante medarbejdere i kommunen, der behandler oplysningerne, og alle medarbejdere har tavshedspligt. 

Dine personoplysninger kan videregives til Ankestyrelsen i forbindelse med din klage over afgørelsen.

Opbevaring af oplysninger om dig

Oplysninger om dig i vores elektroniske sags- og dokumenthåndteringssystem vil blive overført til opbevaring i Stadsarkivet efter reglerne i arkivlovgivningen efter afslutning af den journalperiode, hvori sagen er afsluttet.

Vi vil i en periode efter afslutningen af den journalperiode, hvori sagen er afsluttet og overført til opbevaring i Stadsarkivet, jf. ovenfor, fortsat have adgang til at søge oplysningerne frem i en historisk udgave af journalperioden i systemet. Den historiske udgave af journalperioden slettes senest 5 år efter afslutning af den journalperiode, hvori sagen er afsluttet. Modtagne e-mails slettes indenfor 30 dage efter modtagelsen og efter journalisering i vores elektroniske sags- og dokumenthåndteringssystem.

Flytning uden samtykke af voksne inhabile borgere

Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger for at udføre den nødvendige sagsbehandling som led i at rejse og afgøre sager om flytning uden samtykke af voksne inhabile borgere.

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Kommunen har pligt til at yde omsorg over for personer med betydelig nedsat psykisk funktionsevne, der ikke kan tage vare på egne interesser. 

I nogle situationer kan omsorgen og hjælpen ikke længere gives i nødvendigt omfang i den pågældende borgers hidtidige bolig. Kommunen skal så overveje, om det er nødvendigt, at borgeren optages i et særligt botilbud. Baggrunden for, at det kan ske, er, at kommunen ønsker at sikre, at man som borger får den nødvendige hjælp og omsorg i dagligdagen. Det gælder også i de situationer, hvor man på grund af en nedsat psykisk funktionsevne ikke selv er i stand til at efterspørge eller acceptere hjælpen.

Der gælder nogle strenge betingelser, der skal være opfyldt, hvis borgeren ikke er i stand til selv at samtykke til en flytning, eller hvis borgeren protesterer mod flytningen og inden en sådan flytning kan ske. Desuden kan kommunen ikke selv træffe afgørelsen.

Afgørelsen om flytning uden samtykke træffes af Familieretshuset på baggrund af en indstilling fra kommunen.

Alle former for magtanvendelse skal registreres og indberettes.

Behandlingen af almindelige oplysninger foretages med hjemmel i Servicelovens §§ 129, 129a-136f, databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e, (behandlingen henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som den dataansvarlige har fået pålagt) samt behandling af oplysninger om cpr.nummer sker med henblik på entydig identifikation, jf. databeskyttelseslovens § 11, stk. 1 og følsomme oplysninger som f.eks. helbredsoplysninger foretages med hjemmel. databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra h, (behandling er nødvendig af hensyn til ydelse af social- og sundhedsomsorg eller -behandling eller forvaltning af social- og sundhedsomsorg og -tjenester på grundlag af EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret).

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler dine almindelige oplysninger som cpr.nummer, navn, kontaktoplysninger, oplysninger om din ejendom, familie- og socialeforhold og følsomme oplysninger som dit helbred og diagnoser.

Modtagere af dine personoplysninger

Det er kun relevante medarbejdere i kommunen, der behandler oplysningerne, og alle medarbejdere har tavshedspligt. 

Dine personoplysninger kan videregives til Familieretshuset og Ankestyrelsen (i forbindelse med din klage over afgørelsen).

Opbevaring af oplysninger om dig

Oplysninger om dig i vores elektroniske sags- og dokumenthåndteringssystem vil blive overført til opbevaring i Stadsarkivet efter reglerne i arkivlovgivningen efter afslutning af den journalperiode, hvori sagen er afsluttet.

Vi vil i en periode efter afslutningen af den journalperiode, hvori sagen er afsluttet og overført til opbevaring i Stadsarkivet, jf. ovenfor, fortsat have adgang til at søge oplysningerne frem i en historisk udgave af journalperioden i systemet. Den historiske udgave af journalperioden slettes senest 5 år efter afslutning af den journalperiode, hvori sagen er afsluttet. Modtagne e-mails slettes indenfor 30 dage efter modtagelsen og efter journalisering i vores elektroniske sags- og dokumenthåndteringssystem.

Værgemål

Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger for at udføre den nødvendige sagsbehandling, når kommunen søger om værgemål for borgere.

Center for Administration

Nogle personer er på grund af deres helbred ikke i stand til at handle på egne vegne i økonomiske og personlige forhold. I en sådan situation kan det være nødvendigt, at vedkommende kommer under et såkaldt værgemål, hvor en anden – en værge – kan handle på vedkommendes vegne.

Typisk kommer en sag fra et plejecenter, når de opdager, der er et behov for, at der er nogle der er bemyndige til at agere på vegne af en borger. Når der ansøges om værgemål for beboere på plejehjem, indstiller Københavns Kommune ansøgningen om værgemål til Familieretshuse eller Domstolene, således at de iværksætter værgemål for borgere ud fra oplysninger om borgeres helbredstilstand og behov.

Behandlingen af dine personoplysninger er baseret på Værgemålslovens § 5 jf. Servicelovens § 82, stk. 2 i Lovkendtgørelse nr. 170 af 24/01/2022 samt databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra e (behandlingen henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som den dataansvarlige har fået pålagt) og artikel 9, stk. 2, litra h (behandling er nødvendig af hensyn til ydelse af social- og sundhedsomsorg eller -behandling eller forvaltning af social- og sundhedsomsorg og -tjenester på grundlag af EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret). Behandling af oplysninger om personnummer sker med henblik på entydig identifikation, jf. databeskyttelseslovens § 11, stk. 1.

