Søg
Mødedato: 31.01.2022, kl. 15:00
Mødested: Rådhuset, 1. sal, værelse 51

Endelig vedtagelse af lokalplan Birkedommervej Øst, Bispebjerg

Se alle bilag

Borgerrepræsentationen skal tage stilling til endelig vedtagelse af lokalplan Birkedommervej Øst. Lokalplanforslaget muliggør indretning af nye tagboliger og at midlertidigt tilladt indkvartering til flygtninge gøres permanent.

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

 1. at godkende lokalplan Birkedommervej Øst (bilag 2).

Problemstilling

Lokalplanforslag Birkedommervej Øst er udarbejdet på anmodning fra to forskellige grundejere og er opdelt i to forskellige underområder. I område I, Frederiksborgvej 77, ønsker grundejer at ændre anvendelsen fra offentlige formål til boliger, så midlertidigt tilladt indkvartering til flygtninge kan gøres permanent. I område II, langs Birkedommervej, ønskes mulighed for etablering af tagboliger i eksisterende byggeri, hvilket er den eneste fysiske ændring, lokalplanen muliggør. Den ønskede ombygning og den nye anvendelse er ikke i overensstemmelse med gældende lokalplan 261 Provstevej, hvorfor realisering af ønskerne forudsætter ny lokalplan. Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 7. juni 2021 lokalplanforslaget under navnet ”Forslag til lokalplan Bispevej”. Udvalget besluttede at et tredje underområde skulle udgå af denne lokalplan og i stedet omfattes af bevarende lokalplan for Provstevej. Da området langs Bispevej ikke længere er en del af denne lokalplan, er lokalplanen omdøbt fra Bispevej til Birkedommervej Øst.

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring fra den 6. juli 2021 til den 27. september 2021. Forvaltningen har modtaget 14 henvendelser, hvoraf fire er fra den samme borger. Høringen har ikke givet anledning til ændringsforslag.

Løsning

I område I, Frederiksborgvej 77 (Dortheagården), foreslås at muliggøre permanent indkvartering til flygtninge med en anvendelse til boliger. Der er plads til ca. 100 flygtninge i Dortheagården, der tidligere har været anvendt til ældreboliger. Der er givet en midlertidig tilladelse indtil 2025 til indkvartering af flygtninge på ejendommen, da det ikke var muligt at tillade permanent indkvartering indenfor gældende lokalplan. Med Budget 2020 (BR 31. oktober 2019) (A, B, F, V, Ø og Å) blev det besluttet at flytte den midlertidige indkvartering af flygtninge fra Ottiliahus i Valby til Dortheagården i Bispebjerg.

I område II muliggøres ca. 950 m² familieboliger i tagetagen af et eksisterende byggeri. Lokalplanen muliggør at det eksisterende saddeltag kan hæves med 50 cm, og at der kan etableres kviste mod gaden og gården i overensstemmelse med kommunens retningslinjer for tagboliger, der har som målsætning at fremme fortætningen af den eksisterende bygningsmasse ved udnyttelse af tagetager.

Høring

De 14 modtagne henvendelser i høringsperioden vedlægges som bilag 5. I bilag 6 er henvendelserne refereret med forvaltningens bemærkninger. Referat af borgermøde den 15. september 2021, hvor ca. 19 borgere deltog, er vedlagt (bilag 7). Hovedsynspunkter i høringen er anført nedenfor.

Bispebjerg Lokaludvalg har følgende hovedsynspunkter (bilag 5, henvendelse 12):

 1. Lokaludvalget bemærker, at Dortheagården som bygning er velegnet til flygtningeboliger og at det er positivt, at der planlægges aktiviteter i stueetagen med deltagelse af frivillige.
 2. Det påpeges, at placeringen af flygtningeboliger indenfor et udsat byområde vækker bekymring blandt mange borgere i området pga. den eksisterende utryghed affødt af bandeaktiviteter og en bekymring for, at flygtningebørn og unge kan blive hvervet til kriminelle miljøer. Tre borgerhenvendelser har tilsvarende synspunkter.
 3. I forhold til område II gør lokaludvalget opmærksom på, at flere beboere ikke er blevet orienteret om ønsket om at etablere tagboliger i deres ejendom før lokalplanforslaget blev sendt i offentlig høring. Tre borgerhenvendelser har tilsvarende synspunkter.

