Du er her

Forebyggelse af social kontrol

Københavns Kommunes indsats mod social kontrol skal forebygge og håndtere social kontrol blandt unge

Københavns Kommune ønsker at give alle unge københavnere lige muligheder for at deltage i uddannelse, arbejdsmarkedet og være aktive medborgere. De unge skal opleve at høre til i København ved at være en del af fællesskabet og have tillid til andre mennesker. 

Hvad er social kontrol?

Der er tale om social kontrol, når individet gennem pres, tvang eller vold begrænses i sin livsudfoldelse og retten til at træffe selvstændige valg angående eget liv og fremtid. Det gælder eks. den enkeltes selvbestemmelse over egen krop og frihed til at vælge: 

  • venner
  • fritidsaktiviteter
  • religion
  • påklædning
  • uddannelse
  • kæreste
  • ægtefælle.

Definitionen er udarbejdet af Københavns Kommunes ekspertgruppe til forebyggelse af social kontrol, 2017

Ekspertgruppe for social kontrol

For at kvalificere og styrke kommunens indsats mod social kontrol har Københavns Kommune nedsat en ekspertgruppe, som har udarbejdet anbefalinger til kommunens fremadrettede indsats på området.
Læs ekspertgruppens anbefalinger

Københavns Kommunens indsats mod social kontrol

I Københavns Kommune arbejder vi helhedsorienteret med social kontrol ved at forebygge og foregribe, at social kontrol finder sted.  Samtidig griber vi ind, når social kontrol er til fare for børn og unges trivsel og udvikling.  

Som del af den helhedsorienterede tilgang arbejder vi tæt sammen med civile aktører og andre offentlige myndigheder, hvor vi tilbyder:

  1. Forebyggende indsatser på bl.a. skoler med undervisningsmateriale og dialogaktiviteter for elever, inddragelse af forældre og opmærksomhedsoplæg for lærere
  2. Foregribende indsatser ved kompetenceudvikling af fagpersoner og sparring og rådgivning for medarbejdere i Københavns Kommune i sager om æresrelaterede konflikter og social kontrol ved Etnisk Konsulentteam
  3. Indgribende indsatser med efteruddannelse af relevante fagpersoner, der skal sikre bedre opfølgning på unge, der har været udsat for social kontrol, efter endt ophold på krisecentre.

Læs mere om vores undervisningsmateriale og øvrige tilbud på www.socialkontrol.kk.dk 

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.