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler almindelige oplysninger som dit navn, adresse, telefonnummer, e-mail, cpr. nummer, kontaktoplysninger på en værge, dine ejerforhold, indkomstforhold, kontooplysninger, sociale forhold og oplysninger om familiemæssige forhold ved behov for at kontakte pårørende. Ved oplysninger om familieforhold behandles oplysninger om ægtefælle og nærmeste pårørende. Oplysninger bruges til at opfylde underretningsforpligtelser efter Værgemålsloven.

Modtagere af dine personoplysninger

Københavns Kommune videresender dine oplysninger til Familieretshuset eller Domstolene, så de kan træffe afgørelse om værgemål.

Opbevaring af oplysninger om dig

Oplysninger om dig i vores elektroniske sags- og dokumenthåndteringssystem vil blive overført til opbevaring i Stadsarkivet efter reglerne i arkivlovgivningen efter afslutning af den journalperiode, hvori sagen er afsluttet.

Vi vil i en periode efter afslutningen af den journalperiode, hvori sagen er afsluttet og overført til opbevaring i Stadsarkivet, jf. ovenfor, fortsat have adgang til at søge oplysningerne frem i en historisk udgave af journalperioden i systemet.  Den historiske udgave af journalperioden slettes senest 5 år efter afslutning af den journalperiode, hvori sagen er afsluttet. Modtagne e-mails slettes indenfor 30 dage efter modtagelsen og efter journalisering i vores elektroniske sags- og dokumenthåndteringssystem.

Anmodninger om aktindsigt

Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger for at udføre den nødvendige sagsbehandling af anmodningen om aktindsigt.

Center for Administration

Aktindsigt er adgang til at se dokumenter, der indgår i sagsbehandlingen hos Københavns Kommune. I praksis gives aktindsigt som regel ved at der udleveres kopi af dokumenterne.

Aktindsigt kan gives i medfør af lov om offentlighed i forvaltningen (offentlighedsloven) eller i medfør af forvaltningsloven eller anden særlov som f.eks. Sundhedsloven. Offentlighedsloven har især til formål, at sikre at borgerne og offentligheden kan få indsigt i offentlige myndigheders arbejde. Forvaltningsloven og Sundhedsloven har især til formål at sikre retsstillingen for den, der er part i en sag.

Behandlingen af dine personoplysninger er baseret på Offentlighedslovens §§ 7 og 8 samt databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra c (Behandling er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, som påhviler kommunen). Behandling af oplysninger om personnummer sker med henblik på entydig identifikation, jf. databeskyttelseslovens § 11, stk. 1.

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler almindelige oplysninger som dit navn, adresse, telefonnummer, e-mail og cpr. nummer.

Modtagere af dine personoplysninger

Vi videregiver ikke dine personoplysninger til andre end medarbejdere i Københavns Kommune, der besvarer din anmodning om aktindsigt.

Opbevaring af oplysninger om dig

Oplysninger om dig i vores elektroniske sags- og dokumenthåndteringssystem vil blive overført til opbevaring i Stadsarkivet efter reglerne i arkivlovgivningen efter afslutning af den journalperiode, hvori sagen er afsluttet.

Vi vil i en periode efter afslutningen af den journalperiode, hvori sagen er afsluttet og overført til opbevaring i Stadsarkivet, jf. ovenfor, fortsat have adgang til at søge oplysningerne frem i en historisk udgave af journalperioden i systemet.  Den historiske udgave af journalperioden slettes senest 5 år efter afslutning af den journalperiode, hvori sagen er afsluttet. Modtagne e-mails slettes indenfor 30 dage efter modtagelsen og efter journalisering i vores elektroniske sags- og dokumenthåndteringssystem.

TV-overvågning af offentligt område

Center for Administration

Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Formålet med Københavns Kommunes TV-overvågning på udvalgte adresser er at begrænse kriminalitet og beskytte borgere. Videokameraerne filmer døgnet rundt og optagelserne gemmes i 30 dage. Alle kameraer er etableret i samarbejde med professionelle samarbejdspartnere og overholder gældende lovgrundlag.

Behandlingen af optagelserne er baseret på TV-overvågningsloven § 3 a og databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e (Behandlingen henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som den dataansvarlige har fået pålagt).

Modtagere af dine personoplysninger

Politiet kan efter aftale tilgå optagelserne.

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler almindelige oplysninger i form af videooptagelser fra det overvågede område med de personer som har været i kameraets "optage område". Hvis vi skal indhente oplysninger om filmede kan vi behandle vedkommendes navn, adresse, telefonnummer, e-mail, cpr.nummer og strafbare forhold. 

Hvilken kilde personoplysningerne hidrører fra

Oplysninger om dig kommer fra videoovervågningskameraet.

Opbevaring af oplysninger om dig

Videoen gemmes i 30 dage.

Oplysninger om dig i forbindelse med en straffesag vil tilføjes til vores elektroniske sags- og dokumenthåndteringssystem og vil blive overført til opbevaring i Stadsarkivet efter reglerne i arkivlovgivningen efter afslutning af den journalperiode, hvori sagen er afsluttet.

Vi vil i en periode efter afslutningen af den journalperiode, hvori sagen er afsluttet og overført til opbevaring i Stadsarkivet, jf. ovenfor, fortsat have adgang til at søge oplysningerne frem i en historisk udgave af journalperioden i systemet. Den historiske udgave af journalperioden slettes senest 5 år efter afslutning af den journalperiode, hvori sagen er afsluttet. Sendes dine personoplysninger via e-mail, slettes de indenfor 30 dage efter modtagelsen og efter journalisering i vores elektroniske sags- og dokumenthåndteringssystem.

Restriktioner for besøg på plejehjem og begrænsninger i kontakt til forvaltningen

Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Juridisk afdeling

Vi behandler dine personoplysninger for at udføre den nødvendige sagsbehandling i forbindelse med indførelse og administration af besøgsrestriktioner på plejehjem.