Forvaltningens bemærkninger:

 1. Forvaltningen tager bemærkningerne til efterretning.
 2. Med Budget 2020 blev det politisk besluttet at flytte indkvarteringen af flygtninge til Dortheagården. Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer planmæssigt boliger til flygtninge på samme måde som andre boligtyper. Det bemærkes, at boligerne vil få grønne private friarealer med sol og mulighed for udendørs leg, og at der vil være gode muligheder for aktiviteter i stueetagen faciliteret af både medarbejdere og frivillige. Da friarealkrav kan opfyldes, og der generelt er mange boliger i området, kan forvaltningen anbefale ændringen af anvendelsen til boliger. Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen oplyser, at der er dialog med Bispebjerg Lokaludvalg med henblik på opstart af et samarbejde, der skal fremme gode relationer mellem lokalsamfundet og husets beboere og brugere. Der vil desuden være fokus på inddragelse af lokalsamfund og lokalt foreningsliv i forbindelse med frivillige tilbud i huset.
 3. Etableringen af nye tagboliger vil påvirke beboerne, der bor under tagboligerne, særligt i byggeperioden. Forvaltningen har fulgt de gængse procedurer med en tidlig høring af lokaludvalget og en offentlig høring af lokalplanforslaget i minimum otte uger.Beboere og naboer har fået direkte besked om høringen, men alle borgere har i høringsperioden kunne læse lokalplanforslaget og indgive høringssvar via kommunens høringsportal blivhoert.kk.dk. Forvaltningen tager bemærkningerne til efterretning og orienterer den private bygherre. Forvaltningen kan oplyse at planloven kræver at offentligheden høres om lokalplanforslag i minimum fire uger, dog ned til to uger for lokalplaner, der i mindre grad ændrer en eksisterende lokalplan.

Københavns Museum har følgende hovedsynspunkt (bilag 5, henvendelse 11):

 1. Område ll: Tagboliger bør ikke tillades, alternativt bør der ikke tillades kviste mod gaden. Det bemærkes, at karréen der er bygget i 1933 og har en middelhøj SAVE-værdi på 4, er et velbevaret eksempel på national funktionalisme kendetegnet ved store ubrudte tagflader, der vil blive skæmmet ved tilføjelsen af kviste. En borgerhenvendelse har tilsvarende bemærkninger.

Forvaltningens bemærkninger

 1. Forvaltningen vurderer ikke, at nye kviste mindsker bygningens arkitektoniske værdi markant. Lokalplanforslaget stiller krav til størrelse, placering og materialer på nye kviste og tag. Samlet set vurderer forvaltningen, at det er hensigtsmæssigt, at byen i dette område, der er præget af mange små boliger, udvikles med nye attraktive familieboliger, der kan etableres næsten uden skyggevirkning for omgivelserne. Kviste både mod gården og gaden er hensigtsmæssige af hensyn til boligkvaliteten.

Hovedsynspunkter i borgerneshenvendelser:

 1. Fire henvendelser mener, at der er for mange fremmedsprogede udlændinge i området, og at de ikke finder det hensigtsmæssigt med flere flygtninge.
 2. Fire henvendelser udtrykker bekymring for at nye beboere i tagboliger vil øge presset på friarealer, cykelparkering, pulterrum, vaskekælder og parkering.

Forvaltningens bemærkninger:

 1. Med Budget 2020 blev det besluttet at flytte den midlertidige indkvartering af flygtninge fra Ottiliahus i Valby til Dortheagården i Bispebjerg.
 2. Ifølge kommuneplanen kan krav til friarealprocent fraviges ved nyindretning af tagetager til beboelse. Forvaltningen vurderer, at størrelsen på friarealerne er tilfredsstillende selvom antallet af brugere og cykelparkering øges. Det bemærkes, at der er grønne friarealer, der er afskærmet i forhold til trafikstøj og med gode solforhold. Forvaltningen vurderer, at der generelt er ledig parkeringskapacitet i det omkringliggende område. Det er ikke muligt at stille krav til størrelsen af vaskekældre i lokalplaner og adgang til pulterrum er alene reguleret i bygningsreglementet, som administreres af Bolig- og Planstyrelsen.

Politisk handlerum

Borgerrepræsentationen kan beslutte ikke at vedtage lokalplanen eller at lade et underområde udgå af planen. Det kan også besluttes at ændre specifikke bestemmelser i lokalplanen, hvis der fx ønskes et større hensyn til egenarten, kan det besluttes ikke at tillade nye kviste mod gaden, men alene mod gården i område II. Dette vil mindske boligkvaliteten i nye tagboliger. Væsentlige ændringer kan betyde at der skal foretages en supplerende høring i op til to uger. Endelig vedtagelse af planen kan først ske efter den supplerende høring.

Økonomi

Denne indstilling har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune.

Videre proces

Når Borgerrepræsentationen har vedtaget lokalplanen, bekendtgør Teknik- og Miljøforvaltningen denne i henhold til reglerne i planloven.

 

                   Søren Wille
                                                   /Karsten Biering Nielsen

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 31. januar 2022

 

Indstillingen anbefalet over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen uden afstemning.

 

Det Konservative Folkeparti afgav følgende protokolbemærkning:

 

”Konservative så gerne, at parkeringsnormen for biler fastsættes til 1 pr. 100 m2 bolig, så parkering kan holdes på egen grund uden at belaste de offentlige vejarealer.”
Til top