Søg

Gå ikke glip af vigtig Digital Post fra Københavns Kommune

Mødedato: 30.11.2020, kl. 15:00
Mødested: Rådhuset, 2. sal, Festsalen

Projektforslag til bus- og cykelfremkommelighedstiltag og genopretning på Tagensvej, etape 2, Nørrebro

Se alle bilag

Der skal tages stilling til projektforslag og frigivelse af anlægsmidler til bus- og cykelfremkommelighedstiltag og til genopretning på Tagensvej samt nedlæggelse af to stoppesteder i hver retning, dvs. fire stoppesteder (to stoppestedspar).

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender,

 1. at projektforslaget for etape 2 danner grundlag for videre projektering og anlæg af bus- og cykelfremkommelighedstiltag og genopretning på Tagensvej jf. bilag 4.

  Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender,
 2. at der som led i busfremkommelighedsprojektet nedlægges fire stoppesteder (to stoppestedspar) på Tagensvej ved hhv. Arresøgade og Ægirsgade, jf. bilag 3F og 3J.

  Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,
 3. at der frigives en anlægsbevilling til ”Forbedret fremkommelighed på buslinje 6A på Tagensvej”, etape 2 på 27,5 mio. kr. til anlæg af busfremkommelighedstiltag på Teknik- og Miljøudvalget bevilling Ordinær anlæg jf. økonomiafsnittet.
 4. at der frigives en anlægsbevilling til cykelprojektet ”Optimeringsplan KBH – Tagensvejkorridoren” på Tagensvej, etape 2 på 30,0 mio. kr. til anlæg af cykelfremkommelighedstiltag på Teknik- og Miljøudvalget bevilling Ordinær anlæg jf. økonomiafsnittet.
 5. at Teknik- og Miljøforvaltningen bemyndiges til at igangsætte de nødvendige midlertidige og permanente ekspropriationer i forbindelse med vejudvidelsen af to arealer, Rigshospitalets Kollegium og Tagensvej 93.
 6. at Teknik- og Miljøudvalget bemyndiges til at træffe de endelige beslutninger om ekspropriation for vejudvidelsen af de to arealer, Rigshospitalets Kollegium og Tagensvej 93.
 7. at der nedlægges ti p-pladser i blå samt ni p-pladser i gul betalingszone. Nedlæggelserne medfører et indtægtstab på kr. 0,11 mio. pr. år. Indtægtstabet påvirker alene servicemåltallet og søges dækket ved kommende budgetforhandlinger (se bilag 11).

Problemstilling

I Budget 2016 (BR 1. oktober 2015) (A, B, C, F, I, O og V) blev der afsat 36,0 mio. kr. til projektet ”Forbedret fremkommelighed på buslinje 6A på Tagensvej”. I Budget 2016 blev der ligeledes afsat 30,3 mio. kr. til cykelprojektet ”Optimeringsplan KBH – Tagensvejkorridoren”.

Projekterne på Tagensvej er samlet som et projekt, der udføres i to etaper. Etape 1 (strækningen fra Frederiksborgvej til Bispebjerg Station) blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 12. december 2019 med en frigivelse af 13,0 mio. kr. af bevillingen til busprojektet, der netop er udbudt til anlæg. Desuden blev der ved Budget 2016 frigivet ved stjernemarkering 3,0 mio. kr. Der skal nu tages stilling til projektforslag for etape 2 (strækningen fra Bispebjerg Station til Nørre Allé).

I projektprocessen er der opstået en grænseflade til De Gamles By mellem Sjællandsgade og Nørre Allé. For at gennemføre Tagensvejprojektet inddrages en del af det grønne areal ”Nordpolen” ved De Gamles By.

Løsning

Projektforslaget har til formål at optimere rejsetiden for linje 6A og skabe bedre forhold for cyklister. I projektforslaget sammentænkes to fremkommelighedsprojekter med helhedsgenopretning af strækningen. Dermed optimeres anlægsarbejdet, hvorved gener for borgere og trafikanter mindskes, samtidig med at fremkommelighedstiltag for de to transportformer forbedres og koordineres.

Busfremkommelighed

På hele strækningen på Tagensvej etableres der med projektforslaget busbaner, bredere busperroner ved alle stop og signaloptimering. Der nedlægges stoppesteder ved Arresøgade og Ægirgade i begge retninger, jf. bilag 3F og 3J. Samlet sikrer det en bedre fremkommelighed for linje 6A, og rådgiver har vurderet en rejsetidsgevinst på ca. 3 min. om morgen og ca. 1,5 min. om eftermiddagen på hele strækningen mellem Frederiksborgvej og Nørre Allé, etape 1 og etape 2. Den bedre fremkommelighed og rejsetidsgevinst forudsætter, at stoppestederne nedlægges. De fire stoppesteder (to stoppestedspar) der anbefales nedlagt, er udpeget af Movia og Økonomiforvaltningen. Stoppestederne er udvalgt, fordi de ligger tæt på andre stoppesteder eller Skjolds Plads Metrostation (ca. 150 til 230 meter).