Vi behandler også dine oplysninger for at udføre den nødvendige sagsbehandling i forbindelse med afgørelser om begrænsninger i din kontakt til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen.

Besøgsrestriktioner

Personer der bor på plejehjem, i en plejebolig eller i andre boligformer med personale og fællesarealer, bestemmer selv, hvem der må komme på besøg. Da boformen fungerer som hjem for flere beboere og som arbejdsplads for personalet, kan der i tilfælde af konflikter, chikane og vold være behov for at indføre restriktioner i bestemte personers adgang til at besøge stedet. I serviceloven er der særlige regler for indførelse restriktioner for besøg på fællesarealerne og i borgerens egen bolig. 

Kontaktbegrænsninger

Alle borgere har som udgangspunkt adgang til at rette henvendelse til Københavns Kommune.

Vi kan imidlertid i særlige tilfælde have behov for at indskrænke en borgers ret til fremmøde eller kommunikation med forvaltningen. I så fald skal indskrænkningen være saglig, proportional og som udgangspunkt tidsbegrænset.

Behovet kan f.eks. opstå, når en borger udsætter kommunens personalet eller folkevalgte for trusler, chikane, krænkelser, fysisk eller psykisk vold eller for åbenbart formålsløse opgaver eller urimeligt pres, så kommunen bliver væsentligt belastet.

Grundlaget for behandlingen af dine oplysninger

Københavns Kommunes behandling af oplysninger til brug for afgørelser om besøgsrestriktioner for pårørende til borgere på plejehjem mv. er baseret på Servicelovens § 137 a-d samt databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra e (behandlingen henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som den dataansvarlige har fået pålagt).

Københavns Kommune behandler oplysninger i forbindelse med afgørelser om kontaktbegrænsninger i medfør af databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra e (behandlingen henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som den dataansvarlige har fået pålagt).

Behandling af oplysninger om personnummer sker med henblik på entydig identifikation, jf. databeskyttelseslovens § 11, stk. 1.

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler almindelige oplysninger som borgerens navn, adresse, telefonnummer, e-mail, cpr. nummer.

Hvilken kilde personoplysningerne hidrører fra

Københavns Kommune får dine personoplysninger fra plejehjem, plejeboliger eller ældreboliger. 

Modtagere af dine personoplysninger

Hvis du klager over kommunens afgørelse om besøgsrestriktioner til Ankestyrelsen, kan vi sende dine oplysninger til Ankestyrelsen ved anmodning herom.

Opbevaring af oplysninger om dig

Oplysninger om dig i vores elektroniske sags- og dokumenthåndteringssystem vil blive overført til opbevaring i Stadsarkivet efter reglerne i arkivlovgivningen efter afslutning af den journalperiode, hvori sagen er afsluttet.

Vi vil i en periode efter afslutningen af den journalperiode, hvori sagen er afsluttet og overført til opbevaring i Stadsarkivet, jf. ovenfor, fortsat have adgang til at søge oplysningerne frem i en historisk udgave af journalperioden i systemet.  Den historiske udgave af journalperioden slettes senest 5 år efter afslutning af den journalperiode, hvori sagen er afsluttet. Modtagne e-mails slettes indenfor 30 dage efter modtagelsen og efter journalisering i vores elektroniske sags- og dokumenthåndteringssystem.

Opkrævning af egenbetaling/træk i pensionen

Center for Administration - Regnskabsafdelingen 

Formålene med behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger for at udføre den nødvendige sagsbehandling i forbindelse med opkrævningen af egenbetaling eller træk i din pension til betaling af din plejehjemsplads/plejebolig, din servicepakke på plejecentret/plejehjemmet, din lommepengeordning på plejecentret, egenbetaling af din omsorgstandpleje eller specialtandpleje og din madserviceordning.

Betaling for plejehjemsplads

Betaling for din plejehjemsplads skal ske månedsvis forud på den dag (forfaldsdato), der fremgår af boligdokumentet. Er denne dag en helligdag, en lørdag eller grundlovsdag udskydes forfaldsdagen til den efterfølgende hverdag. 

Betaling anses for rettidig, når den sker senest den 3. hverdag efter forfaldsdagen. Hvis denne hverdag er en lørdag eller grundlovsdag, er betaling den følgende hverdag rettidig.

Boligbetalingen skal ske til det betalingssted, som kommunen har anvist eller ved træk i pensionen efter aftale mellem kommunen og dig. Hvis der ikke er angivet et betalingssted, skal betalingen ske til kommunen. Der kan til enhver tid betales med frigørende virkning til et pengeinstitut.

Der kan indgås aftale med dit plejecenter om at kommunen trækker et beløb i din pension til dækning af din boligbetaling incl. el, varme mv. i henhold til dit boligdokument.

Betaling for servicepakken på plejecentret/plejehjemmet

Som beboer på et plejehjem/i en plejebolig modtager du tilbud om kost, vask, leje af linned, rengørings- og toiletartikler, samt andre tilbud efter 

Som led i en aftale med dit plejecenter om at modtage en eller flere af disse tilbud (servicepakken) kan der indgås aftale om at kommunen trækker et beløb i din pension til dækning af din egenbetaling.

Lommepengeordning på plejehjem/plejebolig 

Som led i en aftale om administration af borgers økonomi og træk i pensionen trækker kommunen et beløb til brug for borgers personlige fornødenheder (lommepenge).

I forbindelse med  med oprettelse/tilmelding til lommepengeordningen underskriver borgeren eller denne værge en administrationsaftale og en økonomiaftale , hvor formål, rammer og omfang er beskrevet. i tilknytning til til aftalen oprettes et regnskabsblad til selve administrationen og afstemningen af lommepengekontoen. Her registreres ind- og udbetalinger. Regnskabsbladet opbevares på plejehjemmet/plejecentret.

