Forebyggelse af social kontrol

Københavns Kommunes indsats mod social kontrol skal forebygge mistrivsel, fremme rettigheder og sikre kvinders deltagelse på arbejdsmarkedet

Social kontrol findes i alle samfund og kulturer og handler om at regulere enkeltpersoners adfærd for at opretholde normer og værdier, som i det pågældende samfund eller fællesskab betragtes som rigtige eller ønskværdige. Dér, hvor den sociale kontrol bliver et problem, er, når den enkelte underlægges så stærk en begrænsning af sine handlemuligheder og selvbestemmelse, at det bliver et brud på rettigheder, fører til mistrivsel og bliver en hindring for at deltage i samfundet som aktiv og fuldgyldig borger.  Selvom social kontrol kan forekomme i alle slags miljøer og ikke er knyttet til en bestemt religion eller etnicitet, så viser Københavns Kommunes medborgerskabsundersøgelse, at borgere med etnisk minoritetsbaggrund oplever social kontrol i højere grad end øvrige københavnere.

Københavns Kommune har siden 2013 arbejdet forebyggende med social kontrol på bl.a. skoler, klubber og i udsatte boligområder, ligesom fagpersoner i København siden 2009 har kunnet få rådgivning og sparring ved kommunens ekspert- og akutberedskab i sager om æresrelaterede konflikter og social kontrol. I 2018 blev akutberedskabet udvidet med en sikkerhedskonsulent, sådan at borgere også kan henvende sig for rådgivning og vejledning. 

Læs mere om ekspert- og akutberedskabet Etnisk Konsulentteam.

Hvad er social kontrol?

Social kontrol er, når personer - gennem pres, tvang eller vold - begrænses i deres livsudfoldelse og ret til at træffe selvstændige valg angående eget liv og fremtid. Det gælder f.eks. retten til at bestemme over egen krop og frihed til f.eks. at vælge kæreste, ægtefælle, fritidsaktiviteter, påklædning, uddannelse og arbejde.

Københavns Kommunes indsats mod social kontrol

I Københavns Kommune arbejder vi helhedsorienteret med social kontrol gennem en række tilbud og indsatser, som skal forebygge mistrivsel blandt børn og unge, fremme lige rettigheder og sikre kvinders deltagelse på arbejdsmarkedet:

  • vi tilbyder oplysning og undervisning til børn og unge om deres rettigheder og muligheder, så de er i stand til at stå imod social kontrol. Indsatsen foregår som undervisning og aktiviteter på skoler, i klubber, foreninger mm.
  • vi inddrager forældrene i arbejdet med at forebygge social kontrol gennem oplysnings- og dialogarrangementer om temaer som opdragelse, trivsel og social kontrol
  • vi opkvalificerer kommunens fagpersoner, så de er klædt på til at identificere og handle på tegn på social kontrol, når de møder det i deres arbejde på skolen, i klubben, boligforeningen og på jobcenteret
  • vi styrker indsatsen i Jobcenter København for at imødegå, at social kontrol bliver en barriere for etniske minoritetskvinders beskæftigelse*.

Som del af den helhedsorienterede tilgang arbejder vi tæt sammen med civile aktører og andre offentlige myndigheder.

Læs mere om social kontrol og kommunens tilbud på www.socialkontrol.kk.dk

*Københavns Kommune igangsatte i 2019 en undersøgelse om social kontrol som barriere for etniske minoritetskvinders deltagelse på arbejdsmarkedet. Undersøgelsen, som konsulentbureauet Als Research har udarbejdet for Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, viser bl.a., at hver tredje af de adspurgte jobcentermedarbejdere inden for det seneste år har mødt ledige etniske minoritetskvinder, som direkte har givet udtryk for, at de oplever pres fra deres familie eller omgangskreds i forhold til ikke at stå til rådighed for arbejdsmarkedet.

Kontakt

+45 40 42 83 06
+45 21 55 40 85