Cykeloptimering

Med projektet forbedres cykelforholdene ved at oprette svingforbud for bilister på ni lokaliteter på strækningen, og ved at anlægge brede busperroner til ventende buspassagerer ved alle stop, så cyklister og passagerer adskilles.

delstrækningen Rovsingsgade til Jagtvej øges cykelstibredden med 0,25 – 0,5 m. fra nuværende 2,0-2,2 til fremtidigt 2,70-2,75, jf. bilag 4C-4H. Desuden anlægges cykelstien med regnvandsriste i siden af fortovskanten på delstrækningen fra Rovsingsgade til Nørre Allé frem for at anlægge regnvandsriste i cykelstien, hvorved cykelstibredden øges fra nuværende mellem 2,0-2,2 m til fremtidigt mellem 2,70-2,75 m, jf. bilag 4C-4K.  

delstrækningen Jagtvej til Nørre Allé indsnævres cykelstibredden i begge sider for at give plads til busperroner og vejbaner til bus- og biltrafik. Konkret betyder det, at i siden mod Campus Nord (retning ud af byen) indsnævres cykelstien fra i dag at være op til 3,25 m til 2,75, jf. bilag 4i-4K. I dag er cykelstien reelt 2,75 m, da der står en række vejtræer. Disse vejtræer fældes og genplantes 1:1 andre steder på strækningen i projektområdet, jvf. delafsnittet ”Konsekvenser for træer” nedenfor. I siden mod Guldbergsgade-kvarteret (retning mod byen) indsnævres cykelstien fra op til 3,5 m til i fremtiden at være 2,75 m, jf. bilag 4i-4K.

Fodgængerforhold

Fortovet genoprettes med nutidige tilgængelighedsstandarder på hele strækningen, og der etableres nye overkørsler. Busperronerne etableres mellem cykelsti og vejbane for ventende passagerer. Fortovet på delstrækningen fra Jagtvej til Nørre Allé indsnævres med 0,5-1 m til 2 m på den sydlige side for at skabe plads til vejbaner til bil- og bustrafik, jf. bilag 4i-4K. På delstrækningen fra Bispebjerg Station til Jagtvej bevares fortovets bredde på 2,4 m, jf. bilag 4A-4H.

Konsekvenser for parkeringspladser og biltrafikken

I Budget 2016 fremgår det i forbindelse med busfremkommelighedsprojektet, at antallet af p-pladser og fremkommeligheden i videst muligt omfang skal bevares. Af cykelfremkommelighedsprojektet fremgår det, at der skal udarbejdes en helhedsorienteret løsning, der både tager hensyn til bil-, bus- og cykelfremkommelighed, så Tagensvejskorridorens samlede funktion styrkes, og i budgetnotatet blev det anslået, at antallet af parkeringspladser vil blive reduceret med op til 16 pladser som følge af projektet.

På Tagensvej etape 2 nedlægges 149 p-pladser mellem Bispebjerg Station og Nørre Allé. Der genplaceres 86 p-pladser i projektområdet og 52 uden for projektområdet, i alt 138 p-pladser genplaceres, jf. bilag 10 og 11. Der er således en samlet reduktion på 11 p-pladser.

De 138 genplacerede p-pladser sker på følgende lokationer:

 • 86 på Tagensvej mellem Bispebjerg Station og Nørre Allé, jf. bilag 4A-4K,
 • 52 uden for projektområdet.

De 52 genplacerede p-pladser uden for projektområdet sker på følgende lokationer, jf. bilag 10:

 • 4 nye p-pladser uden for zone på Tagensvej, etape 1 (Frederiksborgvej til Bispebjerg St)
 • 24 nye p-pladser i gul zone (etableret i 2018) på Rungsted Plads
 • 24 nye p-pladser i gul zone i Valkyriegade

Af de 52 erstatningsparkeringspladser er 24 pladser allerede etableret på Rungsted Plads i 2018 i regi af projektet Pulje til parkeringspladser, Budget 2015 (BR 2. oktober 2014) (A, B, F, O og Ø), der var en pulje til etablering af p-pladser, som erstatning af nedlagte p-pladser i andre anlægsprojekter.

Fordelt på betalingszoner nedlægges der på Tagensvej i blå zone i alt 10 p-pladser, i gul zone i alt 9 p-pladser, og uden for zonen oprettes i alt 8 p-pladser. Nedlæggelserne medfører et indtægtstab på kr. 0,11 mio. pr. år.