Egenbetaling af omsorgs- eller specialtandpleje (sundhedslovens §§ 131 og 133) 

Træk i pensionen kan ske efter aftale med kommunen til dækning af din egenbetaling i forbindelse med omsorgs- eller specialtandpleje.

Betaling til madserviceordning (efter servicelovens § 83) for borger i eget hjem 

Træk i pensionen kan ske efter aftale med kommunen til borgers egenbetaling i forbindelse med kommunens levering af mad til dig efter servicelovens § 83 (madserviceordningen).

Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Behandling af dine oplysninger til brug for boligbetaling og betaling af servicepakke sker med lovhjemmel i bekendtgørelse nr. 1084 af 5. september 2013 om plejehjem og beskyttede boliger §§ 14-18 (betaling for bolig, el og varme samt kost, vask, rengøring og leje af linned og øvrige tilbud) og databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e, (behandlingen henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som den dataansvarlige har fået pålagt) samt behandling af oplysninger om cpr.nummer sker med henblik på entydig identifikation, jf. databeskyttelseslovens § 11, stk. 1.

Behandling af dine oplysninger til brug for betaling af madserviceordning for hjemmeboende servicelovens § 83 og § 1 i bekendtgørelse om betaling for generelle tilbud og for tilbud om personlig og praktisk hjælp m.v. efter §§ 79, 83 og 84 i lov om social service, samt databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e, (behandlingen henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som den dataansvarlige har fået pålagt) samt behandling af oplysninger om cpr.nummer sker med henblik på entydig identifikation, jf. databeskyttelseslovens § 11, stk. 1.

Behandling af dine oplysninger til brug for egenbetaling af omsorgs- eller specialtandpleje sker med lovhjemmel i sundhedslovens §§ 131-134 og databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e, (behandlingen henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som den dataansvarlige har fået pålagt) samt behandling af oplysninger om cpr.nummer sker med henblik på entydig identifikation, jf. databeskyttelseslovens § 11, stk. 1.

Modtagere af dine personoplysninger

Det er kun relevante medarbejdere i kommunen, der behandler oplysningerne, og alle medarbejdere har tavshedspligt. Dog hvis vi er forpligtet hertil, videregiver vi oplysningerne til Udbetaling Danmark.

Opbevaring af oplysninger om dig

Oplysninger om dig i vores elektroniske sags- og dokumenthåndteringssystem vil blive overført til opbevaring i Stadsarkivet efter reglerne i arkivlovgivningen efter afslutning af den journalperiode, hvori sagen er afsluttet.

Vi vil i en periode efter afslutningen af den journalperiode, hvori sagen er afsluttet og overført til opbevaring i Stadsarkivet, jf. ovenfor, fortsat have adgang til at søge oplysningerne frem i en historisk udgave af journalperioden i systemet. Den historiske udgave af journalperioden slettes senest 5 år efter afslutning af den journalperiode, hvori sagen er afsluttet. Modtagne e-mails slettes indenfor 30 dage efter modtagelsen og efter journalisering i vores elektroniske sags- og dokumenthåndteringssystem.

Offentlig bisættelse

Center for Administration

Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Københavns Kommune varetage en bisættelse af borgere, der afgår ved døden, hvis der ikke er andre, der forestår bisættelsen eller begravelse af den afdøde. Som led heri varetages følgende opgaver: 

 • Anmodning om foretagelse af begravelse eller ligbrænding
 • Begravelser og urnenedsættelser (offentlige begravelser), og
 • Håndtering af boudlæg i forbindelse med de afholdte offentlige begravelser.   

I den forbindelse kan kommunen behandle almindelige oplysninger som navn, kontaktoplysninger, cpr.nummer og famileforhold på den afdøde og den afdødes pårørende.

Behandling af afdødes og pårørendes oplysninger sker med lovhjemmel i Lovbekendtgørelse nr. 43 af 17/01/2020 om begravelse og ligbrænding § 5, stk. 2 (Begravelsesloven) og databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e, (behandlingen henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som den dataansvarlige har fået pålagt) samt behandling af oplysninger om cpr.nummer sker med henblik på entydig identifikation, jf. databeskyttelseslovens § 11, stk. 1.

Modtagere af dine personoplysninger

Det er kun relevante medarbejdere i kommunen, der behandler dine oplysninger, og alle medarbejdere har tavshedspligt.. 

Opbevaring af oplysninger om dig

Oplysninger om dig i vores elektroniske sags- og dokumenthåndteringssystem vil blive overført til opbevaring i Stadsarkivet efter reglerne i arkivlovgivningen efter afslutning af den journalperiode, hvori sagen er afsluttet.

Vi vil i en periode efter afslutningen af den journalperiode, hvori sagen er afsluttet og overført til opbevaring i Stadsarkivet, jf. ovenfor, fortsat have adgang til at søge oplysningerne frem i en historisk udgave af journalperioden i systemet. Den historiske udgave af journalperioden slettes senest 5 år efter afslutning af den journalperiode, hvori sagen er afsluttet. Modtagne e-mails slettes indenfor 30 dage efter modtagelsen og efter journalisering i vores elektroniske sags- og dokumenthåndteringssystem. Dødsattest og fuldmagt opbevares fysisk i Facility Managements kontor i 12 måneder, hvorefter det flyttes til fjernarkiv. 

Underretning om børn med behov for særlig støtte (Serviceloven § 153)

Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger for at udføre nødvendig underretning efter servicelovens § 153.

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 

Efter Servicelovens § 153 har offentlige ansatte, som får kendskab til, at et barn eller en ung under 18 år fra forældres eller andres side udsættes for vanrøgt eller nedværdigende behandling eller lever under forhold, der bringer barnets sundhed eller udvikling i fare, pligt til at foretage underretning af den enhed under Socialforvaltningen, der behandler sådanne underretninger.

