Mødedato: 19.06.2023, kl. 15:00
Mødested: Rådhuset, 1. sal, værelse 51

Etablering af yderligere otte parkeringszoner med tidsbegrænsning

Se alle bilag
Borgerrepræsentationen besluttede med Budget 2022 at oprette yderligere 15 tidsbegrænsede zoner med 3-timers tidsbegrænsning. Formålet med de nye zoner er at nedbringe trængslen fra særligt udefrakommende parkering. Indstillingen for fase 1 (syv zoner) blev standset jf. kommunestyrelseslovens § 23 på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 20. juni 2022, og afventer at blive behandlet i sin helhed på Borgerrepræsentationens møde den 22. juni 2023. Denne indstilling omhandler fase 2, hvor der skal udmøntes otte af de zoner, der blev vedtaget i Budget 2022. Der lægges op til, at tidsbegrænsningen i zonerne Lergravsparken, Sundbyøster, Sundbyvester, Amagerstrand, Vigerslev Allé, Ålholm, Ryparken og Ny Vanløse skal gælde på hverdage fra kl. 08-22.

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender,

 1. at det eksisterende område ”Vanløse” udvides, og der indføres en 3-timers tidsbegrænset zone i tidsrummet kl. 08-22 i området ”Ny Vanløse” jf. løsningsafsnittet og bilag 3.
 2. at det eksisterende område ”Lergravsparken” udvides, og der indføres en 3-timers tidsbegrænset zone i tidsrummet kl. 08-22 i området ”Ny Lergravsparken” jf. løsningsafsnittet og bilag 3.
 3. at der indføres en 3-timers tidsbegrænset zone i tidsrummet kl. 08-22 i området ”Sundbyøsterjf. løsningsafsnittet og bilag 3.
 4. at der indføres en 3-timers tidsbegrænset zone i tidsrummet kl. 08-22 i området ”Sundbyvester jf. løsningsafsnittet og bilag 3.
 5. at der indføres en 3-timers tidsbegrænset zone i tidsrummet kl. 08-22 i området ”Amagerstrand jf. løsningsafsnittet og bilag 3.
 6. at der indføres en 3-timers tidsbegrænset zone i tidsrummet kl. 08-22 i området ”Vigerslev Allé” jf. løsningsafsnittet og bilag 3.
 7. at der indføres en 3-timers tidsbegrænset zone i tidsrummet kl. 08-22 i området ”Ålholm” jf. løsningsafsnittet og bilag 3.
 8. at der indføres en 3-timers tidsbegrænset zone i tidsrummet kl. 08-22 i området ”Ryparken” jf. løsningsafsnittet og bilag 3.

Problemstilling

Der findes i dag syv tidsbegrænsede zoner i Københavns Kommune med 3-timers tidsbegrænsning på hverdage fra kl. 8-19. Med Budget 2022 (BR 7. oktober 2021) (A, B, F, O, V, Ø, Frie Grønne og (løsgænger) Kåre Traberg Smidt) blev det besluttet, at der skal etableres 15 nye tidsbegrænsede parkeringszoner med 3-timers tidsbegrænsning i otte områder, og at der skal udarbejdes en model for gæstelicenser i Københavns Kommune.  

Teknik- og Miljøforvaltningen har haft forslag til tidsbegrænsede parkeringszoner i de sidste otte områder i høring og Teknik – og Miljøudvalget skal med denne indstilling tage stilling til zonernes afgrænsning, samt det tidsrum, hvori der skal gælde 3-timers tidsbegrænsning.

Løsning

Formålet med de tidsbegrænsede zoner i København er at begrænse trængsel, særligt fra udefrakommende parkering, og dermed give beboere bedre mulighed for at finde parkering i nærheden af deres bolig. Forvaltningen foreslår at de oprindelige otte nye zoner udmøntes som seks nye tidsbegrænsede zoner med 3-timers tidsbegrænsninghverdage fra kl. 8.00-22.00, samt at to eksisterende zoner udvides til samme tidsbegrænsning som de nye.

Kommunen kan med udgangspunkt i færdselslovens § 92 træffe bestemmelse om standsning og parkering på kommunale veje og på private fællesveje, og afholder jf. lov om private fællesveje § 57, stk. 2 omkostningerne hertil. Det gælder også for indførsel af tidsbegrænsede zoner.

Forvaltningen foreslår således, at der indføres 3-timers tidsbegrænsning på hverdage fra kl. 0kl. 08-22, hvilket er en udvidelse af det tidsrum, der gælder i de nuværende tidsbegrænsede zoner. Tidsbegrænsning fra kl. 08-19 har kun i begrænset omfang reduceret udefrakommende køretøjer i aftentimerne, fordi det ved brug af p-skive er muligt at parkere fra kl. 16.00 til kl. 8.00 næste dag. Desuden vil beslutningen om en gæstelicensordning betyde, at flere personer undtages restriktionerne i de tidsbegrænsede zoner, og at den trængselsreducerende effekt muligvis bliver mindre. En udvidelse af det tidsrum, hvori tidsrestriktionen gælder, har til formål i højere grad at reducere antallet af personer, der søger gratis og tidsubegrænset parkering i aften- og nattetimerne.