Som følge af busfremkommelighed og cykeloptimering forøges rejsetiden for bilister på hele strækningen fra Frederiksborgvej til Nørre Allé. Den samlede forsinkelse er beregnet af rådgiverne til at være 45 sekunder i retning mod byen og 4 minutter ud af byen om aftenen. Om morgenen forsinkes bilisterne 35 sekunder i retning ud af byen og spares 30 sekunder i retning mod byen.

Konsekvenser for træer

I projektområdet er der 104 vejtræer. For at prioritere bus- og cykelfremkommelighed, som er målsætningen for projektet, er det nødvendigt i forbindelse med etape 2 at fælde 52 træer, hvoraf der genplantes 39 nye træer på strækningen. De resterende 13 træer plantes i projektet for Tagensvej etape 1. Træerne, der fældes, er mindre vejtræer af arterne røn, elm, lind, japansk kirsebær og eg. Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer, at halvdelen (ca. 20 træer) er plantet inden for de seneste 1-10 år, mens den anden halvdel er plantet i 90’erne og er op til 30 år gamle. De nye træer vil være arter som lind, robinie, fuglekirsebær, navr og platan.

Ikoniske træer ved De Gamles By bliver beskyttet i forbindelse med anlægsarbejdet. Forvaltningen vil bl.a. holde min. 1,5 m afstand fra træets stamme, anvende håndgravning omkring rødderne og sikre en vitalisering af rodnettet i opbygningen af den ny belægning.

Ekspropriationer

Ved Rigshospitalets Kollegium og ved apoteket i Hamletsgade er der behov for ekspropriationer i henhold til vejloven, illustreret i bilag 5. Det drejer sig om 187 m2 ved Rigshospitalets Kollegium for at etablere en separat højresvingsbane fra Tagensvej til Jagtvej, og 55 m2 ved Hamletsgade, Tagensvej 93 for give plads til separat busbane og busperron på Tagensvej i retning mod byen.

 

Alternativ løsning ved De Gamles By

Forvaltningen har udarbejdet et alternativt forslag til fodgængerløsningen ved De Gamles By. I stedet for at anlægge fortov langs højresvingsbanen, flyttes fodgængerne ind i De Gamles Bys grønne anlæg. Her vil fodgængere kunne gå på en sti mellem træer og eksisterende grønt. Desuden kan der anlægges en tilpasset og grøn støjmur, som også er beskrevet i Helhedsplan for De Gamles By. Fordelene ved alternativet er, at en større del af det grønne anlæg bevares. Ulemperne er trafikale, idet det må forventes, at nogle fodgængere vil benytte cykelstien, når der ikke er et fortov. Alternativet vil lige som projektforslaget ikke påvirke de ikoniske træer negativt. Alternativet kan udføres inden for projektets rammer. I bilag 6 ses en foreløbig skitse af den alternative løsning.

 

I en løsning, hvor vejarealet ikke udvides, men det ene eksisterende spor til biltrafik konverteres til busbane vurderes konsekvenserne at være forringet fremkommelighed for biltrafikken, som forventeligt også vil forringe busfremkommeligheden, så rejsetidsgevinsterne ved projektet ikke opnås, og medfinansieringen fra Trafikstyrelsen risikeres at bortfalde.

 

Det er muligt at gennemføre etape 1 selvstændigt. Herved vil rejsetids- og fremkommeligheds-gevinsterne ved projektet ikke kunne ikke opnås, og den statslige støtte vil bortfalde.

 

Høring

København Politi har givet samtykke til projektforslaget og har understreget, at Tagensvej ikke kan etableres uden højresvingsbane fra Tagensvej til Nørre Allé.

Nørrebro Lokaludvalgs hovedsynspunkter (bilag 7)

Projektforslaget er blevet forelagt Nørrebro Lokaludvalg, som også har mødtes med Teknik- og Miljøforvaltningen ad to omgange. Lokaludvalget har afgivet høringssvar og supplerende høringssvar til projektforslaget og til det efterfølgende alternativ til projektforslaget ved De Gamles By, jf. bilag 7. Nørrebro Lokaludvalg anfører, at Tagensvejprojektet er i modstrid til Helhedsplan for De Gamles By, bl.a. fordi projektet inddrager et stykke af De Gamles Bys område ”Nordpolen”. Lokaludvalget undrer sig også over, at en del af De Gamles By allerede tidligere er overført til Tagensvejprojektet, mens lokaludvalget deltog i arbejdet med helhedsplanen bl.a. om udviklingen af dette område. Lokaludvalget anfører desuden, at da Tagensvejprojektet er vedtaget for år tilbage, lever det ikke op til Kommuneplan 2019. Endelig finder Nørrebro Lokaludvalg, at der er sympatiske tanker i det alternative forslag ved De Gamles By, men lokaludvalget kan ikke støtte løsningen.