Behandlingen af almindelige oplysninger foretages med hjemmel i Servicelovens § 153, databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e, (behandlingen henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som den dataansvarlige har fået pålagt) samt behandling af oplysninger om cpr.nummer sker med henblik på entydig identifikation, jf. databeskyttelseslovens § 11, stk. 1 og følsomme oplysninger som f.eks. helbredsoplysninger foretages med hjemmel i § 7, stk. 4 i databeskyttelsesloven, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra g, (behandling er nødvendig af hensyn til væsentlige samfundsinteresser på grundlag af EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret og databeskyttelsesforordningen) og databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra h, (behandling er nødvendig af hensyn til ydelse af social- og sundhedsomsorg eller -behandling eller forvaltning af social- og sundhedsomsorg og -tjenester på grundlag af EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret).

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler dine almindelige oplysninger som cpr.nummer, navn, kontaktoplysninger og barnets/den unges familieforhold samt følsomme oplysninger om helbred og diagnoser.

Modtagere af dine personoplysninger

Det er kun relevante medarbejdere i kommunen, der behandler oplysningerne, og alle medarbejdere har tavshedspligt. 

Dine personoplysninger må ikke videregives til andre formål end ovenstående, uden at du informeres og giver særskilt samtykke til det, medmindre anden lovgivning gør, at specifikt samtykke ikke er nødvendigt.

Opbevaring af oplysninger om dig

Oplysninger om dig i vores elektroniske sags- og dokumenthåndteringssystem vil blive overført til opbevaring i Stadsarkivet efter reglerne i arkivlovgivningen efter afslutning af den journalperiode, hvori sagen er afsluttet.

Vi vil i en periode efter afslutningen af den journalperiode, hvori sagen er afsluttet og overført til opbevaring i Stadsarkivet, jf. ovenfor, fortsat have adgang til at søge oplysningerne frem i en historisk udgave af journalperioden i systemet. Den historiske udgave af journalperioden slettes senest 5 år efter afslutning af den journalperiode, hvori sagen er afsluttet. Modtagne e-mails slettes indenfor 30 dage efter modtagelsen og efter journalisering i vores elektroniske sags- og dokumenthåndteringssystem.

Sundheds- og Omsorgsforvaltningens behandlinger af indberetninger via kommunens whisleblowerordnings

Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger for at udføre den nødvendige sagsbehandling i forbindelse med en whistleblowersag.

Center for Administration 

Ansatte i Københavns Kommune eller hos en af kommunens samarbejdspartnere, der har viden – eller begrundet mistanke – om ulovligheder eller alvorlige uregelmæssigheder i Københavns Kommune, har mulighed for at videregive oplysningerne til kommunens whistleblowerordning.

Whistleblowerordningen er vedtaget af Borgerrepræsentationen og er etableret hos Borgerrådgiveren, som er uafhængig af kommunens forvaltninger, borgmestre og de politiske udvalg. Formålet er ikke at gå efter personer, men efter uacceptable forhold i kommunens administration og borgerbetjening.

Borgerrådgiveren behandler alle henvendelser seriøst, sørger for at relevante undersøgelser foretages og sikrer, at oplysningerne bliver anvendt konstruktivt til forbedring, forebyggelse og afværgelse af fejl og ulovligheder i kommunens borgerbetjening og administration.

Henvendelse kan ske via alle indgange til Borgerrådgiveren: telefonisk, skriftligt, ved personligt fremmøde eller via Whistleblowerportalen. 

Borgerrådgiveren kan kontaktes her

Du skal give oplysningerne i god tro – det vil sige, at du ikke bevidst må give urigtige eller vildledende oplysninger. Du er beskyttet mod repressalier som følge af, at du har foretaget en indberetning jf. Whistleblowerloven § 8.

Klik her, hvis du vil indberette alvorlige lovovertrædelser eller øvrige alvorlige forhold anonymt til kommunens Whistleblowerportal

Behandlingen af almindelige oplysninger i forbindelse med opfølgning på indberetninger til whistleblowerordningen foretages med hjemmel i Whistleblowerlovens § 9, stk. 1 og behandling af oplysninger om cpr. nummer sker med henblik på entydig identifikation, jf. databeskyttelseslovens § 11, stk. 1 og følsomme oplysninger foretages med hjemmel i Whistleblowerlovens § 22 (behandling af personoplysninger kan ske, når det er nødvendigt for at behandle indberetninger, der er modtaget som led i en whistleblowerordning oprettet i henhold til whistleblowerloven).

Kategorier af personoplysninger

Som udgangspunkt er du anonym, når du indberetter til kommunens whistleblowerordning.

Men vi kan behandle oplysninger om en person, som har begået en alvorlig lovovertrædelse og tredjemand, der er vidne til overtrædelsen. I så fald underrettes de herom, medmindre vi vurderer, at underretningspligten er begrænset i henhold til databeskyttelseslovens § 22.

Vi behandler almindelige oplysninger som cpr.nummer, navn, kontaktoplysninger, sociale forhold, oplysninger om misbrug og følsomme oplysninger om f.eks. helbred relateret til indberetningen samt oplysninger om strafbare handlinger.

Modtagere af dine personoplysninger

Det er kun relevante medarbejdere i kommunen herunder borgerrådgiveren, der behandler oplysningerne, og alle medarbejdere har tavshedspligt.

Ved alvorlige lovovertrædelser kan kommunen politianmelde personen, der har begået lovovertrædelsen.

Opbevaring af oplysninger om dig

Oplysninger om dig i vores elektroniske sags- og dokumenthåndteringssystem vil blive overført til opbevaring i Stadsarkivet efter reglerne i arkivlovgivningen efter afslutning af den journalperiode, hvori sagen er afsluttet.