Modellen for gæstelicenser blev besluttet på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 22. maj 2023, og vil gælde for alle både eksisterende og fremtidige 3-timers tidsbegrænsede zoner.

Høring

Der er afholdt borgermøder i alle de berørte områder og forvaltningens forslag var været i offentlig høring fra den 23. maj - 4. juli 2022 og 25. maj - 6. juli 2022. Der er indkommet 253 unikke høringssvar fra borgere, lokaludvalg og øvrige høringsberettigede jf. bilag 4-6, hvor også forvaltningens bemærkninger for hvert område fremgår.

Forvaltningens bemærkninger

Der er generelt opbakning til zonerne blandt lokaludvalg og borgere i de kommende zoner. Der er enkelte ønsker til ændringer af zonernes afgrænsninger. Disse henvendelser kommer fra borgere udenfor zonen, fra områder med private fællesveje, som ønsker at blive en del af zonen. Forvaltningen vurderer, at borgernes ønske kan imødekommes ved, at de opfordres til at ansøge om privat parkeringskontrol.

Særligt for de kommende zoner på Amager og i Valby, er der fokus på muligheden for licens til kolonihaveejere. Dette ønske er forvaltningen opmærksom på, da noget lignende er blevet tilkendegivet ved etablering af eksisterende zoner, fx Havnestad. Det forventes at Borgerrepræsentationen på deres møde den 22. juni 2023, tager stilling til det ændringsforslag om licenser til kolonihaveejere, som blev stillet på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 20. juni 2022, jf. bilag 1.

Politisk handlerum

 Etablering af tidsbegrænsede zoner er en lokal restriktion, som kommunen som vejmyndighed indfører jf. færdselslovens § 92. På den baggrund kan kommunen selv bestemme, hvilke regler der skal gælde i de tidsbegrænsede zoner samt evt. undtagelser til reglerne.

På den baggrund, kan Teknik- og Miljøudvalget beslutte, at

 • ændre på de tidsrum, hvori tidsbegrænsningen skal gælde.
 • justere afgrænsningen af de enkelte områder.
 • restriktionerne i de nye zoner skal gælde i det samme tidsrum (kl. 08-19 på hverdage) som i de nuværende zoner.

Økonomi

I Budget 2022 blev der afsat 7,0 mio. kr. (2022 p/l) til høring, parkeringsudstyr og udgifter til bygherreorganisation, hvoraf 1,2 mio. kr. (2022 p/l) var stjernemarkeret, og dermed frigivet med budgetvedtagelsen. Med den tidligere indstilling fra den 20. juni 2022 blev de resterende 5,8 mio. kr. (2022 p/l) frigivet.

Tabel 2 Anlægsbevillinger – frigivelse af anlægsmidler

Udvalg

Aktivitet/projekt

Bevilling
(nr. og navn)

Funktion

Beløb i 1.000 kr. (2022 p/l)

2022

2023

I alt

TMU

Etablering af tidsbegrænsede zoner

2000 – Ordinær anlæg

2.22.07.3

2.457

3.297

5.754

I alt

 

 

 

2.457

3.297

5.754

I Budget 2022 blev der afsat afledte driftsmidler for projektet på 3,3 mio. kr. i 2022, 15,7 mio. kr. i 2023 og på 17,1 mio. kr. i 2024 og frem.

Denne indstilling har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune, da omkostningerne til etablering af zonerne, forventes afholdt inden for de afsatte midler.

Videre proces

Når Teknik- og Miljøudvalget har godkendt indstillingen, igangsætter Teknik- og Miljøforvaltningen partshøring af de berørte vejejere på private fællesveje i områderne, og indhenter politiets samtykke til etablering af de otte tidsbegrænsede zoner. Borgere i de berørte områder informeres via Digital post om mulighederne for at ansøge om licens. Forvaltningen forventer, at opsætning af skiltene til de 3-timers tidsbegrænsede zoner påbegyndes ultimo 2023, og med endelig ikrafttræden medio 2024.

Søren Wille

/ Lena Kongsbach


Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 19. juni 2023

 

Det Konservative Folkeparti stillede følgende ændringsforslag som tilføjelse til 1.-8. at-punkt:

 

“dog således, at tidsrummet for den tidsbegrænsede parkering justeres til 08:00 til 19:00.”

 

Ændringsforslaget blev forkastet med 3 stemmer mod 7. Ingen undlod at stemme.

 

For stemte: C og V

Imod stemte: A, F, Ø og Å

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.

Det samlede udvalg afgav følgende protokolbemærkning:

”I forbindelse med tidligere behandling af emnet omkring gæstelicenser; stillede partierne ændringsforslag om, at Teknik- og Miljøforvaltningen udarbejder et oplæg til udstedelse af sommerlicenser for kolonihaveejere i parkeringszonerne – ændringsforslaget blev vedtaget enstemmigt, derfor forventer vi også, snarligt at se et oplæg fra forvaltningen der behandler denne problemstilling.”

Til top