Du er her

Forebyggelse af social kontrol

Københavns Kommunes indsats mod social kontrol skal forebygge social kontrol blandt børn, unge og voksne

Social kontrol findes i alle samfund og kulturer og handler om at regulere enkeltpersoners adfærd for at opretholde normer og værdier, som i det pågældende samfund eller fællesskab betragtes som rigtige eller ønskværdige. Det kaldes også socialisering. Dér, hvor den sociale kontrol bliver et problem, er, når den enkelte underlægges så stærk en begrænsning af sine handlemuligheder og selvbestemmelse, at det bliver et brud på rettigheder, fører til mistrivsel og bliver en hindring for at deltage i samfundet som aktiv og fuldgyldig borger. 

Derfor har Københavns Kommune siden 2013 arbejdet forebyggende med social kontrol, ligesom København som den eneste kommune i landet har et ekspert- og akutberedskab i sager om æresrelaterede konflikter og social kontrol. 
Du kan læser mere om ekspertberedskabet Etnisk Konsulentteam her.

Hvad er social kontrol?

Der er tale om social kontrol, når individet gennem pres, tvang eller vold begrænses i sin livsudfoldelse og retten til at træffe selvstændige valg angående eget liv og fremtid. Det gælder fx den enkeltes selvbestemmelse over egen krop og frihed til at vælge venner, fritidsaktiviteter, religion, påklædning, uddannelse, kæreste, ægtefælle. 

Definitionen er udarbejdet af Københavns Kommunes ekspertgruppe til forebyggelse af social kontrol, 2017.*

Københavns Kommunes indsats mod social kontrol

I Københavns Kommune arbejder vi helhedsorienteret med social kontrol gennem en række tilbud og indsatser, som er målrettet børn og unge, forældre og fagpersoner:

  • vi tilbyder oplysning og undervisning til børn og unge om deres rettigheder og muligheder, så de er i stand til at stå imod social kontrol. Indsatsen foregår som undervisning og aktiviteter på skoler, i klubber, foreninger mm.
  • vi inddrager forældrene i arbejdet med at forebygge social kontrol gennem oplysnings- og dialogarrangementer om temaer som opdragelse, trivsel og social kontrol
  • vi opkvalificerer kommunens fagpersoner, så de er klædt på til at identificere og handle påtegn på social kontrol, når de møder det i deres arbejde med børn, unge og voksne.

Som del af den helhedsorienterede tilgang arbejder vi tæt sammen med civile aktører og andre offentlige myndigheder.

Du kan læse mere om social kontrol og kommunens tilbud på www.socialkontrol.kk.dk

Undersøgelse af social kontrol som barriere for kvinders deltagelse på arbejdsmarkedet

Som noget nyt igangsætter Københavns Kommune i 2019 en undersøgelse, som skal kortlægge i hvilket omfang og på hvilke måder, social kontrol udgør en barriere for etniske minoritetskvinders deltagelse på arbejdsmarkedet. På baggrund af undersøgelsens resultater igangsætter kommunen initiativer for at imødegå, at social kontrol bliver en hindring for kvinders mulighed for at komme i arbejde.

Dokumenter

Du kan læse mere om Københavns Kommunes mål for og indsats mod social kontrol i kommunens integrationspolitik og integrationshandleplan.

 

* Københavns Kommune nedsatte i 2017 en ekspertgruppe, som har udarbejdet en række anbefalinger, som kommunens indsats er inspireret af. Du kan læse ekspertgruppens anbefalinger her.
 

Kontakt