Vi vil i en periode efter afslutningen af den journalperiode, hvori sagen er afsluttet og overført til opbevaring i Stadsarkivet, jf. ovenfor, fortsat have adgang til at søge oplysningerne frem i en historisk udgave af journalperioden i systemet. Den historiske udgave af journalperioden slettes senest 5 år efter afslutning af den journalperiode, hvori sagen er afsluttet. Modtagne e-mails slettes indenfor 30 dage efter modtagelsen og efter journalisering i vores elektroniske sags- og dokumenthåndteringssystem.

Forslag til Sundheds- og Omsorgsforvaltningens "God idé" postkasse

Center for Ældreliv og Innovation 

Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune har ansvaret for sundhedstilbud til alle københavnere og for omsorgstilbud til dem, der er over 65 år.

Har du en god idé til, hvordan københavnerne kan leve sundere, eller de ældre kan få et endnu bedre liv? Så kan du sende ideen til Københavns Kommune på Har du en god idé? | Har du en god idé? (kk.dk) - så ser vi, om den kan føres ud i livet.

God Idé er din mulighed for at bidrage med gode ideer på sundheds- og ældreområdet, så vi kan skabe endnu bedre tilbud til københavnerne.

Sådan behandler vi din idé

Når vi har modtaget din idé, vurderer vi først, om den ligger indenfor sundheds- og ældreområdet. Vi kontakter dig eventuelt for at høre mere. Hvis den er relevant for sundheds- og ældreområdet, lægger vi idéen på hjemmesiden indenfor 14 dage, så andre københavnere kan se og ’like’ den.

Idéerne bliver redigeret inden offentliggørelse, så de f.eks. ikke indeholder konkrete informationer om steder og personer eller krænkende sprogbrug.

Hvis vi vurderer, at din idé i stedet hører til i én af de andre forvaltninger i kommunen, sender vi den videre til dem.

Hvis vi vælger at gå videre med din idé, hører du fra os.

Hvis du fortryder

Hvis du fortryder, at du har skrevet til os, kan du få dit indlæg slettet ved at kontakte os på følgende kontaktformular: Kontakt Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Vi behandler dine oplysninger med hjemmel i databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra e (behandlingen henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som den dataansvarlige har fået pålagt).

Kategorier af personoplysninger

Oplysninger vi behandler, er almindelige oplysninger som dit navn, telefonnummer, e-mailadresse, adresse, ansættelsesforhold og familieforhold. 

Modtagere af dine personoplysninger

Din idé bliver offentliggjort på Københavns Kommunes hjemmeside. Du kan se de indsendte idéer på følgende link: Indsendte idéer | Har du en god idé? (kk.dk).

Opbevaring af oplysninger om dig

Oplysninger om dig i vores elektroniske sags- og dokumenthåndteringssystem vil blive overført til opbevaring i Stadsarkivet efter reglerne i arkivlovgivningen efter afslutning af den journalperiode, hvori sagen er afsluttet.

Vi vil i en periode efter afslutningen af den journalperiode, hvori sagen er afsluttet og overført til opbevaring i Stadsarkivet, jf. ovenfor, fortsat have adgang til at søge oplysningerne frem i en historisk udgave af journalperioden i systemet. Den historiske udgave af journalperioden slettes senest 5 år efter afslutning af den journalperiode, hvori sagen er afsluttet. Modtagne e-mails slettes indenfor 30 dage efter modtagelsen og efter journalisering i vores elektroniske sags- og dokumenthåndteringssystem.

Forskning eller statistik af væsentlig samfundsmæssig betydning

Center for Økonomi og Kvalitet - Afdeling for Data og Analyse

Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen kan behandle, herunder videregive dine almindelig og følsomme oplysninger, hvis dette alene sker med henblik på at udføre statistiske eller videnskabelige undersøgelser af væsentlig samfundsmæssig betydning, og hvis behandlingen er nødvendig af hensyn til udførelsen af undersøgelserne jf. databeskyttelseslovens § 10 jf. § 7, Lov om Danmarks statistik § 6, stk. 1, 

Dine oplysninger må ikke senere behandles i andet end videnskabeligt eller statistisk øjemed. 

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen kan efter sundhedslovens § 46, stk. 1, videregive dine oplysninger om dine helbredsforhold og andre fortrolige oplysninger fra kommunens patientjournaler og andre systemer, der supplerer patientjournalen, til en forsker til brug for et konkret sundhedsvidenskabeligt forskningsprojekt eller et konkret sundhedsdatavidenskabeligt forskningsprojekt, såfremt der er meddelt tilladelse til projektet efter lov om videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter og sundhedsdatavidenskabelige forskningsprojekter, lov om videnskabsetisk behandling af kliniske afprøvninger af medicinsk udstyr m.v. eller lov om kliniske forsøg med lægemidler.

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen kan efter sundhedslovens § 46, stk. 2, også videregive dine oplysninger om dine helbredsforhold og andre fortrolige oplysninger fra kommunens patientjournaler og andre systemer, der supplerer patientjournalen, til en forsker til brug for et konkret forskningsprojekt af væsentlig samfundsmæssig interesse efter godkendelse af regionsrådet, som fastsætter vilkår for videregivelsen, når et forskningsprojekt ikke er omfattet af en af lovene nævnt ovenfor.

Behandling af oplysninger om cpr.nummer sker med henblik på entydig identifikation, jf. databeskyttelseslovens § 11, stk. 1.

Modtagere af dine personoplysninger

Det er kun relevante medarbejdere i kommunen, der behandler oplysningerne, og alle medarbejdere har tavshedspligt. 

Kommunen videregiver oplysninger til Danmarks Statistik jf. Lov om Danmarks Statistik § 6, stk.1.

Kommunen videregiver endvidere oplysninger til forskere i henhold til Databeskyttelseslovens § 10 og Sundhedslovens § 46.

Opbevaring af oplysninger om dig

Når undersøgelsen er afsluttet, eller når videregivelsen er sket bliver de anvendte oplysninger slettet efter 7 til 30 dage.