 

Forvaltningens bemærkninger

Forvaltningen har udarbejdet projektforslaget i henhold til gældende plangrundlag på tidspunktet for vedtagelsen af projektet, så det opfylder de politiske målsætninger om busfremkommelighed og cykeloptimering samt genopretning. Ved en matrikulær ændring mellem Københavns Ejendomme og Teknik- og Miljøforvaltningen er en del af det grønne areal ved De Gamles By i 2013 overgået til vejareal. Til gengæld er en del af vejarealet i den tidligere rundkørsel overgået til De Gamles Bys areal. Ved en beklagelig fejl har Teknik- og Miljøforvaltningen ikke tinglyst dette, hvorfor det ikke fremgik som en del af plangrundlaget for helhedsplanens udarbejdelse., men den matrikulære ændring er en juridisk bindende aftale, jf. bilag 12, mellem Økonomiforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen.

I den kommende projektering vil de fysiske indgreb ved De Gamles By blive begrænset så meget som muligt, herunder vil der blive set på muligheden for en afkortet højresvingsbane til Nørre Allé. Lokaludvalget og øvrige lokale interessenter vil blive inddraget i den konkrete løsning. Høringssvar og forvaltningens bemærkninger fremgår af bilag 7.

Økonomi

I Budget 2016 (BR 1. oktober 2015) (A, B, C, F, I, O og V) blev der afsat 36,0 mio. kr. (2016 p/l) til projektet ”Forbedret fremkommelighed på buslinje 6A på Tagensvej”, og der blev afsat 30,3 mio. kr. til cykelprojektet ”Optimeringsplan KBH – Tagensvejkorridoren”. Der er tidligere samlet frigivet 16,0 mio. kr. til projekterne i etape 1 af Tagensvejprojektet (BR 12. december 2019). Borgerrepræsentationen skal med denne sag tage stilling til frigivelse af bevillinger til anlæg af ”Forbedret fremkommelighed på buslinje 6A” på Tagensvej med 27,5 mio. kr. (2021 p/l) og cykelprojektet ”Optimeringsplan KBH – Tagensvejkorridoren” med 30,0 mio. kr. (2021 p/l), i alt 57,5 mio. kr., jf. bilag 9.

Busfremkommelighedsprojektet har en statslig medfinansiering på 50 %. Projektet er afhængigt af at følge den nuværende tidsplan for at opnå statslig medfinansiering på 18,0 mio. kr. Indtægtsbevillingen er placeret under Økonomiudvalget, som vil indhente indtægten, når projektet er ibrugtaget. Den statslige medfinansiering til busfremkommelighedsprojektet er betinget af, at hele projektet (etape 1 og 2) gennemføres inden for den nuværende tidsplan og med de anførte forbedringer af regularitet og rejsetid.

Movia vurderer, at rejsetidsbesparelsen for linje 6A vil give en årlig driftsbesparelse for Københavns Kommunes busøkonomi med ca. 850.000 kr. pr. år fra 2025. Vælges den alternative løsning ved De Gamles By vil der opnås den samme driftsbesparelse. Beløbet kan ændre sig, som følge af igangværende udbud af linje 6A. Under anlæg i 2022 vil der være øgede udgifter til busdriften, da busserne i anlægsperioden skal omlægges på en del af strækningen, hvilket medfører flere busdriftstimer. Teknik-og Miljøforvaltningen vil forsøge at begrænse perioden, hvor denne kørsel er nødvendig. Begge beløb indarbejdes automatisk i budgettet til Movia.

Videre proces

Når indstillingen er godkendt, sætter Teknik- og Miljøforvaltningen projektet i gang. Projektet forventes anlagt i perioden primo 2022 til ultimo 2024.

                   Søren Hartmann Hede      Søren Wille 

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 30. november 2020

 

Det samlede udvalg stillede følgende ændringsforslag til erstatning af 1. at-punkt:

”at indstillingen sendes tilbage til Teknik- og Miljøforvaltningen med henblik på, at de faktiske forhold ved ‘Nordpolen’ bevares i deres nuværende form.”

 

Det således ændrede 1. at-punkt blev godkendt uden afstemning.

 

Den således ændrede indstilling blev samlet sendt tilbage til forvaltningen.

 

Det samlede udvalg afgav følgende protokolbemærkning:

“Partierne mener ikke, at projektforslaget er den rigtige løsning for strækningen, og samtidig ønsker vi at stå ved Helhedsplanen for De Gamles By, som er blevet til efter godt samarbejde mellem beboere, lokale aktører og forvaltningen, og som fastslår, at området kaldet ‘Nordpolen’ skal friholdes for byggeri. Derfor sender partierne indstillingen tilbage, således at projektet afgrænses til at slutte omkring Fensmarkgade og tilstræber at bevare flest mulige træer.”

 

Til top