Rekruttering af medarbejdere

Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger for at udføre den nødvendige sagsbehandling i forbindelse med ansøgning til stillinger i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen.

Center for Sundhed, Omsorg og Rehabilitering, Områdekontorer, Rekrutteringsenheden, Vikarkorpset og Uddannelse København

For ansøger til stilling hos Københavns Kommune

Når vi har et ledigt job, kan du finde det på Københavns Kommunes egen jobportal, på jobnet og eventuelt på andre relevante jobportaler. Vi slår stillinger om elev- og praktik, fastansættelse, studenterjob, fritidsjob og tidsbegrænset job (vikariater, projektstillinger mv.) op på jobportalen.

Du søger jobbet via vores online rekrutteringssystem ved at følge linket i opslaget.

Kommunens jobportal kan findes her: Job | Københavns Kommunes hjemmeside (kk.dk)

Formålet er at rekruttere medarbejdere til Københavns Kommune.

Ansøgningen

Når du har søgt et job hos os, får du en bekræftelse på mail. Hvis dine kompetencer og din baggrund matcher det, vi leder efter, bliver du inviteret til en samtale. I modsat fald får du et afslag på mail, når vi har besat det ledige job.

1. jobsamtale

Formålet med samtalen er at finde ud af, om der er et match mellem dig, dine kvalifikationer og det ledige job. Din måske kommende leder gennemfører samtalen. Med til samtalen er også en måske kommende kollega og eventuelt en tillidsrepræsentant. Samtalen varer som hovedregel højst en time og oftest kun en halv.

Hvis vi vurderer, at der er et match, bliver du inviteret til 2. jobsamtale. I modsat fald ringer vi til dig og begrunder vores afslag. Du får også et formelt afslag på mail. For nogle jobs er det tilstrækkeligt at gennemføre en samtale.

2. jobsamtale

Anden samtale handler mest om dig som person, så vi går mere i dybden med dine kompetencer og dine samarbejdsevner. Du skal eventuelt:

 • Løse en konkret case, som indeholder en realistisk problemstilling.
 • Gennemføre en online personligheds- og færdighedstest.

Hvad der skal ske, vil du blive orienteret nærmere om enten allerede ved første samtale, eller når du bliver inviteret til anden samtale.

Uopfordrede ansøgninger

Når vi modtager uopfordrede jobansøgninger, henviser vi altid til de ledige jobs. Følg os på LinkedIn – så får du automatisk vores ledige stillinger i din indbakke. Eller tilmeld dig vores jobagent og få direkte besked, når der er et ledigt job inden for dit interesseområde.

Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune har besluttet, at alle ledige stillinger skal annonceres ved offentligt opslag – med undtagelse af job i løntilskud, praktikstillinger, fleksjob og lignende samt tidsbegrænsede stillinger med en varighed på maksimalt fem måneder, hvor kommunen allerede råder over en vikar. Reglen er lavet blandt andet for at stille alle borgere lige i forhold til at få en stilling i kommunen.

Behandlingen af dine personoplysninger er baseret på databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra e og c (behandlingen henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som kommune har fået pålagt og behandling er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, som påhviler kommunen), artikel 9, stk. 2, litra f, (behandlingen er nødvendig, for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares), databeskyttelseslovens §§ 8 (behandling af oplysninger om strafbare forhold) og 12 (vedrører ansættelsesretlige forhold og kan finde anvendelse både før, under og efter et ansættelsesforhold). Lovbekendtgørelse nr. 810 af 20/06/2018 Bekendtgørelse af lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne m.v.

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler almindelige oplysninger som dit navn, adresse, telefonnummer og e-mail, uddannelse, CV, portrætbillede og oplysninger om dine ansættelsesforhold, opholdstilladelse samt børne- og straffeattest. Behandling af oplysninger om personnummer sker med henblik på entydig identifikation, jf. databeskyttelseslovens § 11, stk. 1. Vi behandler også følsomme oplysninger som dit fagforeningsmæssigt tilhørsforhold i forbindelse med din indplacering på relevant løntrin, overenskomstaftale og lønforhandling samt dine evt. helbredsoplysninger, hvis du har oplyst dette i dit CV.

Modtagere af dine personoplysninger

Vi videregiver ikke dine personoplysninger til andre end medarbejdere i Københavns Kommune, der behandler din ansøgning.

Opbevaring af oplysninger om dig

Sletning af dine personoplysninger sker 6 måneder efter kommunens afslag, medmindre du giver kommunen samtykke til at bibeholde oplysningerne i længere tid.

Hvis du bliver ansat, sker sletning af dine oplysninger 5 år efter din fratrædelse.

Test og afprøvning af velfærdsteknologi

Center for Ældreliv og Innovation 

Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Center for Ældreliv og Innovation i Københavns Kommune indsamler dine oplysninger under test og afprøvning af velfærdsteknologi i form af hjælpemidler, apps og lignende. 

Centret indhenter inden afprøvningen dit samtykke. 

Dine oplysninger kan herefter opsamles i softwaresystemer tilknyttet testproduktet. 

Dine oplysninger i test-software håndteres efter gældende regler herunder sikkerhed, beskrevet i databeskyttelsesforordningen og kontrakten med den pågældende leverandør.

Testdata kan trækkes ud og gemmes i kommunens journaliseringssystem til databehandling og evaluering.

Vi behandler dine oplysninger med hjemmel i databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra a eller e (du har givet udtrykkeligt samtykke til behandling af sådanne personoplysninger til et eller flere specifikke formål eller behandlingen henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som den dataansvarlige har fået pålagt) samt behandling af oplysninger om cpr. nummer sker med henblik på entydig identifikation, jf. databeskyttelseslovens § 11, stk. 1.

Kategorier af personoplysninger

Oplysninger vi behandler, er almindelige oplysninger som dit navn, telefonnummer, e-mailadresse, adresse, cpr. nummer, fotos, familieforhold, lokationer og følsomme oplysninger som helbredsoplysningeer

Modtagere af dine personoplysninger

Det er kun relevante medarbejdere i kommunen, der behandler dine oplysninger, og alle medarbejdere har tavshedspligt. 

Vi videregiver ikke dine oplysninger til eksterne. Hvis det alligevel skulle blive relevant, så orienterer vi dig, ligesom vi vil indhente dit samtykke, hvis det er nødvendigt.

Opbevaring af oplysninger om dig

Oplysninger om dig i vores elektroniske sags- og dokumenthåndteringssystem vil blive overført til opbevaring i Stadsarkivet efter reglerne i arkivlovgivningen efter afslutning af den journalperiode, hvori sagen er afsluttet.

Vi vil i en periode efter afslutningen af den journalperiode, hvori sagen er afsluttet og overført til opbevaring i Stadsarkivet, jf. ovenfor, fortsat have adgang til at søge oplysningerne frem i en historisk udgave af journalperioden i systemet. Den historiske udgave af journalperioden slettes senest 5 år efter afslutning af den journalperiode, hvori sagen er afsluttet. 

Forespørgsler fra Udbetaling Danmark som led i Udbetaling Danmarks sagsbehandling

Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger for at udføre den nødvendige sagsbehandling af henvendelsen.

Center for Administration

Københavns Kommune behandler forespørgsler fra Udbetaling Danmark i forbindelse med borgeres ansøgning om boligstøtte.

Behandlingen af dine personoplysninger er baseret p姧 6 og 7 i lovbekendtgørelse 2021-02-12 nr. 240 om Udbetaling Danmark samt databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra e (behandlingen henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som den dataansvarlige har fået pålagt) og artikel 9, stk. 2, litra h, (behandling er nødvendig af hensyn til ydelse af social- og sundhedsomsorg eller -behandling eller forvaltning af social- og sundhedsomsorg og -tjenester på grundlag af EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret). Behandling af oplysninger om personnummer sker med henblik på entydig identifikation, jf. databeskyttelseslovens § 11, stk. 1.

Kategorier af personoplysninger

I forbindelse med forespørgslen behandler vi almindelige oplysninger som dit navn, adresse, telefonnummer, e-mail, cpr. nummer og oplysninger om familiemæssige forhold. 

Hvilken kilde personoplysningerne hidrører fra

Forespørgsler kommer fra Udbetaling Danmark i forbindelse med din ansøgning om boligstøtte.

Modtagere af dine personoplysninger

Vi videregiver ikke dine personoplysninger til andre end medarbejdere i Københavns Kommune, der besvarer forespørgslerne fra Udbetaling Danmark.

Opbevaring af oplysninger om dig

Oplysninger om dig i vores elektroniske sags- og dokumenthåndteringssystem vil blive overført til opbevaring i Stadsarkivet efter reglerne i arkivlovgivningen efter afslutning af den journalperiode, hvori sagen er afsluttet.

Vi vil i en periode efter afslutningen af den journalperiode, hvori sagen er afsluttet og overført til opbevaring i Stadsarkivet, jf. ovenfor, fortsat have adgang til at søge oplysningerne frem i en historisk udgave af journalperioden i systemet.  Den historiske udgave af journalperioden slettes senest 5 år efter afslutning af den journalperiode, hvori sagen er afsluttet. Sendes dine personoplysninger via e-mail, slettes de med det samme efter efter behandlingen og efter journalisering i vores elektroniske sags- og dokumenthåndteringssystem.

Monitorering af COVID-19 smitte

Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger for at udføre nødvendig sagsbehandling i forbindelse med monitorering af Covid-19 smitte.

Center for Sundhed, Omsorg og Rehabilitering

Vi behandler oplysninger om antal af COVID-19 smittede borgere til at holde øje med smitten. Vi behandler oplysninger om, hvor smitten kommer fra for at monitorere udviklingen af smitte.

Behandlingen af dine personoplysninger er baseret på Sundhedsstyrelsens anbefalinger til håndtering af COVID-19 og databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra e (behandlingen henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som den dataansvarlige har fået pålagt) og artikel 9, stk. 2, litra h (behandling er nødvendig af hensyn til ydelse af social- og sundhedsomsorg eller -behandling eller forvaltning af social- og sundhedsomsorg og -tjenester på grundlag af EU-retten eller medlemsstaternes national ret).

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler almindelige oplysninger som dit navn, adresse, telefonnummer og e-mail. Behandlingen af oplysninger om personnummer sker med henblik på entydig identifikation, jf. databeskyttelseslovens § 11, stk. 1.

Hvilken kilde personoplysningerne hidrører fra

Vi modtager oplysninger om antallet af COVID-19 smittede borgere fra kommunens plejehjem, fra dit midlertidige ophold eller fra center for genoptræning.

Modtagere af dine personoplysninger

Vi videregiver kun oplysninger med dit samtykke til et hygiejneteam fra afdeling for det nære sundhedsvæsen ifølge databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a og artikel 9, stk. 2, litra a.

Opbevaring af oplysninger om dig

Oplysninger om dig i vores elektroniske sags- og dokumenthåndteringssystem vil blive overført til opbevaring i Stadsarkivet efter reglerne i arkivlovgivningen efter afslutningen af den journalperiode, hvor sagen er afsluttet.

Vi vil i en periode efter afslutningen af den journalperiode, hvori sagen er afsluttet og overført til opbevaring i Stadsarkivet, jf. ovenfor, fortsat have adgang til at søge oplysningerne frem i en historisk udgave af journalperioden i systemet. den historiske udgave af journalperioden slettes senest 5 år efter afslutningen af den journalperiode, hvori sagen er afsluttet. Sendes dine personoplysninger via e-mail, slettes de indenfor 30 dage efter modtagelsen og efter journalisering i vores elektroniske sags- og dokumenthåndteringssystem.